Новы нумар

Беларускі Гістарычны Агляд - Архіў часопіса

Том 13 Сшытак 1 (22) (Чэрвень 2006)

Сакавіка 13, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 13 Сшытак 1 (22) (Чэрвень 2006)

Уступ

Рэдакцыя Беларускага Гістарычнага Агляду прапануе чытачам першае асобнае выданне паказніка матэрыялаў, апублікаваных у часопісе з 1994 па 2005 г. (тамы I—XII). У яго ўвайшлі тры папярэднія паказнікі*, якімі былі ахоплены публі-кацыі часопіса да VIII тома ўключна, а таксама змест наступных чатырох тамоў.

У адрозненне ад папярэдніх паказнікаў, якія апісвалі змест па алфавіту з захаваннем рубрык кожнага нумара, у гэтым выданні матэрыялы ўсіх дванаццаці тамоў БГА згрупаваны па некалькіх прынцыпах.

У першым раздзеле яны падаюцца ў алфавітным парадку па прозвішчах аўтараў. Тут асобна выдзелены блок артыкулаў, куды ўключаны таксама паведамленні, публікацыі крыніц, пераклады і палеміка, блок рэцэнзій і аглядаў новай літаратуры (па прозвішчах рэцэнзентаў), а таксама комплекс дробных інфармацыйных нататак, у які ўвайшлі паведамленні пра кан-ферэнцыі, экспедыцыі, абароненыя дысертацыі і г.д. Прозвішча аўтара шэрагу публікацый, прыведзеных запар, падаецца толькі ў першай пазіцыі. Інфармацыя пра наяўнасць англа- ці іншамоўных рэзюмэ да артыкулаў, як і пра перакладчыка ці рэдактараў апісанне не ўключалася.

У другім раздзеле ўсе апублікаваныя матэрыялы размешчаны ў алфавітным парадку па іх назвах (першае слова назвы выдзелена друкам). Тут у асноўным захавана ранейшая рубрыкацыя часопіса, але ў блок артыкулаў уключаны таксама паве-дамленні, гутаркі, рэцэнзійныя артыкулы і іншыя падобныя публікацыі.

У тэматьганым раздзеле ўвесь матэрыял сістэматызаваны па ключавых словах, выдзеленых друкам. Яны датьгаацца найперш важных для даследчыкаў праблемаў палітычнай, грамадскай і веравызнаўчай гісторыі Беларусі, або метадалогіі і плыняў самой гістарычнай навукі, аднак у многіх выпадках да ключавых слоў аднесены прозвішчы вядомых гісторыкаў і гістарьганых асоб, а таксама геаграфічныя назвы (напрыклад, Кунцэвіч, Літва, Беларусь, Полацк і інш.).

Асобна змешчаны спіс выданняў, рэцэнзаваных на старонках БГА з 1994 па 2005 г. Яны пералічваюцца ў алфавітным парадку па прозвішчах аўтараў (у выпадку ананімнай ці калектыўнай публікацыі — па назве).

Завяршаецца паказнік спісам усіх аўтараў, што друкаваліся ў нашым часопісе за гэты перыяд.

У першым раздзеле паказніка як прозвішча аўтара, так і назва кожнай публікацыі дублююцца па-англійску. Назвы рэцэнзаваных кніг перакладзены на англійскую ў тых выпадках, калі ў арыгінале яны на беларускай, рускай або ўкраінскай мовах. Пры перадачы беларускіх уласных імён на англійскую мову за аснову транслітарацыі ўзята іх напісанне ў беларускай лацінцы.

* Змест часопіса за 1994—1996 г. (тамы I—III) друкаваўся ў БГА. Т.ІІІ. С. 321—329, за 1997—1999 (IV—VI) — у БГА. Т.VІ. С. 381—391, і за 2000—2001 (VII—VIII) — у БГА. Т.VІІІ. С. 376—381.

Запампаваць Сшытак у PDF.

Набыць на knihi.by.

Том 12 Сшыткі 1-2 (22-23) (Снежань 2005)

Сакавіка 4, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 12 Сшыткі 1-2 (22-23)  (Снежань 2005)

Артыкулы
Наталля Юсава. Легітымацыя паняцця „старажытнаруская народнасць“. С. 3-20.
Гянутэ Кіркене. Інтэграцыйныя працэсы ў Вялікім Княстве Літоўскім: царкоўная унія. С. 21-35.
Андрэй Катлярчук. Другая Паўночная вайна і апошняя шведская аперацыя ў ВКЛ: аблога Берaсця 1657 г. і спрэчка за места. С. 35-60.
Кірыл Качагараў. Вечны мір 1686 г. паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай. С. 61-95.
Таццяна Валодзіна. Адам Кіркор і „краёвая“ гістарыяграфія ў кантэксце трансфармацыі Расійскай імперыі ў XIX ст. С. 96-110.
Алесь Пашкевіч. Выбары ў Вiленскi сойм у 1922 г. і адносiны да іх беларускай грамадскасцi. С. 111-131.

Архіваліі
Андрэй Радаман. Віленскі земскі прывілей 1565 г. вялікага князя Жыгімонта Аўгуста. С. 132-161.
Генадзь Сагановіч. Паўночная Беларусь у апісанні Паўля Одэрборна. С. 162-166.
Паўль Одэрборн. Праўдзівы і грунтоўны аповед пра веру русаў. С. 167-189.

Гістарыяграфія
Марцэлі Косман. Славіст, медыявіст, полігісторык: да 90-годдзя Герарда Лябуды. С. 190-209.

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі
Аляксандр Груша. Віцебска–рыжскія акты і праблема іх выдання. С. 210-240.
Уладзімір Ісаенка. Першы дапаможнік па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. С. 241-259.
Нарыс гісторыі Польскай Дзяржавы і Народа. Х—ХХI ст. / Рэдакцыя  і ўклад. тэксту Мар’ян Семаковіч (Любоў Козік). С. 260-270.
Юсова, Наталія. Генезис концепції давньоруської народності в історічній науці СРСР (1930–ті — перша половина 1940–х рр.) (Генадзь Сагановіч). С. 270-277.
Блануца, Андрій. Матеріали до реєстру земельних контрактів волинської шляхти (Аляксандр Доўнар). С. 277-280.
Kamieniecki, Jan. Szymon Budny: Zapomniana postać polskiej Reformacji (Ігар Клімаў). С. 281-291.
Fałowski, Adam. Język ruskiego przekładu Katechizmu jezuickiego (Ігар Клімаў). С. 291-295.
Kadulska, Irena. Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach 1812—1820 (Тамара Джумантаева). С. 296-299.
Kowkiel, Lilia. Prywatne księgozbiory na Grodzieńszczyźnie w pierwszej połowie XIX w. (Ларыса Доўнар). С. 299-315.
Vulpius, Ricarda. Nationalisierung der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung 1860—1920 (Лявон Баршчэўскі). С. 315-318.
Євсєєва, Тетяна. Російська православна церква в Україні 1917—1921 рр. (Валянціна Яноўская). С. 318-326.
Робинсон, Михаил А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917— начало 1930-х г.) (Сяргей Запрудскі). С. 326-335.
Frank Grelka. Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft 1918 und 1941/42 (Лявон Баршчэўскі). С. 335-337.
К’яры, Бернгард. Штодзённасць за лініяй фронту (Захар Шыбека). С. 337-344.
Projektgruppe Belarus im Jugendclub Köln e.V. (Hrsg.) „Existiert das Ghetto noch?“ (Гартмут Рус). С. 344-347.
Mironowicz Eugeniusz, Tokć Siarhiej, Radzik Ryszard. Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko–białoruskim w XX w. (Аляксандр Пагарэлы). С. 347-353.
Юрэвіч, Лявон. Летапісны звод сусьвету Чалавека Сьведамага (Наталля Гардзіенка). С. 353-359.
Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Мінская вобласць: Нарматыўны даведнік (Уладзімір Свяжынскі, Міхаіл Спірыдонаў). С. 360-368.

Інфармацыі і хроніка
Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2004—2005 г. (Любоў Собалева). С. 369-375.
Маскоўская канферэнцыя па гістарыяграфіі (Генадзь Сагановіч). С. 376-378.
Брэменская канферэнцыя па калектыўнай памяці (Вячаслаў Швед). С. 379-380.

Том 11 Сшыткі 1-2 (20-21) (Снежань 2004)

Сакавіка 3, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 11 Сшыткі 1-2 (20-21)  (Снежань 2004)

Артыкулы
Анты Сэларт. Полацкі князь Канстанцін і гісторыя Інфлянтаў у трэцяй чвэрці ХIII ст. С. 3-25.
Генадзь Сагановіч. Русіны пад Грунвальдам (Дуброўнай) y 1410 г. С. 26-40.
Васіль Варонін. „Wielkiego Księstwa Litewskiego Kroniczka krotko pisana“. С. 41-57.
Расціслаў Баравы. Менск у ХVI стагоддзі: першы „генеральны“ план горада і яго магчымы аўтар. С. 58-74.
Валянцiн Калнiн. Зорны шлях Яна Марыi Бернардонi. С. 75-102.
Кшыштаф Касажэцкі. Бітва пад Палонкай 28 чэрвеня 1660 г. С. 103-136.
Вайда Камунтавічэне. Каталіцкія парафіі слонімскага дэканата віленскага біскупства ў XVII ст. С. 137-156.
Ірэна Кадульская. Формы тэатральнага жыцця ў Полацкай Акадэміі (1812—1820). С. 157-197.
Юры Туронак. Саюз Беларускай Моладзі ў Нямеччыне. С. 198-219.

Гістарыяграфія
Ігар Клімаў. Кваліфікацыя літаратурна–пісьмовай мовы Кіеўскай Русі. С. 220-262.

Пераклады
Алан Мэгіл. „Вялікі наратыў“ і гістарычная навука. С. 263-303.

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі
Рышард Радзік. Дапаможнік па дзяржаўнай ідэалогіі . С. 304-327.
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 1—3 (Васіль Варонін). С. 328-333.
Biblia ruska, vyložena doktorom Franciskom Skorinoju (Prag, 1517—1519): Kommentare; Apostol (Wilna, 1525): Facsimile und Kommentar (Юрась Лаўрык). С. 333-336.
Geier, Wofgang. Russische Kulturgeschichte in diplomatischen Reiseberichten aus vier Jahrhunderten (Уладзімір Канановіч). С. 336-342.
Jaroszewicz–Pieresławcew, Zoja. Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI—XVIII wieku (Ігар Клімаў). С. 342-353.
Носов, Борис В. Установление российского господства в Речи Посполитой 1756—1768 гг. (Яўген Анішчанка). С. 353-356.
Носевич, Вячеслав. Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе (Сяргей Токць). С. 357-374.
Eriksonas, Linas. National heroes and national identities. Scotland, Norway and Lithuania (Андрэй Катлярчук). С. 374-379.
Solak, Zbigniew. Między Polska a Litwą. Życie i działalność Michała Römera (Алесь Смалянчук). С. 379-388.

Хроніка
Да 90–годдзя прафесара Юліюша Бардаха (Марцэлі Косман). С. 389-393.
„Беларусь у ХХ стагоддзі“ (Ганна Запартыка). С. 394-396.

(DOC)

Том 10 Сшыткі 1-2 (18-19) (Снежань 2003)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 10 Сшыткі 1-2 (18-19)  (Снежань 2003)

Артыкулы
Расціслаў Баравы. Хрысціянізацыя тэрыторыі Полацкай і Тураўскай епархій X—XIV ст. (Гістарычна–геаграфічны аспект).  C. 3-28.
Андрэй Янушкевіч. Унія з Каронай ва ўнутранай палітыцы ВКЛ перад Люблінскім соймам 1569 г. C. 29-58.
Рустыс Камунтавічус. Падарожжы па Літве ў XVI—XVII ст.: досвед італьянцаў і французаў. С. 59-88.
Конрад Бабятыньскі. Стары i Новы Быхаў у час вайны Рэчы Паспалітай з Масквой (1654-1655) С. 89-120.
Юры Гардзееў. Да моўнай праблематыкі гарадскіх кніг навачаснай Горадні. С. 121-142.
Юры Туронак. Фабіян Акінчыц – правадыр беларускіх нацыянал-сацыялістаў. С. 143-162.

Арxіваліі
Андрэй Радаман. Інструкцыя Новагародскага cойміка паслам на элекцыйны сойм 1587 г. С. 163-174.
Максім Гардзееў. Дакументы па гісторыі рамяства ў актавай кнізе полацкага магістрату за 1656—57 г. С. 175-187.

Гістарыяграфія
Зміцер Шавялёў. Агляд развіцця яўрэйскіх даследаванняў у Беларусі на мяжы ХХ—ХХI ст. С. 188-200.

Палеміка
Алесь Груша. «Малапрыстасаваныя» рэкамендацыі ці малападрыхтаваныя рэцэнзенты? С. 201-227.

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Віктар Цемушаў. Праблемы развіцця гістарычнай геаграфіі Беларусі. С. 228-254.
Алесь Смaлянчук. У пошуках ворага польскай нацыі. С. 255-280.
Генадзь Сагановіч. Прывід нацыі ў імгле стэрэатыпаў. С. 280-318.
Сяргей Запрудскі. Неюбілейныя думкі з нагоды юбілейных выданняў мовазнаўчай спадчыны. С. 319-352.
Максім Знак. Міфы, міфалогія і міфолагі. С. 353-370.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3 (2002), Вып. 4 (2003) (Віталь Галубовіч). С. 371-375.
Гусева, Александра А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI в. (ігар Клімаў). С. 375-384.
Zoltán András. Oláh Miklos Athila címűmunkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása (Алесь Бразгуноў). С. 384-390.
Stern, Dieter Hubert. Die Liederhandschrift F 19-233 (15) der Bibliothek der Litauischen Akademie der Wissenschaften (ігар Клімаў). С. 391-402.
Антон Луцкевіч. Да гісторыі беларускага руху. Выбраныя творы (Аляксей Каўка). С. 402-407.
Пушкін, ігар А. Узброены супраціў ва Ўсходняй Беларусі (Захар Шыбека). С. 408-410.

Інфармацыя
Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2002—2003 г. (Любоў Собалева). С. 411-416.

(DOC)

Том 9 Сшыткі 1-2 (16-17) (Снежань 2002)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 9 Сшыткі 1-2 (16-17)  (Снежань 2002)

Артыкулы
Васіль Варонін. Друцкія князі XIV стагоддзя. С. 3-30.
Ігар Клімаў. Да біяграфіі Васіля Цяпінскага, перакладчыка і выдаўца Евангелля. С. 31-55.
Агнешка Каляса-Новак. Гістарычная сацыялогія як новая даследчая прапанова. С. 57-78.

Паведамленні
Марына Сакалова. Пра метадалогію вывучэння гісторыі грамадскіх рухаў XIX ст. С. 79-91.
Ігар Лялькоў. Да пытання аб пранямецкіх і антысавецкіх настроях у БССР перад II сусветнай вайной. С. 92-104.

Пераклады
Фрэнсіс Анкерсміт. Гістарыяграфія і постмадэрнізм. С. 105-128.

Гістарыяграфія
Яраслаў Панэк. Чэшская гістарыяграфія на мяжы ХХ—ХХI ст. С. 129-151.
Генадзь Сагановіч. Грунвальд у беларускай гістарыяграфіі. С. 152-168.

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Міхаіл Спірыдонаў. Гістарычныя карты Беларусі ў айчынных энцыклапедыях. С. 169-188.
Ганна Харашкевіч. Беларуская археаграфія на новым этапе. С. 189-194.
Łatyszonek, Oleg; Mironowicz, Eugeniusz. Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku (Захар Шыбека). С. 195-201.
Ruthenica. Том I / Відповедальні редактори: Володимир Ричка, Олексій Толочко. Київ, 2002. 185. (Генадзь Семянчук). С. 202-206.
450 Jahre Sigismund von Herbersteins Rerum Moscoviticarum Commentarii 1549—1999. Jubiläumsvorträge hrsg. von Frank Kämpfer und Reinhard Frötschner (Уладзімір Канановіч). С. 206-220.
Хорошкевич Анна Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. Москва, 2003. 621. (Андрэй Янушкевіч). С. 221-232.
Кавалёў, Сяргей В. Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу. Мінск, 2002. 218. (Альбіна Семянчук). С. 233-243.
Michaluk, Dorota. Ziemia mielnicka wojwództwa podlaskiego w XVI—XVII w: Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne (Міхаіл Спірыдонаў). С. 243-250.
Moser, Michael. Die polnische, ukrainische und weißrussische Interferenzenschicht im russische Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts (Ігар Клімаў). С. 251-260.
Russische und Ukrainische Geschichte vom 16.—18. Jahrhundert. Hrsg. von Robert O. Grummey, Holm Sundhaussen, Ricarda Vulpius (Генадзь Сагановіч). С. 260-267.
Remy, Johannes. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia 1832—1863 (Наталля Анофранка). С. 267-271.
Snyder, Timothy. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569—1999 (Віталь Зайка). С. 271-277.
Die polnische Heimatarmee: Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweitem Weltkrieg. Hrsg. von Bernhard Chiari unter Mitarbeit Jerzy Kochanowski (Сяргей Новікаў). С. 278-286.
Independent Belarus: Domestic Determinants, Regional Dynamics, and Implications for the West. Ed. By Margarita M. Balmaceda, James I. Clem, Lisbeth L. Tarlow (Лявон Баршчэўскі). С. 287-291.
Radzik, Ryszard. Kim są Białorusini? (Павел Церашковіч). С. 291-297.
Radzik, Ryszard. Belarusians (View from Poland) (Юры Вашкевіч). С. 297-304.
Prot’ko, Tatjana. The Formation of Soviet Totalitarian System in Belarus (1917—1941) (Анатоль Вялікі). С. 304-310.
Чарота, Іван А. Беларуская мова і царква (Ігар Клімаў). С. 310-323.
Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі. Бібліяграфія. Складальнікі ВІТАЎТ КІПЕЛЬ і ЗЬМІЦЕР САЎКА. (Сяргей Запрудзкі). С. 323-331.

In memoriam
Вітаўтас Раўдзялюнас. С. 332-336.

Набыць на knihi.by.

Том 8 Сшыткі 1-2 (14-15) (Снежань 2001)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 8 Сшыткі 1-2 (14-15)  (Снежань 2001)

Артыкулы
Генадзь Сагановіч. «Русь» у вайне з Нямецкім ордэнам (канец ХIII — пач. ХV ст.) C. 4-24.
Алена Вернікоўская. Супраціўленне праваслаўных Полацкай епархіі ўвядзенню уніі і забойства Язафата Кунцэвіча. С. 25-54.
Яраслаў Ходак. Канец эры рэвалюцыяў? С. 55-90.

Паведамленні
Штэфан Родэвальд. Кантэксты дзеянняў як межы сацыяльных групаў. С. 91-108.
Сяргей Саўчанка. Праваслаўе, пратэстанцтва і ерасi на ўкраінскіх і беларускіх землях у XV—XVII ст. С. 109-121.

Архіваліі
Аляксандр Груша. Невядомая грамата Фёдара Карыятавіча 1391 г. С. 123-135.
Генадзь Сагановіч. «Жаласны плач горада Полацка». С. 136-144.

Пераклады
Джавані Леві. Пра мікрагісторыю. С. 145-172.

Вачыма суседзяў
Андрэй Антонаў. Беларусь і беларусы ў літоўскіх школьных падручніках па гісторыі. С. 173-190.

Гістарыяграфія
Наталля Бандарэнка. Новы этап развіцця ўкраінскай гістарыяграфіі. С. 191-214.
Генадзь Сагановіч. Дзесяць гадоў беларускай гістарыяграфіі (1991—2000). С. 215-229.

Палеміка
Пра месца палякаў у навачаснай гісторыі Беларусі (Станіслаў Рудовіч). С. 230-242.
Пытанні на заўтра (Алесь Смалянчук). С. 243-248.

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Еўрапейскі падручнік па беларускай гісторыі (Лявон Баршчэўскі). С. 249-272.
Беларусізацыя ў дакументах (Ігар Клімаў). С. 273-295.
Ходзін, Сяргей М. Крыніцы гісторыі Беларусі (Максім Шчадровіч). С. 296-300.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 1—2 (Віталь Галубовіч). С. 300-308.
Belarus: Between the East and the West (Cяргей Запрудскі). С. 308-314.
Język a tożsamość na pograniczu kultur (Ігар Клімаў). С. 314-321.
Cyrillic Books printed before 1701 in British and Irish Collections (Юрась Лаўрык). С. 322-324.
Rare Polonica in the New York Public Library: Books of the 15th—18 c. (Юрась Лаўрык). С. 325-329.
Błaszczyk, Grzegorz. Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności (Валеры Пазнякоў). С. 329-337.
Listy polskie ХVI wieku (Анастасія Скеп’ян). С. 337-339.
Bues, Almut. Das Herzogtum Kurland und der Norden der polnisch–litauischen Adelsrepublik (Генадзь Сагановіч). С. 339-343.
Рудовіч, Станіслаў. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 (Валянціна Лебедзева). С. 343-349.
Turonek, Jerzy. Książka białoruska w II Rzeczy­pospolitej (1921—1939) (Юрась Лаўрык). С. 349-353.
Смиловицкий, Леонид. Катастрофа евреев в Белоруссии: 1941—1944 (Эмануіл Іофэ). С. 353-356.
Беларусь, 22 июня 1941 года: Говорят архивы (Юры Грыбоўскі). С. 356-358.
Белорусские остарбайтеры. Историко–аналитическое исследование (Юры Грыбоўскі). С. 359-361.
Гужалоўскі, Аляксандр А. Нараджэнне беларускага музея; ён жа, Музеі Беларусі (1918—1941) (Вольга Коваль). С. 361-364.
Nyomárkay István. Kroatističke studije (Сяргей Запрудскі). С. 365-369.
Povolný, Daniel. Operativní technika v rukou StB (Таццяна Буйневіч). С. 369-371.

Інфармацыя і хроніка
Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2001 г. С. 372-374.

(DOC)

Том 7 Сшытак 2 (13) (Снежань 2000)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 7 Сшытак 2 (13) (Снежань 2000)

Артыкулы
Васіль Варонін. Полацкія путныя слугі ва ўрадавай палітыцы ВКЛ (ХV— сярэдзіна ХVI ст.). С. 305-325.
Андрэй Пятчыц. Пашырэнне праваслаўя ў Беларусі ў сярэдзіне — другой палове ХIХ ст. С. 327-350.
Сяргей Хоміч. Асноўныя этапы фармавання тэрыторыі БССР (1918—1926). С. 351-364.
Морыц Ф. Люк, Цім К. Рыхтар. «Паляванне дазваляецца» : барацьба з партызанамі ў «генеральным камісарыяце Беларутэнія» (1943). С. 365-401.

Паведамленні
Ігар Войніч. Сільвестр Косаў і Язафат Кунцэвіч… С.402-409.
Лявон Юрэвіч. Беларуская кнігавыдавецкая дзейнасць у часе II сусветнай вайны. С. 410-415.

Пераклады
Гўін Прынз. Вусная гісторыя. С. 416-447.

Гістарыяграфія
Вячаслаў Насевіч. Структуры сям’і і дворагаспадаркі. С. 448-475.
Андрэй Партноў. Саветызацыя гістарычнай навукі ў Украіне і Беларусі. С. 476-488.

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Энцыклапедыя Сярэднявечча (Ірэна Ганецкая). С. 489-508.
Праблемы выдання Літоўскай метрыкі і першая беларуская публікацыя (Ганна Харашкевіч). С. 509-524.
Будапешцкія канферэнцыі пра мовы ў ВКЛ (Ігар Клiмаў). С. 525-534.
The Icon Critical Dictionary of Postmodern Thought. Ed. By Stuart Sim. (Марына Сакалова). С. 535-539.
Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 1—14 (Аляксандр Краўцэвіч). С. 540-544.
Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі (Віталь Галубовіч). С. 544-547.
Михайло Брайчевський. Выбрані твори (Наталля Бандарэнка). С. 547-553.
Леонтьева, Галина А. Палеография, хронология, археография, геральдика (Максім Гардзееў). С. 554-556.
Marek Ferenc. Dwór Zygmunta Augusta (Анастасія Скеп’ян). С. 556-560.
Гудзяк, Борис. Криза і реформа (Святлана Марозава). С. 560-568.
Bernatowicz, Tadeusz. Miles Christianus et peregrinus (Валеры Пазнякоў). С. 568-574.
Łaszkiewicz, Hubert Mikolaj. Dziedzictwo czy towar? (Валеры Пазнякоў). С. 574-577.
Куль–Сяльверстава, Святлана Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур (Андрэй Кіштымаў). С. 577-582.
Radzik, Ryszard. Między źbiorowością etniczną a wspolnotą narodową (Лія Салавей). С. 582-590.
Бежанства 1915 года. Рэд. Віталь Луба (Станіслаў Рудовіч). С. 590-593.
Mueller, Rolf-Dieter / Ueberschaer, Gerd R. Hitlers Krieg im Osten (Сяргей Новікаў). С. 593-596.
Gerlach, Christian. Kalkulierte Morde (Сяргей Новікаў). С. 596-602.
Werdt, Christof von. Belarus und die Gegenwart der Sowjetunion; Transformation und nationale Identität in der Ukraine und in Belarus (Лявон Баршчэўскі). С. 602-615.

Інфармацыі
Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2000 г. С. 616-618.

Том 7 Сшытак 1 (12) (Чэрвень 2000)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 7 Сшытак 1 (12) (Чэрвень 2000)

Артыкулы
Вячаслаў Насевіч. Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка. С. 3-28.
Бeрнгард K’яры. Лёс беларускіх габрэяў у «Генеральным камісарыяце Беларутэніі». С. 29-68.
Астрыд Зам. Беларускі нацыяналізм ці нацыяналізм Беларусі? С. 69-96

Публікацыі
Генадзь Сагановіч. Інфлянцкія немцы ў Полацку ў сярэдзіне ХIII і пачатку ХIV ст. С. 97-105.
Алена Філатава . Нацыянальнае пытанне і палітыка царскага ўрада ў Беларусі канца XVIII — першай паловы ХIХ ст. С. 106-116.
Андрэй Акара. Тутэйшыя: «Cеверо-Западный край» ці «Kresy Wschodnie»? С. 117-124.

Пераклады
Джым Шарп. Гісторыя «знізу». С. 125-147

Гістарыяграфія
Алесь Cмалянчук. Палякі Беларусі і Літвы XIХ — пачатку ХХ ст. як этнакультурны і сацыяльны феномен. С. 148-180.

З архіва гісторыка
Ганна Харашкевіч. Водгук на рукапіс калектыўнай працы “Белоруссия в ХIII – середине XVI в.” С. 181-190.

Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Чарговая кніга Метрыкі ВКЛ (Міхаіл Спірыдонаў). С 191-199.
Па старонках адной «гісторыі» (Віктаp Цітоў). С. 200-213.
Беларуская гістарыяграфія ХIХ—ХХ ст. вaчыма нямецкага даследчыка (Уладзімір Снапкоўскі). С. 214-227.
KRYŬJA. №1-3 (1994-1998) (Валеры Пазнякоў). С. 228-234.
Канапацкі, Ібрагім; Смолік, Аляксандр. Гісторыя і культура беларускіх татар (Алена Філатава). С. 235-236.
Jones, Siân. The Archaeology of Ethnicity (Мікола Крывальцэвіч). С. 236-246.
Тарасаў, Сяргей В. Полацк IX-XVII ст. (Васіль Варонін). С. 245-254.
Łowmiański, Henryk. Polityka Jagiellonów (Андрэй Янушкевіч). С. 254-257.
L’architetto Gian Maria Bernardoni sj tra l’Italia e le terre dell’Europa centro-orientale (Алесь Жлутка). С. 257-263.
Wisner, Henryk. Wladysław IV Waza (Віталь Галубовіч). С. 264-267.
Siebert, Diana. Bäuerliche Alltagsstrategien in der Belarussischen SSR (Сяргей Новікаў). С. 267-271.
Chiari, Bernhard: Alltag hinter der Front (Сяргей Новікаў). С. 271-276.
Gerlach, Christian. Kalkulierte Morde (Клаўс Ё. Арнольд). С. 276-280.
Dann kam die deutsche Macht (Юры Грыбоўскі). С. 280-283.
Spod Monte Cassino na Sybir (Юры Грыбоўскі). С. 283-285.
Катковіч, Анеля; Катковіч-Клентак, Вераніка. Успаміны (Алена Арэшка). С. 285-287.
Весялкоўскі, Юры. Няясна мроіліся новыя дарогі. (Юры Грыбоўскі). С. 287-289.
Юрэвіч, Лявон (укл.) Беларуская мэмуарыстыка на эміграцыі. (Алег Гардзіенка). С. 290-296.

Новыя выданні, атрыманыя рэдакцыяй. C. 297-298.

(DOC)

Том 6 Сшыткі 1-2 (10-11) (Снежань 1999)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 6 Сшыткі 1-2 (10-11)  (Снежань 1999)

Ад рэдакцыі. С. 5-6.

Артыкулы
Пётр Кроль. Беларуская кампанія 1654 г. (да бітвы пад Шапялевічамі). С. 7-32.
Юры Кітурка. Беларускае пытанне ў палітычнай канцэпцыі Юзафа Пілсудскага (1899—1908). С. 33-48.
Кірыл Маль. Антыбальшавіцкі рух у Беларусі ў 1919—1921 г. С. 49-72.

Паведамленні
Андрэй Партноў. Этнічныя пытанні гісторыі ВКЛ у сінтэзах і падручніках па гісторыі Украіны. С. 73-80.
Юры Вашкевіч. Вобраз Беларусі і беларусаў у польскай мемуарнай літаратуры 1945—1991 г. С. 81-87.
Аляксандр Гужалоўскі, Сяргей Каун. Internet для гiсторыкаў. С. 88-95.

Новыя перспектывы
Джоан Скот. Жаночая гісторыя. С. 97-124.
Марына Сакалова. Інтэлектуальная гісторыя як навуковая дысцыпліна. С. 125-131.
Вячаслаў Насевіч. Мікрагісторыя: мінулае ў чалавечым вымярэнні. С. 133-151.

Пераклады
Рэджынальд Р. Бэтс. Канстытуцыйны працэс і палітычная думка ўва Усходняй Еўропе. С. 152-173.
Макс Шэлер. Чалавек і гісторыя. С. 174-201.

Архiвалii
Максім Гардзееў. „Под час небеспеченства од Москвы…“ С. 202-221.

Гістарыяграфія
Андрэй Янушкевіч. Iнфлянцкая вайна 1558—1582 г. ў савецкай гістарыяграфіі. С. 222-249.

Гісторыя і гісторыкі
Ганна Харашкевіч. Згадкі пра Мікалая Улашчыка. С. 244-247.
Андрэй Партноў. Леў Акіншэвіч — гісторык украінскі і беларускі. С. 248-255.

Інтэрвію
Вялікае Княства як тэст (размова з Маціясам Ніендорфам). С. 256-260.

Новая гістарычная літаратура: агляды і рэцэнзіі
Міндоўг знаёмы і незнаёмы: погляд літоўскага гісторыка (Вячаслаў Насевіч, Уладзімір Свяжынскі). С. 261-272.
Да генэзы БНП, або як ствараліся міфы (Юры Туронак). С. 273-279.
Белорусы. Москва, 1998 (Андрэй Акара). С. 280-282.
Беларуская мова. Opole, 1998 (Сяргей Запрудскі). С. 282-287.
Sužiedelis, Saulius. Historical dictionary of Lithuania; Zaprudnik, Jan. Historical dictionary of Belarus (Наталля Брэль). С. 287-291.
Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей (Генадзь Сагановіч). С. 291-295.
Мірановіч, Яўген. Навейшая гiсторыя Беларусi (Захар Шыбека). С. 295-297.
Беларуская думка XX стагоддзя. Варшава, 1998 (Арсень Ліс). С. 297-300.
Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развiцця заходняга рэгiёна Беларусi: Матэрыялы мiжнароднай навукова–практычнай канферэнцыi (Іван Сінчук). С. 301-303.
Квятковская, Алла В. Ятвяжские могильники Беларуси (конец XI—XVII вв.) (Аляксандр Мядзведзеў). С. 303-314.
Drozd, Andrzej; Dziekan, M.Marek; Majda, Tadeusz. Meczety i cmentarze tatarów polsko–litewskich (Аляксандр Лакотка). С. 315-318.
Fugеdі, Еrіk. Тhе Еlefanthy / The Hungarіan Nobleman and Hіs Kіndred (Уладзімір Канановіч). С. 319-321.
Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo– Wschodniej (Генадзь Сагановіч). С. 322-325.
Dylągowa, Hanna. Dzieje Unii Brzeskiej (1596—1918) (Святлана Марозава). С. 325-330.
Марозава, Святлана В. Уніяцкая царква ў культурна– гістарычным развіцці Беларусі (1596—1839) (Павел Лойка). С. 330-336.
Улашчык, Мікалай. Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі (Уладзімір Свяжынскі). С. 336-338.
Davies, Norman. Orzeł biały, czerwona gwiazda (Алесь Смалянчук). С. 339-346.
Einsatz im „Reichskommissariat Ostland“. Berlin, 1998. (Сяргей Новікаў). С. 346-349.
Юрэвіч, Лявон. Жыцьцё пад агнём (Алег Гардзіенка). С. 350-354.
Антысавецкія рухі ў Беларусі 1944—56 г. (Якуб Наваградцаў). С. 354-358.
Дэмакратычная апазыцыя Беларусі: 1956—1991 г. (Якуб Наваградцаў). С. 358-361.
Пазацэнзурны пэрыядычны друк Беларусі: 1971—1990 г. (Алег Гардзіенка). С. 361-363.

Інфармацыя і хроніка
Заснаванне Археаграфічнай камісіі (Юры Несцяровіч). С. 364-366.
Мiжнародная канферэнцыя па гендэрнай гiсторыi (Алена Гапава). С. 367-369.
Весткі з экспедыцый беларускіх археолагаў (сезон 1999 г.). С. 370-375.
Дысертацыі па гісторыі (1999) (Анастасія Скеп’ян). С. 376-377.
Новыя выданні, атрыманыя рэдакцыяй. С. 378-380.

In memoriam

Contents

Том 5 Сшытак 2 (9) (Снежань 1998)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 5 Сшытак 2 (9) (Снежань 1998)

Артыкулы
Рышард Радзік. Ад этнічнага згуртавання да нацыянальнай супольнасці. C. 291-327.

Дзмітры Левін. Некралог магілёўскага гісторыка Мацвея Фурсава як біяграфічная крыніца. C. 328-364.
Райнэр Лінднэр. Беларускія гісторыкі пад Сталіным (1870-1945). C. 365-395.

Паведамленні
Алесь Белы. Тэрыторыя сучаснай Беларусі на карце Эдрысі (1154). C. 396-409.
Барбара Пэндзіх. Паміж раем і клаакай. C. 410-418.
Яўген Анішчанка. Мяжа Вялікага Княства Літоўскага ў справах памежных камісій. C. 419-433.

Вачыма суседзяў
Андрэй Партноў. Беларусь і беларусы ва ўкраінскіх падручніках па гісторыі. C. 434-447.

Палеміка
Да праблемы генэзісy ВКЛ (Алесь Краўцэвіч). C. 448-454.
Няма сутнасных разыходжанняў (Вячаслаў Насевіч. C. 455-456.

Новая гістарычная літаратура: агляды і рэцэнзіі
Вяртанне ў «Северо-Западный край»? (Генадзь Сагановіч). C. 457-488.
Гістарыяграфічныя «навацыі» ў навучальнай літаратуры (Міхась Біч). C. 489-522.
Яковенко, Наталя. Нарис історії України з найдавнійших часів (Андрэй Радаман). C. 523-527.
Грицак, Ярослав. Нарис історії України: формування модерної українськой нації ХIХ–ХХ ст. (Андрэй Кіштымаў). C. 528-533.
Porębski, S.A. Paleografia łacińska; Podrecznik dla studentow. (Эван Сінчук). C. 533-534.
Белорусский сборник. Вып.1. (Валеры Пазнякоў). C. 534-536.
Istoriją Lietuvos aukštuju mokyklu mokslo darbai, № ХХХVІ. (Уладзімір Свяжынскі). C. 537-540.
Янин, Валентин Л. Новгород и Литва. Пограничные ситуации ХIII — XV веков. (Генадзь Семянчук). C. 541-543.
Mažeika, Rasa. The role of pagan Lithuania in Roman Catholic and Greek Orthodox religious diplomacy in east–central Europe (1345—1377). (Наталля Брэль). C. 543-546.
Nikodem, Jarosław. Rola Skirgiełły na Litwie do 1394 roku (Генадзь Семянчук). C. 547-551.
Мыльников, Александр С. Картина славянского мира (Альбіна Семянчук). C. 551-557.
Nagielski, Mirosław. Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku (Генадзь Сагановіч). C. 558-561.
Канфесіі на Беларусі (канец XVIII—XX ст.) (Віктар Фядосік). C. 561-568.
Черепица, Валерий Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества; яго ж, Польское национальное движение в Белоруссии (Алесь Смалянчук). C. 568-577.
Turonek, Jerzy. Weißruthenien: Zweifrontenkrieg der Ideologien (Сяргей Новікаў). C. 577-580.

Хроніка
Весткі з экспедыцый беларускіх археолагаў (сезон 1998). C. 581-585.
Міжнародная літуаністычная канферэнцыя „Dzieje, kultura i język Litwy” (Генадзь Семянчук). C. 586-588.

Дысертацыі па гісторыі Беларусі (1998) (Анастасія Скеп’ян). C. 589.

Том 5 Сшытак 1 (8) (Чэрвень 1998)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 5 Сшытак 1 (8) (Чэрвень 1998)

Артыкулы

Генадзь Сагановiч. Полацк і нямецкая калонія на Дзвіне. C. 3-26.

Васіль Варонін. Палітычны лад Полацкага ваяводства ў першай палове XVI ст. C. 27-66.

Гартмут Рус. СД у Баранавічах (1941-1943). C. 67-87.

Паведамленні

Васіль Пуцко. Ілюмінацыя Тураўскага Евангелля. C. 88-102.

Алесь Смалянчук. Дзённiк Мiхала Ромера як крынiца па гiсторыi Беларусi пачатку ХХ ст. C. 103-111.

Алесь Сімакоў. “Iндзейская вайна” Тадэвуша Касцюшкi. C. 112-115.

Пераклады

Джойс Эплбай. Сіла гісторыі. C. 116-137.

Тэадор Шыдэр. Роля гiстарычнай свядомасцi ў палiтыцы. C. 138-160.

Вачыма суседзяў

Генадзь Ластоўскі. Беларусь і беларусы ў расійскіх падручніках па гісторыі. C. 161-174.

Архiвалii

Франц Кушаль. Спробы арганiзацыi Беларускага Войска. C. 175-204.

Інтэрвію

У Цюрыху пра Полацк (Размова са Штэфанам Родэвальдам). C. 205-209.

Новая гiстарычная лiтаратура: агляды i рэцэнзii

Пытанняў больш, чым адказаў (Вячаслаў Насевіч). C. 210-226.

Успаміны Еўлашоўскага па-літоўску (Уладзімір Свяжынскі, Міхаіл Спірыдонаў). C. 227-241.

Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да 1996 г. – Т.1. (Юры Заяц). C. 242-257.

Марзалюк, Ігар. Магілёў у ХІІ-ХVIII cт. (Ірэна Ганецкая). C. 258-265.

Rowell, Stephen. Lithuania ascending (Генадзь Сагановіч). C. 266-270.

Ластовский, Геннадий. История и культура Смоленщины с древнейших времён до конца XVIII в. (Валеры Пазднякоў). C. 271-273.

Старабеларускі лексікон. (Алена Клімава). C. 274-276.

Białokozowicz, Bazyli. Między Wschodem a Zachodem (Рышард Радзiк). C. 276-281.

Інфармацыя і хроніка

Польска-беларуская канферэнцыя ў Белавежы (Рышард Радзік). C. 281-285.

Том 4 Сшыткі 1-2 (6-7) (Снежань 1997)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 4 Сшыткі 1-2 (6-7) (Снежань 1997)

Зьмест

Артыкулы

Генадзь Сагановiч. У пошуках Сярэднявечча. С. 3-18.
Алесь Смалянчук. “Краёвасць” у беларускай i лiтоўскай гiсторыi. С. 19-34.
Рышард Радзiк. Палякi – беларусы: узаемныя стэрэатыпы ў XIX-XX ст. С. 35-60.
Кiрыл Маль. Вайна 1920 г. i Беларусь: вызваленне цi акупацыя? С. 61-71.

Пераклады

Эдвард Г. Кар. Гiсторык i яго факты. С. 72-92.
Лорэнс Стоўн. Вяртанне наратыву. С. 93-120.
Лорэнс Стоўн. Будучыня гiсторыi. С. 121-142.

Вачыма суседзяў

Губэрт Лашкевiч. Беларусь i беларусы ў польскiх падручнiках па гiсторыi. С. 142-172.

Архiвалii

Франц Кушаль. Спробы арганiзацыi Беларускага Войска. С. 173-204.

Палемiка

Генадзь Сагановiч. Дзве гiсторыi Полацка. С. 205-216.

Новая гiстарычная лiтаратура: агляды i рэцэнзii

Першы дапаможнiк па метадалогii (Марына Сакалова). С. 217-228.

Памяць раённага маштабу (Мiкола Нiкалаеў, Валеры Антонаў). С. 229-239.
Писаренко, Юрiй Г. Велес-Волос в язичницькому свiтоглядi давньоi Русi (Эдвард Зайкоўскi). С. 240-244.
Шаблюк, Валеры У. Сельскiя паселiшчы Верхняга Панямоння: XIV-XVIII ст. (Iрэна Ганецкая). С. 244-247.
Zamojski, Adam. Ostatni król Polski (Яўген Анiшчанка). С. 247-249.
Beavoius, Daniel. Walka o ziemie. Szlachta polska na Ukrainie (Алесь Смалянчук). C. 249-258.
Sikorska-Kulesza, Iolanta. Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi (Алесь Смалянчук). C. 258-261.
Буховец, Олег Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Росссийской империи (Вячаслаў Насевiч). C 262-268.
Weeks, Theodore R. Nation and State in Late Imperial Russia (Андрэй Кiштымаў). C. 268-271.
Кавко, Алексей. Белорусское Возрождение в историко-литературном контексте (XIX в.) (Мiхась Тычына). C- 271-276.
Latyszonek, Oleg. Białoruskie formacje wojskowe 1917-1924 (Аляксей Лiцвiн). C. 276-283.
Głogowska, Helena. Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki (Валянцiна Грыгор’ева). C. 283-285.
Платонаў, Расцiслаў П. Палiтыкi. Iдэi. Лёсы; Мiхнюк, Уладзiмiр М. Арыштаваць у высылцы; Михнюк, Владимир Н. Антон Луцкевич. Материалы следственного дела (Алесь Слабодскi). C. 285-290.
Розенблат, Евгений С., Еленская, Ирина Э. Пинские евреи: 1939-1944 (Уладзiмiр Здановiч). C. 290-296.
Рагуля, Барыс. Беларускае студэнцтва на чужыне (Вiктар Астрога). C. 296-299.
Хто ёсць хто ў сучаснай беларускай лiнгвiстыцы (Сяргей Запрудскi) . C. 299-305.

Iнфармацыя i хронiка

Дысертацыi па гiсторыi Беларусi (1994-1997) (Ларыса Мiхальчук) . C. 306-308.

“Жыццё i дзейнасць М.В.Доўнара-Запольскага” (Вiталь Скалабан). C. 309-310.
Гiсторыя “Вялiкага тэрору” ў Беларусi (Андрэй Кiштымаў). C. 311-312.
“Архiвы на шляху ў ХХI стагоддзе” (Кузьма Казак). C. 313.

Contents

Том 3 Сшытак 2 (Снежань 1996)

Сакавіка 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 3 Сшытак 2 (Снежань 1996)

Зьмест

Артыкулы
Святлана Марозава. Берасцейская унiя i этнiчная свядомасць беларусаў. С. 159-181.
Сяргей Клiмаў. Базыльяне на землях Вялiкага Княства Лiтоўскага ў другой палове XVIII ст. С. 183-198.
Бернгард К’яры. Гiсторыя як паслядоўнасць катастроф. Беларускi рэгiён як акупаванае грамадства: 1939-1944/47. С. 199-212.

Пераклады
Эдвард Гэлет Кар. Прычыннасць у гiсторыi. С. 213-232.
Георг Iгерс. Марксiсцкая гiстарыяграфiя ад гiстарычнага матырялiзму да крытычнай антрапалогii. С. 233-244.

Гiсторыя i гiсторыкi
Мiраслаў Фiлiповiч. Мiхаiл Чарняўскi i яго канцэпцыя гiсторыi Русi i Расii. С. 245-258.

Новая гiстарычная лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Узнаўленне публiкацыi Метрыкi ВКЛ (Miхаiл Спiрыдонаў). С. 259-275.
Unia brzeska. Geneza, dzeje i konsekwencje (Святлана Марозава). С. 275-285.
Rüβ, Hartmut, Herren und Diener (Генадзь Сагановiч). С. 285-289.
Kamiński, Andrzej Sulima, Republic vs. Autocracy (Генадзь Сагановiч). С. 289-292.
Isajevich, Jaroclav, Ukraine ancient and new (Валеры Пазнякоў). С. 292-295.
Rozstrelany w Katyniu ( Iван Сiнчук). С. 295-299.
Лисяк-Рудницьки, Iвaн, Iсторичнi ессе (Захар Шыбека). С. 299-301.
Куль-Сяльверстава, Святлана, Беларуская палеаграфiя (Уладзiмiр Свяжынскi). С. 301-305.
Occasional papers in Belarusian Studies (Сяргей Запрудскi). С. 305-309.
Документы Национального архивного фонда (Андрэй Кiштымаў). С. 309-311.

Хронiка
Кансерватызм у сучасных грамадствах (Марына Сакалова). С. 312-318.
Берасцейскiя чытаннi (Геннадзь Сагановiч). С. 319-320.
Сустрэча даследчыкаў Унii (Валянцiна Грыгор’ева,  Алена Фiлатава). С. 321.

Contents

Галоўная » Архіў катэгорыі 'Архіў часопіса'