БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2014–16 г.

2014

На ступень доктара гістарычных навук

Варивончик, И. В. Социально-экономическое развитие среднего класса США в 40-е гг. XX – начале XXI века : 07.00.03 / Варивончик Иван Васильевич ; Белорус. гос. ун‑т. –Минск, 2014. – 45 с. – Библиогр.: с. 37–42 (50 назв.).

Віцязь, С. П. Прусы і яцвягі ў эканамічных, сацыяльных, палітычных працэсах VIII–XI стст. у Верхнім Панямонні (гістарыяграфічна-крыніцазнаўчая рэканструкцыя) : 07.00.02, 07.00.09 / Віцязь Сяргей Пятровіч ; ДНУ “Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2014. –44 с. – Бібліягр.: с. 38–41 (36 назв.).

Каханоўскі, А. Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.) : 07.00.02 / Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч ; Беларус. дзярж. ун‑т. – Мінск, 2014. – 48 с. – Бібліягр.: с. 37–45 (73 назв.).

Лукашевич, А. М. Белорусские земли в военно-стратегических планах Российской империи (конец XVIII в. –1812 г.) : 07.00.02 / Лукашевич Андрей Михайлович ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2014. – 48 c. – Библиогр.: с. 37–45 (81 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Буракова, А. С. Отражение партизанской и подпольной антифашистской борьбы в экспозициях государственных музеев Беларуси (1944–2013 гг.) : 07.00.02 / Буракова Александра Сергеевна ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2014. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (21 назв.).

Бурень, Н. В. Военно-воздушные силы Белорусского военного округа: становление и развитие (1921–1941 гг.) : 07.00.02 / Бурень Николай Викторович ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2014. –22 с. – Библиогр.: с. 18–19 (14 назв.).

Бурик, Е. А. Приграничное сотрудничество Беларуси с Польшей и Украиной (1991–2008 гг.) : 07.00.02 / Бурик Елена Алексеевна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2014. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (14 назв.).

Бязлепкін, Я. П. Гістарыяграфія ЗША і Вялікабрытаніі па гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны : 07.00.09 / Бязлепкін Яраслаў Пятровіч ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2014. –21 с. – Бібліягр.: с. 16–18 (26 назв.).

Веремеев, С. Ф. Отечественная историография истории христианских конфессий в БССР и Западной Беларуси в 20–30-е гг. XX в. : 07.00.09 / Веремеев Сергей Фёдорович ; Белорус. гос. пед. ун‑т им. М. Танка. – Минск, 2014. – 22 с. – Библиогр.: с. 17–19 (17 назв.)

Веремейчик, А. Е. Несвижская ординация Радзивиллов (1586–1814 гг.): формирование территории, административное управление и социально-экономическое развитие : 07.00.02 / Веремейчик Алина Евгеньевна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2014. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (18 назв.).

Григорьев, В. В. Трансформация этнического и политического пространства Европы в IV–VI вв. н. э. под влиянием гуннов : 07.00.03 / Григорьев Владимир Владимирович ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. –Минск, 2014. –23 с. –Библиогр.: с. 19–0 (14 назв.).

Дьяков, Д. А. Военно-воздушные силы Белорусского военного округа: организационное строительство и участие в боевых действиях (22.06.1941–5.06.1992) : 07.00.02 / Дьяков Дмитрий Александрович ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. –Минск, 2014. –24 с. –Библиогр.: с. 18–1 (33 назв.).

Зубарев, А. В. Иммиграционная политика Великобритании в 1945–997 гг. : 07.00.03 / Зубарев Андрей Васильевич ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2014. – 22 с. – Библиогр.: с. 18–19 (16 назв.). Зянюк, Р. У. Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі (1772–1914 гг.): структура і дзейнасць : 07.00.02 / Зянюк Раіса Уладзіміраўна ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2014. – 26 с. – Бібліягр.: с. 21–23 (23 назв.).

Лукашоў, А. А. Картаграфічныя матэрыялы партызан і падпольшчыкаў Беларусі (1941–1944 гг.) як гістарычная крыніца вывучэння Вялікай Айчыннай вайны : 07.00.09 / Лукашоў Андрэй Аляксеевіч ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2014. –22 с. – Бібліягр.: с. 18–19 (20 назв.).

Макрушыч, А. М. Культурна-асветніцкая дзейнасць этнічных супольнасцяў у Рэспубліцы Беларусь (1991–2004 гг.) : 07.00.02 / Макрушыч Алена Мікалаеўна ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2014. – 22 с. – Бібліягр.: с. 17–19 (18 назв.).

Мельникова, А. С. Трудовики и народные социалисты в общественно-политической жизни Беларуси (1906–1918 гг.) : 07.00.02 / Мельникова Алеся Сергеевна ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2014. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (28 назв.).

Миксюк, А. С. Жречество в социальной структуре авестийского общества (II – середины I тыс. до н. э.) : 07.00.03 / Миксюк Анастасия Степановна ; Белорус. гос. ун‑т. –Минск, 2014. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (15 назв.).

Осіпава, Т. М. Дзяржаўнае рэгуляванне ўзаемаадносін паміж прамысловымі рабочымі і прадпрымальнікамі ў Беларусі (1882–1914 гг.) : 07.00.02 / Осіпава Таццяна Мікалаеўна ; Беларус. дзярж. пед. ун‑т імя М. Танка. –Мінск, 2014. – 21 с. – Бібліягр.: с. 18 (8 назв.).

Подорожняя, Е. А. Местные органы государственной власти и управления в Беларуси (1861–1914 гг.): структура, функции, кадры : 07.00.02 / Подорожняя Елена Александровна ; Белорус. гос. пед. ун‑т им. М. Танка. –Минск, 2014. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (16 назв.).

Радзюк, А. Л. Беларускія кааператывы ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) : 07.00.02 / Радзюк Аляксей Леанідавіч ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. –Мінск, 2014. – 20, [1] с. – Бібліягр.: с. 18 (9 назв.).

Самонова, М. Н. Скандинаво-славянские связи на белорусских землях в IX–XIII вв. (по письменным источникам) : 07.00.02 / Самонова Мария Николаевна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2014. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (18 назв.).

Урублеўскі, В. В. Крыніцы па гісторыі штодзённасці беларускага сялянства ў XVIII ст. : 07.00.09 / Урублеўскі Вадзім Валер’евіч ; Беларус. дзярж. ун‑т. – Мінск, 2014. – 20 с. – Бібліягр.: с. 16–17 (11 назв.).

Хаданёнак, В. М. Сацыяльна-эканамічнае становішча насельніцтва неакупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (кастрычнік 1915 – кастрычнік 1917 г.) : 07.00.02 / Хаданёнак Віктар Мамертавіч ; Беларус. дзярж. ун‑т. – Мінск, 2014. – 22 с. – Бібліягр.: с. 17–19 (20 назв.).

Юрчак, Д. В. Государственно-политические и экономические связи Республики Беларусь с Украиной в 1991–2011 годах : 07.00.02 / Юрчак Денис Валерьевич ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. –Минск, 2014. –24 с. –Библиогр.: с. 18–1 (28 назв.).

2015

На ступень доктара гістарычных навук

Бондаренко, К. М. Общероссийские правомонархические партии на территории Беларуси (1905 – февраль 1917 г.) : 07.00.02 / Бондаренко Константин Михайлович ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. –Минск, 2015. – 48 с. – Библиогр.: с. 37–45 (70 назв.).

Келлер, О. Б. Распространение средневекового немецкого права на землях Центральной и Восточной Европы в XIII–XVIII вв. : 07.00.03 / Келлер Ольга Борисовна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2015. – 47 с. – Библиогр.: с. 39–44 (46 назв.).

Субботин, О. Г. Трансформация веймарской модели федерализма в Германии (ноябрь 1918 – февраль 1934 г.) : 07.00.03 / Субботин Олег Геннадьевич ; Белорус. гос. ун‑т. –Минск, 2015. – 46 с. – Библиогр.: с. 38–43 (53 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Андреева, В. А. Западногерманская историография советской системы образования, художественной литературы и изобразительного искусства (1949–1990 гг.) : 07.00.09 / Андреева Виктория Анатольевна ; Белорус. гос. ун‑т. –Минск, 2015. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (15 назв.).

Бароўская, В. М. Беларускае пытанне на савецка-польскіх перагаворах 1918–1921 гг. : 07.00.02 / Бароўская Вольга Мікалаеўна ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2015. – 23 с. – Бібліягр.: с. 18–20 (21 назв.).

Борун, Е. Н. Православные монастыри на территории Беларуси: правовой статус и социально-культурная деятельность (1839–1917 гг.) : 07.00.02 / Борун Елена Николаевна ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2015. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (18 назв.).

Васіленка, Г. Ю. Рэфармаванне сельскагаспадарчых адносін на землях Беларускага Палесся ў першай палове XVI ст. : 07.00.02 / Васіленка Ганна Юр’еўна ; Беларус. дзярж. пед. ун‑т імя М. Танка. – Мінск, 2015. – 25 с. –Бібліягр.: с. 20–22 (15 назв.).

Гарбицкий, С. Б. Беларусь и Чехия: экономические, научно-технические и культурные связи (конец 40-х гг. XX – начало XXI в.) : 07.00.02 / Гарбицкий Сергей Борисович ; Белорус. гос. пед. ун‑т им. М. Танка. – Минск, 2015. – 22 с. – Библиогр.: с. 19 (8 назв.).

Глинка, В. С. Развитие исторического образования в системе высшей школы Беларуси в 1985–2000 гг. : 07.00.02 / Глинка Валерий Святославович; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2015. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (9 назв.).

Дмитриева, О. П. Национальные общности на территории Беларуси в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) : 07.00.02 / Дмитриева Ольга Петровна ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2015. – 26 с. – Библиогр.: с. 22–23 (14 назв.).

Дубровко, Е. Н. Политика Великобритании в отношении восточных границ Польши (ноябрь 1918 – март 1923 г.) : 07.00.03 / Дубровко Елена Николаевна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2015. – 26 с. – Библиогр.: с. 20–23 (22 назв.).

Кондраль, А. А. Общественно-политическая деятельность ассоциации “Братьев-мусульман” в Египте (2005–2012 гг.) : 07.00.03 / Кондраль Александра Александровна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2015. – 24 с. –Библиогр.: с. 20–21 (13 назв.).

Куракова, І. Я. Фінансавая палітыка германскіх акупацыйных улад на тэрыторыі Беларусі (1941–1944 гг.) : 07.00.02 / Куракова Іна Яўгеньеўна ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2015. – 20 с. –Бібліягр.: с. 16–17 (13 назв.).

Кухаренко, А. А. Деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1883–1914 гг.) : 07.00.02 / Кухаренко Артур Андреевич ; Белорус. гос. ун‑т. –Минск, 2015. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (14 назв.).

Мартинович, Д. А. Становление советской высшей школы (1917 г. – середина 1930-х гг.) : 07.00.03 / Мартинович Денис Александрович ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2015. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (14 назв.).

Марцынкевіч, І. А. Сацыяльнае забеспячэнне інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны ў БССР (1943–1956 гг.) : 07.00.02 / Марцынкевіч Іван Анатольевіч ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2015. – 24, [1] с. – Бібліягр.: с. 19–22 (29 назв.).

Мыслівец, Г. М. Традыцыя шанавання Еўфрасінні Полацкай: генезіс, развіццё, сучаснасць : 07.00.02 / Мыслівец Галіна Міхайлаўна ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2015. – 27 с. – Бібліягр.: с. 21–24 (40 назв.).

Олесик, Е. Я. Подготовка женщин-специалистов в вузах БССР (1944–1991 гг.) : 07.00.02 / Олесик Екатерина Яковлевна ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. –Минск, 2015. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (18 назв.).

Павлов, Л. Ю. Организация продовольственного обеспечения войск Северо-Западного (Западного) фронта российской армии на территории Беларуси в годы Первой мировой войны : 07.00.02 / Павлов Леонтий Юрьевич ; Белорус. гос. пед. ун‑т. им. М. Танка. – Минск, 2015. – 25 с. – Библиогр.: с. 19–22 (20 назв.).

Сушко, В. В. Эволюция взаимоотношений государства и неопротестантских организаций в условиях реформирования религиозного законодательства Беларуси (1985–2010 гг.) : 07.00.02 / Сушко Виктория Владимировна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2015. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (15 назв.).

Цумарева, Е. П. Российская правительственная политика на территории Беларуси в 1905–1914 гг. (по материалам консервативной и либеральной печати) : 07.00.02 / Цумарева Елена Петровна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2015. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (14 назв.).

Щука, О. Л. Общественно-политическая деятельность еврейских партий и организаций в Западной Беларуси (1926–1939 гг.) : 07.00.02 / Щука Ольга Леонидовна ; Белорус. гос. пед. ун‑т им. М. Танка. – Минск, 2015. –25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (21 назв.).

2016

На ступень доктара гістарычных навук

Груша, А. И. Письменная документация Великого Княжества Литовского конца XIV – первой трети XVI в.: возникновение, внедрение, использование : 07.00.02, 07.00.09 / Груша Александр Иванович ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2016. – 45 с. –Библиогр.: с. 36–42 (50 назв.).

Здановіч, У. В. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945 гг.) у адлюстраванні айчыннай гістарыяграфіі : 07.00.09 / Здановіч Уладзімір Васільевіч ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2016. – 49 с. – Бібліягр.: с. 37–46 (78 назв.).

Мезга, Н. Н. Советско-польские отношения в советской и польской историографии 1918–1941 гг. : 07.00.09 / Мезга Николай Николаевич ; Белорус. гос. ун‑т. –Минск, 2016. – 46 с. – Библиогр.: с. 36–43 (66 назв.).

Тимофеев, Р. В. Транспорт Белорусской ССР: управление, обеспечение, функционирование, социальная сфера (осень 1943 – 1991 г.) : 07.00.02 / Тимофеев Ростислав Владимирович ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. –Минск, 2016. –53 с. –Библиогр.: с. 40– 50 (78 назв.).

Токць, С. М. Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове XIX –пачатку XX ст. : 07.00.02 / Токць Сяргей Міхайлавіч ; Беларус. дзярж. ун‑т. – Мінск, 2016. – 48 с. – Бібліягр.: с. 37–45 (76 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Апанович, К. О. Православная церковь в Речи Посполитой и Восточные патриархаты: специфика церковных взаимоотношений (1596–1632 гг.) : 07.00.03 / Апанович Кристина Олеговна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2016. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (16 назв.).

Вікол, Л. Ф. Фарміраванне і развіццё сістэмы грамадскага харчавання ў Беларусі ў XVI – пачатку XX ст. : 07.00.02 / Вікол Людміла Фёдараўна ; Беларус. дзярж. ун‑т. –Мінск, 2016. – 24 с. – Бібліягр.: с. 18–21 (26 назв.).

Волкаў, М. А. Забеспячэнне абароназдольнасці рэзідэнцый роду Радзівілаў на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага ў XVI – пачатку XVIII ст. : 07.00.02 / Волкаў Мікалай Аляксандравіч ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2016. – 24 с. – Бібліягр.: с. 18–21 (35 назв.).

Ганский, В. А. Государственное регулирование рекреации и туризма в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) : 07.00.02 / Ганский Владимир Александрович ; Белорус. гос. пед. ун‑т им. М. Танка. – Минск, 2016. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (18 назв.).

Гарматны, В. П. Правядзенне камасацыі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) : 07.00.02 / Гарматны Віталь Пятровіч ; Беларус. дзярж. ун‑т. – Мінск, 2016. –27 с. – Бібліягр.: с. 20–24 (41 назв.).

Горны, А. С. Беларускія паланафільскія арганізацыі ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Заходняй Беларусі (1921–1937 гг.) : 07.00.02 / Горны Аляксандр Сяргеевіч ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2016. – 24 с. – Бібліягр.: с. 18–21 (26 назв.).

Гросс, Е. П. Международная деятельность общественных объединений Республики Беларусь. 1991–2010 гг. : 07.00.02 / Гросс Елена Ппетровна ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2016. – 23, [1] с. –Библиогр.: с. 19–21 (19 назв.).

Грыбава, С. У. Беларускія татары напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны : 07.00.02 / Грыбава Святлана Уладзіміраўна ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2016. – 24 с. – Бібліягр.: с. 19–21 (23 назв.).

Диханова-Внуковская, Л. А. Миссионерская деятельность иезуитов в Индии и на Дальнем Востоке : 07.00.03 / Диханова-Внуковская Любовь Андреевна ; Белорус. гос. ун‑т. – Минск, 2016. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (11 назв.).

Довгяло, Н. В. Конфессиональная политика в Белорусской ССР в 1921–1939 гг. : 07.00.02 / Довгяло Наталья Викторовна ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. –Минск, 2016. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (14 назв.).

Король, В. Л. Участие белорусских епархий в миротворческой деятельности Русской Православной Церкви (1945–1991 гг.) : 07.00.02 / Король Вадим Леонтьевич ; Белорус. гос. пед. ун‑т им. М. Танка. – Минск, 2016. –27 с. – Библиогр.: с. 21–24 (27 назв.).

Кулинок, С. В. Документальные источники Белорусского штаба партизанского движения по разведывательной деятельности партизан : 07.00.09 / Кулинок Святослав Валентинович ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2016. – 28 с. – Библиогр.: с. 20–25 (30 назв.).

Марозаў, С. П. Грамадска-палітычны рух у Беларусі за адраджэнне Вялікага Княства Літоўскага (канец XVIII –першая чвэрць XX ст.) : 07.00.02 / Марозаў Сяргей Паўлавіч ; Бел. дзярж. пед. ун‑т імя М. Танка. – Мінск, 2016. – 28 с. – Бібліягр.: с. 22–25 (29 назв.).

Марченко, Т. Н. Подготовка кадров для сельского хозяйства в Беларуси (конец XVIII – начало XX в.) : 07.00.02 / Марченко Татьяна Николаевна ; Белорус. гос. пед. ун‑т им. М. Танка. – Минск, 2016. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (17 назв.).

Мярчук, В. М. Эміграцыя насельніцтва з Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) : 07.00.02 / Мярчук Вольга Мікалаеўна ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. –Брэст, 2016. – 23 с. – Бібліягр.: с. 19–20 (19 назв.).

Некрашевич, Ф. А. Отдельный Литовский корпус: создание, структура, деятельность (1817–1831 гг.) : 07.00.02 / Некрашевич Филипп Анатольевич ; Бел. гос. ун‑т. –Минск, 2016. – 24 с. – Библиогр.: с. 19–21 (17 назв.).

Римко, О. Г. Епархиальные ведомости на территории Беларуси как источник по истории греко-католической церкви : 07.00.09 / Римко Ольга Георгиевна ; Белорус. гос. ун‑т. –Минск, 2016. – 24 с. – Библиогр.: с. 18–21 (18 назв.)

Серак, Е. В. Ссылка в Сибирь уроженцев Беларуси после восстания 1863–1864 гг. : 07.00.02 / Серак Елена Владимировна ; Бел. гос. ун‑т. – Минск, 2016. – 25 с. – Библиогр.: с. 20–22 (18 назв.).

Таранович, К. Ю. Деятельность землеустроительных комиссий по реализации столыпинской аграрной реформы в Беларуси (1906–1917 гг.) : 07.00.02 / Таранович Кристина Юрьевна ; Бел. гос. пед. ун‑т им. М. Танка. –Минск, 2016. – 27 с. – Библиогр.: с. 20–24 (38 назв.).

Фролова, И. И. Деятельность Французской социалистической партии по возвращению к власти в 2002–2012 гг. : 07.00.03 / Фролова Ирина Ивановна ; Бел. гос. ун‑т. –Минск, 2016. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (12 назв.).

Церашкова, К. С. Мяшчане ў сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі (1861–1914 гг.) : 07.00.02 / Церашкова Ксенія Сяргееўна ; ДНУ “Ін‑т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2016. – 28 с. – Бібліягр.: с. 24–25 (14 назв.).

Наталля Анофранка

Тэгі: