Новы нумар


Том 29, Сшыткі 1-2 (56-57) (Снежань 2022)

Артыкулы
Роберт Калодзей. Лімітацыя на сойміках Вялікага Княства Літоўскага ў часы Яна III Сабескага (1674–1696). C. 3-18.
Аляксандр Доўнар. Фінансавая справаздачнасць органаў самакіравання гарадоў Беларусі другой паловы XVI – XVIII cт. C. 19-56.
Раіса Зянюк. Традыцыі спажывання і вырабу алкаголю ў рымска-каталіцкіх манастырах і семінарыях на беларуска-літоўскіх землях (1772–1914). C. 57-74.
Генадзь Сагановіч. Шматаблічнасць Крычаўскага паўстання, або Патрэба новага погляду на сацыяльныя канфлікты. C. 75-100.
Аляксандр Пагарэлы. Да праблемы суадносін катэгорый “прырода” і “культура” ў друку Заходняй Беларусі. C. 101-146.
Сяргей Новікаў. У пошуках дакладнай колькасці нацысцкіх ахвяр у Беларусі (на прыкладзе Трасцянецкага лагера смерці). C. 147-174.
Рышард Радзік. Палякі і ўсходнія славяне: сацыяльныя ўмовы фармавання ідэнтычнасці і ментальных рысаў. C. 175-202.
Міраслаў Грох. Пра еўрапейскія карані нацыі, нацыяналізм і патрыятызм. C. 203-225.

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі
Віктар Якубаў. Да праблемы месца ВКЛ у знешняй палітыцы Рэчы Паспалітай першай трэці XVII ст. C. 226-243.
Ірына Раманава. Выйсці з ценю прывідаў. C. 244-256.
Эда. Песні пра багоў / уклад., пер. са старажытнаісл., камент. Я. Папакуля. Мінск, 2021; Эда Сноры Стурлусана / уклад., пер. са старажытнаісл., камент. Я. Папакуля. Мінск, 2021; Эда. Песні пра герояў / уклад., пер. са старажытнаісл., камент. Я. Папакуля. Мінск, 2022 (Сяргей Емяльянаў). C. 257-259.
Mühle, Eduard. Słowianie. Rzeczywistość i fikcja wspólnoty, VI–XV wiek. Warszawa, 2020 (Васіль Варонін). C. 260-268.
Тимошенко, Леонід. Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVIІ ст.). Дрогобич, 2020 (Юрась Лаўрык). C. 269-280.
Романова, Ирина Н. Клеймение Красного Дракона: 1937–1939 гг. в БССР. Москва, 2021 (Вячаслаў Мянькоўскі). C. 287-292.
Кісь, Оксана. Українки в ГУЛАГУ: вижити значить перемогти. Львів, 2017 (Таццяна Астроўская). C. 293-300.
Аstrouskaya, Tatsiana. Cultural Dissent in Soviet Belarus (1968–1988). Intelligentsia, Samizdat and Nonconformist Discourses. Wiesbaden, 2019 (Фелікс Акерман). C. 301-305.
Kamusella, Tomasz. Words in Space and Time: A Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe. Budapest and New York, 2021 (Сяргей Запрудскі). C. 306-312.

In memoriam
Чарадзеі не паміраюць. Слова пра Адама Мальдзіса (1932–2022) (Захар Шыбека). C. 313-317.
Памяці Янкі Запрудніка (1926–2022) (Віталь Зайка). C. 318-325.
Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках (2022). C. 326.
Аўтары нумара.