Новы нумар

Галоўная » Запісы па тэме 'Дысертацыі'

Артыкулы па тэме ‘Дысертацыі’

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 1999 г.

Лістапада 17, 1999 |

Доктарскія

1. Бяспалая, Марыя Аркадзеўна. Беларуская вёска ў 1921 — 1927 г. (07.00.02; БДПУ)
2. Галенчанка, Георгій Якаўлевіч. Францішак Скарына — беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар (07.00.02; ІГ НАНБ)
3. Гарбацкі, Андрэй Анатолевіч. Стараабрадніцтва на Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. (60 г. ХІХ ст. — 1917 г.) (07.00.02; ІГ НАНБ)
4. Расадзін, Сяргей Яўгенавіч. Плямёны і народы «заскіфскай» Поўначы і Паўночнага Усходу. (07.00.03; Дзяржаўны камітэт па архівах і справаводству)
5. Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна. Адукацыйная палітыка царызму і педагагічная думка ў Беларусі (60–я г. XIX ст. — 1917 г.) (07.00.02; ІГ НАНБ)

Кандыдацкія

6. Адзярыха, Вадзім Уладзіміравіч. Сінтэз традыцыйнага і сучаснага ў грамадска–палітычным жыцці Лівана (1943 — 1975) (07.00.03; БДПУ)
7. Бабовіч, Алена Паўлаўна. Гісторыя фармавання і развіцця садова–паркавай культуры Беларусі (канец XVI — пачатак ХХ ст.) (07.00.02; БДПУ)
8. Багдановіч, Аляксей Барысавіч. Фармаванне этнічнай самасвядомасці беларусаў (ІХ — першая палова ХVII ст.) (07.00.02; БДУ)
9. Балсун, Галіна Аляксандраўна. Супрацьстаянне нямецкай і савецкай прапаганды на акупаванай тэрыторыі Беларусі (1941 — 1944) (07.00.02; БДУ)
10. Барабаш, Віталь Васілевіч. Палякі ў антыфашысцкай барацьбе на тэрыторыі Беларусі (1941 — 1944) (07.00.02; ГДУ)
11. Белазаровіч, Віктар Аляксандравіч. Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 30 — 50–х г. ХХ ст. (07.00.02; ГДУ)
12. Бенчава, Каця Барыславава. Праблема этнаканфесійных адносін на Балканах (канец 80–х — сярэдзіна 90–х г. ХХ ст.) (07.00.03; БДУ)
13. Глушакова, Наталля Аляксандраўна. Беларуская партыя сацыялістаў–рэвалюцыянераў: станаўленне і палітычная дзейнасць (1918 — 1924) (07.00.02; БДУ)
14. Гудаў, Міхаіл Віктаравіч. Антысавецкае падполле ў Беларусі ў 1919 — 1925 г. (07.00.02; БДУ)
15. Карпіевіч, Дзмітры Віктаравіч. Сістэма ўзнагарод Рэчы Паспалітай і яе ўплыў на сацыяльна–эканамічныя працэсы на Беларусі (07.00.02; БДПУ)
16. Келер, Вольга Барысаўна. Рэаліі жыцця і побыту сярэдневяковай Германіі па дадзеных «Саксонскага зерцала» (07.00.03; БДУ).
17. Ластоўскі, Генадзь Альбертавіч. Палітычнае развіццё Смаленскай зямлі ў канцы ХIII —ХV ст. (07.00.02; ІГ НАНБ)
18. Лугаўцова, Святлана Леанідаўна. Палітыка расійскага самадзяржаўя ў адносінах да дваранства Беларусі ў канцы XVIII — першай палове ХIХ ст. (07.00.02; БДПУ)
19. Лукашэвіч, Андрэй Міхайлавіч. Падрыхтоўка афіцэрскіх кадраў у кадэцкіх карпусах на тэрыторыі Беларусі (1778 – 1863) (07.00.02; БДУ)
20. Мігунова, Алена Анатолеўна. Прапагандыская і культурна–асветніцкая дзейнасць нямецкай акупацыйнай улады ў генеральнай акрузе Беларусь (1941 — 1944) (07.00.02; БДПУ)
21. Міхуб, Нізар. Прасоўванне НАТА на Усход. Фармаванне сусветнай антынатаўскай грамадскай думкі СМІ Расіі (на прыкладзе газет «Правда» і «Известия» 1986–1998 г.) (07.00.03; БДУ)
22. Новік, Наталля Яўгенаўна. Прафесійная адукацыя Беларусі ў другой палове ХIХ — пачатку ХХ ст. (07.00.02; БДУ)
23. Пурышава, Наталля Міхайлаўна. Дзяржаўная палітыка ў сферы мастацкай культуры ў 20–я г. (на матэрыялах Беларусі) (07.00.02; БДУ).
24. Раманава, Ірына Мікалаеўна. Фармаванне савецкай сістэмы адукацыі ў БССР (1921 — 30–я г.) (07.00.02; ІГ НАНБ)
25. Рыбакоў, Андрэй Яўгенавіч. Агульнае справаводства ў цэнтральным апараце дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага ў XVI ст. (07.00.02, 05.25.02; Беларускі навукова–даследчыцкі інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы)
26. Сервачынскі, Ігар Мікалаевіч. Калабарацыяністы на акупаванай тэрыторыі Беларусі (ліпень 1941 — 1945 г.) (07.00.02; БДУ).
27. Стpынкоўскі, Сяргей Пятровіч. Гарадское самакіраванне ў вялікакняжацкіх уладаннях заходняй часткі Вялікага Княства Літоўскага ў XV — XVIII ст. (07.00.02; БДПУ)
28. Хоціна, Ала Іосіфаўна. Святочныя земляробчыя традыцыі беларусаў ХІХ — пачатку ХХ ст. (структурны аналіз) (07.00.07; ІЭІФ НАНБ)
29. Ялінская, Ірына Эдуардаўна. Дакументы нямецка–фашысцкіх органаў кіравання і ўстаноў як гістарычная крыніца (па матэрыялах Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці) (07.00.09; ІГ НАНБ)
30. Яшчанка, Аксана Рыгораўна. Этнаканфесійны склад і асаблівасці побыту насельніцтва Гомеля ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. (07.00.07; ІЭІФ НАНБ)

Анастасія Скеп‘ян

Дысертацыі па гісторыі Беларусі (1998) (Анастасія Скеп’ян)

Снежня 1, 1998 |

Доктарскія

1. Краўцэвіч, Аляксандр Канстанцінавіч. Вялікае Княства Літоўскае ў другой палове XIII — пачатку XIV ст.: генэзіс дзяржавы па пісьмовых і археалагічных крыніцах (07.00.02; БДУ)*

2. Шыбека, Захар Васілевіч. Гарады Беларусі (60–я гады XIX — пачатак XX ст.) (07.00.02; ІГ НАНБ)

Кандыдацкія

3. Гурэцкі, Аляксандр Антонавіч. Палітыка царызму ў галіне адукацыі ў Беларусі ў канцы XVIII – першай чвэрці XIX ст. (1772–1825) (07.00.02; Бел. дзярж. пед. ун–т)

4. Драбушэўскі, Аляксандр Іванавіч. Ніжняе Пасожжа на рубяжы н.э. ( 07.00.06; ІГ НАНБ)

5. Каляда, Іна Уладзіміраўна. Палітыка беларусізацыі ў 1920–я гады: вопыт, праблемы (07.00.02; Бел. дзярж. тэхнал. ун–т)

6. Несцяровіч, Юры Уладзіміравіч. Развіццё археаграфіі ў БССР (1919–1921) (07.00.02; ІГ НАНБ)

7. Саковіч, Віктар Васілевіч. Фермерскія гаспадаркі Беларусі (1990–1995) (07.00.02; ІГ НАНБ)

8. Самусік, Андрэй Фёдаравіч. Развіццё сістэмы асветы на беларускіх землях у сямідзесятых гадах XVIII — трыццатых гадах XIX ст. (07.00.02; БДУ)

9. Соркіна, Іна Валер’еўна. Роля мястэчкаў у сацыяльна–эканамічным і культурным развіцці Беларусі ў канцы XVIII — першай палове XIX ст. (07.00.02; ГрДУ)

10. Цімафееў, Расціслаў Уладзіміравіч. Развіццё гандлю ў БССР у гады НЭПа (07.00.02; Віцебскі дзяржаўны ун–т)

11. Шаркоў, Анатоль Васілевіч. Утрыманне і працоўнае выкарыстанне ваеннапалоных і інтэрнаваных на тэрыторыі Беларусі ў сістэме органаў унутраных спраў (1944–1951 г.) (07.00.02; Акадэмія МУС РБ )

Падрыхтавала Анастасія Скеп’ян

* У дужках падаем шыфр спецыяльнасці і ўстанову, у якой праца рыхтавалася.

Дысертацыi па гiсторыi Беларусi (1994-1997) (Ларыса Мiхальчук)

Снежня 4, 1997 |

1994

Брыгадзiн, Пётр Iванавiч. Эсэры ў Беларусi (канец ХIX ст. – люты 1917 г.): (07.00.02, БДУ).
Давiдовiч, Аляўцiна Валер’еўна. Грамадска-палiтычная дзейнасць Д.Ф.Жылуновiча (1905-1937): (07.00.01, БДГУ).
Яршова, Эльвiра Барысаўна. Гiстарычны лёс мастацкай iнтэлiгенцыi Беларусi (1917-1941): (07.00.02, Маск. пед. ун-т).*
Качалаў, Iгар Леанiдавiч. Тэорыя афiцыяльнай народнасцi i яе стваральнiкi: (07.00.02, БДУ).
Клепiкаў, Мiкалай Яўгенавiч. Станаўленне дзяржаўнай сiстэмы аховы помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi (1917-1932 г.): (07.00.02, БДУ).
Кананенка, Пётр Васiлевiч. Дзейнасць педагагiчных калектываў, грамадскiх арганiзацыяў прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў Беларусi па прававым выхаваннi навучэнцаў i папярэджаннi правапарушэняў (1971-1980 г.): (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Кучынскi, Анатоль Iосiфавiч. Работа партыйных камiтэтаў i арганiзацыяў з кадрамi: рэальныя працэсы, супярэчнасцi, тэндэнцыi (На матэрыялах Кампартыi Беларусi. 1976-1985 г.): (07.00.01, БДУ).
Лiхтаровiч, Аляксандр Львовiч. Роля прафсаюзаў Беларусi ў лiквiдацыi непiсьменнасцi насельнiцтва (1917-1932 г.): (07.00.02, Акад. працы i сацыяльных адносiнаў).
Мiхальчанка, Аляксандр Мiкалаевiч. Станаўленне i развiццё iнфармацыйнай службы Беларусi: (10.01.03, 07.00.02, БДУ).
Пiваварчык, Сяргей Аркадзевiч. Гарадзiшчы X-XIII ст. беларускага Панёмання: (07.00.06, IГ АНБ).
Ратайчык, Лешак. Польскамоўная журналiстыка ў Рэспублiцы Беларусь: тэндэнцыi развiцця (1776-1994): (10.01.10, 07.00.02, БДУ).
Смалянчук, Аляксандр Фёдаравiч. Польскi нацыянальны рух на Беларусi i Лiтве напярэдаднi i ў перыяд рэвалюцыi 1905-1907 г.: (07.00.02, IГ АНБ).
Шумскi, Фёдар Аляксандравiч. Удзел прафсаюзаў Беларусi ў ахове здароўя працоўных (1976-1985): (07.00.02, БДУ).

1995

Афанасьеў, Уладзiмiр Мiкалаевiч. Гiсторыя будаўнiчых рабочых Беларусi: рост колькасцi i падвышэнне прафесiйна-тэхнiчнага ўзроўню (1976-1985 г.): (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Багдановiч, Алена Генадзеўна. Праблема нацыянальнай дзяржаўнасцi ў грамадска-палiтычным руху Беларусi (сакавiк 1917 – студзень 1919 г.): (07.00.02, БДУ).
Гарбачова, Вольга Васiлеўна. Паўстанне 1830-1831 г. на Беларусi: (07.00.02, IГ АНБ).
Дубянецкi, Эдуард Станiслававiч. Мiжнацыянальныя адносiны на Беларусi ў 20-я гады ХХ ст.: (07.00.02, БДУ).
Жумар, Сяргей Уладзiмiравiч. Акупацыйны перыядычны друк на тэрыторыi Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны (На матэрыялах беларускамоўных выданняў): (07.00.02, IГ АНБ).
Калачова, Iрына Iванаўна. Этнапедагагiчныя традыцыi беларусаў i iх уплыў на сучасную гарадскую сям’ю (З вопыту даследавання сямей г. Мiнска): (07.00.07, IМЭФ АНБ).
Калечыц, Алена Генадзеўна. Экасацыяльныя сiстэмы каменнага векy Усходняй Беларусi: (07.00.06, 11.00.04, IГ АНБ).*
Караў, Дзмiтры Уладзiмiравiч. Беларуская гiстарыяграфiя ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст.: (07.00.02, IГ АНБ).*
Качалаў, Iгар Леанiдавiч. Тэорыя афiцыйнай народнасцi i яе стваральнiкi: (07.00.02, БДУ).
Котаў, Iгар Сяргеевiч. Кааперацыя ў грамадска-палiтычным жыццi БССР (20-я – пач. 30-х гадоў): (07.00.02, IГ АНБ).
Мазец, Валянцiн Генрыхавiч. Беларуская Народная Рэспублiка: абвяшчэнне i дзейнасць (1918 год): (07.00.02, IГ АНБ).
Майданаў, Iван Iсакавiч. Органы дзяржаўнай бяспекi ў 20-я гады (На матэрыялах БССР): (07.00.02, Маск. дзярж. адкр. пед. ун-т).*
Навагродскi, Тадэвуш Антонавiч. Беларуская народная кулiнарыя XIX – пачатку ХХ стагоддзя (cтруктурны аналiз): (07.00.07, IМЭФ АНБ).
Прохараў, Андрэй Аркадзевiч. Сакральнае абгрунтаванне ўлады правадыра ва ўсходнеславянскiх плямёнаў паводле дадзеных гiстарычных паданняў i фальклору (на Iндаеўрапейскiм фоне): (07.00.03, БДУ).
Тумiловiч, Галiна Мiкалаеўна. Дваранства Беларусi ў канцы XVIII -першай палове XIX ст.: (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Чаквiн, Iгар Усеваладавiч. Этнiчная гiсторыя беларусаў эпохi феадалiзму (XIV – першая палова XVII ст.): (07.00.02; 07.00.07, IГ АНБ).*
Яцкевiч, Iгар Георгiевiч. Агiтацыйная i прапагандысцкая дзейнасць Бунда ў Беларусi ў 1907 – першай палове 1914 гадоў: (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).

1996

Астрога, Вiктар Аляксандравiч. Даследaванне новай i навейшай гiсторыi замежных краiн y Беларусi ў мiжваенны перыяд (1921-1941): (07.00.02; 07.00.03, БДУ).
Афонiна, Клаўдзiя Iванаўна. “Колoкoл” А.I.Герцэна i Н.П.Агарова пра Беларусь i Лiтву: (07.00.22, БДУ).
Вабiшчэвiч, Аляксандр Мiкалаевiч. Нацыянальная школа ў Заходняй Беларусi: стан i праблемы захавання (1921-1939 г.): (07.00.02, IГ АНБ).
Герасiмава, Iна Паўлаўна. Яўрэйская адукацыя ў Беларусi ў XIX -пачатку XX ст. i стаўленне да яе расiйскага сама-дзяржаўя: (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Гурэцкi, Аляксандр Антонавiч. Палiтыка царызму ў галiне адукацыi ў Беларусi ў канцы XVIII – першай чвэрцi XIX ст. (1772-1825): (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Карзенка, Георгiй Уладзiмiравiч. Навуковыя кадры Беларусi: праблемы фармавання i развiцця (1944-1990): (07.00.02, IГ АНБ). *
Кручак, Пётр Сцяпанавiч. М.В.Доўнар-Запольскi як вучоны i грамадскi дзеяч: (07.00.02; 07.00.09, Беларус. дзярж. тэхнал. ун-т).
Лучанкова, Алена Сцяпанаўна. Дзейнасць спажывецкай кааперацыi Беларусi (1920-1930): (07.00.02, БДУ).
Марзалюк, Iгар Аляксандравiч. Магiлёў у XII-XVIII ст. (Па матэрыялах археалаг. даслед. i пiсьмовых крынiц): (07.00.06, IГ АНБ).
Мезга, Мiкалай Мiкалаевiч. Палiтыка Рапала i польска-савецкiя стасункi ў 1922-1926 гадах: (07.00.03, БДУ).
Несцярчук, Леанiд Мiхайлавiч. Баявыя дзеяннi 3-й заходняй рускай армii ў Айчынную вайну 1812 года на тэрыторыi Беларусi: (07.00.02, БДУ).
Пiчукоў, Вiктар Пятровiч. Грамадска-палiтычныя пазiцыi легальнага друку Беларусi ў канцы XIX – пачатку XX ст.: (07.00.02, IГ АНБ).
Тогулева, Алена Дзмiтрыеўна. Беларуская сацыялiстычная грамада: праблемы ўтварэння i палiтычнай дзейнасцi: (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Цуба, Мiхаiл Вiктаравiч. Беларускi нацыянальны рух у перыяд памiж дзвюма дэмакратычнымi рэвалюцыямi (1907 – люты 1917 г.): (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).

1997

Бадак, Андрэй Юр’евiч. Нацыянальная палiтыка ў БССР (1943-1955): (07.00.02, IГ АНБ).
Канановiч, Уладзiмiр Iльiч. Дыпламатыя ВКЛ у 1480-х – першай чвэрцi ХVI ст. (Адносiны ВКЛ з Вялiкiм княствам Маскоўскiм i Крымскiм ханствам): (07.00.02, IГ АНБ).
Семянчук, Альбiна А. Польскiя хронiкi другой паловы ХVI ст. як крынiца па гiсторыi ВКЛ: (07.00.09, IГ АНБ).
Токць, Сяргей М. Дзяржаўны апарат царызму ў Беларусi ў 30-60-х г. ХIХ ст. (структура, функцыi, чыноўнiцкi корпус): (07.00.02, IГ АНБ).

Ларыса Мiхальчук*Доктарскія дысертацыі

Галоўная » Запісы па тэме 'Дысертацыі'