Новы нумар

Кнігі для рэцэнзавання

Для рэцэнзавання ў часопісе Рэдакцыя прапануе наступныя выданні:

Бароўская В. М. Беларускае пытанне на савецка-польскіх перагаворах 1918-1921 гг. Мінск: Беларуская навука, 2017.

Волкаў М. Артылерыя Нясвіжскага замка. Мінск: А. М. Янушкевіч, 2015.

Герасимова И. Под властью русского царя: социокультурная среда Вильны в середине ХVII в. С.-Петербург, 2015.

Груша А. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.). Мінск: Беларуская навука, 2015.

Древняя Русь после Древней Руси: дискурс восточнославянского (не)единства / отв. ред. А. В. Доронин. Москва: РОССПЭН, 2017.

Доўнар Л. Кніжная справа ў Мінску (канец XVIII – пачатак XX стагоддзя). Мінск: БДУКМ, 2015.

Дыярыушы XVII стагоддзя (1594-1707 гады) / уклад., пераклад з польскай А. У. Бразгуноў. Мінск: Беларуская навука, 2016 (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі)

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (XV-XVII стст.) / уклад., прадм., камент. В. А. Чамярыцкага. Мінск: Беларуская навука, 2015 (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі)

Макараў М. Месцкія ўлады Полацка (1580-1772 гг.): арганізацыя, персанальны склад. Смаленск: Інбелкульт, 2014.

Марозава С. «Сваёй веры ламаць не будзем…»: Супраціў дэўнізацыі ў Беларусі (1780–1839 г.). Гродна, 2014.

Мацук А. Полацкае ваяводства ў XVIII ст.: ваявода, шляхецкая эліта, соймікі. Мінск: Беларуская навука, 2014.

Полехов С. Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы ХV в. Москва: Индрик, 2015.

Польшча –Беларусь: Агульная гістарычная спадчына. Студзеньскае паўстанне ў традыцыйнай палітычнай думцы Польшчы і Беларусі. Зб. нав. прац пад рэд. Э. Расоўскай і А. Вабішчэвіча. Варшава, 2014.

Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921-1953 гг.: в 2 кн. Кн.1, 2 / НАН Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А.Коваленя и др. Минск: Беларуская навука, 2014.

Bazan L. A History of Belarus. A non-literary essay that explains the ethnogenesis of the Belarusians. London: Glagoslav Publications, 2014.

Bobiatyński K. W walce o hegemonię. Rywalizacja polityczna w Wielkim Księtwie Litewskim w latach 1667-1674. Warszawa, 2016.

Gil A., Skoczylas I. Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458–1795. Lublin: IEŚW, 2014.

Wojtkowiak Z. Aleksander Gwagnin i Maciej Stryjkowski. Dwaj autorzy jednego dzieła. Poznań, 2014.