Новы нумар

Беларускі Гістарычны Агляд - Архіў часопіса

Том 2 Сшытак 1 (Жнівень 1995)

Студзеня 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 2 Сшытак 1 (Жнівень 1995)

Зьмест

Артыкулы
Марына Сакалова. Да мэтадалёгіі аналізу грамадзка-палітычных рухаў. C. 3-14
Людміла Дучыц. Балты i славяне на тэрыторыі Беларусі ў пачатку II тыс. н.э. C. 15-30
Аляксандар Смалянчук. Гістарычная сьвядомасьць i ідзалёгія палякаў Беларусі i Літвы пачатку XX ст. C. 31-40

Інтэрвію
Зачараваны Вялікім Княствам. Размова з прафэсарам Ю. Бардахам. C. 41-48

Пераклады

Ёган Гейзынга. Нацыяналізм у сярэднявеччы. C. 49-64

Аўгуст Нічкэ. Праблематыка гістарычнай антрапалёгіі С. 65-74

Архіваліі
Франц Кушаль. Спробы арганізацыі Беларускага Войска пры нямецкай акупацыі Беларусі. Камэнтар Аляксея Ліцьвіна. С. 75-94

Новая гістарычная літаратура: агляды i рэцэнэіі
Sherratt, Andrew. What would a Bronze Age world system look like? (Мікола Крывальцэвіч).  С. 95-100
Magocsi, Paul Robert. Historical Atlas of Central Europe (Антон Мірановіч). С. 100-104
Serczyk, Jerzy. 25 wieków historii: Historycy i ich dzieła (Альбіна Семянчук). С. 104-107
Рогалев, Александр Ф. Этнотопонимия Беларуси (на фоне этнической истории) (Руф Агеева). С. 107-112
Александров Д., Володихин Д. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII-XVІ в. (Генадзь Сагановіч). С. 112-121
Boockmann, Hartmut. Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte (Генадзь Сагановіч). С. 121-124
Ekdahl, Sven. Die Schlacht bei Tannenberg 1410 (Генадзь Сагановіч). С. 124-129
Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w. (Генадзь Семянчук). С. 129-132
Сьлюнькова, Інэса. Малавядомая карта верхняга цячэньня Заходняй Дзьвіны XVI ст. (Расьціслаў Боровы). С. 132-134
Kamiński, Czesław; Kurpiewski, Janusz. Katalog monet polskich (1587-1632) (Іван Сінчук). С. 135-138
Waidenberg, Marek. Kwestie narodowe w Europie ŚrodkowoWschodniej (Юры Вашкевіч). 138-142
Eberhart, Piotr. Przemiany narodowościowe na Białorusi (Аляксандар Смалянчук). С. 142-152

Хроніка
Першая беларуска-нямецкая канфэрэнцыя гісторыкаў (Захар Шыбека). С. 153-155
Новыя кнігі, атрыманыя рэлакцыяй. С. 156

Contents

Том 1 Сшытак 1 (1994)

Студзеня 2, 2011 |

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

Том 1 Сшытак 1 (1994)

Артыкулы
Генадзь Сагановiч. Нацыянальнасьць гiсторыi як навукi. C. 5-15.
Аляксандр Мядзьведзеў. Насельнiцтва Беларусi ў жалезным веку (VIII ст. да н.э. – VIII ст. н.э.). C. 15-37.
Расцьцiслаў Баравы. Атрыманьне магдэбурскага права Берасьцем i палiтычная барацьба ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм на мяжы XIV-XV ст. C. 38-53.
Соф’я Кузьняева. Нацыянальнае адраджэньне i нацыянальная сьвядомасьць беларусаў у першай палове XIX ст. C. 54-65.

Пераклады
Юлiуш Бардах. Дачыненьнi памiж каталiкамi i праваслаўнымi ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiмi (канец XIV-XVII ст.). C. 66-81.
Фiлiп Ўайт. Што ёсьць нацыянальнасьць? C. 82-109.

Архiвалii
Франц Кушаль. Спробы арганiзацыi Беларускага Войска пры нямецкай акупацыi Беларусi. Камэнтар Аляксея Лiцьвiна. C. 110-129.

Новая гiстарычная лiтаратура: агляды i рэцэнзii
Boyer, Alain. L’eplication on histoire (Cяргей Панькоўскi). C. 130-132.
Коробушкина, Татьяна Н. Курганы Белорусского Побужья X-XIII в. (Алег Ioў ). C. 132-140.
Вяргей, Валянцiна С. Археалагiчная навука ў Беларускай ССР. 1919-1941 (Генадзь Семянчук). C. 140-147.
Tiberg, Erik. Zur Vorgeschichte des Livlaеndischen Krieges (Генадзь Сагановiч). C. 147-148.
Kappeler, Andreas. Russland als Vielvoеlkerreich (Генадзь Сагановiч). C. 148-150.
Molden, Otto. Die europaеische Nation. Die neue Supermacht vom Atlantik bis zur Ukraine (Руслан Лобаў). C. 150-151.
Косик, Володимир. Україна i Нiмеччина у Другiй свiтовiй вiйнi (Захар Шыбека). C. 152-154.
Доморад, Константин И. Партийное подполье и партизанское движение в Минской области: 1941-1944 (Сяргей Ёрш). C. 154-155.
Mironowicz, Eugeniusz. Bialorusini w Polsce: 1944-1949 (Руслан Лобаў). C. 155-156.
Darski, Jerzy. Bialorus. Historia, wspolczesnоsc, konflikty narodowe (Захар Шыбека). C. 156-159.

Хронiка
Дысэртацыi па гiсторыi, абароненныя ў Беларусi ў 1993 – першай палове 1994 г. C. 160-161.
XVIII Мiжнародны Кангрэс гiстарычных навук у Манрэалi. C. 162-163.
V Сусьветны кангрэс у Варшаве. C. 163.
Аўтары нумара. С. 164.

Запампаваць Сшытак (95 Мб).

Галоўная » Архіў катэгорыі 'Архіў часопіса'