Новы нумар

Галоўная » Запісы па тэме 'Дысертацыі'

Артыкулы па тэме ‘Дысертацыі’

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2011 г.

Лютага 6, 2011 |

На ступень доктара гістарычных навук

Дук, Д. У. Полацк IX-XVIII стст.: узнікненне, фарміраванне і развіццё: (па археалагічных і пісьмовых крыніцах): 07.00.06 / Дук Дзяніс Уладзіміравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 40 с. — Бібліягр.: с. 33-37 (46 назв.).

Макушников, О. А. Социально-экономическое и этнокультурное развитие Гомельского Поднепровья в V-XIII вв.: 07.00.06 / Макушников Олег Анатольевич; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 37 с. — Библиогр.: с. 25-34 (190 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Барабаш, Н. В. Государственная переселенческая политика в БССР (1946-1965 гг.): 07.00.02 / Барабаш Наталья Викторовна; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.).

Бездзель, В. Я. Становішча дзяцей і іх удзел у народнай барацьбе супраць акупантаў на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: 07.00.02 / Бездзель Вераніка Яўгеньеўна; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (14 назв.).

Бураков, В. Н. Государственная жилищная политика в БССР в период нэпа (1921-1929 гг.): 07.00.02 / Бураков Виктор Николаевич; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (17 назв.).

Бусько, С. І. Палітычная паліцыя ў беларускіх губернях: стварэнне, структура, дзейнасць (1898 — сакавік 1917 гг.): 07.00.02 / Бусько Сяргей Іванавіч; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (15 назв.).

Вайцяховіч, А. В. Развіццё форм і відаў пахавальнага абраду на тэрыторыі Полацкай зямлі ў X-XII стст.: 07.00.06 / Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 27 с. — Бібліягр.: с. 22—24 (28 назв.).

Васильков, В. В. Политика Италии в регионе Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки в 2001-2009 гг.: 07.00.15. / Васильков Владимир Владимирович; Белорус, гос. унт. — Минск, 2011. — 25 с. — Библиогр.: с. 22 (7 назв.).

Гаврилов, В. И. Франко-американские отношения в 1995-2005 гг.: 07.00.15 / Гаврилов Вадим Иванович; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 19 (8 назв.).

Грунтоў, С. У Семантыка мемарыяльных помнікаў беларусаў канца XVIII — пачатку XXI стагоддзя: 07.00.07 / Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч; Інт мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. — Мінск, 2011. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (9 назв.).

Гушчынскі, І. Г. Роля судовых устаноў у палітычным жыцці і сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі (1864-1914 гг.): 07.00.02 / Гушчынскі Ігар Генадзьевіч; Беларус. пед. унт імя М. Танка. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: 20-21 (10 назв.).

Забельникова, О. В. Формирование синкретической цивилизации в Латинской Америке: российская историография проблемы: 07.00.09 / Забельникова Ольга Васильевна; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (17 назв.).

Зуева, А. У. Культура шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі і яе роля ў развіцці супольнасцяў III — пачатку II тыс. да н. э.: 07.00.06 / Зуева Аляксандра Уладзіміраўна; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (9 назв.).

Казакоў, А. У. Эміграцыя знаці з рускіх княстваў у Вялікае княства Літоўскае (40-я гг. XV—30-я гг. XVI ст.):

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках435

07.00.03 / Казакоў Аляксандр Уладзіміравіч; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 21с. — Бібліягр.: с. 17-18 (12 назв.).

Кузьмич, В. Н. Белорусский участок советско-польской границы: становление и функционирование в 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Кузьмич Валентина Николаевна; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 21-22 (9 назв.).

Лебедев, А. Д. Политика советской власти по отношению к Римско-католической церкви в БССР (1919-1929 гг.): 07.00.02 / Лебедев Андрей Дмитриевич; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 26 с. — Библиогр.: с. 19-23 (33 назв.).

Маскевіч Г. І. Сацыяльная стратыфікацыя сялянства Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.: 07.00.02 / Маскевіч Ганна Іванаўна; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 19-21 (20 назв.).

Мельнікаў, І. В. Польская гістарыяграфія этнасацыяльных працэсаў на тэрыторыі Беларусі ў 1861—1914 гг.: 07.00.09 / Мельнікаў Ігар Вячаслававіч; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 29 с. — Бібліягр.: с. 23-26 (22 назв.).

Морозько, Е. В. Конфессиональная и социально-культурная жизнь Беларуси во второй половине XIX—начале XX вв.: (на примере Минской Православной епархии): 07.00.02 / Морозько Екатерина Владимировна; Белорус, гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.).

Морунов, А. А. Межконфессиональные отношения в Беларуси XIV — начала XXI вв.: (на примере православной и католической церквей: 07.00.07 / Морунов Александр Александрович; Инт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. — Минск, 2011. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (13 назв.).

Разуванава, К. С. Дзейнасць Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі (1926-1936 гг.): 07.00.02 / Разуванава Ксенія Сяргееўна; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 21 (7 назв.).

Рокан, М. К. Планировочная структура и архитектура Ура в III—II тыс. до н. э.: (по археологическим данным): 07.00.06 / Рокан Мохаммед Камил; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.).

Савик, С. А. Создание и развитие системы подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь (1991-2006 гг.): 07.00.02 / Савик Сергей Анатольевич; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 18-21 (30 назв.).

Саллум, Ф. Роль Сирии в межарабских отношениях на Ближнем Востоке (1991-2003 гг.): 07.00.15 / Саллум Ферас; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 19 (9 назв.).

Сувалаў, А. М. Праблема этнагенезу беларусаў у гістарыяграфіі канца XVIII — пачатку XX ст.: 07.00.09 / Сувалаў Алег Мікалаевіч; Беларус. пед. унт імя М. Танка. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (15 назв.).

Сцебурака, А. М. Развіццё адукацыі ў Беларусі ў другой палове XVI — першай палове XVII стагоддзяў: этнаканфесійны і сацыяльны аспекты: 07.00.02 / Сцебурака Анатоль Мікалаевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 20 с. — Бібліягр.: с. 17-18 (11 назв.).

Фірыновіч, А. Э. Дакументальныя матэрыялы па гісторыі паўстання 1863-1864 гг. у архівасховішчах Беларусі: 07.00.09 / Фірыновіч Алена Эдвардаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (12 назв.).

Шупляк, С. П. Паломничества в духовной и социально-политической жизни западноевропейского общества (IV-XIII вв.): 07.00.03 / Шупляк Сергей Петрович; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 19-21 (25 назв.).

Наталля Анофранка

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2012 г.

Лютага 2, 2011 |

на ступень доктара гістарычных навук

Батяев, В. Ф. Развитие белорусских общественных объединений в XIX – 20-е годы XX века. Этнологическое исследование : 07.00.07 / Батяев Василий Федорович; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. – Минск, 2011. – 47 с. – Библиогр.: с. 40–44 (38 назв.).

Елизаров, С. А. Формирование и функционирование системы административно-территориального деления БССР (1919–1991 гг.) : 07.0.002 / Елизаров Сергей Александрович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 45 с. – Библиогр.: с. 36–42 (64 назв.).

Макушников, О. А. Социально-экономическое и этнокультурное развитие Гомельского Поднепровья в V–XIII вв. : 07.00.06 / Макушников Олег Анатольевич; Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2011. – 37 с. – Библиогр.: с. 25–34 (190 назв.).

Семенова Л. Н. Политика социального реформизма в британских доминионах в последней трети XIX – начале XX в. : 07.00.03 / Семенова Людмила Николаевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 47 с. – Библиогр.: с. 40– 44 (56 назв.).

на ступень кандыдата гістарычных навук

Анофранка, Н. В. Жанчыны дваранскага саслоўя Беларусі ў канцы ХVIII – першай палове XIX ст.: сацыяльна-прававы статус, удзел у грамадскім жыцці : 07.00.02 / Анофранка Наталля Васільеўна; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2012. – 25 с. – Бібліягр.: с. 20– 22 (16 назв.).

Бурачонак, А. В. Развіццё прадпрымальніцтва ў фабрычна-заводскай вытворчасці Беларусі (1861–1914 гг.) : 07.00.02 / Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2012. – 24 с. – Бібліягр.: с. 19–21 (17 назв.).

Буча, А. І. Беларуская дыяспара ў Чэхаславакіі (1921–1938 гг.) : 07.00.03 / Буча Андрэй Іванавіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2012. – 24 с. – Бібліягр.: с. 20–21 (12 назв.).

Вайцяховіч, А. В. Развіццё форм і відаў пахавальнага абраду на тэрыторыі Полацкай зямлі ў X–XII стст. : 07.00.06 / Вайцяховіч Андрэй Іванавіч; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2011. – 27 с. – Бібліягр.: с. 22–24 (28 назв.).

Волынец, А. О. Институт “сыновнего королевства” в державе франков : 07.00.03 / Волынец Алексей Олегович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2011. – 21 с. – Библиогр.: с. 17– 18 (9 назв.).

Гаврилов, В. И. Франко-американские отношения в 1995–2005 гг. : 07.00.15 / Гаврилов Вадим Иванович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2011. – 22 с. – Библиогр.: с. 19 (8 назв.).

Гавриловец, Л. В. Политика Польской Народной Республики по германскому вопросу в 1955–1970 гг. : 07.00.03 / Гавриловец Людмила Владимировна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (31 назв.).

Грунтоў С. У. Семантыка мемарыяльных помнікаў беларусаў канца XVII – пачатку XXI ст. : 07.00.07 / Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2011. – 22 с. – Бібліягр.: с. 18–19 (9 назв.).

Дземідовіч, А. В. Вялікае Княства Літоўскае ў знешне-палітычных адносінах Рэчы Паспалітай з Расіяй і Швецыяй у першай трэці XVII ст. : 07.00.15 / Дземідовіч Алена Васільеўна; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2012. – 22 с. – Бібліягр.: с. 18–19 (14 назв.).

Докунова, Е. Н. Советские военнопленные на оккупированной территории Беларуси: условия содержания, сопротивление (1941–1944 гг.) : 07.00.02 / Докунова Елена Николаевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (15 назв.).

Ковяко, И. Н. Политика Великобритании по германскому вопросу в 1979–1990 гг.: 07.00.03 / Ковяко Ирина Ивановна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 26 с. – Библиогр.: с. 20–23 (32 назв.).

Лебедев, А. Д. Политика советской власти по отношению к Римско-католической церкви в БССР (1919–1929 гг.) : 07.00.02 / Лебедев Андрей Дмитриевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2011. – 26 с. – Библиогр.: с. 19–23 (33 назв.).

Морунов, А. А. Межконфессиональные отношения в Беларуси XIV – начала XXI в. (на примере православной и католической церквей) : 07.00.07 / Морунов Александр Александрович; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. – Минск, 2011. – 22 с. – Библиогр.: с. 18–19 (13 назв.).

Мусина, Н. Е. Государственная молодежная политика в БССР в 20-е годы ХХ в. : 07.00.02 / Мусина Надежда Ев-геньевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (21 назв.).

Паўлоўская, Г. Г. Гродзенскія кляштарныя хронікі як крыніца па гісторыі Гродна другой паловы XVII – XVIII ст. : 07.00.09 / Паўлоўская Ганна Генрыхаўна; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы. – Гродна, 2012. – 23 с. – Бібліягр.: с. 19–20 (14 назв.).

Разуванава, К. С. Дзейнасць Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі (1926–1936) : 07.00.02 / Разуванава Ксенія Сяргееўна; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2011. – 24 с. – Бібліягр.: с. 21 (7 назв.).

Репин, В. В. Бессарабская проблема во внешней политике Советского государства (1918–1940 гг.) : 07.00.03 / Репин Виталий Валерьевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (13 назв.).

Торканевский, А. А. Рим в системе принципата и становление христианской общины Рима (I – середина II в. н. э.) : 07.00.03 / Торканевский Андрей Андреевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (11 назв.).

Трубчык А. Г. Школьная адукацыя на тэрыторыі Беларусі ў час польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.) : 07.00.02 / Трубчык Алена Генадзьеўна; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2012. – 26 с. – Бібліягр.: с. 21–23 (18 назв.).

Улахович, В. Е. Становление и особенности внешней политики Республики Беларусь (1991–2005 гг.) : 07.00.15 / Улахович Владимир Евгеньевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 26 с. – Библиогр.: с. 21–23 (27 назв.).

Ніна Камарова

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2010 г.

Студзеня 1, 2011 |

На ступень доктара гістарычных навук

Батяев, В. Ф. Развитие белорусских общественных объединений в XIX — 20-е годы XX века. Этнологическое исследование: 07.00.07 / Батяев Василий Федорович; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. — Минск, 2010. — 44 с. — Библиогр.: с. 36–40 (43 назв.).

Вабішэвіч, А. М. Нацыянальна-культурнае жыццё ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.): 07.00.02 / Вабішэвіч Аляксандр Мікалаевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 52 с. — Бібліягр.: с. 36–49 (123 назв.).

Гайдукевич, Л. М. Туризм в международных отношениях стран Центральной и Восточной Европы (1989–2009 гг.): 07.00.15 / Гайдукевич Леонид Михайлович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 49 с. — Библиогр.: с. 40–46 (58 назв.)

Голубеў, В. Ф. Сялянская абшчына ў дзяржаўных, прыватнаўласніцкіх і царкоўных уладаннях Беларусі ў XVI–XVIII стст.: 07.00.02 / Голубеў Валянцін Фёдаравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — 50 с. — Бібліягр.: с. 37–47 (93 назв.).

Ракава, Л. В. Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання беларусаў у XIX–XX стст.: 07.00.07 / Ракава Любоў Васільеўна; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. — Мінск, 2010. — 43 с. — Бібліягр.: с. 36–40 (43 назв.).

Сакович, В. С. Аграрная политика в Беларуси в 1981–2008 гг.: 07.00.02 / Сакович Виктор Савельевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2010. — 61 с. — Библиогр.: с. 56–58 (33 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Аніпяркоў, В. В. Стварэнне і дзейнасць Таргавіцкай канфедэрацыі на землях Вялікага Княства Літоўскага (май 1792 г. — верасень 1793 г.): 07.00.02 / Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19–20 (13 назв.).

Балтрушэвіч, Н. Г. Пратэстанцкія арганізацыі БССР у 1944–1985 гг.: структура, формы дзейнасці, узаемаадносіны з дзяржавай: 07.00.02 / Балтрушэвіч Наталля Генадзеўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — 27 с. — Бібліягр.: с. 22–24 (24 назв.).

Бартош, О. А. Традиционная социальная культура цыган Беларуси в конце ХХ — ХХI в.: 07.00.07 / Бартош Ольга Эдуардовна; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Нац. акад. наук Беларуси. — Минск, 2010. — 22 с. — Библиогр.: с. 18–19 (10 назв.).

Гаравая, А. А. Развіццё сістэмы вышэйшай філалагічнай адукацыі ў Беларусі (1944–1961 гг.): 07.00.02 / Гаравая Алеся Аляксееўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20–21 (14 назв.).

Герновіч, Т. Д. Дакументальныя крыніцы па гісторыі перамешчаных беларускіх архіваў (кан. XVII — пач. XXI ст.): 07.00.09 / Герновіч Таццяна Дзмітрыеўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18–19 (14 назв.).

Дмитрук, И. П. Государственная политика в Республике Беларусь по социальной поддержке учащейся молодежи (1991–2000 гг.): 07.00.02 / Дмитрук Ирина Павловна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2010. — 23 с. — Библиогр.: с. 19–20 (13 назв.).

Дорняк, И. И. Белорусско-польское экономическое и культурное сотрудничество в 1991–2004 гг.: 07.00.02 / Дорняк Иосиф Иосифович; Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси. — Минск, 2010. — 22 с. — Библиогр.: с. 18–19 (11 назв.).

Дроздова, Е. А. Банковская система и ее роль в социально-экономическом развитии Беларуси (1861–1914 гг.): 07.00.02 / Дроздова Екатерина Анатольевна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2010. — 23 с. — Библиогр.: с. 18–20 (26 назв.).

Елисеев, А. Б. Российская историография взаимоотношений Советского государства и Русской православной церкви в 1943–1953 гг.: 07.00.09 / Елисеев Алексей Борисович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 25 с. — Библиогр.: с. 20–22 (19 назв.).

Захаркевич, С. А. Этнические меньшинства на территории Беларуси в XIV–XVIII веках: стратегии культурной адаптации: 07.00.07 / Захаркевич Степан Артурович; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Нац. акад. наук Беларуси. — Минск, 2010. — 17,[1] с. — Библиогр.: с. 14–15 (15 назв.).

Кахновіч, В. А. Гаспадаранне ў маёнтках палескага рэгіёну Расійскай імперыі ў 1861–1914 гг.: 07.00.03 / Кахновіч Віктар Адамавіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18–19 (13 назв.).

Козленко, А. В. Кельтиберские тессеры гостеприимства как исторический источник (II в. до н. э. — I в. н. э.): 07.00.09 / Козленко Алексей Владимирович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 21 с. — Библиогр.: с. 17–18 (16 назв.).

Косов, А. П. Внешняя политика США второй половины ХХ — начала ХХI в. в постсоветской российской историографии: 07.00.09 / Косов Александр Петрович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 25 с. — Библиогр.: с. 20–22 (17 назв.).

Крывічаніна, К. А. Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі СНД і ЕС (1991–2000 гг.): 07.00.02 / Крывічаніна Кацярына Аляксандраўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — 27 с. — Бібліягр.: с. 23–24 (13 назв.).

Курстак, Ю. И. История славянства в творчестве А. С. Будиловича (1846–1908 гг.): 07.00.09 / Курстак Юрий Иосифович; М-во образования Респ. Беларусь, Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы. — Гродно, 2010. — 22 с. — Библиогр.: с. 18–19 (8 назв.).

Марченко, О. В. Русская политическая эмиграция в Германии в 1920–1939 гг.: организационная структура и идеология: 07.00.03 / Марченко Олег Валерьевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 24 с. — Библиогр.: с. 20–21 (12 назв.).

Матусевич, О. А. Политические партии и общественные организации в Западной Беларуси 1920–1930-х годов в польской историографии: 07.00.09 / Матусевич Ольга Александровна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2010. — 25 с. — Библиогр.: с. 21–22 (10 назв.).

Мельнікаў, І. В. Сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі перыяду капіталізму (1861–1914 гг.) у польскай гістарыяграфіі: 07.00.09 / Мельнікаў Ігар Вячаслававіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 25 с. — Бібліягр.: с. 20–22 (17 назв.).

Плавінскі, М. А. Фарміраванне і эвалюцыя комплексу зброі бліжняга бою і засцерагальнага ўзбраення Х–XIII стст. на тэрыторыі Беларусі: 07.00.06 / Плавінскі Мікалай Аляксандравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — 26 с. — Бібліягр.: с. 20–23 (42 назв.).

Рыбчонак, С. А. Крыніцы масавага паходжання па генеалогіі Беларусі сярэдзіны XVII — пачатку XX ст. (па матэрыялах Нацыянальнага архіва Беларусі): 07.00.09 / Рыбчонак Сяргей Аляксандравіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 25 с. — Бібліягр.: с. 20–22 (23 назв.).

Савченко, Н. М. Политический кризис Итальянской республики в первой половине 1990-х годов: 07.00.03 / Савченко Наталья Михайловна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 24 с. — Библиогр.: с. 20–21 (16 назв.).

Сугако, Н. А. Общественно-политические взгляды М. П. Погодина: 07.00.03 / Сугако Наталья Анатольевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 23 с. — Библиогр.: с. 20 (9 назв.).

Тукала, С. М. Генацыд і барацьба яўрэяў у Мінскім гета ў гады Вялікай Айчыннай вайны (ліпень 1941 — кастрычнік 1943 года): 07.00.02 / Тукала Сяргей Мікалаевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2010. — 25 с. — Бібліягр.: с. 21–22 (13 назв.).

Черкасов, Д. Н. Внешняя политика Бургундии в 1419–1467 гг.: 07.00.03 / Черкасов Дмитрий Николаевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 22 с. — Библиогр.: с. 18–19 (16 назв.).

Шимак, Е. К. Внешнеполитические приоритеты России во взаимоотношениях с Римской курией (1469–1582 гг.): 07.00.03 / Шимак Елена Казимировна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 24 с. — Библиогр.: с. 20–21 (10 назв.).

Шніп, М. А. Унутрыпалітычны канфлікт 1508 года ў Вялікім Княстве Літоўскім у кантэксце міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе: 07.00.02 / Шніп Макар Аляксандравіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 24 с. — Бібліягр.: с. 21 (7 назв.).

Эльмалян, А. С. Приоритеты внешней политики Ливийской Джамахирии (1969–2003 гг.): 07.00.15 / Эльмалян Абдураоф Салах; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2010. — 18 с. — Библиогр.: с. 15 (6 назв.).

Юрчак, Д. В. Белорусско-украинские связи в 1991–2004 годах: 07.00.02 / Юрчак Денис Валерьевич; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2010. — 24 с. — Библиогр.: с. 19–21 (19 назв.).

Ніна Камарова

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2013 г.

Жніўня 1, 2010 |

На ступень доктара гістарычных навук

Здановіч, У. В. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945 гг.) у адлюстраванні айчыннай гістарыяграфіі : 07.00.09 / Здановіч Уладзімір Васільевіч ; ДНУ “Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2012. – 46 с. – Бібліягр.: с. 37–43 (62 назв.).

Лавринович, Д. С. Общероссийские либеральные партии и организации в общественно-политической жизни Беларуси (1905–1918 гг.) : 07.00.02 / Лавринович Дмитрий Сергеевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 48 с. – Библиогр.: с. 37–45 (79 назв.).

Ярмусик, Э. С. Римско-католическая церковь в Беларуси (1939–1991 гг.) : 07.00.02 / Ярмусик Эдмунд Станиславович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 49 с. – Библиогр.: с. 38–46 (76 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Али Абед Али. Внешняя политика Ирака в 2003– 2011 гг. : 07.00.15 / Али Абед Али ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 23 с. – Библиогр.: с. 20 (9 назв.). Чытаць далей →

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2008–2009 г. (Ніна Камарова)

Снежня 2, 2009 |

На ступень доктара гістарычных навук

Варивончик, И. В. Социально-экономическое развитие среднего класса США в 40-е гг. XX — начале XXI века: 07.00.03 / Варивончик Иван Васильевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2008. — 43 с. — Библиогр.: с. 37-40 (35 назв.).

Егорейченко, А. А. Культуры штрихованной керамики: 07.00.06 / Егорейченко Александр Андреевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 44 с. — Библиогр.: с. 36-41 (54 назв.).

Калачова, І. І. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям’і беларусаў у апошняй трэці XX — пачатку XXI ст.: 07.00.07 / Калачова Ірына Іванаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2009. — 48, [1] с. — Бібліягр.: с. 38-41 (46 назв.).

Кузьменко, В. И. Интеллигенция Беларуси в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.): 07.00.02 / Кузьменко Владимир Иванович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 49 с. — Библиогр.: с. 39-46 (90 назв.).

Пивоварчик, С. А. Формирование и развитие системы фортификационного строительства в Беларуси (1772-1941 гг.): 07.00.02 / Пивоварчик Сергей Аркадьевич; Белорус, гос. ун-т. — Минск, 2009. — 38 с. — Библиогр.: с. 32-35 (33 назв.).

Шаўчук, І. І. Кадры гуманітарных навук БССР: станаўленне, фарміраванне, развіццё (20-30-я гады XX ст.): 07.00.02 / Шаўчук Ігар Іванавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 44 с. — Бібліягр.: с. 37-43 (55 назв.).

Яковчук, В. И. Развитие и функционирование системы пожарной безопасности в Беларуси (XIX — XX вв.): 07.00.02 / Яковчук Виктор Иванович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 37 с. — Библиогр.: с. 30-34 (46 назв.).

Ярмусик, Э. С. Римско-католическая церковь в Беларуси (1939-1991 гг.): 07.00.02 / Ярмусик Эдмунд Станиславович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 45 с. — Библиогр.: с. 35-42 (67 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Абу Зейд Мунтасер. Формирование палестинской национальной администрации и ее политика в области внутренней безопасности, образования и здравоохранения (1993-2005 гг.): 07.00.03 / Абу Зейд Мунтасер; Белорус, гос. ун-т. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.).

Алексейчикова, Н. Н. Матримониальность белорусских граждан магдебургской юрисдикции в XVII-XVIII вв.: 07.00.02 / Алексейчикова Наталья Николаевна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 18-20 (19 назв.).

Баранова, Е. В. Владимир Иванович Пичета в научно-образовательных и общественно-политических процессах Беларуси (1918-1930 г.): 07.00.02 / Баранова Елена Валентиновна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (11 назв.).

Башмакоў, А. А. Мануфактурная вытворчасць і яе роля ў сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі, 1861-1914 гг.: 07.00.02 / Башмакоў Аляксей Аляксеевіч; Беларус. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 23 с. — Бібліягр.: с. 20 (7 назв.).

Белявец, В. Г. Насельніцтва вельбарскай культуры на тэрыторыі Беларусі (другая палова II — сярэдзіна IV ст.): 07.00.06 / Белявец Вадзім Георгіевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2009. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (15 назв.).

Бидная, А. А. Генезис исторической науки в Великом Княжестве Литовском и формирование исторического сознания общества XVI — начала XVII в.: 07.00.09 / Бидная Анна Александровна; Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы. — Гродно, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (11 назв.).

Величко, Н. В. Политика Франции по германскому вопросу (1945-1949 гг.): 07.00.03 / Величко Нина Веньяминовна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (16 назв.).

Винница, Г. Р. Нацистская политика геноцида еврейского населения в восточной и центральной областях Беларуси в 1941-1944 годах: 07.00.02 / Винница Геннадий Рувимович; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 23 с. — Библиогр.: с. 20 (12 назв.).

Віцько, Д. В. Міжусобная барацьба магнацкіх груповак у Вялікім Княстве Літоўскім у канцы XVII — пачатку XVIII ст.: 07.00.02 / Віцько Дзмітрый Вячаслававіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 21 с. — Бібліягр.: с. 18 (6 назв.).

Внуко віч, Ю. І. Літоўская этнічная група Рэспублікі Беларусь: 07.00.07 / Внуковіч Юрый Іосіфавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2008. — 20, [1] с. — Бібліягр.: с. 18 (11 назв.).

Волкова, О. А. Общественно-политическое движение женщин в Санкт-Петербурге и Москве в годы Первой российской революции: 07.00.03 / Волкова Ольга Анатольевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (17 назв.).

Володькин, А. А. Трансформация отношений ЕС и НАТО с государствами Балтийского региона в 1991-2004 гг.: 07.00.15 / Володькин Андрей Александрович; Белорус, гос. ун-т. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (10 назв.).

Гаравая, А. А. Развіццё сістэмы вышэйшай філалагічнай адукацыі ў Беларусі (1944-1961 гг.): 07.00.02 / Гаравая Алеся Аляксееўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (11 назв.).

Дамарад, А. А. Інтэграцыя шляхты беларускіх зямель у склад дваранства Расійскай імперыі: 07.00.02 / Дамарад Аляксей Анатольевіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 19 с. — Бібліягр.: с. 16 (5 назв.).

Дзянісава, А. Р. Праваслаўныя манастыры Турава-Пінскай епархіі ў грамадскім жыцці на беларускіх землях у XI-XVII стст.: 07.00.02 / Дзянісава Алена Рыгораўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (13 назв.).

Дзянісаў, А. У. Краязнаўчы рух у БССР у 20-30-я гг. XX ст.: 07.00.02 / Дзянісаў Антон Уладзіміравіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2008. — 23 с. — Бібліягр.: с. 20 (10 назв.).

Демидович, А. В. Культура эпохи Возрождения в Великом Княжестве Литовском в российской и белорусской историографии второй половины XIX — начале XX вв.: 07.00.09 / Демидович Анатолий Викторович; Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы. — Гродно, 2008. — 21с. — Библиогр.: с. 17-18 (11 назв.).

Дядичкина, Н. Е. Становление и развитие международного научного сотрудничества Академии наук БССР (вторая половина 1950-х — 1980-е годы): 07.00.02. / Дядичкина Наталья Евгеньевна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (11 назв.).

Зайцева, Н. В. Социально-бытовые условия жизни колхозного крестьянства Беларуси (1966-1975 гг.): 07.00.02 / Зайцева Надежда Викторовна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 20 с. — Библиогр.: с. 17 (11 назв.).

Іванова, В. С. Асабістыя архівы ў складзе нацыянальнага архіўнага фонда Рэспублікі Беларусь: 05.25.02 / Іванова Вольга Сяргееўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (16 назв.).

Иванова, Т. П. Деятельность государственных органов управления Витебской губернии в 1917-1924 гг.: 07.00.02 / Иванова Татьяна Петровна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 19-21 (24 назв.).

Кадира, В. Н. Антифеодальная борьба белорусского и украинского народов во второй половине XVI — первой трети XVII в.: 07.00.02 / Кадира Владислав Николаевич; Белорус, гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (10 назв.).

Калечыц, І. Л. Эпіграфічныя помнікі X-XIV стст. на тэрыторыі Беларусі: класіфікацыя, змест, спецыфіка: 07.00.09 / Калечыц Іна Леанідаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 21 с. — Бібліягр.: с. 17-18 (19 назв.).

Кизенков, С. П. Политика национал-социалистов в рейхстаге и прусском ландтаге в 1924-1932 гг.: 07.00.03 / Кизенков Сергей Павлович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (11 назв.).

Клімуць, Л. Я. Ідэалогія сарматызму ў грамадскім і культурным жыцці беларускіх зямель Рэчы Паспалітай у XVI-XVII стст.: 07.00.02 / Клімуць Лада Яраславаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 23 с. — Бібліягр.: с. 18-20 (14 назв.).

Корсак, А. І. Генацыд яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі Віцебскай вобласці, 1941-1943 гг.: 07.00.02 / Корсак Алеся Іосіфаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2008. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (12 назв.).

Космач, П. Г. Религиозный фактор в истории основания США (1730-е гг. — 1791 г.): 07.00.03 / Космач Павел Геннадьевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 25 с. — Библиогр.: с. 20-22 (20 назв.).

Кукса, А. Н. Белорусские и украинские общественно-политические организации: взаимодействие и тактика в период становления государственности в Беларуси и Украине (февраль 1917 — декабрь 1922 гг.): 07.00.02 / Кукса Александр Николаевич; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 23 с. — Библиогр.: с. 18-20 (21 назв.).

Кушнер, Н. В. Суфражистское движение в США: организация, идеология, стратегия и тактика (1848-1920 гг.): 07.00.03 / Кушнер Надежда Васильевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 21 с. — Библиогр.: с. 17-18 (12 назв.).

Лазоркина, О. И. Дипломатическая служба Великого Княжества Литовского во внешнеполитическом механизме Речи Посполитой в 1600-1697 гг.: 07.00.15 / Лазоркина Ольга Игоревна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 20-22 (20 назв.).

Лісейчыкаў, Д. В. Штодзённае жыццё уніяцкага парафіяльнага святарства беларуска-літоўскіх зямель (1720-1839 гг.): 07.00.02 / Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (14 назв.).

Лисовская, Т. В. Неопротестантизм в Западной Беларуси в 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Лисовская Татьяна Витальевна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2009. — 27 с. — Библиогр.: с. 22-24 (24 назв.).

Любая, А. А. Татарскі фактар ва ўзаемаадносінах дзяржаў Усходняй Еўропы ў канцы XV — першай трэці XVI ст.: 07.00.03 / Любая Алёна Аляксандраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 25 с. — Бібліягр.: с. 20-22 (15 назв.).

Лютко, С. Г. Минская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 07.00.02 / Лютко Сергей Григорьевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 25 с. — Библиогр.: с. 20-22 (24 назв.).

Макарэвіч, В. С. Дробная шляхта Беларусі ў 30-60-я гг. XIX ст.: склад і эвалюцыя сацыяльна-прававога становішча: 07.00.02 / Макарэвіч Віталь Сяргеевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2009. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (11 назв.).

Матвейчык, Д. Ч. Удзельнікі паўстання 1830-1831 гг. — ураджэнцы беларуска-літоўскіх губерняў: эміграцыя, гуртаванне, дзейнасць: 07.00.02 / Матвейчык Дзмітрый Часлававіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 21 с. — Бібліягр.: с. 17-18 (11 назв.).

Мінаева, Н. М. Стварэнне дабрачынных грамадскіх арганізацый і іх дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь (1991-2001 гг.): 07.00.02 / Мінаева Наталля Міхайлаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2008. — 21с. — Бібліягр.: с. 18 (8 назв.).

Минич, А. П. Развитие исторической науки Республики Беларусь в 90-е гг. XX в. (формирование новых тенденций): 07.00.09 / Минич Александр Петрович; Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы. — Гродно, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (9 назв.).

Мощук, А. В. Деятельность Бунда на территории Западной Беларуси в 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Мощук Анатолий Васильевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 22 с. — Библиогр.: с. 18-19 (13 назв.).

Мядзведзева, В. У. Вырабы касцярэзнай вытворчасці з тэрыторыі Полацкай зямлі IX—XIII стст. (тэхналогія, тыпалогія, храналогія): 07.00.06 / Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2009. — 26 с. — Бібліягр.: с. 21-23 (25 назв.).

Папко, В. М. Дзяржаўная палітыка Беларусі ў галіне прафесійнай мастацкай культуры (1985-2000 гг.): 07.00.02 / Папко Вольга Мікалаеўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 22 с. — Бібліягр.: с. 17-19 (21 назв.).

Пашковіч, А. І. Дзейнасць дабрачынных арганізацый на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Пашковіч Алена Іосіфаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 23 с. — Бібліягр.: с. 18-20 (19 назв.).

Попов, М. А. Митрополит С. Богуш-Сестренцевич: роль в формировании правительственной политики по отношению к римско-католической церкви на белорусских землях (конец XVIII — первая четверть XIX в.): 07.00.02 / Попов Михаил Александрович; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 18-21 (26 назв.).

Рагимов, А. Н. Миграции и особенности адаптации этнических групп народов Кавказа в Республике Беларусь в конце XX — начале XXI века: 07.00.07 / Рагимов Акиф Нуралиевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (13 назв.).

Раюк, А. Р. Этнасацыяльная структура беларускага грамадства і шляхі сацыяльнай мабільнасці ў 1772-1863 гадах: 07.00.07 / Раюк Андрэй Рыгоравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2008. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (13 назв.).

Самосюк, Т. В. Развитие исторического образования в системе высшей школы Франции во второй половине XX — начале XXI в.: 07.00.03 / Самосюк Татьяна Валерьевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (15 назв.).

Сенькевич, О. И. Развитие социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями на территории Беларуси во второй половине XIX — начале XX в.: 07.00.02 / Сенькевич Олеся Игоревна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2007. — 20 с. — Библиогр.: с. 17 (8 назв.).

Сергеев, В. Н. Теория коммуникации Н. Лумана как метод исторического анализа: 07.00.09 / Сергеев Всеволод Николаевич; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 22 с. — Библиогр.: с. 19 (7 назв.).

Скеп’ян, Н.А. Інстытут канцлерства ў дзяржаўна-палітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XV — першай палове XVI ст.: 07.00.02 / Скеп’ян Ніна Анатольеўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (12 назв.).

Слуцкая, Л. В. Французские левые интеллектуалы в Советской России в 1917-1929 гг.: 07.00.03 / Слуцкая Людмила Владимировна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 22 с. — Библиогр.: с. 18-19 (14 назв.).

Соловьянов, А. П. Социальная защита подрастающего поколения в БССР (1921-1930 гг.): 07.00.02 / Соловьянов Андрей Петрович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 25 с. — Библиогр.: с. 20-22 (19 назв.).

Стариченок, В. В. Участие США в вооруженных конфликтах 1989-2000 гг. в оценке американского общественного мнения: 07.00.03 / Стариченок Валентин Васильевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 24 с. — Библиогр.: с. 19-21 (17 назв.).

Сугако, Н. А. Общественно-политические взгляды М. П. Погодина: 07.00.03 / Сугако Наталья Анатольевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2009. — 23 с. — Библиогр.: с. 20 (9 назв.).

Сумко, А. В. Дзяржаўная палітыка ў кнігавыдавецкай справе БССР (1919-1941): 07.00.02 / Сумко Алена Вячаславаўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 23 с. — Бібліягр.: с. 20 (8 назв.).

Табунов, В. В. Политика российского правительства в отношении христианских конфессий в Беларуси (1895-1907): 07.00.02 / Табунов Василий Васильевич; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 22 с. — Библиогр.: с. 17-19 (24 назв.).

Тукала, С. М. Генацыд і барацьба яўрэяўу Мінскім гета ў гады Вялікай Айчыннай вайны (ліпень 1941 — кастрычнік 1943 года): 07.00.02 / Тукала Сяргей Мікалаевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2008. — 23 с. — Бібліягр.: с. 20 (8 назв.).

Цітавец, А. І. Арабаграфічныя рукапісы канца XVII — першай паловы XX ст. — крыніцы для вывучэння духоўнай культуры татараўБеларусі: 07.00.09 / Цітавец Алена Іосіфаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2009. — 23 с. — Бібліягр.: с. 16-20 (31 назв.).

Цымбал, А. Г. Палітыка польскіх улад у адносінах да праваслаўнай царквы ў Заходняй Беларусі: 07.00.02 / Цымбал Аляксандр Георгіевіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 24 с. — Бібліягр.: с. 19-21 (15 назв.).

Чаропка, С. А. Казацка-сялянская вайна ў Беларусі 1648-1651 гг.: 07.00.02 / Чаропка Станіслаў Аляксандравіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2009. — 26 с. — Бібліягр.: с. 20-23 (28 назв.).

Шабасова, М. А. Англо-американская историография политической истории России 1991-1999 гг.: 07.00.09 / Шабасова Марина Алексеевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2008. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (13 назв.).

Шейбак, В. В. Генезис и эволюция христианских традиций паломничества у белорусов: 07.00.07 / Шейбак Вадим Викторович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. — Минск, 2008. — 21 с. — Библиогр.: с. 16-18 (13 назв.).

Шпунт, А. А. Перыядызацыя і класіфікацыя гарадской геральдыкі Беларусі: 07.00.09 / Шпунт Андрэй Аркадзьевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2008. — 21 с. — Бібліягр.: с. 18 (6 назв.).

Шумскі, К. А. Традыцыйныя веды беларусаў аб надвор’і, раслінным і жывёльным свеце (XIX-XX ст.): 07.00.07 / Шумскі Канстанцін Анатольевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2009. — 24, [1] с. — Бібліягр.: с. 19-22 (31 назв.).

Шыдлоўскі, С. А. Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі першай паловы XIX стагоддзя: 07.00.07 / Шыдлоўскі Сяргей Алегавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Наваполацк, 2009. — 20 с. — Бібліягр.: с. 16-17 (9 назв.).

Юргевіч, Н. К. Культурнае будаўніцтва ў беларускай вёсцы (1944-1955 гг.): 07.00.02 / Юргевіч Наталля Казіміраўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2008. — 25 с. — Бібліягр.: с. 20-22 (17 назв.).

Юрчак, Д. В. Белорусско-украинские отношения в 1991-2004 годах: 07.00.02 / Юрчак Денис Валерьевич; Белорус, гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2008. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (14 назв.).

Якубінская, А. Д. Традыцыйныя спосабы і сродкі сацыялізацыі дзяцей у беларускіх сялян у другой палове XIX — першай палове XX стагоддзяў: 07.00.07 / Якубінская Алеся Дзмітрыеўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск, 2009. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (12 назв.).

Падрыхтавала Ніна Камарова

Аўтарэфераты дысертацый па гісторыі, дапушчаныx да абароны ў 2006–2007 г. (Ніна Камарова)

Чэрвеня 3, 2009 |

на ступень доктара гістарычных навук

Космач, Е. Н. Политика США в отношении Югославии в 1943-1980 гг.: 07.00.03 / Космач Елена Николаевна; Белорус, гос. ун-т. — Минск, 2006. — 37 с.

Миницкий, Н. И. Методы построения научного и образовательного исторического знания: 07.00.09 /Миницкий Николай Иосифович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 41, [1] с.

Пілецкі, В. А. Выхаваўча-адукацыйны працэс на беларускіх землях у дахрысціянскі перыяд: праблема гістарычнага генезісу: 07.00.02 / Пілецкі Віктар Аляксандравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2006. — 39 с.

Хмяліньскі, Б. Грамадскі рух у Польшчы за добрасуседства з Беларуссю (1991-2006 гг.): 07.00.15 / Хмяліньскі Баляслаў; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 40 с.

на ступень кандыдата гістарычных навук

Белы, А. В. Лакалізацыя хароніма „Белая Русь” паводле еўрапейскіх пісьмовых і картаграфічных крыніц XIII-XVII стст.: 07.00.02 / Белы Аляксандр Валерыянавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2006. — 22 с. (дысертацыя адхілена саветам па абароне).

Борботько, П. В. Правовая политика правящих партий Веймарскай Германии в 1919-1923 гг.: 07.00.03 / Борботько Павел Валентинович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 21с.

Важник, О. Н. БССР и Польская Народная Республика: экономические, научно-технические и культурные связи 1949-1979 гг.: 07.00.02 / Важник Ольга Николаевна; Белорус, гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2006. — 21с.

Василевская, Е. В. Социально-политическая мысль Франции в эпоху революции конца XVIII века: 07.00.03 / Василевская Екатерина Викторовна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 20 с.

Венгер, Ю. И. Социальная защита населения в Республике Беларусь (1991-2000 гг.): 07.00.02 / Венгер Юлия Ивановна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2006.         — 22 с.

Винокурова, И. В. Международное сотрудничество по противодействию терроризму в 1990-2000-е годы: 07.05.15 / Винокурова Инна Владимировна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2005. — 23 с.

Ганчар, А. И. Деятельность римско-католического костела по сохранению позиций католицизма на территории Беларуси (1864-1905 гг.): 07.00.02 / Ганчар Андрей Иванович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2007.  —21с.

Гецевич, А. К. Деятельность польских политических партий и организаций в Западной Беларуси (1918-1926 гг.): 07.00.02 / Гецевич Андрей Казимирович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 21 с.

Грэсь, С. М. Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Грэсь Сяргей Міхайлавіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2007. — 20 с.

Гулюк, М. А. Политика Российского правительства по подготовке педагогических кадров для Виленского учебного округа (вторая половина XIX—начало XX в.): 07.00.03 / Гулюк Михаил Арисович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 21с.

Доўнар, Л. А. Дзяржаўная палітыка ў сферы прыватнай прамысловай вытворчасці БССР (1921-1929 гг.): 07.00.02 / Доўнар Людміла Аляксандраўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 20 с.

Дударенок, А. С. Межгосударственные отношения Индии и Китая во второй половине XX — начале XXI в.: 07.00.15 / Дударенок Антон Сергеевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. —21с.

Дулов, А. Н. Женщины Советской Беларуси в общественно-политической жизни и материальном производстве (20-е годы XX века): 07.00.02 / Дулов Анатолий Николаевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 22 с.

Евдокимович, А. Л. Коминтерн и македонское национально-освободительное движение 1920-1929 гг.: 07.00.03 / Евдокимович Андрей Леонидович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 21 с.

Ефімовіч, А. В. Рэформа М. М. Мураўёва ў дзяржаўнай вёсцы Беларусі 1857-1862 гг.: 07.00.02 / Ефімовіч Алена Васільеўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 20 с.

Казлова, С. Л. Аграрная палітыка нямецкіх акупацыйных улад на тэрыторыі заходніх абласцей Беларусі (1941-1944 г.): 07.00.02 / Казлова Святлана Леанідаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2006. — 22 с.

Каспяровіч, А. М. Сярэдняя спецыяльная адукацыя Савецкай Беларусі ў 20-я г. XX ст.: 07.00.02 / Каспяровіч Аляксандр Мікалаевіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2006. — 23 с.

Кашталян, І. С. Штодзённае жыццё беларускага грамадства (1944-1953 г.): 07.00.02 / Кашталян Ірына Сяргееўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 20 с. (ВАК не прыняў станоўчага рашэння).

Коваль, В. У. Перыядычныя выданні беларускай дыяспары як крыніца па айчыннай гісторыі (1939-1960 гг.): 07.00.09 / Коваль Вольга Уладзіміраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 20 с.

Кузюкович, А. П. Движение за здоровый образ жизни в Беларуси в 20-30-е годы XX века: 07.00.02 / Кузюкович Анна Петровна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 21с.

Куніцкая, З. А. Абласны выканаўчы камітэт Заходняй вобласці: стварэнне, структура, дзейнасць: 07.00.02 / Куніцкая Зоя Аляксандраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006.         — 20 с.

Кухаренко, В. Н. Хорватская крестьянская партия и крестьянский интернационал (1923-1929 гг.): 07.00.03 / Кухаренко Варвара Николаевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. —24 с.

Латушкін, А. М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у канцы XVIII – першай палове XX стст.: 05.25.02 / Латушкін Андрэй Мікалаевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 23 с.

Латышева, В. А. Население Беларуси по переписям 1897 и 1926 гг.: сравнительный анализ: 07.00.02 / Латышева Виктория Александровна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. —20 с.

Лашкевіч, С. А. Знешнепалітычная актыўнасць Вялікага княства Літоўскага пасля заключэння Люблінскай уніі (1569-1600 гг.): 07.00.15 / Лашкевіч Сяргей Анатольевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 24 с.

Лукашанец, С. А. Палітыка польскай дзяржавы ў адносінах да нямецкага насельніцтва ў перыяд інтэграцыі Заходніх земляў (1945-1950): 07.00.03 / Лукашанец Сяргей Аляксандравіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 21 с.

Любы, А. У. Унутрыпалітычная барацьба ў Вялікім княстве Літоўскім у 30-40-я гг. XV ст.: 07.00.02 / Любы Андрэй Уладзіміравіч; Беларус. дзярж. ун-т.—Мінск, 2006. —16, [3] с.

Ляхоўскі, У. В. Адукацыя на акупіраваных Германіяй беларускіх землях у гады Першай сусветнай вайны (1915-1918): 07.00.02 / Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2007. — 22 с.

Мурашко, А. И. Жандармская полиция на железных дорогах Беларуси: организация и деятельность (1861-1917 гг.): 07.00.02 / Мурашко Александр Иванович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 20 с.

Нікалаева, І. У. Жанчыны Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (1941-1944 гг.): 07.00.02 / Нікалаева Ірына Уладзіміраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 22 с.

Павловец, Ю. С. Югославско-албанские отношения в условиях формирования советской сферы влияния в Восточной Европе (ноябрь 1944 — ноябрь 1948 гг.): 07.00.03 / Павловец Юрий Сергеевич; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2006. — 22 с.

Пашкевіч, А. В. Парламенцкія формы змагання за нацыянальныя і сацыяльныя правы беларускага народа ў міжваеннай Польшчы (1921-1930 гг.): 07.00.02 / Пашкевіч Аляксандр Васільевіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2006. — 21 с.

Півавар, М. В. Гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 1961-1991 гг.: 07.00.02 / Півавар Мікалай Васільевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — 21с.

Пилипцевич, В. В. Погребальный обряд населения зарубинецкой культуры на территории Беларуси: 07.00.06 / Пилипцевич Виктория Викторовна; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2006. — 20 с.

Поляк, Н. А. Дысідэнцкае пытанне на Беларусі ў кантэксце міжнародных адносін (1660-1768 гг.): 07.00.02 / Поляк Наталля Аляксандраўна; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2007. — 21 с.

Пракапович, Л. Э. Становление и развитие фабрично-заводской промышленности в Беларуси в XIX в.: 07.00.02 / Пракапович Людмила Эдуардовна; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2006. — 21 с.

Радзюк, А. Р. Канфіскацыя прыватнай уласнасці на Беларусі ў канцы XVIII — першай палове XIX ст.: 07.00.02 / Радзюк Аляксандр Рыгоравіч; Беларус. дзярж. ун-т.—Мінск, 2006.         — 20 с.

Раманоўскі, Р. Г. Удзел Беларусі ў дзейнасці ЮНЕСКА (1984-2001 гг.): 07.00.15 / Раманоўскі Раман Генадзевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 20 с.

Рыжанкоў, І. М. Сялянства Беларусі ў вырашэнні грамадска-палітычных і эканамічных праблем (сакавік — кастрычнік 1917 г.): 07.00.02 / Рыжанкоў Ігар Міхайлавіч; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мінск, 2006. — 22 с.

Селиванов, А. В. Сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями в формировании национальной системы защиты беженцев: 07.00.15 / Селиванов Андрей Владимирович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007.        —20 с.

Смирнов, А. В. Великобритания и германский вопрос (1945-1954 гг.): 07.00.03 / Смирнов Артем Владимирович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 20 с.

Толочко, Д. М. Беженцы из Польшы в БССР (сентябрь 1939 — июнь 1941 гг.): 07.00.02 / Толочко Дмитрий Михайлович; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 22 с.

Тохиян, Т. М. Становление белорусской государственности в 1917-1922 гг. в оценке отечественной историографии: 07.00.09 / Тохиян Татьяна Михайловна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — 21с.

Цішчанка, В. В. Вялікакняжацкая ўлада ў структуры органаў дзяржаўнага кіравання ВКЛ у канцы XIV—пачатку XVI ст.: 07.00.02 / Цішчанка Віктар Васільевіч; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 21 с.

Чарнякевіч, І. С. Гісторыка-этнаграфічнае раянаванне вясельнай абраднасці Беларускага Палесся: 07.00.07 / Чарнякевіч Ірына Сафронаўна; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нац. акад. навук Беларусі. — Мінск, 2006. — 20 с.

Черняк, Ю. В. Деятельность украинских организаций и их вооруженных формирований на территории Западной Беларуси в годы Великой Отечественной войны: 07.00.02 / Черняк Юрий Вячеславович; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2007. — 20 с.

Шевелева, М. В. Процесс палестино-израильского урегулирования (1991-2001 гг.): 07.00.15 / Шевелева Марина Васильевна; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2005. — 19 с.

Шылай, В. У. Замагільны свет у лацінскіх сярэднявечных бачаннях: 07.00.03 / Шылай Вольга Уладзіміраўна; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 21с.

Падрыхтавала Ніна Камарова

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2014–16 г.

Жніўня 18, 2006 |

2014

На ступень доктара гістарычных навук

Варивончик, И. В. Социально-экономическое развитие среднего класса США в 40-е гг. XX – начале XXI века : 07.00.03 / Варивончик Иван Васильевич ; Белорус. гос. ун‑т. –Минск, 2014. – 45 с. – Библиогр.: с. 37–42 (50 назв.).

Віцязь, С. П. Прусы і яцвягі ў эканамічных, сацыяльных, палітычных працэсах VIII–XI стст. у Верхнім Панямонні (гістарыяграфічна-крыніцазнаўчая рэканструкцыя) : 07.00.02, 07.00.09 / Віцязь Сяргей Пятровіч ; ДНУ “Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2014. –44 с. – Бібліягр.: с. 38–41 (36 назв.).

Каханоўскі, А. Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.) : 07.00.02 / Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч ; Беларус. дзярж. ун‑т. – Мінск, 2014. – 48 с. – Бібліягр.: с. 37–45 (73 назв.).

Лукашевич, А. М. Белорусские земли в военно-стратегических планах Российской империи (конец XVIII в. –1812 г.) : 07.00.02 / Лукашевич Андрей Михайлович ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2014. – 48 c. – Библиогр.: с. 37–45 (81 назв.). Чытаць далей →

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2017 г.

Ліпеня 26, 2006 |

На ступень доктара гістарычных навук

Жаркенова, А. Социально-демографическое развитие населения Северного Казахстана во второй половине XIX – начале XXI в. : 07.00.03 / Жаркенова Айгуль ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2017. – 47 с. – Библиогр.: с. 40–46 (46 назв.).

Ходзін, С. М. Беларуская вёска: савецкая мадэрнізацыя ў 1921–1939 гг. : 07.00.02 / Ходзін Сяргей Мікалаевіч ; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2017. – 46 с. – Бібліягр.: с. 34–43 (78 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Афанасенко, Ю. Ю. Митрополит Григорий Цамблак в общественно-политической и церковной жизни Восточной Европы : 07.00.03 / Афанасенко Юрий Юрьевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (16 назв.).

Бараненка, В. В. Беларуская абнаўленчая царква (1922 – 1938 гг.) : 07.00.02 / Бараненка Віктар Віктаравіч ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2017. – 29 с. – Бібліягр.: с. 23–26 (27 назв.).

Бригадин, Д. П. Преступность в Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. : 07.00.02 / Бригадин Денис Петрович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 22 с. – Библиогр.: с. 18–19 (7 назв.).

Глазырын, С. Я. Паўстанне 1863 года ў Віцебскай і Магілёўскай губернях : 07.00.02 / Глазырын Сяргей Яўгенавіч ; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2017. – 22 с. – Бібліягр.: с. 18–19 (10 назв.).

Диханова-Внуковская, Л. А. Миссионерская деятельность иезуитов в Индии и на Дальнем Востоке в 1541–1603 годах : 07.00.03 / Диханова-Внуковская Любовь Андреевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (11 назв.).

Зданович, Е. Ф. Исторические взгляды Е. Е. Замысловского : 07.00.09 / Зданович Елена Францевна ; Гродненский гос. ун-т. им. Я. Купалы. – Минск, 2017. – 21 с. – Библиогр.: с. 17–18 (14 назв.).

Ивицкий, А. М. Материально-техническое и продовольственное обеспечение партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны : 07.00.02 / Ивицкий Андрей Михайлович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 25 с. – Библиогр.: с. 21–22. (13 назв.).

Йоцюс, В. А. Государственная политика по переселению трудовых ресурсов из БССР (1921–1941 гг.) : 07.00.02 / Йоцюс Виталий Альгимантович ; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2017. – 24 с. – Библиогр.: с. 20 – 21 (14 назв.).

Казак, О. Г. Этнокультурное развитие восточнославянского населения Подкарпатской Руси в условиях венгерской оккупации (1939–1944 гг.) : 07.00.03 / Казак Олег Геннадьевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 25 с. – Библиогр.: с. 19–22 (22 назв.).

Кежа, Ю. М. Станаўленне і развіццё княжацкай улады ў Полацкай зямлі X–XII стст. : 07.00.02 / Кежа Юрый Мікалаевіч ; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2017. – 26 с. – Бібліягр.: с. 21–23 (21 назв.).

Клецкина, О. С. Становление и развитие театра Радзивиллов в 1724–1810 гг. : 07.00.02 / Клецкина Ольга Сергеевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 26 с. – Библиогр.: с. 20–23 (29 назв.).

Коршикова, А. О. Концепция ориентализма Эдварда Саида: истоки, содержание и влияние на историческую науку : 07.00.09 / Коршикова Анастасия Олеговна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (10 назв.).

Кузьмин, А. Д. Социокультурный облик чиновничества белорусских губерний (1864–1914 гг.) : 07.00.02 / Кузьмин Андрей Дмитриевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (18 назв.).

Матусевич, Ю. В. Медицинская помощь партизанам и населению партизанских зон Беларуси в годы Великой Отечественной войны : 07.00.02 / Матусевич Юлия Владимировна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 27 с. – Библиогр.: с. 20–24 (25 назв.).

Некрашевич, Ф. А. Отдельный Литовский корпус: создание, структура, деятельность (1817–1831 гг.) : 07.00.02 / Некрашевич Филипп Анатольевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (17 назв.).

Пустаход, Т. С. Навукова-педагагічная і асветніцкая дзейнасць М. К. Баброўскага (1784–1848 гг.) : 07.00.02 / Пустаход Таццяна Сяргееўна ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2017. – 22 с. – Бібліягр.: с. 18–19 (14 назв.).

Рэут, У. Р. Урадавая палітыка па падрыхтоўцы і ўвядзенні інвентароў у памешчыцкай вёсцы Беларусі (1818–1857 гг.) : 07.00.02 / Рэут Уладзіслаў Рыгоравіч ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2017. – 27 с. – Бібліягр.: с. 22–24 (19 назв.).

Скварчэўскі, Д. В. Фарміраванне і развіццё астранамічных ведаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XIV–XVII стст. : 07.00.02 / Скварчэўскі Дзмітрый Вячаслававіч ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2017. – 24 с. – Бібліягр.: с. 20 – 21 (16 назв.).

Страленя, А. А. Деятельность земских начальников на территории Беларуси (конец ХІХ в. – 1914 г.) : 07.00.02 / Страленя Анна Анатольевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 22 с. – Библиогр.: с. 18–19 (10 назв.).

Трубчык, А. Г. Палітыка польскай улады ў сферы школьнай адукацыі на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў 1919–1921 гг. : 07.00.02 / Трубчык Алена Генадзьеўна ; Ін-т гісторыі Нац. акад. на- вук Беларусі. – Мінск, 2017. – 26 с. – Бібліягр.: с. 18–23 (38 назв.).

Худаир, Д. Формирование и деятельность Партии национального единства в Ираке : 07.00.03 / Худаир Дахам Али Худаир ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2017. – 23 с. – Библиогр.: с. 23 (5 назв.).

Наталля Анофранка

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2004—2005 г. (Любоў Собалева)

Снежня 3, 2005 |

2004

доктарскія

1. Анішчанка Я.К. Палітычная гісторыя Беларусі ў часы падзелаў Рэчы Паспалітай (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя) (адхілена ВАКам).

2. Гурко А.І. Новыя рэлігіі ў Рэспубліцы Беларусь: этналагічнае даследаванне (ІМЭФ НАНБ, 07.00.07 — этнаграфія, этналогія і антрапалогія).

3. Мандрык І.У. Чыгуначны транспарт Беларусі: кадравая палітыка, грамадска–палітычнае жыццё (1971—1991) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

кандыдацкія

1. Асіповіч А.І. БССР і Вялікая Брытанія: пралетарская салідарнасць і гуманітарныя кантакты, эканамічныя, навуковыя і культурныя сувязі ў 1921—1938 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

2. Бачышча Ю.А. Каталіцкая царква ў нацыянальна–рэлігійнай палітыцы царызму ў Беларусі (1900—1914) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

3. Бяляўскі А.М. Творы фальклору як гістарычная крыніца (на прыкладзе ірландскіх гістарычных песень) (ІГ НАНБ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

4. Варатніцкая Т.В. Палітыка пашырэння Еўрапейскага саюзу на Ўсход у канцы 1980–х — 2004 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

5. Дзядзінкін А.Л. Нацыянальная палітыка савецкай улады ў лістападзе 1917 — верасні 1939 г. (на прыкладзе Віцебшчыны) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

6. Дзярновіч А.І. Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў Вялікага Княства Літоўскага і Лівоніі ў канцы XV — першай палове XVI ст. (сістэматызацыя і актавы аналіз) (ІГ НАНБ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

7. Доўнар А.Б. Сацыяльна–эканамічнае становішча сялян–слуг дзяржаўных і прыватных уладанняў на беларускіх землях у другой палове XVI — сярэдзіне XVШ ст. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

8. Дук Д.У. Матэрыяльная культура насельніцтва Полацка XVI—XVШ ст. (па выніках археалагічнага вывучэння) (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія).

9. Жылінская І.В. Англа–савецкія эканамічныя, навуковыя і культурныя сувязі ў 1931—1939 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

10. Кандратовіч А.А. Развіццё гандлю ў Беларусі ў другой палове XVШ ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

11. Каралёнак Л.Г. Беларусь і Вялікая Брытанія: эканамічныя, навукова–тэхнічныя і культурныя сувязі ў 1970—2003 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

12. Касовіч А.В. Супраціўленне германскім акупантам у заходніх абласцях Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 1941—1944 (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

13. Касцюкевіч С.У. Семантыка і функцыі традыцыйных цацак беларусаў у ХIХ—ХХ ст. (ІМЭФ НАНБ, 07.00.07 — этнаграфія, этналогія і антрапалогія).

14. Кулевіч І.Р. Беларускі нацыянальны рух (1902—1925) (ІГ НАНБ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

15. Лакіза В.Л. Культурна–храналагічная ідэнтыфікацыя старажытнасцяў ранняга і сярэдняга перыядаў бронзавага веку беларускага Панямоння (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія).

16. Лінкевіч В.Н. Міжканфесійныя адносіны ў Беларусі ў другой палове ХIХ — ХХ ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

17. Літвіноўская Ю.І. Беларусь у вайне 1812 г.: сацыяльна–эканамічны аспект (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

18. Літвінскі А.У. Заходнерусізм у расійскай гістарыяграфіі другой паловы ХIХ — пачатку ХХ ст. (ІГ НАНБ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

19. Наумук С.М. Канстанцін Езавітаў: жыццёвы шлях і дзейнасць (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

20. Падалінскі У.А. Прадстаўніцтва і палітычная пазіцыя Вялікага Княства Літоўскага на вальных соймах Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI ст. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

21. Панько А. Д. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці, 1914—1923 г.: тэрытарыяльны аспект (пераатэстацыя, БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

22. Райчонак А.А. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў кантэксце розных ідэалагічных прыярытэтаў (1917—1927 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

23. Скок В.П. ЗША і германскае пытанне (восень 1945 — 1954 г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

24. Ступакевіч М.А. Жаночая адукацыя ў Беларусі (другая палова ХIХ ст. — 1917 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

25. Сямёнава С.А. Купецтва ў Беларусі ў другой палове XVШ — першай палове ХIХ ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

26. Трафімчык А.В. Станаўленне савецкай сістэмы адукацыі ў заходніх абласцях БССР у 1939—1941 г. (07.00.02 — айчынная гісторыя) (на пераатэстацыі адхілена).

27. Цынкевіч В.М. Палітычныя ўзаемадачыненні паміж БССР і Польскай Рэспублікай у 1921—1929 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

2005

доктарскія

1. Аблова Н.Е. КВЖД і расійская эміграцыя ў Кітаі: міжнародныя і палітычная аспекты гісторыі (першая палова ХХ ст.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

2. Басюк І.А. Заходняя асобая ваенная акруга — Заходні фронт напярэдадні і ў пачатковым перыядзе Вялікай Айчыннай вайны (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

3. Палятаева Н.І. Купецтва Беларусі (60–я г. ХIХ — пачатак ХХ ст.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

кандыдацкія

1. Александровіч С.С. Старажытнагрэцкая паліаркетыка ў гісторыі войнаў (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

2. Алюнін С.В. Баснійскі эялет у канцы XVIII — 70–х г. ХIХ ст.: асманскі вопыт мадэрнізацыі традыцыйнага грамадства (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

3. Астрога В.М. Вясковае настаўніцтва Беларусі ў другой палове ХIХ — пачатку ХХ ст. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

4. Баравы В.Р. Палітыка КНР у Цэнтральнай Азіі (90–я г. ХХ ст. — пачатак ХХI ст.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

5. Бяляеў А.В. Мясцовая дапаможная адміністрацыя ў сістэме нямецка–фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі (1941—1944 г.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

6. Важнік В.Н. БССР і Польская Народная Рэспубліка: эканамічныя, навукова–тэхнічныя і культурныя сувязі ў 1949—1979 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

7. Вароніч Т. В. Губернскі горад Віцебск на рубяжы ХIХ—ХХ ст. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

8. Вінакурава І.В. Міжнароднае супрацоўніцтва па супрацьдзеянні тэрарызму ў 1990—2000–я г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

9. Вірская В.П. Фармаванне новой канцэпцыі гісторыі Беларусі ў сістэме сярэдняй агульнаадукацыйнай школы (1986—1990–я г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

10. Ганчарук І.Г. Каталіцкі касцёл на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. 1772—1830 г. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

11. Грабянчук І.В. Узнікненне і дзейнасць публічных музеяў у Беларусі (1851—1917 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

12. Грыбоўскі Ю.В. Беларусы ў польскіх узброеных фармаваннях у гады Другой сусветнай вайны (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

13. Грэбень Е.А. Прыцягненне нацысцкай Германіяй грамадзян Беларусі на прымусовыя работы (1941—1944 г.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

14. Гурын А.В. Даследаванні гісторыі міжнародных адносінаў у Беларусі ў 1980—2003 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

15. Загідулін А.М. Нацыянальная і канфесійная палітыка польскіх уладаў у адносінах да беларускага насельніцтва Заходняй Беларусі (1921—1939 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

16. Заікін Н.А. Фармаванне, ахова і прыкрыццё заходняй мяжы Расійскай імперыі (на прыкладзе беларускага ўчастка). 1772—1822 г. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

17. Канапацкая З.І. Татары ў Беларусі і іх культура (ХIV—XVII ст.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

18. Клімаў М.В. Вясковыя паселішчы ў акрузе Полацка Х — сярэдзіны XVI ст. (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія).

19. Крывуць В.І. Моладзевыя арганізацыі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1929—1939 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

20. Лаўрыненка К.В. Каталіцкі касцёл у грамадска–палітычным жыцці ПНР у 1970—1989 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

21. Лепеш А.В. Камітэт заходніх губерняў: арганізацыя і дзейнасць (1831—1848 г.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

22. Ляўшэвіч А.А. Фармаванне адзінай Румынскай дзяржавы і Францыі (1829—1864 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

23. Макараў М.Д. Ад пасада да магдэбургіі. Юрыдычнае становішча насельніцтва гарадоў Беларускага Падзвіння ў ХIV—XVI ст. (пераатэстацыя, БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

24. Малашук П.В. Беларуска–югаслаўскія адносіны (1953—2003 г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

25. Мароз Ю.М. Грамадская думка Расіі і праблема англа–рускіх адносінаў у 1907—1914 гг. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

26. Махамед Салем Ульд Махамед Едых. Фармаванне сродкаў масавай інфармацыі Саудаўскай Аравіі і дзяржаваў Персідскага заліву ў другой палове ХХ ст. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

27. Махнач А.І. Эвалюцыянізм у этналагічным вывучэнні Беларусі (канец ХIХ — пачатак ХХ): канцэптуальна–гістарыяграфічны аналіз (БДУ, 07.00.07 — этнаграфія, этналогія і антрапалогія).

28. Мацук А.У. Барацьба магнацкіх груповак на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага за палітычнае вяршэнства (1717—1783 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

29. Папко В.М. Дзяржаўная палітыка Беларусі ў галіне прафесійнай мастацкай культуры (1895—2000 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

30. Праннік Т.А. Праблема аншлюса ў аўстрыйска–германскіх адносінах у 1918—1932 г. (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

31. Пташнік В.М. Узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь: фармаванне і рэфармаванне (1991—2000 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

32. Рабышка В.Э. Этнапалітычныя працэсы ў Заходняй Беларусі ў 1919—1939 г. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

33. Русь Э.В. Германскае пытанне ў другой палове ХХ ст. у гістарычнай думцы ФРГ і ГДР (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

34. Садоўская А. Н. Палітыка Еўрапейскага саюзу ў адносінах да дзяржаваў, якія сталі на шлях развіцця (1990 — 2000–я г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

35. Сасім А.М. Прамысловасць Беларускай ССР ва ўмовах рэфармавання (сярэдзіна 50–х — 60–я г. ХХ ст.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

36. Селіванаў А.В. Упраўленне Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў і фармаванне сістэмы абароны бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь (1992—2003 г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

37. Сідарэнка Б.І. Землі Ўсходняй Беларусі ў знешняй палітыцы Вялікага Княства Літоўскага і Маскоўскага княства ў 1500 — 1537 г. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

38. Трацяк С.А. Брэсцкі мір і грамадска–палітычныя працэсы ў Беларусі (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

39. Унучак А.У. „Наша Ніва“ і беларускі нацыянальны рух (1906—1915 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя).

40. Чаркаскі Я.В. Міжнародная і рэгіянальная бяспека арабскіх краін Персідскага заліву (90–я г. ХХ — пачатак ХХI ст.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

41. Чарняўскі М.М. Касцяная і рагавая індустрыя стаянак Крывінскага тарфяніка (неаліт — бронзавы век) (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія).

42. Шабельцаў С.В. Украінцы і беларусы ва Ўкраіне: грамадска–палітычная дзейнасць і сувязі з радзімай (1945—1991 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

43. Шавялёва М.В. Працэс палесціна–ізраільскага ўрэгулявання (1991—2001 г.) (БДУ, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі).

44. Швайко В.Г. Дзейнасць рускіх арганізацый у Польшчы па захаванні рускай культуры ў 1921—1939 г. (ГрДУ, 24.00.01 — тэорыя і гісторыя культуры (гістарычныя навукі)).

45. Ялінская М.М. Крыніцы пра дваранскія роды заходнееўрапейскага паходжання ў беларускіх губернях канца XVIII — пачатку ХХ ст. (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання).

46. Яршова В. І. Палітыка расійскага ўраду ў галіне пачатковай адукацыі ў другой палове ХIХ ст. (на матэрыялах беларускіх губерняў) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя).

Падрыхтавала Л.Собалева

* У дужках падаецца месца абароны дысертацыі (ІГ НАНБ — Інстытут гісторыі НАН Беларусі; ІМЭФ — Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі; БДУ — Беларускі дзяржаўны універсітэт; БДПУ — Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка; ГрДУ — Гарадзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы) і спецыяльнасць.

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2002—2003 г. (Любоў Собалева)

Снежня 1, 2003 |

2002
доктарскія

1. Гужалоўскі А. А. Станаўленне і развіццё музейнай справы Беларусі (1918—1941 г.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)*

2. Казлякоў У. Я. Нацыянальнае пытанне ў праграмных уста­ноў­ках і тактыцы неанародніцкіх партый. Пачатак XX ст. — канец 20–х г. (на матэрыялах Расіі, Беларусі, Украіны) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

3. Марозава С. В. Уніяцкая царква ў этнакультурным раз­віцці Беларусі (1596—1839) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

4. Менькоўскі В. І. Улада і савецкае грамадства 1930–х гадоў у англа–амерыканскай гістарыяграфіі (БДУ, 07.00.09 — гістарыя­графія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага да­следавання)

5. Смалянчук А. Ф. Польскі грамадска–палітычны рух на бела­рус­кіх і літоўскіх землях. 1864 — люты 1917 г. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

6. Стралец М. В. ФРГ і праблемы абмежавання і скарачэння ўзбраенняў у Еўропе (1949—1990 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

7. Тугай У.В. Латышскі этнас у сацыяльна–эканамічным і культурным жыцці Беларусі ХIХ — першай паловы XX ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

кандыдацкія

8. Арлова Н. Я. Станаўленне дзяржаўнай сістэмы пачатковай адукацыі ў Англіі (канец ХVIII — 60–я гады XIX ст.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

9. Вялікі А. З. Ажыццяўленне абмену насельніцтвам паміж БССР і Польшчай 1944—1946 г. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

10. Давідзюк П. Г. Удзел прафсаюзаў Беларусі ў сацыяльна–эканамічных і грамадска–палітычных пераўтварэннях 1985—1994 г. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

11. Жылінскі М.Г. Адукацыя на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (чэрвень 1941 — ліпень 1944 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

12. Жыцько А. В. Юрысты з універсітэцкай адукацыяй на службе германскіх каралёў/імператараў (другая палова ХIV — ХV ст.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

13. Завальнюк У.М. Адраджэнне і дзейнасць рымска–каталіцкай канфесіі ў Беларусі (сярэдзіна 1980–х — 2000 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

14. Звераў Ю. У. «Рускія» фармаванні вермахта і войск СС на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941—1944 г.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

15. Зелянкова А. І. Развіццё культуры на ўсходніх беларускіх тэрыторыях у складзе РСФСР (люты 1919 — 1926 г.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

16. Кітурка І. Ф. Сацыяльна–эканамічныя крызісы і палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця ў дзяржаўных уладаннях Беларусі (другая палова ХVII — ХVIII ст.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

17. Куракевіч Н.І. Дзяржаўная палітыка ў галіне народнай адукацыі і падрыхтоўка настаўніцкіх кадраў у Беларусі (1921—1930 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

18. Курыла А. У. Канцэпцыя гісторыі Вялікай французскай рэвалюцыі Франсуа Фюрэ і яе ідэйна–палітычнае значэнне  (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання)

19. Кур’яновіч А. В. Гісторыя штодзённасці ў ФРГ (1970–я — 1–я палова 1990–х г.) (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання)

20. Лаўрыновіч Д. С. Ліберальна–кансерватыўная апазіцыя ў Расіі на шляху да ўлады (ліпень 1914 — сакавік 1917 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

21. Маторава Л. А. Развіццё гістарычнай адукацыі ў сістэме вышэйшай школы Беларусі. 1944—1961 г. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

22. Мялешка А. I. Гістарычныя погляды П. В. Баброўскага  (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання)

23. Пуцік У.С. Аграрнае пытанне ў грамадска–палітычным жыцці Беларусі (1894—1906 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

24. Пушкін І. А. Нацыянальныя меншасці БССР у грамад­ска–палітычным і культурным жыцці. 20–я г. ХХ ст. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

25. Савіч А. А. Рэвалюцыйны нацыянальна–вызваленчы рух у Заходняй Беларусі ў 1921—1939 г.: гістарыяграфія праблемы (ІГ НАНБ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання)

26. Сакалоў М.М. Студэнцтва вышэйшай школы Беларусі 20–х гадоў XX ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

27. Сіткевіч С. А. Дзейнасць польскага падполля на тэрыторыі Бе­ларусі (1939—1954): гістарыяграфія праблемы (07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання)

28. Сліж Н. У. Шляхецкая сям’я ў Вялікім Княстве Літоўскім у ХVI—ХVII ст.: уздзеянне станавага падзелу грамадства на яе фармаванне і развіццё (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

29. Тамачова С.А. Сялянскае самакіраванне ў Беларусі (1861—1901 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

30. Цемушаў В. М. Тэрыторыя і межы Маскоўскага княства ў канцы XIII — першай палове ХIV ст. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

31. Янушкевіч А. М. Першая Інфлянцкая вайна (1558—1570) і яе ўплыў на развіццё сацыяльна–палітычных працэсаў у Вялікім Княстве Літоўскім (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

2003
доктарскія

32. Бохан Ю. М. Узбраенне і структура войска Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове ХIV — канцы ХVI ст. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

33. Жытко А. П. Дваранства ў сацыяльна–эканамічным жыцці Беларусі перыяду капіталізму. 1861—1914 г. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

34. Лойка Л. В. Ад камунізму да сацыял–дэмакратыі. Транс­фармацыя левай партыі ў Польшчы (1970—2000 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя, 07.00.15 — гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі)

35. Марзалюк І. А. Этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэа­тыпы насельніцтва беларускіх зямель у Х—ХVII ст. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

36. Шадыра В. І. Беларускае Падзвінне ў эпоху жалеза і ранняга Сярэднявечча (VIII ст. да н. э. — VIII ст. н. э.) (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія)

кандыдацкія

37. Авелька С. У. Роля дваранства ў развіцці культуры Беларусі (канец ХVIII — сярэдзіна XIX ст.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

38. Багдановіч А. І. Навуковая  і культурна–асветніцкая дзейнасць  інтэлігенцыі ў Беларусі (1861—1900 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

39. Барсук А. Я. Брытанія як правінцыя Рымскай імперыі (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

40. Буглак А. А. Усходнеславянскае язычніцтва ў беларускай, расійскай і ўкраінскай гістарыяграфіі другой паловы XX ст. (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання)

41. Васовіч С. М. Навучальныя ўстановы праваслаўнага духоўнага ведамства ў Беларусі. Канец XVIII ст. — 1914 г. (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

42. Галубовіч В. У. Кнігі запісаў Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага за час праўлення Ўладзіслава IV Вазы як крыніца па гісторыі Беларусі (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання)

43. Гардзіенка Н. С. Становішча жанчыны–шляхцянкі ў Вя­лі­кім Княстве Літоўскім у ХVIII ст. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гіс­торыя)

44. Гігін В. Ф. Фармаванне аднапартыйнай сістэмы ў Беларусі (1917—1925 гг.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

45. Глеб М. У. Эвалюцыя імперскай ідэі ў Вялікабрытаніі ў другой палове XIX ст. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

46. Гронскі А. Д. Палітычная паліцыя Расійскай імперыі і яе дзейнасць на тэрыторыі Беларусі ў другой чвэрці XIX — пачатку XX ст. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

47. Дашкевіч А. Л. Маладзёжны рух Беларусі 30 — пачатку 60–х гадоў XIX ст. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

48. Жыхараў С. Б. Палітыка расійскага ўрада ў сферы чыгуначнага будаўніцтва і яе рэалізацыя на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX — пач. XX ст. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

49. Ерашэвіч А. У. Уплыў напалеонаўскіх войнаў на грамад­ска–палітычнае жыццё Беларусі (1799—1815) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

50. Карпіевіч В.А. Развіццё гандлю ў Беларусі (1861—1900 г.) (БПДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

51. Кісялёў А. А. Сістэма дзяржаўных устаноў і чыноўніц­тва Беларусі ў палітыцы расійскага урада (канец ХVIII — першая палова XIX ст.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

52. Козік Л. А. Палітычная барацьба ў Польшчы (чэрвень 1945 — люты 1947 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

53. Корань А. В. Дзекабрызм і менталітэт расійскай дваранскай інтэлігенцыі (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

54. Кошалева Н. У. Мусульманская абшчына і ісламская арганізацыя ЗША ў XX ст. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

55. Кошман В. І. Сельскія паселішчы міжрэчча Бярэзіны і Дняпра ў Х—ХIII ст. (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія)

56. Лапановіч С.Ф. Дзейнасць дзяржаўных і недзяржаўных арганізацый па аказанні дапамогі бежанцам у Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (1914 — кастрычнік 1917 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

57. Ларыёнаў Д. Г. Сучасная сацыяльная дактрына Каталіцкай царквы і яе адаптацыя ва ўмовах Лацінскай Амерыкі (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

58. Лютая А.Э. Рамяство у Беларусі ў другой палове ХVIII — першай палове XX ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

59. Малыхіна Л. Ю. Гістарыяграфія Літоўска–Беларускай ССР (07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання)

60. Мікалаева Л. В. Арганізацыя знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага ў канцы ХV — сярэдзіне ХVI ст. (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

61. Паўлава А. Я. Асабовы склад партызанскіх фармаванняў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: крыніцы і метады аналізу (БДУ, 07.00.09 — гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання)

62. Перапечка I. В. Унутрыпалітычная барацьба ў Чэхаславакіі ў 1943—1948 г. (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

63. Прыступа Н. М. Канцэпцыя «нацыянальнага сацыялізму» Чэ­хаславацкай нацыянальна–сацыялістычнай партыі (30—40–я г. XX ст.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

64. Раманоўскі Д.У. Знешнепалітычныя сувязі БССР з зарубежнымі краінамі (на прыкладзе дзейнасці Дзяржгандальбела ў 1923—1931 г.) (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

65. Русецкі Ю. А. Культурнае развіццё Віцебска ў апошняй чвэр­ці ХVIII — 30–х гадах XIX ст. (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

66. Самовіч А. Л. Кадэцкія карпусы ў Расіі (80–я г. XIX ст. — 20–я г. XX ст.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

67. Свірыд А. М. Уніяцкая царква ў Заходняй Беларусі (1921—1939 г.) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

68. Тамашэвіч В. М. Зараджэнне і развіццё сіянізму ў паўночна–заходніх губернях Расійскай імперыі (пачатак 80–х г. XIX ст. — 1907 г.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

69. Увараў І. Ю. Пашырэнне правоў і свабод беларускай шляхты ў Вялікім Княстве Літоўскім да Люблінскай уніі (на матэрыялах вальных соймаў) (БДУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

70. Углік І.Р. Бытавая культура беларусаў ХVII—ХVIII ст.: тыпалогія, гістарычна–культурная стылістыка, гістарычная дынаміка (БДПУ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

71. Цeмушаў С. М. Генезіс і эвалюцыя інстытута вярхоўнай улады ў славянскіх раннефеадальных дзяржавах (VII—XII ст.) (БДУ, 07.00.03 — усеагульная гісторыя)

72. Шаўчэня М. М. Развіццё гандлю ў Беларусі (канец ХVIII — першая трэць ХIХ ст.) (ІГ НАНБ, 07.00.02 — айчынная гісторыя)

73. Язэпенка І. М. Позні неаліт і ранні перыяд бронзавага веку Цэн­тральна–Ўсходняй Беларусі (ІГ НАНБ, 07.00.06 — археалогія)

Падрыхтавала Любоў Собалева

* У дужках падаецца месца абароны дысертацыі (ІГ НАНБ — Інстытут гісторыі НАН Беларусі, БДУ — Беларускі дзяржаўны універсітэт, БДПУ — Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М.Танка) і спецыяльнасць.

Наверх

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2001 г.

Лістапада 28, 2001 |

Доктарскія

1. Еўтухоў, Ігар Арэставіч. Познаантычны менталітэт (захад Рымскай імперыі IV-V ст. н.э.). (07.00.03; БДУ)

2. Рэвяка, Казімір Адамавіч. Барацьба Рыма і Карфагена за сусветнае панаванне. (07.00.03; БДУ)

3. Ляпешка, Барыс Міхайлавіч. Эўрыстычная роля аналогіі ў гістарычным пазнанні. (07.00.09; БДУ)

4. Лазько, Рыгор Рыгоравіч. Еўрапейская палітыка Польшчы (1932-1939 г.). (07.00.03; БДУ)

5. Сяменчык, Мікалай Яфімавіч. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі ў перыяд лютаўскай і кастрычніцкай рэвалюцый (сакавік 1917 – сакавік 1918 г.). (07.00.03; БДУ)

6. Швед, Вячаслаў Віталевіч. Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772-1863). (07.00.03; ГрДУ)

Кандыдацкія

7. Аль Катаулех Ахмад Тані. Роля Іарданіі ў станаўленні і развіцці мірнага працэсу на Бліжнім Усходзе ў 90-я г. (07.00.14; БДУ)

8. Бобышаў, Валеры Іванавіч. Міжнародныя адносіны ва Ўсходняй Еўропе ў 30-80-я г. ХVI ст. (07.00.03, 07.00.05; БДУ)

9. Вансовіч, Ларыса Васілеўна. Каралеўская ўлада ў сярэднявечнай Нямеччыне. (07.00.03; БДУ)

10. Віцязь, Сяргей Пятровіч. Фармаванне каляндарных традыцый Беларусі: гістарыяграфічна-крыніцазнаўчае даследаванне. (07.00.09; ІГ НАНБ)

11. Груша, Аляксандр Іванавіч. Канцылярыя Вялікага Княства Літоўскага 40-х г. ХV – першай паловы ХVI ст. (07.00.02; ІГ НАНБ)

12. Зельскі, Артур Гарыевіч. Першая Пантыйская (Мітрыдатава) вайна – барацьба Понта і Рыма за гегемонію ва Ўсходнім Міжземнамор’і. (07.00.03; БДУ)

13. Івашчанка, Наталля Альбертаўна. Дзейнасць прафсаюзаў Беларусі (1981-1995 г.). (07.00.02; БДПУ)

14. Казлоўская, Наталля Ўладзіміраўна. Шляхта беларускіх зямель Вялікага Княства Літоўскага (расійская дарэвалюцыйная і савецкая гістарыяграфія і крыніцазнаўчыя праблемы). (07.00.09; ГрДУ)

15. Кіштымаў, Андрэй Леанідавіч. Беларусь на выставах ХIХ – пачатку ХХ ст. (07.00.02; ІГ НАНБ)

16. Ленцэвіч, Вольга Міхайлаўна. Жанчына ў антычнахрысціянскай ідэалогіі царквы. (07.00.03; БДУ)

17. Ляховіч, Ларыса Васілеўна. Францыя і Беларусь: эканамічныя, навукова-тэхнічныя і культурныя сувязі ў 1971-1999 г. (07.00.03; БДУ)

18. Мазарчук, Дзмітры Валер’евіч. Рэлігійна-палітычныя рухі ў Іудзеі персідскага перыяду. (07.00.03; БДУ)

19. Мігун, Дзмітры Адамавіч. Палітыка Германіі ў адносінах Беларусі (1914-1922). (07.00.03; БДУ)

20. Міхедзька, Валянцін Аляксеевіч. Крайне правыя арганізацыі ў Беларусі: фармаванне і дзейнасць (1903-1914). (07.00.02; БДУ)

21. Патапейка, Павел Алегавіч. Паўночнаірландскі канфлікт ў міжнародных адносінах ў 90-я г. ХХ ст. (07.00.05; БДУ)

22. Паўлава, Таццяна Якаўлеўна. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918-1920 г. (07.00.05; БДУ)

23. Пуцік, Уладзімір Станіслававіч. Аграрнае пытанне ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі (1894-1906). (07.00.02; БДПУ)

24. Рыбак, Наталля Аляксандраўна. Дзейнасць Арміі Краёвай і пастакаўскіх фармаванняў у Заходняй Беларусі ў 1944-1954 г. (07.00.02; БДПУ)

25. Самахвалаў, Дзмітры Сяргеевіч. Даследаванне групавых працэсаў у псіхагісторыі. (07.00.09; БелНДІ дакументазнаўства і архіўнай справы)

26. Філатава, Алена Мікалаеўна. Канфесійная палітыка царскага ўрада ў Беларусі (1772-1860). (07.00.02; ІГ НАНБ)

27. Фральцоў, Уладзімір Валер’евіч. Усходнегерманскі фактар і яго ўплыў на ўнутраную і знешнюю палітыку ФРГ у 90-я г. (07.00.03, 07.00.05; БДУ)

28. Харычкава, Людміла Віктараўна. Рэлігійная палітыка імператарскай улады ў Рымскай імперыі ў канцы III – пачатку IV ст. (07.00.03; БДУ)

29. Чaрняковіч, Андрэй Мікалаевіч. Палітыка Польшчы на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў перыяд польска-савецкай вайны (люты 1919 – сакавік 1921). (07.00.02; БДПУ)

30. Чыкалава, Ірына Рамуальдаўна. Гендэрная палітыка вядучых партый ЗША і Вялікабрытаніі ў 70-90-я г. (07.00.03; БДУ)

31. Шамак, Аляксандр Анатолевіч. Развіццё фізічнай культуры Беларусі канца XVIII – пачатку ХХ ст. (1772-1917). (07.00.02; БДПУ)

32. Янушэвіч, Іван Іванавіч. Палітыка савецкай дзяржавы ў адносінах да рускай праваслаўнай царквы 1917-1927 г. (на матэрыялах Беларусі). (07.00.02; БДУ)

Падрыхтавала Анастасія Скеп’ян

Скеп’ян, Анастасія: Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 2000 г.

Снежня 1, 2000 |

Доктарскія

1. Грыгор’еў, Аляксандр Дзмітрыевіч. Станаўленне і развіццё сацыяльнай працы на Беларусі (Х—ХХ ст.). (07.00.02; БДПУ)
2. Забаўскі, Мікалай Міхайлавіч. Грамадска–палітычная барацьба ў Беларусі ў ходзе выбараў і дзейнасці Расійскай Дзяржаўнай думы 1—4 скліканняў (1906—1917 г.). (07.00.02; БДПУ)
3. Каваленя, Аляксандр Аляксандравіч. Прагерманскія саюзы моладзі. 1941—1944. Вытокі. Структура. Дзейнасць. (07.00.02; БДПУ)
4. Літвін, Аляксей Міхайлавіч. Антысавецкія ваенна–паліцэйскія фармаванні на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 1941—1944 г. Вытокі, структура, дзейнасць. (07.00.02.; ІГ НАНБ)
5. Ляўко, Вольга Мікалаеўна. Фармаванне і развіццё тэрытарыяльна–адміністрацыйных цэнтраў паўднёва–ўсходняй Беларусі ў IХ—ХVIII ст. (07.00.02., 07.00.06; ІГ НАНБ)
6. Сяльверстава, Святлана Яўгенаўна. Культура Новага часу на беларускіх землях у другой палове ХVIII — першай чвэрці ХIХ ст. (07.00.02; БДУ)
7. Часноўскі, Мечыслаў Эдвардавіч. Сістэмныя пераўтварэнні ў рэспубліцы Польшча (1989—1999). (07.00.03, 07.00.05; БДУ)
8. Шадурскі, Віктар Генадзевіч. Культурныя сувязі Беларусі з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. (07.00.05; БДУ)

Кандыдацкія

9. Атрушкевіч, Марат Міхайлавіч. Заканадаўчыя акты пра гарады другой паловы ХVIII — першай паловы ХIХ ст. і асаблівасці іх рэалізацыі ў Беларусі. (07.00.02; БДПУ)
10. Башкоў, Аляксандр Аляксандравіч. Прадметы хрысціянскага культу індывідуальнага выкарыстання канца Х—IV ст. на тэрыторыі Беларусі (класіфікацыя, храналогія, тапаграфія). (07.00.06; ІГ НАНБ)
11. Варонін, Васіль Аляксеевіч. Сацыяльна–эканамічнае развіццё полацкага ваяводства ў першай палове ХVI ст. (07.00.02; БДУ).
12. Даніловіч, Вячаслаў Віктаравіч. Дзейнасць арганізацыі «Змаганне» ў Заходняй Беларусі (1927—1930). (07.00.02; БДПУ)
13. Дубіцкая, Наталля Мікалаеўна. Вытворчасць керамічнага посуду ў плямён Беларускага Падняпроўя ў жалезным веку (7 ст. да н.э. — V ст.). (07.00.06.; ІГ НАНБ)
14. Кізіма, Сяргей Анатолевіч. Сістэмны падыход ў гістарычным даследаванні: сутнасць, методыка, рэалізацыя (на прыкладзе вывучэння рэформ і этнічных працэсаў). (07.00.09; БелНДІ дакументазнаўства і архіўнай справы)
15. Корсак, Анатоль Уладзіміравіч. Нацыянальныя меншасці Смаленскай губерні і Заходняй вобласці ў першае 20–годдзе Савецкай улады. (07.00.02, 07.00.03; ІГ НАНБ)
16. Крывашэй, Дзмітрый Антонавіч. Развіццё культурных сувязяў Рэспублікі Беларусь з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы (1991—1996). (07.00.02; БДУ)
17. Кустоўскі, Міхаіл Мікалаевіч. Кааператыўнае будаўніцтва ў Беларусі (1921—1927). (07.00.02; БДУ)
18. Махоўская, Ірына Станіславаўна. Беларуская традыцыйная радзінная абраднасць ва ўсходнееўрапейскім кантэксце (к. ХIХ — пач. ХХ ст.). (07.00.07; БДУ)
19. Паўловіч, Раман Канстанцінавіч. Пінская і Дняпроўская рачныя флатыліі на тэрыторыі Беларусі (1940—1951). (07.00.02; ІГ НАНБ)
20. Перзашкевіч, Алег Валер’евіч. Варна брахманаў у сацыяльнай структуры рыгведыйскага грамадства. (07.00.03.; БДУ)
21. Прыбытка, Генадзь Віктаравіч. Барацьба магнацкіх груповак у Вялікім Княстве Літоўскім у сярэдзіне ХVII ст. (1655—1668). (07.00.02; 07.00.03; ІГ НАНБ)
22. Розенблат, Яўген Сямёнавіч. Нацысцкая палітыка генацыду ў адносінах да яўрэйскага насельніцтва заходніх абласцей Беларусі. 1941—1944 г. (07.00.02; ІГ НАНБ)
23. Русаковіч, Андрэй Уладзіміравіч. Беларуска–германскія адносіны ў 1990–х г. (07.00.05.; БДУ)
24. Сакалова, Марыяна Анатолеўна. Грамадскія аб’яднанні і рухі як фактары фармавання грамадзянскіх супольнасцяў у Беларусі (к. ХVIII — пач. ХХ ст.). (07.00.02.; ІГ НАНБ)
25. Сілава, Святлана Ўладзіміраўна. Праваслаўная царква ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941—1945). (07.00.02; ГрДУ)
26. Сільвановіч, Станіслаў Алёйзавіч. Антысавецкае падполле ў заходніх абласцях Беларусі (верасень 1939 — чэрвень 1941). (07.00.02; ГрДУ)
27. Скеп’ян, Анастасія Анатолеўна. Шляхецкае мецэнацтва ў Вялікім Княстве Літоўскім у ХVI — першай палове ХVII ст. (07.00.02; ІГ НАНБ)
28. Сяменчык, Міхаіл Баляслававіч. Рабочы рух у Заходняй Беларусі (1921—1939). (07.00.02, ГрДУ)
29. Хоміч, Сяргей Мікалаевіч. Фармаванне тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі (канец 1918—1926 г.). (07.00.02; ІГ НАНБ)
30. Шавялёў, Дзмітрый Леанідавіч. Генэзіс палестынскай праблемы. 1882—1917 г. (07.00.03; БДУ)
31. Шаланда, Аляксей Іванавіч. Шляхецкая геральдыка ў другой палове ХVI—ХVIII ст. (07.00.09; ГрДУ)
32. Шумскі, Ігар Іванавіч. Неакансерватыўная палітыка адміністрацыі Рональда Рэйгана (07.00.03; БДУ)
33. Шчаўлінскі, Мікалай Барысавіч. Беларускі нацыянальны рух у гады першай сусветнай вайны 1914—1918 г. (07.00.02; БДУ)
34. Шымуковіч, Сяргей Фадзеевіч. Дзейнасць дабрачынных устаноў па сацыяльнай абароне насельніцтва Беларусі (90–я г. ХIХ ст. — чэрвень 1914 г.). (07.00.02; Рэспубліканскі Інстытут Вышэйшай школы)
35. Рыбакоў, Андрэй Яўгенавіч. Агульнае справаводства ў цэнтральным апараце дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага ў ХVI ст. (07.00.09; БелНДІ дакументазнаўства і архіўнай справы)*
36. Функ, Юлія Валер’еўна. Яўрэйская дабрачыннасць у Беларусі ў ХIХ — пачатку ХХ ст. і крыніцы яе даследавання. (07.00.09; БелНДІ дакументазнаўства і архіўнай справы)*

*Дысертацыі абаронены ў 1999 г.

Падрыхтавала Анастасія Скеп‘ян

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 1999 г.

Лістапада 17, 1999 |

Доктарскія

1. Бяспалая, Марыя Аркадзеўна. Беларуская вёска ў 1921 — 1927 г. (07.00.02; БДПУ)
2. Галенчанка, Георгій Якаўлевіч. Францішак Скарына — беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар (07.00.02; ІГ НАНБ)
3. Гарбацкі, Андрэй Анатолевіч. Стараабрадніцтва на Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. (60 г. ХІХ ст. — 1917 г.) (07.00.02; ІГ НАНБ)
4. Расадзін, Сяргей Яўгенавіч. Плямёны і народы «заскіфскай» Поўначы і Паўночнага Усходу. (07.00.03; Дзяржаўны камітэт па архівах і справаводству)
5. Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна. Адукацыйная палітыка царызму і педагагічная думка ў Беларусі (60–я г. XIX ст. — 1917 г.) (07.00.02; ІГ НАНБ)

Кандыдацкія

6. Адзярыха, Вадзім Уладзіміравіч. Сінтэз традыцыйнага і сучаснага ў грамадска–палітычным жыцці Лівана (1943 — 1975) (07.00.03; БДПУ)
7. Бабовіч, Алена Паўлаўна. Гісторыя фармавання і развіцця садова–паркавай культуры Беларусі (канец XVI — пачатак ХХ ст.) (07.00.02; БДПУ)
8. Багдановіч, Аляксей Барысавіч. Фармаванне этнічнай самасвядомасці беларусаў (ІХ — першая палова ХVII ст.) (07.00.02; БДУ)
9. Балсун, Галіна Аляксандраўна. Супрацьстаянне нямецкай і савецкай прапаганды на акупаванай тэрыторыі Беларусі (1941 — 1944) (07.00.02; БДУ)
10. Барабаш, Віталь Васілевіч. Палякі ў антыфашысцкай барацьбе на тэрыторыі Беларусі (1941 — 1944) (07.00.02; ГДУ)
11. Белазаровіч, Віктар Аляксандравіч. Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 30 — 50–х г. ХХ ст. (07.00.02; ГДУ)
12. Бенчава, Каця Барыславава. Праблема этнаканфесійных адносін на Балканах (канец 80–х — сярэдзіна 90–х г. ХХ ст.) (07.00.03; БДУ)
13. Глушакова, Наталля Аляксандраўна. Беларуская партыя сацыялістаў–рэвалюцыянераў: станаўленне і палітычная дзейнасць (1918 — 1924) (07.00.02; БДУ)
14. Гудаў, Міхаіл Віктаравіч. Антысавецкае падполле ў Беларусі ў 1919 — 1925 г. (07.00.02; БДУ)
15. Карпіевіч, Дзмітры Віктаравіч. Сістэма ўзнагарод Рэчы Паспалітай і яе ўплыў на сацыяльна–эканамічныя працэсы на Беларусі (07.00.02; БДПУ)
16. Келер, Вольга Барысаўна. Рэаліі жыцця і побыту сярэдневяковай Германіі па дадзеных «Саксонскага зерцала» (07.00.03; БДУ).
17. Ластоўскі, Генадзь Альбертавіч. Палітычнае развіццё Смаленскай зямлі ў канцы ХIII —ХV ст. (07.00.02; ІГ НАНБ)
18. Лугаўцова, Святлана Леанідаўна. Палітыка расійскага самадзяржаўя ў адносінах да дваранства Беларусі ў канцы XVIII — першай палове ХIХ ст. (07.00.02; БДПУ)
19. Лукашэвіч, Андрэй Міхайлавіч. Падрыхтоўка афіцэрскіх кадраў у кадэцкіх карпусах на тэрыторыі Беларусі (1778 – 1863) (07.00.02; БДУ)
20. Мігунова, Алена Анатолеўна. Прапагандыская і культурна–асветніцкая дзейнасць нямецкай акупацыйнай улады ў генеральнай акрузе Беларусь (1941 — 1944) (07.00.02; БДПУ)
21. Міхуб, Нізар. Прасоўванне НАТА на Усход. Фармаванне сусветнай антынатаўскай грамадскай думкі СМІ Расіі (на прыкладзе газет «Правда» і «Известия» 1986–1998 г.) (07.00.03; БДУ)
22. Новік, Наталля Яўгенаўна. Прафесійная адукацыя Беларусі ў другой палове ХIХ — пачатку ХХ ст. (07.00.02; БДУ)
23. Пурышава, Наталля Міхайлаўна. Дзяржаўная палітыка ў сферы мастацкай культуры ў 20–я г. (на матэрыялах Беларусі) (07.00.02; БДУ).
24. Раманава, Ірына Мікалаеўна. Фармаванне савецкай сістэмы адукацыі ў БССР (1921 — 30–я г.) (07.00.02; ІГ НАНБ)
25. Рыбакоў, Андрэй Яўгенавіч. Агульнае справаводства ў цэнтральным апараце дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага ў XVI ст. (07.00.02, 05.25.02; Беларускі навукова–даследчыцкі інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы)
26. Сервачынскі, Ігар Мікалаевіч. Калабарацыяністы на акупаванай тэрыторыі Беларусі (ліпень 1941 — 1945 г.) (07.00.02; БДУ).
27. Стpынкоўскі, Сяргей Пятровіч. Гарадское самакіраванне ў вялікакняжацкіх уладаннях заходняй часткі Вялікага Княства Літоўскага ў XV — XVIII ст. (07.00.02; БДПУ)
28. Хоціна, Ала Іосіфаўна. Святочныя земляробчыя традыцыі беларусаў ХІХ — пачатку ХХ ст. (структурны аналіз) (07.00.07; ІЭІФ НАНБ)
29. Ялінская, Ірына Эдуардаўна. Дакументы нямецка–фашысцкіх органаў кіравання і ўстаноў як гістарычная крыніца (па матэрыялах Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці) (07.00.09; ІГ НАНБ)
30. Яшчанка, Аксана Рыгораўна. Этнаканфесійны склад і асаблівасці побыту насельніцтва Гомеля ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. (07.00.07; ІЭІФ НАНБ)

Анастасія Скеп‘ян

Галоўная » Запісы па тэме 'Дысертацыі'