Новы нумар

Галоўная » Запісы па тэме 'Дысертацыі'

Артыкулы па тэме ‘Дысертацыі’

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2011 г.

6 лютага, 2011 |

На ступень доктара гістарычных навук

Дук, Д. У. Полацк IX-XVIII стст.: узнікненне, фарміраванне і развіццё: (па археалагічных і пісьмовых крыніцах): 07.00.06 / Дук Дзяніс Уладзіміравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 40 с. — Бібліягр.: с. 33-37 (46 назв.).

Макушников, О. А. Социально-экономическое и этнокультурное развитие Гомельского Поднепровья в V-XIII вв.: 07.00.06 / Макушников Олег Анатольевич; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 37 с. — Библиогр.: с. 25-34 (190 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Барабаш, Н. В. Государственная переселенческая политика в БССР (1946-1965 гг.): 07.00.02 / Барабаш Наталья Викторовна; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.).

Бездзель, В. Я. Становішча дзяцей і іх удзел у народнай барацьбе супраць акупантаў на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: 07.00.02 / Бездзель Вераніка Яўгеньеўна; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (14 назв.).

Бураков, В. Н. Государственная жилищная политика в БССР в период нэпа (1921-1929 гг.): 07.00.02 / Бураков Виктор Николаевич; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (17 назв.).

Бусько, С. І. Палітычная паліцыя ў беларускіх губернях: стварэнне, структура, дзейнасць (1898 — сакавік 1917 гг.): 07.00.02 / Бусько Сяргей Іванавіч; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (15 назв.).

Вайцяховіч, А. В. Развіццё форм і відаў пахавальнага абраду на тэрыторыі Полацкай зямлі ў X-XII стст.: 07.00.06 / Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 27 с. — Бібліягр.: с. 22—24 (28 назв.).

Васильков, В. В. Политика Италии в регионе Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки в 2001-2009 гг.: 07.00.15. / Васильков Владимир Владимирович; Белорус, гос. унт. — Минск, 2011. — 25 с. — Библиогр.: с. 22 (7 назв.).

Гаврилов, В. И. Франко-американские отношения в 1995-2005 гг.: 07.00.15 / Гаврилов Вадим Иванович; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 19 (8 назв.).

Грунтоў, С. У Семантыка мемарыяльных помнікаў беларусаў канца XVIII — пачатку XXI стагоддзя: 07.00.07 / Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч; Інт мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. — Мінск, 2011. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (9 назв.).

Гушчынскі, І. Г. Роля судовых устаноў у палітычным жыцці і сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі (1864-1914 гг.): 07.00.02 / Гушчынскі Ігар Генадзьевіч; Беларус. пед. унт імя М. Танка. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: 20-21 (10 назв.).

Забельникова, О. В. Формирование синкретической цивилизации в Латинской Америке: российская историография проблемы: 07.00.09 / Забельникова Ольга Васильевна; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (17 назв.).

Зуева, А. У. Культура шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі і яе роля ў развіцці супольнасцяў III — пачатку II тыс. да н. э.: 07.00.06 / Зуева Аляксандра Уладзіміраўна; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (9 назв.).

Казакоў, А. У. Эміграцыя знаці з рускіх княстваў у Вялікае княства Літоўскае (40-я гг. XV—30-я гг. XVI ст.):

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках435

07.00.03 / Казакоў Аляксандр Уладзіміравіч; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 21с. — Бібліягр.: с. 17-18 (12 назв.).

Кузьмич, В. Н. Белорусский участок советско-польской границы: становление и функционирование в 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Кузьмич Валентина Николаевна; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 21-22 (9 назв.).

Лебедев, А. Д. Политика советской власти по отношению к Римско-католической церкви в БССР (1919-1929 гг.): 07.00.02 / Лебедев Андрей Дмитриевич; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 26 с. — Библиогр.: с. 19-23 (33 назв.).

Маскевіч Г. І. Сацыяльная стратыфікацыя сялянства Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.: 07.00.02 / Маскевіч Ганна Іванаўна; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 19-21 (20 назв.).

Мельнікаў, І. В. Польская гістарыяграфія этнасацыяльных працэсаў на тэрыторыі Беларусі ў 1861—1914 гг.: 07.00.09 / Мельнікаў Ігар Вячаслававіч; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 29 с. — Бібліягр.: с. 23-26 (22 назв.).

Морозько, Е. В. Конфессиональная и социально-культурная жизнь Беларуси во второй половине XIX—начале XX вв.: (на примере Минской Православной епархии): 07.00.02 / Морозько Екатерина Владимировна; Белорус, гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.).

Морунов, А. А. Межконфессиональные отношения в Беларуси XIV — начала XXI вв.: (на примере православной и католической церквей: 07.00.07 / Морунов Александр Александрович; Инт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. — Минск, 2011. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (13 назв.).

Разуванава, К. С. Дзейнасць Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі (1926-1936 гг.): 07.00.02 / Разуванава Ксенія Сяргееўна; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 21 (7 назв.).

Рокан, М. К. Планировочная структура и архитектура Ура в III—II тыс. до н. э.: (по археологическим данным): 07.00.06 / Рокан Мохаммед Камил; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.).

Савик, С. А. Создание и развитие системы подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь (1991-2006 гг.): 07.00.02 / Савик Сергей Анатольевич; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 18-21 (30 назв.).

Саллум, Ф. Роль Сирии в межарабских отношениях на Ближнем Востоке (1991-2003 гг.): 07.00.15 / Саллум Ферас; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 19 (9 назв.).

Сувалаў, А. М. Праблема этнагенезу беларусаў у гістарыяграфіі канца XVIII — пачатку XX ст.: 07.00.09 / Сувалаў Алег Мікалаевіч; Беларус. пед. унт імя М. Танка. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (15 назв.).

Сцебурака, А. М. Развіццё адукацыі ў Беларусі ў другой палове XVI — першай палове XVII стагоддзяў: этнаканфесійны і сацыяльны аспекты: 07.00.02 / Сцебурака Анатоль Мікалаевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 20 с. — Бібліягр.: с. 17-18 (11 назв.).

Фірыновіч, А. Э. Дакументальныя матэрыялы па гісторыі паўстання 1863-1864 гг. у архівасховішчах Беларусі: 07.00.09 / Фірыновіч Алена Эдвардаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (12 назв.).

Шупляк, С. П. Паломничества в духовной и социально-политической жизни западноевропейского общества (IV-XIII вв.): 07.00.03 / Шупляк Сергей Петрович; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 19-21 (25 назв.).

Наталля Анофранка

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2012 г.

2 лютага, 2011 |

на ступень доктара гістарычных навук

Батяев, В. Ф. Развитие белорусских общественных объединений в XIX – 20-е годы XX века. Этнологическое исследование : 07.00.07 / Батяев Василий Федорович; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. – Минск, 2011. – 47 с. – Библиогр.: с. 40–44 (38 назв.).

Елизаров, С. А. Формирование и функционирование системы административно-территориального деления БССР (1919–1991 гг.) : 07.0.002 / Елизаров Сергей Александрович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 45 с. – Библиогр.: с. 36–42 (64 назв.).

Макушников, О. А. Социально-экономическое и этнокультурное развитие Гомельского Поднепровья в V–XIII вв. : 07.00.06 / Макушников Олег Анатольевич; Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2011. – 37 с. – Библиогр.: с. 25–34 (190 назв.).

Семенова Л. Н. Политика социального реформизма в британских доминионах в последней трети XIX – начале XX в. : 07.00.03 / Семенова Людмила Николаевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 47 с. – Библиогр.: с. 40– 44 (56 назв.).

на ступень кандыдата гістарычных навук

Анофранка, Н. В. Жанчыны дваранскага саслоўя Беларусі ў канцы ХVIII – першай палове XIX ст.: сацыяльна-прававы статус, удзел у грамадскім жыцці : 07.00.02 / Анофранка Наталля Васільеўна; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2012. – 25 с. – Бібліягр.: с. 20– 22 (16 назв.).

Бурачонак, А. В. Развіццё прадпрымальніцтва ў фабрычна-заводскай вытворчасці Беларусі (1861–1914 гг.) : 07.00.02 / Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2012. – 24 с. – Бібліягр.: с. 19–21 (17 назв.).

Буча, А. І. Беларуская дыяспара ў Чэхаславакіі (1921–1938 гг.) : 07.00.03 / Буча Андрэй Іванавіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2012. – 24 с. – Бібліягр.: с. 20–21 (12 назв.).

Вайцяховіч, А. В. Развіццё форм і відаў пахавальнага абраду на тэрыторыі Полацкай зямлі ў X–XII стст. : 07.00.06 / Вайцяховіч Андрэй Іванавіч; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2011. – 27 с. – Бібліягр.: с. 22–24 (28 назв.).

Волынец, А. О. Институт “сыновнего королевства” в державе франков : 07.00.03 / Волынец Алексей Олегович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2011. – 21 с. – Библиогр.: с. 17– 18 (9 назв.).

Гаврилов, В. И. Франко-американские отношения в 1995–2005 гг. : 07.00.15 / Гаврилов Вадим Иванович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2011. – 22 с. – Библиогр.: с. 19 (8 назв.).

Гавриловец, Л. В. Политика Польской Народной Республики по германскому вопросу в 1955–1970 гг. : 07.00.03 / Гавриловец Людмила Владимировна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (31 назв.).

Грунтоў С. У. Семантыка мемарыяльных помнікаў беларусаў канца XVII – пачатку XXI ст. : 07.00.07 / Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2011. – 22 с. – Бібліягр.: с. 18–19 (9 назв.).

Дземідовіч, А. В. Вялікае Княства Літоўскае ў знешне-палітычных адносінах Рэчы Паспалітай з Расіяй і Швецыяй у першай трэці XVII ст. : 07.00.15 / Дземідовіч Алена Васільеўна; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2012. – 22 с. – Бібліягр.: с. 18–19 (14 назв.).

Докунова, Е. Н. Советские военнопленные на оккупированной территории Беларуси: условия содержания, сопротивление (1941–1944 гг.) : 07.00.02 / Докунова Елена Николаевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (15 назв.).

Ковяко, И. Н. Политика Великобритании по германскому вопросу в 1979–1990 гг.: 07.00.03 / Ковяко Ирина Ивановна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 26 с. – Библиогр.: с. 20–23 (32 назв.).

Лебедев, А. Д. Политика советской власти по отношению к Римско-католической церкви в БССР (1919–1929 гг.) : 07.00.02 / Лебедев Андрей Дмитриевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2011. – 26 с. – Библиогр.: с. 19–23 (33 назв.).

Морунов, А. А. Межконфессиональные отношения в Беларуси XIV – начала XXI в. (на примере православной и католической церквей) : 07.00.07 / Морунов Александр Александрович; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. – Минск, 2011. – 22 с. – Библиогр.: с. 18–19 (13 назв.).

Мусина, Н. Е. Государственная молодежная политика в БССР в 20-е годы ХХ в. : 07.00.02 / Мусина Надежда Ев-геньевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (21 назв.).

Паўлоўская, Г. Г. Гродзенскія кляштарныя хронікі як крыніца па гісторыі Гродна другой паловы XVII – XVIII ст. : 07.00.09 / Паўлоўская Ганна Генрыхаўна; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы. – Гродна, 2012. – 23 с. – Бібліягр.: с. 19–20 (14 назв.).

Разуванава, К. С. Дзейнасць Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі (1926–1936) : 07.00.02 / Разуванава Ксенія Сяргееўна; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2011. – 24 с. – Бібліягр.: с. 21 (7 назв.).

Репин, В. В. Бессарабская проблема во внешней политике Советского государства (1918–1940 гг.) : 07.00.03 / Репин Виталий Валерьевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (13 назв.).

Торканевский, А. А. Рим в системе принципата и становление христианской общины Рима (I – середина II в. н. э.) : 07.00.03 / Торканевский Андрей Андреевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (11 назв.).

Трубчык А. Г. Школьная адукацыя на тэрыторыі Беларусі ў час польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.) : 07.00.02 / Трубчык Алена Генадзьеўна; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2012. – 26 с. – Бібліягр.: с. 21–23 (18 назв.).

Улахович, В. Е. Становление и особенности внешней политики Республики Беларусь (1991–2005 гг.) : 07.00.15 / Улахович Владимир Евгеньевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 26 с. – Библиогр.: с. 21–23 (27 назв.).

Ніна Камарова

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2010 г.

1 студзеня, 2011 |

На ступень доктара гістарычных навук

Батяев, В. Ф. Развитие белорусских общественных объединений в XIX — 20-е годы XX века. Этнологическое исследование: 07.00.07 / Батяев Василий Федорович; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. — Минск, 2010. — 44 с. — Библиогр.: с. 36–40 (43 назв.).

Вабішэвіч, А. М. Нацыянальна-культурнае жыццё ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.): 07.00.02 / Вабішэвіч Аляксандр Мікалаевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 52 с. — Бібліягр.: с. 36–49 (123 назв.).

Гайдукевич, Л. М. Туризм в международных отношениях стран Центральной и Восточной Европы (1989–2009 гг.): 07.00.15 / Гайдукевич Леонид Михайлович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 49 с. — Библиогр.: с. 40–46 (58 назв.)

Голубеў, В. Ф. Сялянская абшчына ў дзяржаўных, прыватнаўласніцкіх і царкоўных уладаннях Беларусі ў XVI–XVIII стст.: 07.00.02 / Голубеў Валянцін Фёдаравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — 50 с. — Бібліягр.: с. 37–47 (93 назв.).

Ракава, Л. В. Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання беларусаў у XIX–XX стст.: 07.00.07 / Ракава Любоў Васільеўна; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. — Мінск, 2010. — 43 с. — Бібліягр.: с. 36–40 (43 назв.).

Сакович, В. С. Аграрная политика в Беларуси в 1981–2008 гг.: 07.00.02 / Сакович Виктор Савельевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2010. — 61 с. — Библиогр.: с. 56–58 (33 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Аніпяркоў, В. В. Стварэнне і дзейнасць Таргавіцкай канфедэрацыі на землях Вялікага Княства Літоўскага (май 1792 г. — верасень 1793 г.): 07.00.02 / Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19–20 (13 назв.).

Балтрушэвіч, Н. Г. Пратэстанцкія арганізацыі БССР у 1944–1985 гг.: структура, формы дзейнасці, узаемаадносіны з дзяржавай: 07.00.02 / Балтрушэвіч Наталля Генадзеўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — 27 с. — Бібліягр.: с. 22–24 (24 назв.).

Бартош, О. А. Традиционная социальная культура цыган Беларуси в конце ХХ — ХХI в.: 07.00.07 / Бартош Ольга Эдуардовна; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Нац. акад. наук Беларуси. — Минск, 2010. — 22 с. — Библиогр.: с. 18–19 (10 назв.).

Гаравая, А. А. Развіццё сістэмы вышэйшай філалагічнай адукацыі ў Беларусі (1944–1961 гг.): 07.00.02 / Гаравая Алеся Аляксееўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20–21 (14 назв.).

Герновіч, Т. Д. Дакументальныя крыніцы па гісторыі перамешчаных беларускіх архіваў (кан. XVII — пач. XXI ст.): 07.00.09 / Герновіч Таццяна Дзмітрыеўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18–19 (14 назв.).

Дмитрук, И. П. Государственная политика в Республике Беларусь по социальной поддержке учащейся молодежи (1991–2000 гг.): 07.00.02 / Дмитрук Ирина Павловна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2010. — 23 с. — Библиогр.: с. 19–20 (13 назв.).

Дорняк, И. И. Белорусско-польское экономическое и культурное сотрудничество в 1991–2004 гг.: 07.00.02 / Дорняк Иосиф Иосифович; Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси. — Минск, 2010. — 22 с. — Библиогр.: с. 18–19 (11 назв.).

Дроздова, Е. А. Банковская система и ее роль в социально-экономическом развитии Беларуси (1861–1914 гг.): 07.00.02 / Дроздова Екатерина Анатольевна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2010. — 23 с. — Библиогр.: с. 18–20 (26 назв.).

Елисеев, А. Б. Российская историография взаимоотношений Советского государства и Русской православной церкви в 1943–1953 гг.: 07.00.09 / Елисеев Алексей Борисович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 25 с. — Библиогр.: с. 20–22 (19 назв.).

Захаркевич, С. А. Этнические меньшинства на территории Беларуси в XIV–XVIII веках: стратегии культурной адаптации: 07.00.07 / Захаркевич Степан Артурович; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Нац. акад. наук Беларуси. — Минск, 2010. — 17,[1] с. — Библиогр.: с. 14–15 (15 назв.).

Кахновіч, В. А. Гаспадаранне ў маёнтках палескага рэгіёну Расійскай імперыі ў 1861–1914 гг.: 07.00.03 / Кахновіч Віктар Адамавіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18–19 (13 назв.).

Козленко, А. В. Кельтиберские тессеры гостеприимства как исторический источник (II в. до н. э. — I в. н. э.): 07.00.09 / Козленко Алексей Владимирович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 21 с. — Библиогр.: с. 17–18 (16 назв.).

Косов, А. П. Внешняя политика США второй половины ХХ — начала ХХI в. в постсоветской российской историографии: 07.00.09 / Косов Александр Петрович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 25 с. — Библиогр.: с. 20–22 (17 назв.).

Крывічаніна, К. А. Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі СНД і ЕС (1991–2000 гг.): 07.00.02 / Крывічаніна Кацярына Аляксандраўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — 27 с. — Бібліягр.: с. 23–24 (13 назв.).

Курстак, Ю. И. История славянства в творчестве А. С. Будиловича (1846–1908 гг.): 07.00.09 / Курстак Юрий Иосифович; М-во образования Респ. Беларусь, Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы. — Гродно, 2010. — 22 с. — Библиогр.: с. 18–19 (8 назв.).

Марченко, О. В. Русская политическая эмиграция в Германии в 1920–1939 гг.: организационная структура и идеология: 07.00.03 / Марченко Олег Валерьевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 24 с. — Библиогр.: с. 20–21 (12 назв.).

Матусевич, О. А. Политические партии и общественные организации в Западной Беларуси 1920–1930-х годов в польской историографии: 07.00.09 / Матусевич Ольга Александровна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2010. — 25 с. — Библиогр.: с. 21–22 (10 назв.).

Мельнікаў, І. В. Сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі перыяду капіталізму (1861–1914 гг.) у польскай гістарыяграфіі: 07.00.09 / Мельнікаў Ігар Вячаслававіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 25 с. — Бібліягр.: с. 20–22 (17 назв.).

Плавінскі, М. А. Фарміраванне і эвалюцыя комплексу зброі бліжняга бою і засцерагальнага ўзбраення Х–XIII стст. на тэрыторыі Беларусі: 07.00.06 / Плавінскі Мікалай Аляксандравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — 26 с. — Бібліягр.: с. 20–23 (42 назв.).

Рыбчонак, С. А. Крыніцы масавага паходжання па генеалогіі Беларусі сярэдзіны XVII — пачатку XX ст. (па матэрыялах Нацыянальнага архіва Беларусі): 07.00.09 / Рыбчонак Сяргей Аляксандравіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 25 с. — Бібліягр.: с. 20–22 (23 назв.).

Савченко, Н. М. Политический кризис Итальянской республики в первой половине 1990-х годов: 07.00.03 / Савченко Наталья Михайловна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 24 с. — Библиогр.: с. 20–21 (16 назв.).

Сугако, Н. А. Общественно-политические взгляды М. П. Погодина: 07.00.03 / Сугако Наталья Анатольевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 23 с. — Библиогр.: с. 20 (9 назв.).

Тукала, С. М. Генацыд і барацьба яўрэяў у Мінскім гета ў гады Вялікай Айчыннай вайны (ліпень 1941 — кастрычнік 1943 года): 07.00.02 / Тукала Сяргей Мікалаевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 25 с. — Бібліягр.: с. 21–22 (13 назв.).

Черкасов, Д. Н. Внешняя политика Бургундии в 1419–1467 гг.: 07.00.03 / Черкасов Дмитрий Николаевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 22 с. — Библиогр.: с. 18–19 (16 назв.).

Шимак, Е. К. Внешнеполитические приоритеты России во взаимоотношениях с Римской курией (1469–1582 гг.): 07.00.03 / Шимак Елена Казимировна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 24 с. — Библиогр.: с. 20–21 (10 назв.).

Шніп, М. А. Унутрыпалітычны канфлікт 1508 года ў Вялікім Княстве Літоўскім у кантэксце міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе: 07.00.02 / Шніп Макар Аляксандравіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 24 с. — Бібліягр.: с. 21 (7 назв.).

Эльмалян, А. С. Приоритеты внешней политики Ливийской Джамахирии (1969–2003 гг.): 07.00.15 / Эльмалян Абдураоф Салах; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 18 с. — Библиогр.: с. 15 (6 назв.).

Юрчак, Д. В. Белорусско-украинские связи в 1991–2004 годах: 07.00.02 / Юрчак Денис Валерьевич; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2010. — 24 с. — Библиогр.: с. 19–21 (19 назв.).

Ніна Камарова

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2019 г.

15 верасня, 2010 |

Доктарскія дысертацыі

Кривуть, В. И. Молодежная политика польских властей в Западной Беларуси (1921–1939 гг.): 07.00.02 / Кривуть Виталий Иванович; Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск, 2019. – 48 с. – Библиогр.: с. 36–45 (83 назв.)

Смяховіч, М. У. Сельская гаспадарка Савецкай Беларусі ў 1943–1991 гг.: аднаўленне і развіццё: 07.00.02 / Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2019. – 48 с. – Бібліягр.: с. 42–45 (41 назв.)

Кандыдацкія дысертацыі

Алексашина, Г. В. Наемные работники в городах Беларуси: состав, правовое и экономическое положение (1890–1913 гг.): 07.00.02 / Алексашина Галина Вячеславовна; Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск, 2019. – 27 с. – Библиогр.: 23–24 (14 назв.)

Василенко, В. В. Деятельность Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов на территории Беларуси в 1914–1918 гг.: 07.00.02 / Василенко Василий Викторович; Могилёв. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. – Могилёв, 2019. – 27 с. – Библиогр.: с. 22–24 (18 назв.)

Вярыга, В. А. Моладзь у грамадска-палітычным жыцці на тэрыторыі Беларусі (канец ХІХ – жнівень 1914 г.): 07.00.02 / Вярыга Вадзім Аляксандравіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2019. – 24 с. – Бібліягр.: с. 20–21 (11 назв.)

Гаркович, Н. В. Деятельность Стефана Зизания в контексте православного братского движения в Речи Посполитой: 07.00.03 / Гаркович Наталья Викторовна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (15 назв.)

Долгач, Т. В. Губернские по крестьянским делам присутствия на территории Беларуси: формирование, структура, деятельность (1861–1903 гг.): 07.00.02 / Долгач Татьяна Валентиновна; Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск, 2019. – 25 с. – Библиогр.: 21–22 (13 назв.)

Дягель, А. В. Иудейская община в персидской провинции Йехуд (VI–IV вв. до н.э.): 07.00.03 / Дягель Анна Викторовна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 27 с. – Библигр.: с. 20–22 (13 назв.)

Калинина, А. С. Трансформация церковно-приходской жизни православного населения БССР в 1929–1939 гг.: 07.00.02 / Калинина Анна Сергеевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 24 с. – Библиогр.: с. 18–21 (21 назв. )

Концевой, П. А. Репарации в восстановлении и дальнейшем развитии промышленногсти и сельского хозяйства Белорусской ССР (1945 – начало 1950-х гг.): 07.00.02 / Концевой Петр Александрович ; Могилёв. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. – Могилёв, 2019. – 27 с. – Библиогр.: с. 19–24 (37 назв.)

Мосейчук, Л. И. Теологическое образование приходского униатского духовенства на белорусских землях в 1743–1839 гг.: 07.00.02 / Мосейчук Людмила Ивановна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2019. – 27 с. – Библиогр.: с. 20–23 (23 назв.)

Навощик, Е. В. Белорусско-шведские отношения (1991–2017 гг.): 07.00.15 / Навощик Елизавета Владимировна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (11 назв.)

Приборович, А. А. Материалы центральных органов статистики БССР 1919–1939 гг. как исторический источник: 07.00.09 / Приборович Артем Александрович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (14 назв.)

Симончик, А. Н. Историография истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины ХІХ в.: 07.00.09 / Симончик Александр Николаевич ; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2019. – 23 с. – Библиогр.: 22–26 (32 назв.)

Спартак, А. А. Институт царской власти по данным древнеегипетских обелисков: 07.00.03 / Спартак Алла Александровна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 27 с. – Библиогр.: с. 20–22 (21 назв.)

Стахно, Н. В. Танаталагічныя ўяўленні шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XVI–XVIII ст.: 07.00.02 /Стахно Ніна Валер’еўна ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2019. – 24 с. – Бібліягр.: с. 20–21 (12 назв.)

Субоцін, А. А. Сацыяльныя аспекты стаханаўскага руху ў БССР (1935–1941 гг.): 07.00.02 / Субоцін Аляксандр Аляксандравіч; Могилёв. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. – Могилёв, 2019. – 25 с. – Библиогр.: с. 19–22 (26 назв.)

Сыцько, К. В. Дакументы і матэрыялы канца XVII–ХХ ст. з парафіяльных архіваў рымска-каталіцкага касцёла як крыніцы па гісторыі Беларусі: 07.00.09 / Сыцько Вірыл Валер’евіч; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2019. – 26 с. – Бібліягр.: с. 20–23 (28 назв.)

Чараўко, В. У. Пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стагоддзяў: 07.00.06 / Чараўко Віктар Уладзіміравіч; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2019. – 26 с. – Бібліягр.: с. 18–23 (43 назв.)

Шилко, Т. И. Предмет исторической науки в трактовке российской немарксистской историографии (60-е гг. ХІХ – первая четверть ХХ вв.): 07.00.09 / Шилко Таисия Ивановна ; Гродн. гос. ун-т им. Янки купаты. – Гродно, 2019. – 24 с. – Библиогр.: 20–21 (14 назв.)

Ших, К. В. Белорусско-израильские отношения (1992–2015 гг.): 07.00.15 / Ших Константин Викторович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 26 с. – Библиогр.: с. 20–23 (24 назв.)

Наталля Анофранка

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2013 г.

1 жніўня, 2010 |

На ступень доктара гістарычных навук

Здановіч, У. В. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945 гг.) у адлюстраванні айчыннай гістарыяграфіі : 07.00.09 / Здановіч Уладзімір Васільевіч ; ДНУ “Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2012. – 46 с. – Бібліягр.: с. 37–43 (62 назв.).

Лавринович, Д. С. Общероссийские либеральные партии и организации в общественно-политической жизни Беларуси (1905–1918 гг.) : 07.00.02 / Лавринович Дмитрий Сергеевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 48 с. – Библиогр.: с. 37–45 (79 назв.).

Ярмусик, Э. С. Римско-католическая церковь в Беларуси (1939–1991 гг.) : 07.00.02 / Ярмусик Эдмунд Станиславович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 49 с. – Библиогр.: с. 38–46 (76 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Али Абед Али. Внешняя политика Ирака в 2003– 2011 гг. : 07.00.15 / Али Абед Али ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 23 с. – Библиогр.: с. 20 (9 назв.). Чытаць далей →

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2021 г.

20 ліпеня, 2010 |

Доктарскія дысертацыі

Ландина, Л. В. Концепт европейского абсолютизма в российской историографии последней трети ХІХ – начала ХХІ в.: 07.00.09 / Ландина Лариса Владимировна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 49 с. – Библиогр.: с. 38–46 (57 паз.)

Мартынюк, А. В. Австрия и Восточная Европа: становление и развитие политических взаимоотношений и культурных контактов (ХІІІ–XV вв.): 07.00.03 / Мартынюк Алексей Викторович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 48 с. – Библиогр.: с. 41–45 (40 паз.)

Моторова, Н. С. Социальная политика на территории Беларуси (1861–1914 гг.) : 07.00.02 / Моторова Надежда Сергеевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 46 с. – Библиогр.: с. 37–43 (46 паз.)

Темушев, С. Н. Формирование государственных финансов Древней Руси (ІХ – первая половина ХІІІ в.): 07.00.03 / Темушев Степан Николаевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 51 с. – Библиогр.: с. 38–48 (92 паз.)

Кандыдацкія дысертацыі

Арлукевич, А. Б. Дислокация, квартирное и продовольственное обеспечение российских войск на территории белорусских губерний в 1854–1914 гг.: 07.00.02 / Арлукевич Александр Брониславович; Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск, 2021. – 25 с. – Библиогр.: с. 20– 22 (24 паз.)

Бараноўскі, А. В. Віцебская губерня ў дзяржаўна-тэрытарыяльным уладкаванні Савецкай Беларусі (1919– 1924 гг.): 07.00.02 / Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2021. – 24 с. – Бібліягр.: с. 17–21 (30 паз.)

Денисевич, А. А. Система профессиональной подготовки историков в университетах Великобритании в условиях реформ высшей школы в 1992–2017 гг.: 07.00.03 / Денисевич Алексей Александрович; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2021. – 26 с. – Библиогр.: с. 22–23 (12 паз.)

Ермак, Ю. Г. Трансформация традиционного образа жизни еврейских женщин на белорусских землях в условиях модернизации (вторая половина XIX – начало XX вв.): 07.00.02 / Ермак Юлия Геннадьевна; Могилёв. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. – Могилёв, 2021. – 25 с. – Библиогр.: с. 18–22 (34 паз.)

Крапивин, В. С. Учреждения государственных имуществ на территории Беларуси (1839–1914 гг.): 07.00.02 / Крапивин Василий Сергеевич; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2021. – 30 с. – Библиогр.: с. 24– 27 (20 паз.)

Лаўрэенка, Л. В. Прамысловасць, рамесніцтва і гандаль на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.): 07.00.02 / Лаўрэенка Ларыса Віктараўна; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2021. – 25 с. – Бібліягр.: с. 19– 22 (23 паз.)

Малиновская, Э. Л. Историография формирования советской интеллигенции в БССР в 1920–1930-х гг.: 07.00.09 / Малиновская Эмма Леонидовна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 27 с. – Библиогр.: с. 22– 24 (19 паз.)

Маслоўскі, Я. В. Рабочыя фабрычна-заводскіх прадпрыемстваў Беларусі (1907–1914 гг.): склад, матэрыяльнае становішча, формы сацыяльнага пратэсту: 07.00.02 / Маслоўскі Яўгеній Валер’евіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2021. – 21 с. – Бібліягр.: с. 17–18 (12 паз.)

Помалейко, О. Л. Социально ориентированная общественная деятельность женщин в Беларуси на рубеже XIX–ХХ вв.: 07.00.02 / Помалейко Ольга Леонидовна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2021. – 25 с. – Библиогр.: с. 19–22 (29 паз.)

Сидорова, С. О. Развитие почтово-телеграфной связи на территории Беларуси (80-е гг. XIX в. – 1914 г.): 07.00.02 / Сидорова Светлана Олеговна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 22 с. – Библиогр.: с. 18–19 (12 паз.)

Сурма, А. А. Социальная политика правительств Д. Кэмерона (2010–2016 гг.): 07.00.03 / Сурма Алексей Александрович; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2021. – 30 с. – Библиогр.: с. 25–27 (18 паз.)

Такaс, М. Религиозная политика правительства Аднана Мендереса в Турции (1950–1960 гг.): 07.00.03 / Такас Мустафа; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (7 паз.)

Хотеев, А. С. Российские историко-литературные журналы второй половины XIX – начала XX в. как источник по истории Беларуси: 07.00.09 / Хотеев Алексей Сергеевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 22 с. – Библиогр.: с. 17–19 (17 паз.)

Чайкин, С. Н. Развитие пенитенциарной системы на территории Беларуси в 1831–1914 гг.: 07.00.02 / Чайкин Сергей Николаевич; Могилёв. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. – Могилёв, 2021. – 24 с. – Библиогр.: с. 20– 21 (14 паз.)

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2018 г.

9 чэрвеня, 2010 |

Доктарскія дысертацыі

Кручковский, Т. Т. История Польши в концепциях российской историографии ХІХ – начала ХХ века: 07.00.09 / Кручковский Тадеуш Тадеушевич ; Белорус. гос. ун-т. –Минск, 2018. – 49 с. – Библиогр.: с. 38–46 (70 назв.).

Мяцельскі, А. А. Мсціслаўская воласць, княства і ваяводства: адміністрацыйна-тэрытарыяльнае, гаспадарчае і канфесійнае развіццё ў XI–XVIII стст.: 07.00.02 / Мяцельскі Андрэй Анатольевіч ; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2018. – 46 с. – Бібліягр.: с. 39–43. (62 назв.).

Острога, В. А. Изучение новой и новейшей истории зарубежных стран в белорусской историографии (1919–1991 гг.): 07.00.09 / Острога Виктор Александрович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2018. – 51 с. – Библиогр.: с. 38–48 (97 назв.) Чытаць далей →

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2008–2009 г. (Ніна Камарова)

2 снежня, 2009 |

На ступень доктара гістарычных навук

Варивончик, И. В. Социально-экономическое развитие среднего класса США в 40-е гг. XX — начале XXI века: 07.00.03 / Варивончик Иван Васильевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2008. — 43 с. — Библиогр.: с. 37-40 (35 назв.).

Егорейченко, А. А. Культуры штрихованной керамики: 07.00.06 / Егорейченко Александр Андреевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 44 с. — Библиогр.: с. 36-41 (54 назв.).

Калачова, І. І. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям’і беларусаў у апошняй трэці XX — пачатку XXI ст.: 07.00.07 / Калачова Ірына Іванаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2009. — 48, [1] с. — Бібліягр.: с. 38-41 (46 назв.).

Кузьменко, В. И. Интеллигенция Беларуси в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.): 07.00.02 / Кузьменко Владимир Иванович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 49 с. — Библиогр.: с. 39-46 (90 назв.).

Пивоварчик, С. А. Формирование и развитие системы фортификационного строительства в Беларуси (1772-1941 гг.): 07.00.02 / Пивоварчик Сергей Аркадьевич; Белорус, гос. ун-т. — Минск, 2009. — 38 с. — Библиогр.: с. 32-35 (33 назв.).

Шаўчук, І. І. Кадры гуманітарных навук БССР: станаўленне, фарміраванне, развіццё (20-30-я гады XX ст.): 07.00.02 / Шаўчук Ігар Іванавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 44 с. — Бібліягр.: с. 37-43 (55 назв.).

Яковчук, В. И. Развитие и функционирование системы пожарной безопасности в Беларуси (XIX — XX вв.): 07.00.02 / Яковчук Виктор Иванович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 37 с. — Библиогр.: с. 30-34 (46 назв.).

Ярмусик, Э. С. Римско-католическая церковь в Беларуси (1939-1991 гг.): 07.00.02 / Ярмусик Эдмунд Станиславович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 45 с. — Библиогр.: с. 35-42 (67 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Абу Зейд Мунтасер. Формирование палестинской национальной администрации и ее политика в области внутренней безопасности, образования и здравоохранения (1993-2005 гг.): 07.00.03 / Абу Зейд Мунтасер; Белорус, гос. ун-т. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.).

Алексейчикова, Н. Н. Матримониальность белорусских граждан магдебургской юрисдикции в XVII-XVIII вв.: 07.00.02 / Алексейчикова Наталья Николаевна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 18-20 (19 назв.).

Баранова, Е. В. Владимир Иванович Пичета в научно-образовательных и общественно-политических процессах Беларуси (1918-1930 г.): 07.00.02 / Баранова Елена Валентиновна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (11 назв.).

Башмакоў, А. А. Мануфактурная вытворчасць і яе роля ў сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі, 1861-1914 гг.: 07.00.02 / Башмакоў Аляксей Аляксеевіч; Беларус. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 23 с. — Бібліягр.: с. 20 (7 назв.).

Белявец, В. Г. Насельніцтва вельбарскай культуры на тэрыторыі Беларусі (другая палова II — сярэдзіна IV ст.): 07.00.06 / Белявец Вадзім Георгіевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2009. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (15 назв.).

Бидная, А. А. Генезис исторической науки в Великом Княжестве Литовском и формирование исторического сознания общества XVI — начала XVII в.: 07.00.09 / Бидная Анна Александровна; Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы. — Гродно, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (11 назв.).

Величко, Н. В. Политика Франции по германскому вопросу (1945-1949 гг.): 07.00.03 / Величко Нина Веньяминовна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (16 назв.).

Винница, Г. Р. Нацистская политика геноцида еврейского населения в восточной и центральной областях Беларуси в 1941-1944 годах: 07.00.02 / Винница Геннадий Рувимович; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 23 с. — Библиогр.: с. 20 (12 назв.).

Віцько, Д. В. Міжусобная барацьба магнацкіх груповак у Вялікім Княстве Літоўскім у канцы XVII — пачатку XVIII ст.: 07.00.02 / Віцько Дзмітрый Вячаслававіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 21 с. — Бібліягр.: с. 18 (6 назв.).

Внуко віч, Ю. І. Літоўская этнічная група Рэспублікі Беларусь: 07.00.07 / Внуковіч Юрый Іосіфавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2008. — 20, [1] с. — Бібліягр.: с. 18 (11 назв.).

Волкова, О. А. Общественно-политическое движение женщин в Санкт-Петербурге и Москве в годы Первой российской революции: 07.00.03 / Волкова Ольга Анатольевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (17 назв.).

Володькин, А. А. Трансформация отношений ЕС и НАТО с государствами Балтийского региона в 1991-2004 гг.: 07.00.15 / Володькин Андрей Александрович; Белорус, гос. ун-т. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (10 назв.).

Гаравая, А. А. Развіццё сістэмы вышэйшай філалагічнай адукацыі ў Беларусі (1944-1961 гг.): 07.00.02 / Гаравая Алеся Аляксееўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (11 назв.).

Дамарад, А. А. Інтэграцыя шляхты беларускіх зямель у склад дваранства Расійскай імперыі: 07.00.02 / Дамарад Аляксей Анатольевіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 19 с. — Бібліягр.: с. 16 (5 назв.).

Дзянісава, А. Р. Праваслаўныя манастыры Турава-Пінскай епархіі ў грамадскім жыцці на беларускіх землях у XI-XVII стст.: 07.00.02 / Дзянісава Алена Рыгораўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (13 назв.).

Дзянісаў, А. У. Краязнаўчы рух у БССР у 20-30-я гг. XX ст.: 07.00.02 / Дзянісаў Антон Уладзіміравіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2008. — 23 с. — Бібліягр.: с. 20 (10 назв.).

Демидович, А. В. Культура эпохи Возрождения в Великом Княжестве Литовском в российской и белорусской историографии второй половины XIX — начале XX вв.: 07.00.09 / Демидович Анатолий Викторович; Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы. — Гродно, 2008. — 21с. — Библиогр.: с. 17-18 (11 назв.).

Дядичкина, Н. Е. Становление и развитие международного научного сотрудничества Академии наук БССР (вторая половина 1950-х — 1980-е годы): 07.00.02. / Дядичкина Наталья Евгеньевна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (11 назв.).

Зайцева, Н. В. Социально-бытовые условия жизни колхозного крестьянства Беларуси (1966-1975 гг.): 07.00.02 / Зайцева Надежда Викторовна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 20 с. — Библиогр.: с. 17 (11 назв.).

Іванова, В. С. Асабістыя архівы ў складзе нацыянальнага архіўнага фонда Рэспублікі Беларусь: 05.25.02 / Іванова Вольга Сяргееўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (16 назв.).

Иванова, Т. П. Деятельность государственных органов управления Витебской губернии в 1917-1924 гг.: 07.00.02 / Иванова Татьяна Петровна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 19-21 (24 назв.).

Кадира, В. Н. Антифеодальная борьба белорусского и украинского народов во второй половине XVI — первой трети XVII в.: 07.00.02 / Кадира Владислав Николаевич; Белорус, гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (10 назв.).

Калечыц, І. Л. Эпіграфічныя помнікі X-XIV стст. на тэрыторыі Беларусі: класіфікацыя, змест, спецыфіка: 07.00.09 / Калечыц Іна Леанідаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 21 с. — Бібліягр.: с. 17-18 (19 назв.).

Кизенков, С. П. Политика национал-социалистов в рейхстаге и прусском ландтаге в 1924-1932 гг.: 07.00.03 / Кизенков Сергей Павлович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (11 назв.).

Клімуць, Л. Я. Ідэалогія сарматызму ў грамадскім і культурным жыцці беларускіх зямель Рэчы Паспалітай у XVI-XVII стст.: 07.00.02 / Клімуць Лада Яраславаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 23 с. — Бібліягр.: с. 18-20 (14 назв.).

Корсак, А. І. Генацыд яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі Віцебскай вобласці, 1941-1943 гг.: 07.00.02 / Корсак Алеся Іосіфаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2008. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (12 назв.).

Космач, П. Г. Религиозный фактор в истории основания США (1730-е гг. — 1791 г.): 07.00.03 / Космач Павел Геннадьевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 25 с. — Библиогр.: с. 20-22 (20 назв.).

Кукса, А. Н. Белорусские и украинские общественно-политические организации: взаимодействие и тактика в период становления государственности в Беларуси и Украине (февраль 1917 — декабрь 1922 гг.): 07.00.02 / Кукса Александр Николаевич; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 23 с. — Библиогр.: с. 18-20 (21 назв.).

Кушнер, Н. В. Суфражистское движение в США: организация, идеология, стратегия и тактика (1848-1920 гг.): 07.00.03 / Кушнер Надежда Васильевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 21 с. — Библиогр.: с. 17-18 (12 назв.).

Лазоркина, О. И. Дипломатическая служба Великого Княжества Литовского во внешнеполитическом механизме Речи Посполитой в 1600-1697 гг.: 07.00.15 / Лазоркина Ольга Игоревна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 20-22 (20 назв.).

Лісейчыкаў, Д. В. Штодзённае жыццё уніяцкага парафіяльнага святарства беларуска-літоўскіх зямель (1720-1839 гг.): 07.00.02 / Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (14 назв.).

Лисовская, Т. В. Неопротестантизм в Западной Беларуси в 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Лисовская Татьяна Витальевна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2009. — 27 с. — Библиогр.: с. 22-24 (24 назв.).

Любая, А. А. Татарскі фактар ва ўзаемаадносінах дзяржаў Усходняй Еўропы ў канцы XV — першай трэці XVI ст.: 07.00.03 / Любая Алёна Аляксандраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 25 с. — Бібліягр.: с. 20-22 (15 назв.).

Лютко, С. Г. Минская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 07.00.02 / Лютко Сергей Григорьевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 25 с. — Библиогр.: с. 20-22 (24 назв.).

Макарэвіч, В. С. Дробная шляхта Беларусі ў 30-60-я гг. XIX ст.: склад і эвалюцыя сацыяльна-прававога становішча: 07.00.02 / Макарэвіч Віталь Сяргеевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (11 назв.).

Матвейчык, Д. Ч. Удзельнікі паўстання 1830-1831 гг. — ураджэнцы беларуска-літоўскіх губерняў: эміграцыя, гуртаванне, дзейнасць: 07.00.02 / Матвейчык Дзмітрый Часлававіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 21 с. — Бібліягр.: с. 17-18 (11 назв.).

Мінаева, Н. М. Стварэнне дабрачынных грамадскіх арганізацый і іх дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь (1991-2001 гг.): 07.00.02 / Мінаева Наталля Міхайлаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2008. — 21с. — Бібліягр.: с. 18 (8 назв.).

Минич, А. П. Развитие исторической науки Республики Беларусь в 90-е гг. XX в. (формирование новых тенденций): 07.00.09 / Минич Александр Петрович; Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы. — Гродно, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (9 назв.).

Мощук, А. В. Деятельность Бунда на территории Западной Беларуси в 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Мощук Анатолий Васильевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 22 с. — Библиогр.: с. 18-19 (13 назв.).

Мядзведзева, В. У. Вырабы касцярэзнай вытворчасці з тэрыторыі Полацкай зямлі IX—XIII стст. (тэхналогія, тыпалогія, храналогія): 07.00.06 / Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2009. — 26 с. — Бібліягр.: с. 21-23 (25 назв.).

Папко, В. М. Дзяржаўная палітыка Беларусі ў галіне прафесійнай мастацкай культуры (1985-2000 гг.): 07.00.02 / Папко Вольга Мікалаеўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 22 с. — Бібліягр.: с. 17-19 (21 назв.).

Пашковіч, А. І. Дзейнасць дабрачынных арганізацый на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Пашковіч Алена Іосіфаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 23 с. — Бібліягр.: с. 18-20 (19 назв.).

Попов, М. А. Митрополит С. Богуш-Сестренцевич: роль в формировании правительственной политики по отношению к римско-католической церкви на белорусских землях (конец XVIII — первая четверть XIX в.): 07.00.02 / Попов Михаил Александрович; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 18-21 (26 назв.).

Рагимов, А. Н. Миграции и особенности адаптации этнических групп народов Кавказа в Республике Беларусь в конце XX — начале XXI века: 07.00.07 / Рагимов Акиф Нуралиевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (13 назв.).

Раюк, А. Р. Этнасацыяльная структура беларускага грамадства і шляхі сацыяльнай мабільнасці ў 1772-1863 гадах: 07.00.07 / Раюк Андрэй Рыгоравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2008. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (13 назв.).

Самосюк, Т. В. Развитие исторического образования в системе высшей школы Франции во второй половине XX — начале XXI в.: 07.00.03 / Самосюк Татьяна Валерьевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (15 назв.).

Сенькевич, О. И. Развитие социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями на территории Беларуси во второй половине XIX — начале XX в.: 07.00.02 / Сенькевич Олеся Игоревна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2007. — 20 с. — Библиогр.: с. 17 (8 назв.).

Сергеев, В. Н. Теория коммуникации Н. Лумана как метод исторического анализа: 07.00.09 / Сергеев Всеволод Николаевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 22 с. — Библиогр.: с. 19 (7 назв.).

Скеп’ян, Н.А. Інстытут канцлерства ў дзяржаўна-палітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XV — першай палове XVI ст.: 07.00.02 / Скеп’ян Ніна Анатольеўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (12 назв.).

Слуцкая, Л. В. Французские левые интеллектуалы в Советской России в 1917-1929 гг.: 07.00.03 / Слуцкая Людмила Владимировна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 22 с. — Библиогр.: с. 18-19 (14 назв.).

Соловьянов, А. П. Социальная защита подрастающего поколения в БССР (1921-1930 гг.): 07.00.02 / Соловьянов Андрей Петрович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 25 с. — Библиогр.: с. 20-22 (19 назв.).

Стариченок, В. В. Участие США в вооруженных конфликтах 1989-2000 гг. в оценке американского общественного мнения: 07.00.03 / Стариченок Валентин Васильевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 19-21 (17 назв.).

Сугако, Н. А. Общественно-политические взгляды М. П. Погодина: 07.00.03 / Сугако Наталья Анатольевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 20 (9 назв.).

Сумко, А. В. Дзяржаўная палітыка ў кнігавыдавецкай справе БССР (1919-1941): 07.00.02 / Сумко Алена Вячаславаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 23 с. — Бібліягр.: с. 20 (8 назв.).

Табунов, В. В. Политика российского правительства в отношении христианских конфессий в Беларуси (1895-1907): 07.00.02 / Табунов Василий Васильевич; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 22 с. — Библиогр.: с. 17-19 (24 назв.).

Тукала, С. М. Генацыд і барацьба яўрэяўу Мінскім гета ў гады Вялікай Айчыннай вайны (ліпень 1941 — кастрычнік 1943 года): 07.00.02 / Тукала Сяргей Мікалаевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2008. — 23 с. — Бібліягр.: с. 20 (8 назв.).

Цітавец, А. І. Арабаграфічныя рукапісы канца XVII — першай паловы XX ст. — крыніцы для вывучэння духоўнай культуры татараўБеларусі: 07.00.09 / Цітавец Алена Іосіфаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2009. — 23 с. — Бібліягр.: с. 16-20 (31 назв.).

Цымбал, А. Г. Палітыка польскіх улад у адносінах да праваслаўнай царквы ў Заходняй Беларусі: 07.00.02 / Цымбал Аляксандр Георгіевіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 24 с. — Бібліягр.: с. 19-21 (15 назв.).

Чаропка, С. А. Казацка-сялянская вайна ў Беларусі 1648-1651 гг.: 07.00.02 / Чаропка Станіслаў Аляксандравіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 26 с. — Бібліягр.: с. 20-23 (28 назв.).

Шабасова, М. А. Англо-американская историография политической истории России 1991-1999 гг.: 07.00.09 / Шабасова Марина Алексеевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (13 назв.).

Шейбак, В. В. Генезис и эволюция христианских традиций паломничества у белорусов: 07.00.07 / Шейбак Вадим Викторович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. — Минск, 2008. — 21 с. — Библиогр.: с. 16-18 (13 назв.).

Шпунт, А. А. Перыядызацыя і класіфікацыя гарадской геральдыкі Беларусі: 07.00.09 / Шпунт Андрэй Аркадзьевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 21 с. — Бібліягр.: с. 18 (6 назв.).

Шумскі, К. А. Традыцыйныя веды беларусаў аб надвор’і, раслінным і жывёльным свеце (XIX-XX ст.): 07.00.07 / Шумскі Канстанцін Анатольевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2009. — 24, [1] с. — Бібліягр.: с. 19-22 (31 назв.).

Шыдлоўскі, С. А. Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі першай паловы XIX стагоддзя: 07.00.07 / Шыдлоўскі Сяргей Алегавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Наваполацк, 2009. — 20 с. — Бібліягр.: с. 16-17 (9 назв.).

Юргевіч, Н. К. Культурнае будаўніцтва ў беларускай вёсцы (1944-1955 гг.): 07.00.02 / Юргевіч Наталля Казіміраўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2008. — 25 с. — Бібліягр.: с. 20-22 (17 назв.).

Юрчак, Д. В. Белорусско-украинские отношения в 1991-2004 годах: 07.00.02 / Юрчак Денис Валерьевич; Белорус, гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (14 назв.).

Якубінская, А. Д. Традыцыйныя спосабы і сродкі сацыялізацыі дзяцей у беларускіх сялян у другой палове XIX — першай палове XX стагоддзяў: 07.00.07 / Якубінская Алеся Дзмітрыеўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (12 назв.).

Падрыхтавала Ніна Камарова

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2020 г.

19 жніўня, 2009 |

Доктарскія дысертацыі

Барабаш, В. В. Беларусь в советско-польских отношениях в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.): 07.00.03 / Барабаш Виталий Васильевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 46 с. – Библиогр.: с. 39–45 (54 назв.)

Кривуть, В. И. Молодежная политика польских властей в Западной Беларуси (1921–1939 гг.): 07.00.02 / Кривуть Виталий Иванович; Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск, 2020. – 48 с. – Библиогр.: с. 36–44 (76 назв.)

Смяхович, М. У. Сельская гаспадарка Савецкай Беларусі ў 1943–1991 гг.: аднаўленне і развіццё: 07.00.02 / Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2020. – 49 с. – Бібліягр.: с. 42–46 (45 назв.)

Кандыдацкія дысертацыі

Андрэйчык, К. В. Дзейнасць органаў дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь па ахове матэрыяльных нерухомых гісторыка-культурных каштоўнасцей (1991–2006 гг.): 07.00.02 / Андрэйчык Кацярына Віктараўна; Магілёў. дзярж. ун-т ім. А. А. Куляшова. – Магілёў, 2020. – 24 с. – Бібліягр: с. 19–21 (14 назв.)

Галынскі, Р. Д. Гісторыя паўсядзённасці жыхароў горада Быхава ў XIV–XVIII стст.: 07.00.02 / Галынскі Раман Дзмітрыевіч; Магілёў. дзярж. ун-т ім. А. А. Куляшова. – Магілёў, 2020. – 27 с. – Бібліягр.: с. 21–24 (24 назв.)

Ганский, В. А. Развитие туризма в Западной Беларуси (1921–1939 гг.): 07.00.02 / Ганский Владимир Александрович; Могилёв. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. – Могилёв, 2020. – 24 с. – Библиогр.: с. 18–21 (37 назв.)

Король, В. Л. Деятельность белорусских епархий в защиту мира в контексте миротворчества Русской православной церкви (1945–1991 гг.): 07.00.02 / Король Вадим Леонтьевич; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2020. – 30 с. – Библиогр.: с. 23–27 (33 назв.)

Лосева, Е. А. Сотрудничество Франции и ФРГ в области науки и высшего образования (1949–2019 гг.): 07.00.03 / Лосева Евгения Алексеевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (15 назв.)

Подберезкин, Ф. Д. “Юрьевская дань” в русско-ливонских отношениях XIII – середины XVI в.: 07.00.03 / Подберезкин Филипп Дмитриевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 23 с. – Библиогр.: с. 18–20 (14 назв.)

Пугач, І. В. Дзейнасць органаў дзяржаўнага кіравання па ахове лясоў у Беларусі (канец XVIII – пачатак ХХ ст.): 07.00.02 / Пугач Іван Валянцінавіч; Бел. дзярж. пед. ун-т ім. М. Танка. – Мінск, 2020. – 24 с. – Бібліягр.: с. 19–21 (17 назв.)

Такас, М. Религиозная политика правительства Аднана Мендереса в Турции (1950–1960 гг.): 07.00.03 / Такас Мустафа; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (7 назв.)

Шиманская, Н. А. Органы государственной безопасности в организации и развитии партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны: 07.00.02 / Шиманская Наталья Анатольевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 26 с. – Библиогр.: с. 21–23 (15 назв.)

Наталля Анофранка

Аўтарэфераты дысертацый па гісторыі, дапушчаныx да абароны ў 2006–2007 г. (Ніна Камарова)

3 чэрвеня, 2009 |

на ступень доктара гістарычных навук

Космач, Е. Н. Политика США в отношении Югославии в 1943-1980 гг.: 07.00.03 / Космач Елена Николаевна; Белорус, гос. ун-т. — Минск, 2006. — 37 с.

Миницкий, Н. И. Методы построения научного и образовательного исторического знания: 07.00.09 /Миницкий Николай Иосифович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 41, [1] с.

Пілецкі, В. А. Выхаваўча-адукацыйны працэс на беларускіх землях у дахрысціянскі перыяд: праблема гістарычнага генезісу: 07.00.02 / Пілецкі Віктар Аляксандравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2006. — 39 с.

Хмяліньскі, Б. Грамадскі рух у Польшчы за добрасуседства з Беларуссю (1991-2006 гг.): 07.00.15 / Хмяліньскі Баляслаў; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 40 с.

на ступень кандыдата гістарычных навук

Белы, А. В. Лакалізацыя хароніма „Белая Русь” паводле еўрапейскіх пісьмовых і картаграфічных крыніц XIII-XVII стст.: 07.00.02 / Белы Аляксандр Валерыянавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2006. — 22 с. (дысертацыя адхілена саветам па абароне).

Борботько, П. В. Правовая политика правящих партий Веймарскай Германии в 1919-1923 гг.: 07.00.03 / Борботько Павел Валентинович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 21с.

Важник, О. Н. БССР и Польская Народная Республика: экономические, научно-технические и культурные связи 1949-1979 гг.: 07.00.02 / Важник Ольга Николаевна; Белорус, гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2006. — 21с.

Василевская, Е. В. Социально-политическая мысль Франции в эпоху революции конца XVIII века: 07.00.03 / Василевская Екатерина Викторовна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 20 с.

Венгер, Ю. И. Социальная защита населения в Республике Беларусь (1991-2000 гг.): 07.00.02 / Венгер Юлия Ивановна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2006.         — 22 с.

Винокурова, И. В. Международное сотрудничество по противодействию терроризму в 1990-2000-е годы: 07.05.15 / Винокурова Инна Владимировна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2005. — 23 с.

Ганчар, А. И. Деятельность римско-католического костела по сохранению позиций католицизма на территории Беларуси (1864-1905 гг.): 07.00.02 / Ганчар Андрей Иванович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2007.  —21с.

Гецевич, А. К. Деятельность польских политических партий и организаций в Западной Беларуси (1918-1926 гг.): 07.00.02 / Гецевич Андрей Казимирович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 21 с.

Грэсь, С. М. Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Грэсь Сяргей Міхайлавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2007. — 20 с.

Гулюк, М. А. Политика Российского правительства по подготовке педагогических кадров для Виленского учебного округа (вторая половина XIX—начало XX в.): 07.00.03 / Гулюк Михаил Арисович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 21с.

Доўнар, Л. А. Дзяржаўная палітыка ў сферы прыватнай прамысловай вытворчасці БССР (1921-1929 гг.): 07.00.02 / Доўнар Людміла Аляксандраўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 20 с.

Дударенок, А. С. Межгосударственные отношения Индии и Китая во второй половине XX — начале XXI в.: 07.00.15 / Дударенок Антон Сергеевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. —21с.

Дулов, А. Н. Женщины Советской Беларуси в общественно-политической жизни и материальном производстве (20-е годы XX века): 07.00.02 / Дулов Анатолий Николаевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 22 с.

Евдокимович, А. Л. Коминтерн и македонское национально-освободительное движение 1920-1929 гг.: 07.00.03 / Евдокимович Андрей Леонидович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 21 с.

Ефімовіч, А. В. Рэформа М. М. Мураўёва ў дзяржаўнай вёсцы Беларусі 1857-1862 гг.: 07.00.02 / Ефімовіч Алена Васільеўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 20 с.

Казлова, С. Л. Аграрная палітыка нямецкіх акупацыйных улад на тэрыторыі заходніх абласцей Беларусі (1941-1944 г.): 07.00.02 / Казлова Святлана Леанідаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2006. — 22 с.

Каспяровіч, А. М. Сярэдняя спецыяльная адукацыя Савецкай Беларусі ў 20-я г. XX ст.: 07.00.02 / Каспяровіч Аляксандр Мікалаевіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2006. — 23 с.

Кашталян, І. С. Штодзённае жыццё беларускага грамадства (1944-1953 г.): 07.00.02 / Кашталян Ірына Сяргееўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 20 с. (ВАК не прыняў станоўчага рашэння).

Коваль, В. У. Перыядычныя выданні беларускай дыяспары як крыніца па айчыннай гісторыі (1939-1960 гг.): 07.00.09 / Коваль Вольга Уладзіміраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 20 с.

Кузюкович, А. П. Движение за здоровый образ жизни в Беларуси в 20-30-е годы XX века: 07.00.02 / Кузюкович Анна Петровна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 21с.

Куніцкая, З. А. Абласны выканаўчы камітэт Заходняй вобласці: стварэнне, структура, дзейнасць: 07.00.02 / Куніцкая Зоя Аляксандраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006.         — 20 с.

Кухаренко, В. Н. Хорватская крестьянская партия и крестьянский интернационал (1923-1929 гг.): 07.00.03 / Кухаренко Варвара Николаевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. —24 с.

Латушкін, А. М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у канцы XVIII – першай палове XX стст.: 05.25.02 / Латушкін Андрэй Мікалаевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 23 с.

Латышева, В. А. Население Беларуси по переписям 1897 и 1926 гг.: сравнительный анализ: 07.00.02 / Латышева Виктория Александровна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. —20 с.

Лашкевіч, С. А. Знешнепалітычная актыўнасць Вялікага княства Літоўскага пасля заключэння Люблінскай уніі (1569-1600 гг.): 07.00.15 / Лашкевіч Сяргей Анатольевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 24 с.

Лукашанец, С. А. Палітыка польскай дзяржавы ў адносінах да нямецкага насельніцтва ў перыяд інтэграцыі Заходніх земляў (1945-1950): 07.00.03 / Лукашанец Сяргей Аляксандравіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 21 с.

Любы, А. У. Унутрыпалітычная барацьба ў Вялікім княстве Літоўскім у 30-40-я гг. XV ст.: 07.00.02 / Любы Андрэй Уладзіміравіч; Беларус. дзярж. ун-т.—Мінск, 2006. —16, [3] с.

Ляхоўскі, У. В. Адукацыя на акупіраваных Германіяй беларускіх землях у гады Першай сусветнай вайны (1915-1918): 07.00.02 / Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2007. — 22 с.

Мурашко, А. И. Жандармская полиция на железных дорогах Беларуси: организация и деятельность (1861-1917 гг.): 07.00.02 / Мурашко Александр Иванович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 20 с.

Нікалаева, І. У. Жанчыны Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (1941-1944 гг.): 07.00.02 / Нікалаева Ірына Уладзіміраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 22 с.

Павловец, Ю. С. Югославско-албанские отношения в условиях формирования советской сферы влияния в Восточной Европе (ноябрь 1944 — ноябрь 1948 гг.): 07.00.03 / Павловец Юрий Сергеевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 22 с.

Пашкевіч, А. В. Парламенцкія формы змагання за нацыянальныя і сацыяльныя правы беларускага народа ў міжваеннай Польшчы (1921-1930 гг.): 07.00.02 / Пашкевіч Аляксандр Васільевіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2006. — 21 с.

Півавар, М. В. Гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 1961-1991 гг.: 07.00.02 / Півавар Мікалай Васільевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 21с.

Пилипцевич, В. В. Погребальный обряд населения зарубинецкой культуры на территории Беларуси: 07.00.06 / Пилипцевич Виктория Викторовна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2006. — 20 с.

Поляк, Н. А. Дысідэнцкае пытанне на Беларусі ў кантэксце міжнародных адносін (1660-1768 гг.): 07.00.02 / Поляк Наталля Аляксандраўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 21 с.

Пракапович, Л. Э. Становление и развитие фабрично-заводской промышленности в Беларуси в XIX в.: 07.00.02 / Пракапович Людмила Эдуардовна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2006. — 21 с.

Радзюк, А. Р. Канфіскацыя прыватнай уласнасці на Беларусі ў канцы XVIII — першай палове XIX ст.: 07.00.02 / Радзюк Аляксандр Рыгоравіч; Беларус. дзярж. ун-т.—Мінск, 2006.         — 20 с.

Раманоўскі, Р. Г. Удзел Беларусі ў дзейнасці ЮНЕСКА (1984-2001 гг.): 07.00.15 / Раманоўскі Раман Генадзевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 20 с.

Рыжанкоў, І. М. Сялянства Беларусі ў вырашэнні грамадска-палітычных і эканамічных праблем (сакавік — кастрычнік 1917 г.): 07.00.02 / Рыжанкоў Ігар Міхайлавіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2006. — 22 с.

Селиванов, А. В. Сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями в формировании национальной системы защиты беженцев: 07.00.15 / Селиванов Андрей Владимирович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007.        —20 с.

Смирнов, А. В. Великобритания и германский вопрос (1945-1954 гг.): 07.00.03 / Смирнов Артем Владимирович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 20 с.

Толочко, Д. М. Беженцы из Польшы в БССР (сентябрь 1939 — июнь 1941 гг.): 07.00.02 / Толочко Дмитрий Михайлович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 22 с.

Тохиян, Т. М. Становление белорусской государственности в 1917-1922 гг. в оценке отечественной историографии: 07.00.09 / Тохиян Татьяна Михайловна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 21с.

Цішчанка, В. В. Вялікакняжацкая ўлада ў структуры органаў дзяржаўнага кіравання ВКЛ у канцы XIV—пачатку XVI ст.: 07.00.02 / Цішчанка Віктар Васільевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 21 с.

Чарнякевіч, І. С. Гісторыка-этнаграфічнае раянаванне вясельнай абраднасці Беларускага Палесся: 07.00.07 / Чарнякевіч Ірына Сафронаўна; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нац. акад. навук Беларусі. — Мінск, 2006. — 20 с.

Черняк, Ю. В. Деятельность украинских организаций и их вооруженных формирований на территории Западной Беларуси в годы Великой Отечественной войны: 07.00.02 / Черняк Юрий Вячеславович; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2007. — 20 с.

Шевелева, М. В. Процесс палестино-израильского урегулирования (1991-2001 гг.): 07.00.15 / Шевелева Марина Васильевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2005. — 19 с.

Шылай, В. У. Замагільны свет у лацінскіх сярэднявечных бачаннях: 07.00.03 / Шылай Вольга Уладзіміраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 21с.

Падрыхтавала Ніна Камарова

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2014–16 г.

18 жніўня, 2006 |

2014

На ступень доктара гістарычных навук

Варивончик, И. В. Социально-экономическое развитие среднего класса США в 40-е гг. XX – начале XXI века : 07.00.03 / Варивончик Иван Васильевич ; Белорус. гос. ун‑т. –Минск, 2014. – 45 с. – Библиогр.: с. 37–42 (50 назв.).

Віцязь, С. П. Прусы і яцвягі ў эканамічных, сацыяльных, палітычных працэсах VIII–XI стст. у Верхнім Панямонні (гістарыяграфічна-крыніцазнаўчая рэканструкцыя) : 07.00.02, 07.00.09 / Віцязь Сяргей Пятровіч ; ДНУ “Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2014. –44 с. – Бібліягр.: с. 38–41 (36 назв.).

Каханоўскі, А. Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.) : 07.00.02 / Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч ; Беларус. дзярж. ун‑т. – Мінск, 2014. – 48 с. – Бібліягр.: с. 37–45 (73 назв.).

Лукашевич, А. М. Белорусские земли в военно-стратегических планах Российской империи (конец XVIII в. –1812 г.) : 07.00.02 / Лукашевич Андрей Михайлович ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2014. – 48 c. – Библиогр.: с. 37–45 (81 назв.). Чытаць далей →

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2017 г.

26 ліпеня, 2006 |

На ступень доктара гістарычных навук

Жаркенова, А. Социально-демографическое развитие населения Северного Казахстана во второй половине XIX – начале XXI в. : 07.00.03 / Жаркенова Айгуль ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2017. – 47 с. – Библиогр.: с. 40–46 (46 назв.).

Ходзін, С. М. Беларуская вёска: савецкая мадэрнізацыя ў 1921–1939 гг. : 07.00.02 / Ходзін Сяргей Мікалаевіч ; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2017. – 46 с. – Бібліягр.: с. 34–43 (78 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Афанасенко, Ю. Ю. Митрополит Григорий Цамблак в общественно-политической и церковной жизни Восточной Европы : 07.00.03 / Афанасенко Юрий Юрьевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (16 назв.).

Бараненка, В. В. Беларуская абнаўленчая царква (1922 – 1938 гг.) : 07.00.02 / Бараненка Віктар Віктаравіч ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2017. – 29 с. – Бібліягр.: с. 23–26 (27 назв.).

Бригадин, Д. П. Преступность в Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. : 07.00.02 / Бригадин Денис Петрович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 22 с. – Библиогр.: с. 18–19 (7 назв.).

Глазырын, С. Я. Паўстанне 1863 года ў Віцебскай і Магілёўскай губернях : 07.00.02 / Глазырын Сяргей Яўгенавіч ; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2017. – 22 с. – Бібліягр.: с. 18–19 (10 назв.).

Диханова-Внуковская, Л. А. Миссионерская деятельность иезуитов в Индии и на Дальнем Востоке в 1541–1603 годах : 07.00.03 / Диханова-Внуковская Любовь Андреевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (11 назв.).

Зданович, Е. Ф. Исторические взгляды Е. Е. Замысловского : 07.00.09 / Зданович Елена Францевна ; Гродненский гос. ун-т. им. Я. Купалы. – Минск, 2017. – 21 с. – Библиогр.: с. 17–18 (14 назв.).

Ивицкий, А. М. Материально-техническое и продовольственное обеспечение партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны : 07.00.02 / Ивицкий Андрей Михайлович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 25 с. – Библиогр.: с. 21–22. (13 назв.).

Йоцюс, В. А. Государственная политика по переселению трудовых ресурсов из БССР (1921–1941 гг.) : 07.00.02 / Йоцюс Виталий Альгимантович ; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2017. – 24 с. – Библиогр.: с. 20 – 21 (14 назв.).

Казак, О. Г. Этнокультурное развитие восточнославянского населения Подкарпатской Руси в условиях венгерской оккупации (1939–1944 гг.) : 07.00.03 / Казак Олег Геннадьевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 25 с. – Библиогр.: с. 19–22 (22 назв.).

Кежа, Ю. М. Станаўленне і развіццё княжацкай улады ў Полацкай зямлі X–XII стст. : 07.00.02 / Кежа Юрый Мікалаевіч ; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2017. – 26 с. – Бібліягр.: с. 21–23 (21 назв.).

Клецкина, О. С. Становление и развитие театра Радзивиллов в 1724–1810 гг. : 07.00.02 / Клецкина Ольга Сергеевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 26 с. – Библиогр.: с. 20–23 (29 назв.).

Коршикова, А. О. Концепция ориентализма Эдварда Саида: истоки, содержание и влияние на историческую науку : 07.00.09 / Коршикова Анастасия Олеговна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (10 назв.).

Кузьмин, А. Д. Социокультурный облик чиновничества белорусских губерний (1864–1914 гг.) : 07.00.02 / Кузьмин Андрей Дмитриевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (18 назв.).

Матусевич, Ю. В. Медицинская помощь партизанам и населению партизанских зон Беларуси в годы Великой Отечественной войны : 07.00.02 / Матусевич Юлия Владимировна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 27 с. – Библиогр.: с. 20–24 (25 назв.).

Некрашевич, Ф. А. Отдельный Литовский корпус: создание, структура, деятельность (1817–1831 гг.) : 07.00.02 / Некрашевич Филипп Анатольевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (17 назв.).

Пустаход, Т. С. Навукова-педагагічная і асветніцкая дзейнасць М. К. Баброўскага (1784–1848 гг.) : 07.00.02 / Пустаход Таццяна Сяргееўна ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2017. – 22 с. – Бібліягр.: с. 18–19 (14 назв.).

Рэут, У. Р. Урадавая палітыка па падрыхтоўцы і ўвядзенні інвентароў у памешчыцкай вёсцы Беларусі (1818–1857 гг.) : 07.00.02 / Рэут Уладзіслаў Рыгоравіч ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2017. – 27 с. – Бібліягр.: с. 22–24 (19 назв.).

Скварчэўскі, Д. В. Фарміраванне і развіццё астранамічных ведаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XIV–XVII стст. : 07.00.02 / Скварчэўскі Дзмітрый Вячаслававіч ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2017. – 24 с. – Бібліягр.: с. 20 – 21 (16 назв.).

Страленя, А. А. Деятельность земских начальников на территории Беларуси (конец ХІХ в. – 1914 г.) : 07.00.02 / Страленя Анна Анатольевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 22 с. – Библиогр.: с. 18–19 (10 назв.).

Трубчык, А. Г. Палітыка польскай улады ў сферы школьнай адукацыі на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў 1919–1921 гг. : 07.00.02 / Трубчык Алена Генадзьеўна ; Ін-т гісторыі Нац. акад. на- вук Беларусі. – Мінск, 2017. – 26 с. – Бібліягр.: с. 18–23 (38 назв.).

Худаир, Д. Формирование и деятельность Партии национального единства в Ираке : 07.00.03 / Худаир Дахам Али Худаир ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 23 с. – Библиогр.: с. 23 (5 назв.).

Наталля Анофранка

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2004—2005 г. (Любоў Собалева)

3 снежня, 2005 |

2004

доктарскія

1. Анішчанка Я.К. Палітычная гісторыя Беларусі ў часы падзелаў Рэчы Паспалітай (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя) (адхілена ВАКам).

2. Гурко А.І. Новыя рэлігіі ў Рэспубліцы Беларусь: этналагічнае даследаванне (ІМЭФ НАНБ, 07.00.07 — этнаграфія, этналогія і антрапалогія).

3. Мандрык І.У. Чыгуначны транспарт Беларусі: кадравая палітыка, грамадска–палітычнае жыццё (1971—1991) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

кандыдацкія

1. Асіповіч А.І. БССР і Вялікая Брытанія: пралетарская салідарнасць і гуманітарныя кантакты, эканамічныя, навуковыя і культурныя сувязі ў 1921—1938 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

2. Бачышча Ю.А. Каталіцкая царква ў нацыянальна–рэлігійнай палітыцы царызму ў Беларусі (1900—1914) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

3. Бяляўскі А.М. Творы фальклору як гістарычная крыніца (на прыкладзе ірландскіх гістарычных песень) (ІГ НАНБ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

4. Варатніцкая Т.В. Палітыка пашырэння Еўрапейскага саюзу на Ўсход у канцы 1980–х — 2004 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

5. Дзядзінкін А.Л. Нацыянальная палітыка савецкай улады ў лістападзе 1917 — верасні 1939 г. (на прыкладзе Віцебшчыны) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

6. Дзярновіч А.І. Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў Вялікага Княства Літоўскага і Лівоніі ў канцы XV — першай палове XVI ст. (сістэматызацыя і актавы аналіз) (ІГ НАНБ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

7. Доўнар А.Б. Сацыяльна–эканамічнае становішча сялян–слуг дзяржаўных і прыватных уладанняў на беларускіх землях у другой палове XVI — сярэдзіне XVШ ст. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

8. Дук Д.У. Матэрыяльная культура насельніцтва Полацка XVI—XVШ ст. (па выніках археалагічнага вывучэння) (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія).

9. Жылінская І.В. Англа–савецкія эканамічныя, навуковыя і культурныя сувязі ў 1931—1939 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

10. Кандратовіч А.А. Развіццё гандлю ў Беларусі ў другой палове XVШ ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

11. Каралёнак Л.Г. Беларусь і Вялікая Брытанія: эканамічныя, навукова–тэхнічныя і культурныя сувязі ў 1970—2003 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

12. Касовіч А.В. Супраціўленне германскім акупантам у заходніх абласцях Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 1941—1944 (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

13. Касцюкевіч С.У. Семантыка і функцыі традыцыйных цацак беларусаў у ХIХ—ХХ ст. (ІМЭФ НАНБ, 07.00.07 — этнаграфія, этналогія і антрапалогія).

14. Кулевіч І.Р. Беларускі нацыянальны рух (1902—1925) (ІГ НАНБ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

15. Лакіза В.Л. Культурна–храналагічная ідэнтыфікацыя старажытнасцяў ранняга і сярэдняга перыядаў бронзавага веку беларускага Панямоння (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія).

16. Лінкевіч В.Н. Міжканфесійныя адносіны ў Беларусі ў другой палове ХIХ — ХХ ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

17. Літвіноўская Ю.І. Беларусь у вайне 1812 г.: сацыяльна–эканамічны аспект (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

18. Літвінскі А.У. Заходнерусізм у расійскай гістарыяграфіі другой паловы ХIХ — пачатку ХХ ст. (ІГ НАНБ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

19. Наумук С.М. Канстанцін Езавітаў: жыццёвы шлях і дзейнасць (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

20. Падалінскі У.А. Прадстаўніцтва і палітычная пазіцыя Вялікага Княства Літоўскага на вальных соймах Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI ст. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

21. Панько А. Д. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці, 1914—1923 г.: тэрытарыяльны аспект (пераатэстацыя, БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

22. Райчонак А.А. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў кантэксце розных ідэалагічных прыярытэтаў (1917—1927 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

23. Скок В.П. ЗША і германскае пытанне (восень 1945 — 1954 г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

24. Ступакевіч М.А. Жаночая адукацыя ў Беларусі (другая палова ХIХ ст. — 1917 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

25. Сямёнава С.А. Купецтва ў Беларусі ў другой палове XVШ — першай палове ХIХ ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

26. Трафімчык А.В. Станаўленне савецкай сістэмы адукацыі ў заходніх абласцях БССР у 1939—1941 г. (07.00.02 — айчынная гісторыя) (на пераатэстацыі адхілена).

27. Цынкевіч В.М. Палітычныя ўзаемадачыненні паміж БССР і Польскай Рэспублікай у 1921—1929 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

2005

доктарскія

1. Аблова Н.Е. КВЖД і расійская эміграцыя ў Кітаі: міжнародныя і палітычная аспекты гісторыі (першая палова ХХ ст.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

2. Басюк І.А. Заходняя асобая ваенная акруга — Заходні фронт напярэдадні і ў пачатковым перыядзе Вялікай Айчыннай вайны (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

3. Палятаева Н.І. Купецтва Беларусі (60–я г. ХIХ — пачатак ХХ ст.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

кандыдацкія

1. Александровіч С.С. Старажытнагрэцкая паліаркетыка ў гісторыі войнаў (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

2. Алюнін С.В. Баснійскі эялет у канцы XVIII — 70–х г. ХIХ ст.: асманскі вопыт мадэрнізацыі традыцыйнага грамадства (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

3. Астрога В.М. Вясковае настаўніцтва Беларусі ў другой палове ХIХ — пачатку ХХ ст. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

4. Баравы В.Р. Палітыка КНР у Цэнтральнай Азіі (90–я г. ХХ ст. — пачатак ХХI ст.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

5. Бяляеў А.В. Мясцовая дапаможная адміністрацыя ў сістэме нямецка–фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі (1941—1944 г.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

6. Важнік В.Н. БССР і Польская Народная Рэспубліка: эканамічныя, навукова–тэхнічныя і культурныя сувязі ў 1949—1979 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

7. Вароніч Т. В. Губернскі горад Віцебск на рубяжы ХIХ—ХХ ст. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

8. Вінакурава І.В. Міжнароднае супрацоўніцтва па супрацьдзеянні тэрарызму ў 1990—2000–я г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

9. Вірская В.П. Фармаванне новой канцэпцыі гісторыі Беларусі ў сістэме сярэдняй агульнаадукацыйнай школы (1986—1990–я г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

10. Ганчарук І.Г. Каталіцкі касцёл на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. 1772—1830 г. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

11. Грабянчук І.В. Узнікненне і дзейнасць публічных музеяў у Беларусі (1851—1917 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

12. Грыбоўскі Ю.В. Беларусы ў польскіх узброеных фармаваннях у гады Другой сусветнай вайны (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

13. Грэбень Е.А. Прыцягненне нацысцкай Германіяй грамадзян Беларусі на прымусовыя работы (1941—1944 г.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

14. Гурын А.В. Даследаванні гісторыі міжнародных адносінаў у Беларусі ў 1980—2003 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

15. Загідулін А.М. Нацыянальная і канфесійная палітыка польскіх уладаў у адносінах да беларускага насельніцтва Заходняй Беларусі (1921—1939 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

16. Заікін Н.А. Фармаванне, ахова і прыкрыццё заходняй мяжы Расійскай імперыі (на прыкладзе беларускага ўчастка). 1772—1822 г. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

17. Канапацкая З.І. Татары ў Беларусі і іх культура (ХIV—XVII ст.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

18. Клімаў М.В. Вясковыя паселішчы ў акрузе Полацка Х — сярэдзіны XVI ст. (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія).

19. Крывуць В.І. Моладзевыя арганізацыі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1929—1939 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

20. Лаўрыненка К.В. Каталіцкі касцёл у грамадска–палітычным жыцці ПНР у 1970—1989 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

21. Лепеш А.В. Камітэт заходніх губерняў: арганізацыя і дзейнасць (1831—1848 г.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

22. Ляўшэвіч А.А. Фармаванне адзінай Румынскай дзяржавы і Францыі (1829—1864 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

23. Макараў М.Д. Ад пасада да магдэбургіі. Юрыдычнае становішча насельніцтва гарадоў Беларускага Падзвіння ў ХIV—XVI ст. (пераатэстацыя, БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

24. Малашук П.В. Беларуска–югаслаўскія адносіны (1953—2003 г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

25. Мароз Ю.М. Грамадская думка Расіі і праблема англа–рускіх адносінаў у 1907—1914 гг. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

26. Махамед Салем Ульд Махамед Едых. Фармаванне сродкаў масавай інфармацыі Саудаўскай Аравіі і дзяржаваў Персідскага заліву ў другой палове ХХ ст. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

27. Махнач А.І. Эвалюцыянізм у этналагічным вывучэнні Беларусі (канец ХIХ — пачатак ХХ): канцэптуальна–гістарыяграфічны аналіз (БДУ, 07.00.07 — этнаграфія, этналогія і антрапалогія).

28. Мацук А.У. Барацьба магнацкіх груповак на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага за палітычнае вяршэнства (1717—1783 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

29. Папко В.М. Дзяржаўная палітыка Беларусі ў галіне прафесійнай мастацкай культуры (1895—2000 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

30. Праннік Т.А. Праблема аншлюса ў аўстрыйска–германскіх адносінах у 1918—1932 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

31. Пташнік В.М. Узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь: фармаванне і рэфармаванне (1991—2000 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

32. Рабышка В.Э. Этнапалітычныя працэсы ў Заходняй Беларусі ў 1919—1939 г. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

33. Русь Э.В. Германскае пытанне ў другой палове ХХ ст. у гістарычнай думцы ФРГ і ГДР (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

34. Садоўская А. Н. Палітыка Еўрапейскага саюзу ў адносінах да дзяржаваў, якія сталі на шлях развіцця (1990 — 2000–я г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

35. Сасім А.М. Прамысловасць Беларускай ССР ва ўмовах рэфармавання (сярэдзіна 50–х — 60–я г. ХХ ст.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

36. Селіванаў А.В. Упраўленне Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў і фармаванне сістэмы абароны бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь (1992—2003 г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

37. Сідарэнка Б.І. Землі Ўсходняй Беларусі ў знешняй палітыцы Вялікага Княства Літоўскага і Маскоўскага княства ў 1500 — 1537 г. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

38. Трацяк С.А. Брэсцкі мір і грамадска–палітычныя працэсы ў Беларусі (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

39. Унучак А.У. „Наша Ніва“ і беларускі нацыянальны рух (1906—1915 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

40. Чаркаскі Я.В. Міжнародная і рэгіянальная бяспека арабскіх краін Персідскага заліву (90–я г. ХХ — пачатак ХХI ст.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

41. Чарняўскі М.М. Касцяная і рагавая індустрыя стаянак Крывінскага тарфяніка (неаліт — бронзавы век) (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія).

42. Шабельцаў С.В. Украінцы і беларусы ва Ўкраіне: грамадска–палітычная дзейнасць і сувязі з радзімай (1945—1991 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

43. Шавялёва М.В. Працэс палесціна–ізраільскага ўрэгулявання (1991—2001 г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

44. Швайко В.Г. Дзейнасць рускіх арганізацый у Польшчы па захаванні рускай культуры ў 1921—1939 г. (ГрДУ, 24.00.01 — тэорыя і гісторыя культуры (гістарычныя навукі)).

45. Ялінская М.М. Крыніцы пра дваранскія роды заходнееўрапейскага паходжання ў беларускіх губернях канца XVIII — пачатку ХХ ст. (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

46. Яршова В. І. Палітыка расійскага ўраду ў галіне пачатковай адукацыі ў другой палове ХIХ ст. (на матэрыялах беларускіх губерняў) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

Падрыхтавала Л.Собалева

* У дужках падаецца месца абароны дысертацыі (ІГ НАНБ — Інстытут гісторыі НАН Беларусі; ІМЭФ — Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі; БДУ — Беларускі дзяржаўны універсітэт; БДПУ — Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка; ГрДУ — Гарадзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы) і спецыяльнасць.

Галоўная » Запісы па тэме 'Дысертацыі'