БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Ірына Раманава. “Ленин, он-то умер, ему хорошо, а что он нам оставил…”


Замежныя даследчыкі [1], а з 1990-х і расійскія [2] для тлумачэння адносін народа да бальшавіцкіх лідараў выкарыстоўвалі такія паняцці, як “наіўнаманархічныя настроі”, “царысцкія ілюзіі” [3]. Такім чынам, вытокі таталітарызму і парадокс яго “народнай падтрымкі” вынікалі з сумяшчальнасці традыцыйных уяўленняў і вераванняў народа з дзеяннямі і асноватворнымі мэтамі бальшавікоў, што, у сваю чаргу, вяло да высновы аб пераемнасці аўтарытарных тэндэнцый, аб рэпрэсіўнаарыентаванай палітычнай культурнай традыцыі. Згодна з такім пунктам гледжання, культ асобы не нёс у сабе нічога асабліва сацыялістычнага ці “партыйнага”, уяўляючы сабой хутчэй новую іпастась самадзяржаўна-праваслаўнага цяжару расійскай адсталасці [4]. Аўтар кнігі “Восставшие во имя царя” Д. Л. Філд заклікаў калег, “каб яны не падыходзілі наіўна да тэмы аб наіўным манархізме сялян”, а запэўніванні сялян у сваёй любові “да цара-бацюшкі” ці Сталіна не прымалі за чыстую манету [5]. Шэраг даследчыкаў, найперш Ніна Тумаркін [6], Бена Энкер [7], Вольга Веліканава [8] свае даследаванні прысвяцілі таму, як гэтыя настроі і ўсенародная любоў да Леніна канструяваліся і індактрынаваліся.

Ніна Тумаркін паказвае, што хоць культ Леніна і абапіраўся на сялянскую культуру, на традыцыю рускага рэлігійнага духоўнага жыцця, ён у большай ступені быў сфармаваны зверху з мэтай маніпуляцыі масамі. З’яўленню культу спрыяла палітычная неабходнасць: абставіны таго часу настойліва патрабавалі вобразаў і сімвалаў, якія ўражвалі б, якія маглі б надаць законнасць бальшавіцкаму рэжыму. Уладу нельга ўтрымаць выключна сродкамі дэкрэтаў, неабходная сувязь паміж вярхамі і нізамі, апошнія павінны пераканацца ў легітымнасці правіцеляў і пранікнуцца даверам да іх. Міф пра Леніна стаў дзейсным сродкам умацавання ўлады і новага палітычнага ладу [9]. Вобраз Леніна быў важным фокусам агітацыі яшчэ пры яго жыцці, пазней у цэнтр прапаганды была пастаўлена ідэалізаваная памяць пра У. І. Леніна [10] і ідэйная спадчына, якая атрымала назву “ленінізм”. Адданасць ленінізму стала азначаць лаяльнасць у адносінах да ўрада і партыйнага кіраўніцтва [11]. Б. Энкер паказвае цесную ўзаемасувязь паміж свядома сканструяваным партыйным кіраўніцтвам міфам пра Леніна і слабым развіццём сацыяльных інстытутаў. Культ Леніна стаў складовай часткай палітычнай культуры, што нараджалася ў СССР у 1920-я гады [12].

Вольга Веліканава падкрэслівае, што культ асобы адыгрываў важную ролю ў развіцці і ўмацаванні, напэўна, любога камуністычнага рэжыму, а зыходнай мадэллю паслужыў менавіта культ Леніна [13]. Жалобныя мерапрыемствы і чалавечае спачуванне да памерлага былі максімальна скарыстаны партыяй, каб перанесці персанальную харызму Леніна на інстытут (партыю) і каб саму харызму зрабіць інстытутам улады, пераўтварыць яе ў культ, рытуал. Дачыненне да харызмы Леніна, блізкасць да яго была сродкам легітымацыі для новага кіраўніцтва [14]. Найбольш частым кампліментам Сталіну стала ўзмоцненае падкрэсліванне яго блізкасці да Леніна. Сталін паказваўся адданым вучнем Леніна, першым яго паплечнікам, найлепшым сябрам, галоўным пераемнікам [15].
Дакументы 1923–1924 г. аб мерапрыемствах бальшавікоў і настроях насельніцтва з нагоды хваробы, а пасля смерці Леніна даюць нам вельмі цікавы матэрыял пра ўзаемаадносіны ўлады і грамадства на тым этапе, калі сцэнар улады (Р. Уортман) [16] яшчэ фармуецца і ўлады не ўпэўнены ў тым, што на мове таго часу называлася “ўсенароднай падтрымкай”.

Рэзкае пагаршэнне стану здароўя Леніна ў сакавіку 1923 г. выклікала ва ўладных колах сапраўдную паніку. Адразу былі прынятыя меры, якія В. Веліканава параўноўвае з ўвядзеннем паўваеннага становішча. Не толькі тон сакрэтных пастаноў Палітбюро, але і паведамленні аб рэакцыі шараговых камуністаў дазваляюць адчуць атмасферу страху ўнутры камуністычнай партыі [17].

11 сакавіка 1923 г. Сталін як сакратар ЦК накіраваў зусім сакрэтную шыфраваную тэлеграму членам ЦК і сакратарам абласных, губернскіх камітэтаў ВКП(б), нацыянальных ЦК, у якой паведамляў пра сур’ёзнае пагаршэнне стану Леніна, у ёй пісалася аб тым, што партыйныя органы больш чым раней павінны быць у курсе настрояў мас, каб не дапусціць замяшальніцтва [18]. 12 сакавіка зноў за подпісам Сталіна камітэты партыі атрымалі яшчэ адну шыфратэлеграму, дзе адзначалася, што часовы адыход Леніна ад спраў можа стварыць у краіне ўскладненні, неабходна гэта мець на ўвазе. Там адзначаецца, што контррэвалюцыянеры пастараюцца выкарыстаць сітуацыю, каб пасеяць паніку і ўсялякія правакацыйныя чуткі сярод насельніцтва, што чуткі могуць прыняць вельмі шырокі маштаб сярод сялян, што могуць быць пушчаны чуткі пра перамену палітыкі партыі ў адносінах да сялян і г. д. Падкрэслівалася неабходнасць “трымаць найцяснейшую сувязь з шырокімі масамі рабочых і сялян, уважліва сачыць за іх настроямі і актыўна супрацьдзейнічаць усякага роду ілжывым чуткам, адкрыта выкрываць іх, пераследуючы злосных разносчыкаў такіх чутак” [19].

Натуральна, пад эўфемізмам “ілжывыя чуткі” меліся на ўвазе антысавецкія размовы, незадавальненне людзей палітыкай улады. Заклікі да захоўвання спакою расшыфроўваюцца як зварот да камуністаў не паддавацца паніцы перад пагрозай народных выступленняў. З дакументаў вынікае: улады лічылі, што супрацьуладныя выступленні цалкам магчымыя. Двойчы ў запісцы Дзяржынскага паўтараўся пункт “узмацненне аховы Крамля”.

22 студзеня 1924 г. Ленін памёр. У той жа дзень старшыня АДПУ Ф. Дзяржынскі накіраваў усім падначаленым падраздзяленням шыфраваную тэлеграму, у якой паведамлялася пра неабходнасць самамабілізацыі, захоўванне спакою і прадухіленне панікі з нагоды смерці Леніна. Адначасова патрабавалася выяўляць настроі мас і вуліц і г. д., з гэтай мэтай праводзілася мабілізацыя інфарматараў (найперш сярод членаў партыі). Была створана спецыяльная Аператыўная тройка, куды перадавалася інфармацыя пра настроі ў кожным павеце два разы на суткі – у 12 і ў 24 гадзіны. Інфармацыя пра настроі насельніцтва Дзяржынскаму мусіла паступаць кожныя 3 гадзіны [20].

Натуральна, праінструктаваныя агенты не толькі фіксавалі наяўныя настроі, але і самі фармавалі патрэбныя.

* * *
Пры чытанні “Информационной сводки о провакационных выступлениях и злостных толках, разговорах по случаю смерти тов. Ленина, имевших место в среде всех групп населения, за время с 22 января по 11 февраля 1924 г.” (па Гомельскай губерні) [21] узнікае ўражанне, што органы, якія спецыялізаваліся на зборы негатыву, тым не менш спрабавалі падкрэсліць трагізм падзеі і вялікі смутак народа, а рэальныя факты ў гэтую схему не ўкладваліся. Настроі характарызаваліся з пункту гледжання адпаведнасці моманту як “добрыя”, “здавальняльныя” або не.

Падаецца цалкам відавочным, што шэраг выказванняў – гэта вынік мэтанакіраванай ідэалагічнай апрацоўкі насельніцтва. Асноўны іх змест – пагроза варожага акружэння, раскол у партыі – якраз тыя сюжэты, пра якія ўвесь час даводзілі працоўным праз друкаванае слова і на шматлікіх сходах, гэта засведчыў і стыль выказванняў: “Товарищи коммунисты должны следить за тем, чтобы в их рядах не было разногласия для того чтобы рабочие могли вести с ними общую линию” і г. д.
У цэлым жа, малюнак быў далёкім ад ідылічнага “Краіна развітваецца з горача любімым правадыром”. Часам апісанне рэакцыі насельніцтва на паведамленне аб смерці Леніна заканчвалася рэмаркай “при чем были очень рады”. Народ не толькі выказаў недавер да афіцыйных паведамленняў аб смерці Леніна, але і праявіў уласную фантазію наконт таго, “як гэта было на самай справе”: “Распространялись слухи о смерти Ленина, аресте и бегстве тов. Троцкого и о боях между войсками Троцкого, укрепившимся на Броне-поезде и правительственными войсками. Говорили о близости переворота <…> Ленин якобы отравился и Троцкий боясь преследования удрал из России, видя гибель своих планов, Ленин решил покончить самоубийством”; “Ленин кем-то убит, Троцкий взял с собой 3 пуда золота, скрылся Заграницу”; “Кто говорил, что Ленина убили, а кто говорил, что он умер от болезни”.

Крыху іншы малюнак даюць выказванні рабочых і сялян на сходах, гэта цалкам зразумела: прысутнасць афіцыйных асоб (хоць і мясцовага ўзроўню) і ўсведамленне пэўных правілаў паводзінаў на падобных мерапрыемствах не схілялі да шчырасці. Але нават дадзеныя такога тыпу сведчаць, што прычыны зменаў у жыцці народ звязваў не толькі і не столькі з агульнай стратэгіяй і тактыкай бальшавікоў, колькі з суб’ектыўным фактарам – іх лідарам. Пытанне аб наступніках Леніна выклікала ў народзе вялікую, зусім не паказную, зацікаўленасць. Магчымыя прэтэндэнты ацэньваліся не толькі і не столькі з пункту гледжання іх прыдатнасці (пра якую народу не шмат што было вядома), колькі, у тым ліку, іх нацыянальнай прыналежнасці: сярод рабочых была “отмечена боязнь, выражающаяся в том, что всвязи со смертью тов. Ленина вся власть перейдет в руки евреев” і г. д. Былі зафіксаваны і такія выпадкі: у в. Унеча сяляне гаварылі: “Ленин был лучше Троцкого и что лучше [бы] умер Троцкий чем Ленин, тем более, что Ленин русский. А Троцкий еврей”. Такая пастаноўка пытання выклікала і факты побытавага антысемітызму.

Смерць Леніна нярэдка атаясамлівалася з канцом рэжыму або выступленнямі супраць яго. Меліся таму і “рэальныя пацверджанні”: “На Украине уже режут коммунистов, так что скоро их всех перережут”; “Со слов, сказала она [рабочая], одного ответственного работника коммуниста, возле Москвы после смерти тов. Ленина имели место крестьянские выступления, которые были подавлены вооруженной силой”.

Адносіны да ўлады як да “чужой” характарызуюць і наступныя выказванні: “Крестьяне задавали ему [аднаасобніку] вопросы, что это значит черные флаги, он говорил, что это большевистский траур, их главный вождь большевиков подох”; “Почему это, когда наш Царь Николай умер – не плакали, а когда их умер вождь, они все плачут” (сялянка).

Што змена лідара будзе мець рэальныя наступствы, не сумняваўся, здаецца, ніхто. Пытанне заключалася ў тым, якія. Сярод магчымых пераемнікаў Леніна называлі Троцкага, Калініна, Зіноўева. Але мяркуючы па дакладных аб настроях насельніцтва, адзіным супастаўным па маштабе з Леніным быў Троцкі. У гэтым, безумоўна, выканала сваю ролю прапаганда: імя яго спалучалася з імем Леніна, уваходзіла ў размовы, артыкулы, вершы, прыпеўкі, анекдоты.

У партыйным фондзе Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь выяўлены толькі адзін дакумент Інфармацыйнага аддзела “Информационной сводки о провокационных выступлениях и злостных толках, разговорах по случаю смерти тов. Ленина, имевших место в среде всех групп населения, за время с 22 января по 11 февраля 1924 г.”, тут мы маем матэрыялы па Гомельскай губерні (Гомельскім, Навазыбкаўскім, Магілёўскім, Рэчыцкім, Рагачоўскім і Старадубскім паветах), якія на той момант ўваходзілі ў склад РСФСР, гэта значыць, да перадачы іх у склад БССР у 1924 і 1926 г.

Ірына Раманава


[1] Петро Н. О концепции политической культуры, или основная ошибка советологии // Полис. 1998. № 1. С. 43.
[2] Менталитет и аграрное развитие России (ХIХ–ХХ вв.). Материалы международной конференции. Москва, 1996.
[3] Цікава адзначыць, што аўтарам тэрмінаў быў У. І. Ленін.
[4] Малиа М. Советская трагедия: История социализма в России. 1917–1991. Москва, 2002. С. 265–266.
[5] Менталитет и аграрное развитие… С. 410–411.
[6] Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России = Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. 1983. Москва, 1997.
[7] Эннкер Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе / пер. с нем. А. Г. Гаджикурбанова. Москва, 2011.
[8] Великанова О. В. The Public Perception of the Cult of Lenin Based on Archival Materials / Образ Ленина в массовом восприятии советских людей по архивным материалам. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 2001. 284 с.
[9] Тумаркин Н. Указ. соч. С. 46.
[10] Тамсама. С. 51.
[11] Тамсама. С. 81–82.
[12] Эннкер Б. Указ. соч. С. 6, 34.
[13] Великанова О. В. Указ. соч. С. 7.
[14] Тамсама. С. 88.
[15] Тумаркин Н. Указ соч. С. 162.
[16] Уортман Р. С. Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии: в 2 т. Москва. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая І. Москва, 2002.
[17] Великанова О. В. Указ соч. С. 63.
[18] Тамсама. С. 67–68.
[19] Тамсама. С. 69.
[20] Тамсама. С. 71.
[21] НАРБ. Ф. 4-п. Воп. 1. Спр. 1245. Арк. 93–101.

Из сводки информотдела

о провокационных выступлениях и разговорах по поводу смерти тов. Ленина 1

1 Поўная назва дакумента: “Из сводки информотдела о провокационных выступлениях и разговорах по поводу смерти тов. Ленина, имевших место среди всех групп населения с 22 января по 11 февраля 1924 г.”.

12 февраля 1924 г.

С. Секретно.

ГОМЕЛЬСКИЙ УЕЗД

РАБОЧИЕ: На фабрике “Пламя революции” в посаде Клинцах – один из рабочих ШИКУРОВ, работающий в химической Лаборатории ф-ки, при беседе с кандидатом РКП тов. БАСИНЫМ, работающим в Хим. Лаборатории в том-же отделении выразился так, “что умерла Голова, умрет и филейная часть 2

2 Тут і далей падкрэсліванне зроблена фіялетавым чарнілам. и не дури мне голову”. Среди рабочих Залинейного района – железнодорожников отмечались следующие разговоры. Один из рабочих гр-н КЛИМОВИЧ Иван Семенович, состоящий сторожем в Главных Гом. мастерских Зап. ж. д., проживающий по Полесской ул., д. № 90, имеющий собственный дом, и гр. ЮРЧИК Михаил Лукич, служащий в ПЗ Хоз. в качестве табельщика, прож. по той-же улице, при встрече друг с другом говорили, что “один враг народа провел уже свою программу Коммунистической партии, а теперь уже пора и остальным, пусть больше будет праздников в 1924 году – это им все нет Бога, так теперь, может быть, образумятся”, причем были очень рады. Кроме того, среди рабочих Залинейного района замечено следующее: Начальник отделения печати желдороги некто ШМАРЫГО Николай – в присутствии своих рабочих по типографии: гр-на ЕПИФАНОВА Константина и РЫБАКА выразился с иронической насмешкой в том отношении, что раздают за зарплату траурные бантики, нарукавники, говоря: “вот уже начинают этим событием спекулировать”.

СЛУЖАЩИЕ: Служащий в 3 Участке службы Тяги зап. ж. д. в качестве пом. машиниста, прож. на Полесской ул. в соб. доме № 79, был очень рад, что умер тов. ЛЕНИН и сказал: “Хотя одного черт коммуниста схватил, но это еще цветки, а ягодки будут, там, говорят, еще и ТРОЦКОГО черти ждут. Служащий Почтово-Телеграфной конторы в г. Гомеле СИВЕРИН Максим Максимович сказал: “Один уже пропал, а Троцкий удрал за границу, и теперь уже этой власти скоро будет конец”. Со стороны остальных служащих, часть к смерти ЛЕНИНА отнеслась пассивно, а другая часть злорадно, низшие же служащие ПТК огорчены потерею столь великого человека. Служащие Бумтреста держали себя пассивно, при получении известия о смерти тов. ЛЕНИНА, особенно ШАПИРО Б., ФОНГОЛЬД, БОРЦ. Один из служащих Губстатбюро КУЛИКОВ считает, что смерть ЛЕНИНА может повлиять на белую Эмиграцию, и что в связи с этим партийная дискуссия может принять нежелательные формы, на это служащий Губстатбюро ЛОПУШАНСКИЙ ответил, что это большого значения не даст, так как в сущности т. Ленин уже не существует для рабочих. Группа служащих Губкоммунхоза высказывалась о том, что тов. ТРОЦКИЙ, ввиду его оппозиции сослан на Кавказ, и ему не разрешают приехать на похороны. НЕГИРОВИЧ Александр Алексеевич – Зав. Подотделом Гом. Губземуправления, прож. на углу Балашевской и Никольской ул., по случаю смерти Владимира Ильича сказал: “Недурно было бы, чтобы все стоящие лица у власти последовали бы его примеру”. Присутствующие же из слоя рабочих 3-го Участка службы Тяги Слесарного цеха, как-то: Руденко Иван, проживающий по Владимирской ул. в собственном доме, работает в упомянутом Цехе, и ЛЕБЕДЕВ того же цеха, прож. в Кузове (в бараке № которого пока не выяснен, около Либавской станц. водокачке, кроме указанных лиц были еще и другие, фамилии которых не выяснены, отнеслись к разговору Негировича со склонным мнением. Отмечается, что Негирович пропитан контр-революционным духом, антисемит, который говорил: “Вот обратитесь на Биржу труда и Вы увидите, что безработные-та почти одни русские, а евреев почти нет, – добавил, – у нас у власти стоят лица – также все евреи”.

КРЕСТЬЯНЕ: Среди крестьян Гомельского уезда были следующие выступления. В Новодятловичах Гом. уезда, во время читки экстренного выпуска о смерти тов. ЛЕНИНА гр‑не отнеслись к этому событию в данном селе с сожалением, в общем впечатление было потрясающее, и выносили благодарность за освобождение от всякого гнета, но вдруг выступил без разрешения Председателя собрания крестьянин той-же деревни СЕМЕНЧУКОВ Самуил Константинович, лет 58, сознательный, образование сельское и сказал: “О, что наш ЛЕНИН, он-то умер, ему хорошо, а что он нам оставил, отнял науку у наших детей, Закон Божий, уже что нам делать, что нет того, что было при старом режиме, не почитают священников, священники конфискуются, дети наши пошли в заблуждение, среди попов получился раскол, власть стремится попам связать чубы, обирают нас вот уже 5 лет, то продналог, то страховку и нам ничего не дают”. Председатель Сельсовета запрещал ему говорить, но он сказал: “Почему мне не говорить, Ленин нам ничего не оставил и не сделал, а только кожу драл, нам надо создать крепкую организацию, чтобы удовлетворить попов, не надо платить страховку, продналога, хватит с них уже 6 лет дерут кожу с нас, теперь нам нужно создать свою организацию крепкую, чтобы собраться и потолковать, как провести все и куда хлеб сдавать, надо сделать так, и власти им не дать”. Этим он сорвал собрание, гр-не все присоединились к нему, говоря, что Семенчуков говорит правду. Что могут подтвердить крестьяне дер. Новодятловичи: Воробьев Петр, Юрченко Денис – предсельсовета, Климов Кирилл, Лобанов Пимон – страховой агент, Халимончиков Емельян, среди населения Добрушской волости смерть ЛЕНИНА вызвала в общем среди населения соболезнование, даже кулаки многие отнеслись с сожалением, имеются толки о том, кто может занять место тов. ЛЕНИНА, деревня Ленина считает своим, как русского, и очень жалеют и не могут себе представить, в каком положении останется страна, разговоров в данной волости об организации крестьянских союзов не наблюдается, раньше это имело место, настроение же крестьян Носовичской волости по случаю смерти тов. ЛЕНИНА – печальное, соболезненно относится к этому не только беднота, но даже и кулаки. При читке телеграммы о смерти т. ЛЕНИНА и экстренного выпуска газеты в Носовичах при многолюдном собрании плакали не только партийные, но и беспартийные, толки у крестьян разные, больше всего интересуются крестьяне, кто займет место тов. ЛЕНИНА, в Уваровичской вол. смерть т. ЛЕНИНА вызвала среди бедняков и середняков соболезнование, кулацкий же элемент к этому отнесся с иронией. Случаев волнений антисоветских группировок по данной волости не отмечено.

Настроение крестьян Дятловичской волости, в связи со смертью тов. ЛЕНИНА – печальное, к этому отнеслись с сожалением, узнав о смерти, получился среди крестьян как бы испуг, а в особенности среди середняков и бедняков, думают, что умер ЛЕНИН, и у них отнимут землю, хотя и будет соввласть, рассуждают, что после смерти ЛЕНИНА не будет такой правильности, как при его существовании, считают его самым честным и справедливым, говорят, что после смерти ЛЕНИНА им будет плохо. Антисоветских выступлений в данной волости не замечается, за исключением деревни Ново-Дятловичи, где выступал Семенчуков Самуил.

Гомельская Волость: Смерть т. ЛЕНИНА в среде бедноты и середняков вызвала великое прискорбие, кулаки выражают втихомолку, что пропал Ленин, пусть пропадет и Троцкий, тогда будет другая власть, открыто выступать кулачество боится.

КР-ЦЫ: Политнастроение кр-цев в частях Гомельского гарнизона в связи со смертью т. ЛЕНИНА – удрученное, отношение к соввласти и РКП хорошее, неблагожелательных отзывов не наблюдается, сожалеют о ЛЕНИНЕ как о великом вожде, среди служащих некоторой части Военгоспиталя и Губвоенкомата отмечается пассивность, не проявляют сочувствия и сожаления, хотя и имеются между ними вопросы о том, что жаль умного человека, но все это выражается в обыкновенном духе… 3

3 Тут і далей шматкроп’е дакумента.В Военгоспитале среди служащих были разговоры следующего характера: теперь, ввиду того, что умер ЛЕНИН – нужно расстрелять всех тех, кто ранил в 1918 году, между прочим, говорят и о том, что те, кто его ранил, ныне состоят в РКП, некоторые говорили, что очень много средств пойдет на похороны напрасно, все равно его этим не поднимешь, некоторые высказывались наоборот, причем “О больших средствах” говорили высшие лица, кр-цы же отмечали, что для такого умного человека, как тов. ЛЕНИН, мы ничего не должны жалеть.

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ ОСТАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. В мещанских кругах в городском районе Гомеля – делились впечатлением по поводу смерти т. ЛЕНИНА следующего характера: в связи со смертью т. ЛЕНИНА закроется торговля, ибо он один был всегда за торговлю, некоторые группы высказываются, что потеря эта еще крепче свяжет Советскую власть, интеллигентные группировки говорят, что буржуазия будет теперь ликовать и начнутся наступления за наступлениями на Совроссию

Обывательщина Новобелицы к смерти тов. ЛЕНИНА частью отнеслась с сожалением, частью отрицательно, благодаря своему непониманию, как элемент, находящийся под влиянием попов, эсеров и тихоновцев. Наряду с этим отмечается, что даже эсеры относятся с сожалением, как к человеку высокого ума и достойного уважения.

Наряду с этим среди торговцев вообще циркулируют слухи о том, что тов. ТРОЦКИЙ выбыл из рядов руководителей и что даже он находится под стражей, среди кустарей настроение хорошее, в сторону сочувствия о смерти тов. ЛЕНИНА. Среди Евангелистов в день похорон в 8 часов вечера выступил приезжий из Быхова член Общества и проповедовал в положительном смысле о смерти т. ЛЕНИНА – сравнивая его с Моисеем, который вывел народ из Египта.

Настроение старообрядцев – среди старообрядцев не видно никакого соболезнования, они говорили, что идти на демонстрацию не нужно, ибо там хоронят человека не нашего. Группировок и выступлений не замечено православное духовенство же не выявлено.

Клинцовский уезд: Рабочие: На ф-ке имени ЛЕНИНА рабочий Ваненский – руководитель местной группы Анархистов, выступавший всегда на каждом каком бы то ни было собрании критикует с иронией тот или иной вопрос и при голосовании резолюции не принимал никакого участия ни за ни против, на сей же раз по случаю смерти тов. ЛЕНИНА он, хотя и не выступал, но при голосовании резолюции он так энергично и быстро поднял руку за резолюцию, что можно было предположить, что это серьезно. На Стадольской ф-ке после того, когда выступил секретарь Орготдела Рожанский, который сказал, что всех поджигателей и контрреволюционеров нужно изживать, что бы их не было в наших рядах. В это время одна женщина, какую я вижу в первый раз и фамилию не удалось узнать, сказала: “На Украине уже режут коммунистов, так, что скоро и всех перережут”. Сказала она это тихо, но сейчас же передали Президиуму Собрания, на что секретарь Орготдела ответил, что пусть они, шептуны, не думают об этом, т. к. рабочий класс все теснее и теснее сплачивается вокруг партии, кроме этой женщины типов, говоривших что-либо в толпе других, не замечено.

Идя со Стадольской ф-ки двое рабочих, один из них вышеупомянутый Ванинский, а другой Галковский, причем между ними происходил нижеследующий разговор. Коснувшись смерти тов. ЛЕНИНА, Ваненский сказал, что с потерей такого вождя коммунистическая партия теряет очень многое в лице его, так как он фактически в последнее время, хотя и не стоял у руля Правления, но партия опиралась на него, говоря, а что бы в данном случае сказал бы Ленин, также говорил он о том, что власти в настоящее время грозит опасность не от других партий, не от иностранцев, ни даже от крестьян, так как они терроризированы властью, так что боятся пикнуть против, но все-таки опасность есть, и эта опасность в самих рабочих. Рабочих, говорит Ванинский, в последнее время захлестнул Нэп, что они кроме удовлетворения своих материальных нужд перестали совершенно интересоваться общественной жизнью, стали совершенно пассивны ко всей Государственной жизни, инициативы никакой не проявляют, а всей жизней их руководит партия РКП, на что они смотрят сквозь пальцы, говоря: “Пусть что хотят, то и делают”, а в связи с этим, говорит Ванинский и подняли в партии вопрос о демократизации. В прошлом году, т. е. в конце 23 года, сказал Ванинский, в связи с задержками невыплаты во время рабочим зарплаты – были забастовки, – рабочих в Сормове и Царицыне и вот теперь, говорит, стоит перед властью серьезный вопрос о повышении рабочим зарплаты, чтобы хотя этим удержать их в своих руках и делать с ними то, что захочет власть. Затем Ванинский спросил у Галковского, читает ли он центральные газеты, как-то “Правду”, и знает ли он о том, что ЦК РКП поднял вопрос и очень серьезный об исключении [из] членов партии всех оппозиционеров, в том числе и тов. ТРОЦКОГО. Недаром, говорит он с иронией, и заболел Троцкий политической болезнью, т. е. вернее он сказал, что Троцкого ЦК заставил заболеть на время…

В Вальном отделении той же ф-ки производилась подписка на устройство памятника тов. ЛЕНИНУ, все рабочие жертвовали, даже т. Ванинский пожертвовал 25 коп., кроме рабочего Рылова Ивана.

Характерно отметить следующее: в Вальном отделении той-же фабрики в присутствии 8 человек, в том числе Разумеева И. и Галковского Б., происходил разговор между организатором отделения тов. Насветникова с Ванинским, при чем Ванинский сказал, обращаясь к Насветникову, что он слыхал от одного из своих товарищей о следующем случае, происходившем в Харькове. В одном из Кино г. Харькова стоял бюст тов. ЛЕНИНА, заходит один туда из партийных товарищей и видит такую картину: перед бюстом тов. ЛЕНИНА стоит на коленях какой-то человек и молится на него Богу, вошедший товарищ говорит: “Что ты делаешь, чудак?”, на что тот ответил: “Что ты не видишь что ли, Богу молюсь, Вы же, – говорит, – молились на него в течении 6-ти лет, а я помолюсь ему хотя бы каких-нибудь пять минут”.

На ф-ке имени ЛЕНИНА во время собрания по случаю смерти т. ЛЕНИНА один из выступавших безпартийных, между прочим, как передано, был социал-демократ с 1905 года, по поводу выступления товарищей, призывавших бороться с шептунами, контрреволюционными явлениями и т. п. на ф-ке, высказался в том смысле: “Не так важно следить за шептунами, а товарищи-коммунисты должны следить за тем, чтобы в их рядах не было разногласия для того, чтобы рабочие могли вести с ними общую линию”. Кроме того на данном собрании имел место следующий характерный инцидент: секретарь местного укома тов. Рожанский, как уже выше указывалось, сообщил собранию, что какая-то работница пустила провокацию, что на Украине давят коммунистов, вдруг после этого выступает беспартийный-рабочий, седой старик Чистяков, и заявляет, что мол-если коммунистов давят, то он сегодня же подает свою анкету в партию на предмет принятия его. Заявление это было встречено общими аплодисментами.

Во время работы одной черносотенницей сучильного отделения Зубовской фабрики Сокольниковой Пашей было сказано следующее: “Почему это, когда наш Царь Николай умер – мы не плакали, а когда их умер вождь, они все плачут”. Но когда к ней в отделение пришли комсомольцы и начали с ней разговаривать и узнавать, кто ее так научил говорить, она выразилась: “Это муж мне говорил”. Но через несколько минут она опять проговорилась: “Но он мне приказал никому не говорить”, начала говорить, что она посмеялась. Подобных случаев больше не было, и вообще настроение рабочих можно считать удовлетворительным и отношение к случившемуся вполне серьезное.

24 января с/г член РКП Клинцовской организации тов. БЕРТА ЭПШТЕЙН в разговоре с секретарем ячейки РКСМ Стадольского кожзавода т. Крейнгольд сообщила: “Со слов, – сказала она, – одного ответственного работника-коммуниста, что возле Москвы, после смерти тов. ЛЕНИНА имели место крестьянские восстания, которые были подавлены вооруженной силой”. На высказанное тов. Крейнгольд мнение, что эти слухи идиотская ерунда, тов. Эпштейн указала на “достоверность источников”. Рабочие Валяльного отделения Стадольской ф-ки, указывая, что в настоящее время должно быть сплочение как в рядах партии, так и беспартийных вокруг РКП, отметили следующее: в случае же [если] существующее до сего времени разногласие в партии не будет ликвидировано, то капиталистические страны не упустят момента засыпать Совроссию своими нотами и ультиматумами, и Соввласти придется плохо.

Один рабочий Валяльного отделения Стадольской ф-ки, о котором вышеупомянуто, Ванинский, сказал: “Вот, мол, какой шум подняли со смертью тов. Ленина, а когда умер Кропоткин, то об этом [никто] из власти имущих не сказал ни слова рабочим о его смерти”. А вот, например, Рылов сказал так, когда один из присутствующих при разговоре т. Зенченко сказал – конечно в шутку, что нам, рабочим, будут выданы костюмы суконные, как рабочим ф-ки имени ЛЕНИНА: “Черт с ним, с ЛЕНИНЫМ, и пусть сдыхает скорее ТРОЦКИЙ – тогда получим и по другому костюму”.

На общем собрании рабочих Глуховской ф-ки 23.1.с/г., посвященном смерти тов. ЛЕНИНА, после выступления одного рабочего, который сказал, что Ленин получил от эссеровской пули и провозгласил смерть эссерам, кладовщик, стоявший тут-же Исаев, сказал: “Всех мы хвалим, одни хороши, и другие хороши, а может быть, при эссерах было бы лучше”.

Касаясь фактически настроения и повседневной жизни рабочих Зубовской фабрики – отмечаются такие моменты, что у некоторых более пожилых рабочих существует такое мнение или вернее опасение, что раньше Ленин удерживал, а теперь коммунисты все в свои руки заберут и беспартийным станет хуже, т. к. ЛЕНИН, высказывает эта часть рабочих, больше отстаивал интересы беспартийных, нежели другие товарищи.

В частной беседе с прядильным мастером Глуховской фабрики Царапеевым Корнеем Александровичем было сказано, что “между рабочими в данный момент чувствуется какая-то неопределенность в связи со смертью тов. ЛЕНИНА, именно, когда тов. ЛЕНИН жил-то Заграничные капиталисты боялись его авторитета, но в данное время, когда его нет – возможно, говорят рабочие, что объявят войну, но это может быть в том случае, если опустит руки РКП, но если же партия будет стоять на своем посту, как и при жизни тов. Ленина, то жизнь будет протекать как раньше”.

В частной беседе механик школы завода кож в посаде Клинцах СМИРНОВ, говоря о смерти тов. ЛЕНИНА и вообще, как будет теперь происходить руководство, сказал: “Теперь один будет тянуть в одну сторону, а другой в другую, и так порастянут во все стороны”.

29 января в 12 часов ночи гр-кой Морозовой Крейной снята висевшая на проволоке около жел[езно]дорожной бани прокламация следующего содержания: “Коммунисты плачут, что умер Владимир Ильич ЛЕНИН, а мы, гр‑не, радуемся, что Соввласть лопается и что скоро будут царствовать обратно Романовы”, заканчиваясь антисемитическим характером в рифму, что скоро всех жидов-коммунистов на веревочке повешаем. Прокламация написана плохим неграмотным детским почерком, подпись есть, только неразборчива. Прокламация передана н-ку волмилиции Унеча, об из’ятии которой сделано распоряжение Уполгогпу Клинцовского уезда.

СЛУЖАЩИЕ: В посаде Клинцах кучер Текстильного Треста в беседе высказал следующее мнение: “Как мы теперь будем без тов. ЛЕНИНА жить и что будет компартия без вождя делать, я думаю, что она разойдется, если иностранные державы начнут что-либо предпринимать, так власть рухнет”. Фамилия кучера не выяснена, говоря о служащих Упрофбюро посада Клинцов, необходимо отметить следующее: “К смерти тов. ЛЕНИНА некоторая часть отнеслась с соболезнованием, сознавая, что в лице тов. Ленина Россия потеряла великого вождя, но наряду с этим есть некоторые типы, у которых сожаление является деланным, как, например, зав. суконным отделом магазина ЦРК, фамилия коего еще не установлена, имел такой радостный вид, что как будто возвратился с веселого праздника. К возвращающемуся с экстренного собрания служащему Упрофбюро Чернякову Б. А. подошел гр-н Кушнеров – бывш. член Союза Русского народа, и с радостным видом весело сказал: “Знаешь, ЛЕНИН умер”. И попросил газету для того, чтобы посмотреть, что там про Ленина брешут, как он сказал. Кушнеров сказал, что со смертью Ленина умрет и соввласть, и что к весне нужно ожидать больших событий. Среди чисто обывательского элемента известие о смерти тов. ЛЕНИНА особенного впечатления и толков не вызвало. Относятся в большинстве к этому безразлично, среди Нэпманов замечается некоторое смущение, что со смертью тов. ЛЕНИНА придет если не совсем конец Нэпу, то во всяком случае будут налоги гораздо больше, чем теперь. В Текстильном тресте в посаде Клинцах среди служащих есть некто Дроздов Иван Емельянович (раньше состоял членом партии Русского народа), сказал, что ему кажется, что смерть ИЛЬИЧА вызвана разногласием в партии и что оппозиция на нем страшно отразилась, но вместе с тем очень жалеет, что он умер. На вопрос, как он думает, что будет с оппозицией – ответил, что теперь, возможно, оппозиция вынырнет наверх – добавив, что ходят слухи, что будто бы Троцкий снят ЦК с работы…

КРАСНОАРМЕЙЦЫ. Среди кр-цев 3-го Дивизиона АОН, кроме сожаления о смерти тов. ЛЕНИНА, большинство кр-цев, обсуждая друг с другом этот вопрос, задавали вопросы, кто заместит ИЛЬИЧА, причем приходили к такому заключению: один говорит, что тов. ТРОЦКИЙ, иные говорят, что тов. КАЛИНИН, и незначительное большинство указывали на тов. ЗИНОВЬЕВА. В том же Дивизионе, собравшись кр-цы 3 батареи: Попов, Кочерыгин, Злоткин, Столяров Тит и еще несколько молодых кр-цев, причем бывш. орудийный начальник, теперь кр-ц 3 батареи Столяров Тит Иванович завязал разговор о потере Республикой тов. ЛЕНИНА и в конце концов свел разговор, ударившись в антисемитизм, обратившись непосредственно к кр-цу 3 батареи тов. Злоткину Афанасию, по национальности еврей, сказал: “Ну, Злоткин, чего же ты не плачешь, ведь это Ваша жидовская власть, и при потере Советского вождя Вы больше всех должны плакать”. Последнее обстоятельство вызвало большое возмущение у тов. Злоткина по отношению к Столярову…

КРЕСТЬЯНЕ: На базаре в Клинцах среди приехавших из деревень крестьян наблюдались следующие толки и разговоры: некоторые искренно сожалели о кончине тов. ЛЕНИНА, говоря: “Жалко такого человека, как тов. ЛЕНИН, за которым шли рабочие и крестьяне. Другого Ленина больше не будет”. Другие же из них, по виду кулаки, говорили: “Пропал Ленин, и черт его бери, пропадет и Троцкий, и пусть все они подохнут”. Арендатор водяной мельницы дер. Воловки Клинцовской волости, фамилия коего пока не выяснена, говорил также на базаре, что положение Совроссии со смертью тов. Ленина сильно ухудшается, тем более, что партия обвиняет Троцкого в контрреволюции, и если тов. Троцкий не будет у власти, то вся партия в целом не сумеет удержать власть в своих руках [и] в недалеком будущем провалится.

В дер. Синьковке около 7 часов вечера 22.1. с/г было известно, что умер тов. Ленин, причем крестьянин дер. Синьковки Сычев Иван с насмешкой говорил, что Сельсовет собирается поминать своего царя. Услышав это, секретарь Сельсовета ответил, что это быть не может, последний не знал еще о смерти тов. Ленина, сказал: “Мы сегодня идем в училище и будем читать лекции об авантюристе Попе Гапоне”.

23/1 установлено, что на базаре стояли крестьяне около возов, вели некоторые разговоры о смерти тов. ЛЕНИНА, стоя в кучке человек по 7 и 10, но большинство крестьян из зажиточного элемента высказывались о том, что “умер Ленин, туда ему и дорога, пропал жидовский Царь, теперь очередь и Троцкому, тогда бы, может, пошло бы по-иному”.

В деревне Унеча Клинцовского уезда на сходе крестьян по случаю смерти тов. ЛЕНИНА был сделан доклад Представителем от Клинцовского ВИКа тов. БАЛАБИНЫМ, на собрании присутствовало около 95% крестьян данной деревни, которые отнеслись к этому известию равнодушно, причем еще до начала собрания в толпе были слышны слова: “Умер ЛЕНИН, пускай умирает и Троцкий”, после выступления тов. Балабина выступил гр-н той же деревни ФИЦ Андрей Васильевич и сказал: “Товарищи, к весне нам пришлют нового хозяина, который привезет нам железо, плуги и прочее сельскохозяйственное орудие”. На это из толпы несколько голосов крикнули: “Правильно”. В это время в толпе громко сказал Поджарко Кузьма Платонович: “Уплатил ли Ленин продналог, а то сам он брал и умер”. На что ФИЦ Андрей ответил: “ЛЕНИН не доплатил 2 фунта”. Эти слова вызвали в толпе саркастический смех. После собрания, когда еще гр-не не разошлись, Фиц Андрей Васильевич говорил, что Правительство ведет политику, чтобы удушить крестьян. Например, когда выполняли продналог, то крестьянам приходилось продавать хлеб по 30 коп., теперь же Правительство повысило цену хлеба до 60–70 копеек, якобы для пользы крестьян, на самом же деле от этого крестьянам еще хуже, так как они все излишки уже продали, и хлеб находится в руках у торговцев-евреев, которым Правительство дает возможность якобы напиваться за счет крестьян, ибо крестьяне продавали им по 30 коп. пуд хлеба, а сами покупают у тех же евреев по 70 коп. Некоторые крестьяне этой деревни говорили, что ЛЕНИН был лучше Троцкого и что лучше бы умер Троцкий, чем Ленин, тем более, что Ленин русский, а Троцкий еврей. В общем смерть Ленина среди крестьян дер. Унечи не вызвала сожаления, напротив, какую-то затаенную радость.

В деревне Синьковке 23.1 в 7 часов вечера состоялось общее собрание крестьян, где был сделан доклад о смерти тов. Ленина, это известие на крестьян данного села произвело удручающее впечатление, многие из крестьян высказывались о том, что очень жаль такого руководителя, некоторые желали ему прожить еще хотя бы 5 лет, после собрания во время работы некоторые отдельные кучки крестьян из числа кулацкого элемента, незначительная часть кулаков выражали радость и между прочим говорили втихомолку, что скоро пропадут по очереди потому, что не чувствуют Господа Бога, вот уже известно, что болен Троцкий, что скорее бы стало учредительное собрание, если бы Троцкий пропал, и все остальные не страшны”. Ведя такие разговоры, кулаки в разговоре с бедняками, причем Савуцкий Василий, крестьянин данной деревни, в разговоре высказался: “Собаке и собачья честь, туда не мешало бы и всем попасть поскорее”. Сычев Иван, Мохначев Прокофий, Чуланов Елисей, поддерживая Савуцкого, хохотали с удовольствием. Бондаренко Михаил сказал: “Их, сукиных сынов- разбойников, никакая сила не разгонит, они, разбойники, забрали силу в свои руки и т. д. и т. п.”

В селе Тулуповщине в связи со смертью т. ЛЕНИНА молодежь, список коих будет указан ниже сего 4

4 Список членов коммола, список кулаков: Ф. 4-п. Оп. 1. Д. 1245. Л. 98. , стала организовывать Союз Молодежи для проведения культработы, при чем кулаки, список коих будет указан ниже, стали организовываться и придя в школу, стали разгонять Комсомольцев, грозя таковым убийством и руганью и другими мероприятиями, чем заставили Коммол разбежаться, причем угрожали организаторы этого коммола учителю Колчину, коему пришлось бросить мысль об организации. Причиной этому служит следующее обстоятельство: в селе Тулуповщине производится крайне большое самогонокурение, и кулаки думают, что коммол прекратит тайное винокурение.

<…> На базаре в Клинцах было замечено следующее: проходя по рынку, слышался разговор кучки крестьян, с которыми разговаривал бывш. черносотенец Черников Сафон Афанасьевич. Крестьяне задавали ему вопросы, что это значит черные флаги, он говорил, что это большевистский траур, их главный вождь большевиков подох, а теперь и партия развалится, и пойдет разлад навсегда, нашего брата будут выбрасывать с ф-ки. Указанный Черников, как сообщается, работал на Ленинской фабрике в посаде Клинцах.

Кроме того среди крестьянского населения подмечены и следующие разговоры: что смерть тов. ЛЕНИНА принесла большой удар, что и отразится на мощности соввласти, и в частности крестьянам будет хуже, так как тов. ЛЕНИН защищал интересы крестьян, другие же говорили с радостью, что со смертью тов. ЛЕНИНА мощность власти падет и в связи с этим будет изменение государственного строя. Предполагают, что капиталистические страны учтут момент, когда не стало вожака соввласти, и начнут войну против СССР, население Республик, в том числе и крестьянство, пойдет на войну по мобилизации, и тут-то произойдет переворот. О том, каков будет государственный строй после этого “переворота” – крестьянство не отдает себе отчета и говорит, что какая бы власть ни была, а землю не отберут и не будут брать столько продналога, страховку и т. п. разных налогов. Подобное мнение имеет под собой хорошую почву, т. к. многие крестьяне в последнее время имеют некоторое недовольство на Соввласть за высокую концицию 5

5 Так у дакуменце., расхождение цен и т. п. и у крестьян имеется мнение, что в этом тов. ЛЕНИН не виноват, а виновата местная власть, которая даже при жизни ИЛЬИЧА извращала, по их мнению, его законы и распоряжения, а тем более после его смерти, в этом отношении для крестьян будет еще хуже – так они рассуждают.

В дер. Красной Горе проживает крестьянин Долгов Василий Яковлевич, 45 лет, зажиточный кулак, известный крикун по всей волости, среди крестьян пользуется некоторым влиянием, который распространяет слухи о том, что Ленин сам по себе не умер, а что его отравили, и что теперь постараются выжить Калинина, и власть будет полностью жидовская, и что жиды это нарочно сделали, чтобы сесть на его место.

Среди крестьян Ущербской волости задавались вопросы товарищам, которые проводили собрания по случаю смерти тов. ЛЕНИНА, следующего характера, кто будет вместо ЛЕНИНА, не может ли буржуазия напасть на нас. Отрицательных явлений по данной волости не отмечено.

В деревне Теремошке Клинцовской волости носились слухи о том, что теперь вместо Ленина будет Предсовнаркома КАМЕНЕВ, а так как он еврей, то и будет защищать евреев, вот если бы был Калинин вместо ЛЕНИНА, говорили крестьяне, то это было бы хорошо, потому что он русский, слухи эти переданы крестьянином того же села Шишкуновым Петром среди некоторых гр-н. В селе Ляличи Суражской волости был поставлен доклад по случаю смерти тов. ЛЕНИНА, после доклада принимались резолюции, причем в резолюции был один пункт, который гласил проклятие всем эсерам и предателям, вырвавшим нашего вождя из наших рядов. Вдруг выскакивает один тип по фамилии Шалюпо, брат бывш. Председателя Клинцовского Уисполкома, против этого пункта и заявляет, что мы такого пункта принимать не можем – еще потому не можем принимать этого пункта, что проклятыми не хотим быть, добавляя, если бы это было собрание коммунистов, но здесь собрание беспартийных крестьян, и, может быть, здесь имеются эссеры, так, что проклинать нас нечего, заявил прямо, но несмотря на это, пункт был принят, отмечается в сообщении, что Шалюпо является полным эсером. Кроме того Ячейка РКСМ с. Лялич жаловалась о том, что он ведет антипартийно-советскую организацию 6

6 Трэба: агитацию.. Шалюпо Иван Павлович, гр-н села Лялич – кулак. В гор. Сураже были делегаты на похоронной процессии из деревень от крестьян беспартийных, которые выступали, выражая свое сожаление, соболезнование и советовали не делать разъединение на группы и разные партии. Хомяков Даниил, гр-н села Влазовичи, тип невыявленный, говорил на собрании, что смерть ИЛЬИЧА для него [является] радостью и для других тоже. Гр-ка ЛЕВДИК, село Овчинцы, – не выявленная, узнав о смерти тов. Ленина, устроила игру на гармони и танцы, выявляя этим свою радость. В дер. Чертовичи Клинцовской вол. в связи со смертью тов. ЛЕНИНА носились среди населения слухи, что будто бы умертвил Ленина Бог и также дал Троцкому болезнь, чтобы соввласть распалась, потому, что она не признает Бога (слова Акулины Шеверной), часть населения выражала свое соболезнование по поводу смерти ИЛЬИЧА, в особенности рабочие. Митинг в дер. Чертовичах проведен не был, население нуждалось узнать в точности суть дела. Сельсовет процессии похоронной не проводил.

Село Тулуковщина. Были случаи проклинания тов. ЛЕНИНА: Анисья Киселева в присутствии Кизимова Гавриила, Мельникова Даниила и Беляева Михаила говорила: “Ленин разрешил жидам брать власть над русскими и он же установил дороговизну, – добавила, проклиная его, – слава Богу, что Ленин пропал, туда ему и дорога, может, лучше будет”.

Деревня Кузнецы. Население к похоронной процессии Владимира Ильича отнеслось удовлетворительно, между прочим среди населения этого села был иронический смех: “Вот если бы власть на похороны разрешила нам бочки 3 водочки, вот это хорошо было бы”. Среди некоторых гр-н было сожаление о ранней смерти тов. ЛЕНИНА, некоторые беспокоились о том, кто будет назначен на место тов. ЛЕНИНА.

Село Теремошки. В день похоронной процессии тов. ЛЕНИНА население вело себя не подобающе, было усиленное пьянство, ругань, брани, можно было видеть по улице шатающихся и говорящих, что мы пьем за смерть тов. ЛЕНИНА, некоторые говорили, что Ленин был хороший человек, а некоторые – мы, мол, обойдемся без него (слова Соломенко Дормидона), добавив: “У нас уже вождей много”. Священник села говорил, что если бы Ленин не коммунист был: “Я бы по нем отслужил молебен, но невозможно, потому, что коммунисты не верят в Бога”. Сельсовет к проведению похоронной процессии отнесся без внимания – был под рюмкой… Село Лопатни, среди населения можно было слышать, что теперь станет хуже потому, что таких людей, как Ленин, уже нет и так хорошо управлять никто не будет, интересуются также, кто будет назначен Председателем Союза Совреспублики.

Село Кожушье. Население крестьян к смерти тов. ЛЕНИНА отнеслось частью удовлетворительно, частью отрицательно, некоторые говорили, что теперь не так будет, как было, а лучше.

Село РОЖНЫ. Население к смерти тов. ЛЕНИНА отнеслось со скорбью, причем были слухи разные, кто говорил, что Ленина убили (слова Степанцовой Надежды), а кто говорил, что он умер от болезни.

ПРОЧЕЕ НАСЕЛЕНИЕ: Мещанское население гор. Клинцов находилось в тревоге, в особенности еврейское население, очень опечалено по случаю смерти ИЛЬИЧА и говорили: “Кто его знает или к лучшему или к худшему”. От многих рабочих приходилось слышать следующие речи: “что лучше бы умер Троцкий на его место, так как Троцкий защищает нацию”.

НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД

РАБОЧИЕ: На спичечной ф-ке “Волна Революции” рабочие и крестьяне, узнав о смерти тов. Ленина – сильно выражают сожаление о смерти его, и вместе с тем в среде рабочих лиц с мещанской психологией – отмечена боязнь, выражающаяся в том, что в связи со смертью тов. ЛЕНИНА вся власть перейдет в руки евреев. Имеются слухи, что Россия в недалеком будущем будет иметь коалиционное правительство, в состав которого войдут и представители других партий. Некоторые лица среди рабочих распускают такие слухи, что страна пришла в упадок и что Советы не в состоянии довести до победы таковую, ибо у власти сидят жулики. И проводят на примерах: раньше в Новозыбковском уезде имелось 7 фабрик, а сейчас идут лишь две, и что в недалеком будущем и эти станут, так как машины и станки привозились из Германии, а в настоящее время требуют золота, но у нас такового нет, говорят они, ободрали иконы, но и это пошло в Польшу, для того чтобы был мир, а куда идет продналог – тоже в Польшу – добавляют.

СОВСЛУЖАЩИЕ: К смерти Владимира Ильича служащие Новозыбковской Почты отнеслись безразлично. Довольных смертью Владимира Ильича не замечено. Заведывающий Климовичской почтой т. Венский иронизировал подготовление к похоронам Владимира Ильича и говорил: “В Москве будет вынос плащеницы”. Некоторые из служащих Новозыбковской почты говорили, что раньше царям не было таких почестей погребальных, какие были сделаны Владимиру Ильичу…

КРЕСТЬЯНЕ: Разговор в деревне по случаю смерти тов. ЛЕНИНА выражался в следующем, кто в настоящее время может заменить Владимира Ильича, некоторые из крестьян говорили, что его должен заменить тов. ТРОЦКИЙ. Среди некоторых деревенских кулаков слышны были возгласы: наконец-то Бог наказал, как не крутил, да докрутился.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ: Среди комсостава Дивизиона, расположенного в Клинцах, идет разговор: “Делегаты Всероссийского и Всесоюзного Съезда разъезжаются, не закончив работы такового, среди делегатов и партии РКП якобы получаются разногласия и трения, и все это получилось на почве смерти Владимира Ильича, разговор этот пришлось услышать впервые от Комбата Батареи “М” Кромаренко, так как политфизиономия такового заставляет сомневаться. У некоторых лиц Комсостава, как Кромаренко и Яшке, замечается что-то подозрительное, они весьма интересовались, кто должен заменить пост тов. Ленина и не может ли быть в партии РКП трений. Кромаренко подчеркнул “Вот теперь дорога молодой Гвардии” и прочее.

ПРОЧЕЕ НАСЕЛЕНИЕ: Среди населения гор., в особенности со стороны торговцев, отмечено, что в настоящее время, когда умер тов. Ленин, который был и является руководителем пролетарской революции, будет ликвидирована новая экономполитика, большевики пойдут влево, ибо только тов. ЛЕНИН благоразумно умел рассуждать и разбираться в вопросах, но без такового коммунистическая партия сделает постановление об отмене новой экономической политики, причем в разговоре с Губаревым Александром (бывш. купец, живет по базарной площади), он сказал, выражая свое удовлетворение: “Теперь все будет трещать по швам и все рухнет”.

Среди населения города распространяются слухи о том, что Ленин кем-то убит, Троцкий взял с собой 3 пуда золота, скрылся заграницу, носятся также слухи, что после Ленина вся власть перейдет к жидам.

Гр-н г. Новозыбкова Иван СОКОЛОВ, проживающий по Канатной ул. в доме № 15, в связи со смертью тов. Ленина сказал: “Черт с ним, будет одним меньше”, сам он по профессии плотник.

Гр-н г. Новозыбкова, прож. по Замышевской ул. в доме № 45, Федор Вознесенский, в разговоре с проживающим у него на квартире командиром 4-го взвода Роты связи Кромаренко по вопросу о смерти тов. Ленина сказал: “От одной собаки избавились, которая нас кормила макухой и навозом. В рабочей газете за 19 и 21 января было сообщение о том, что Троцкий совершил 3 преступления перед Республикой и сбежал за границу во Францию”.

АНТИСОВЕТСКИЕ ПАРТИИ: Среди эссеров по случаю смерти тов. ЛЕНИНА наблюдается радость в ожидании чего-то в будущем хорошего.

МОГИЛЕВСКИЙ УЕЗД

КРЕСТЬЯНЕ: Деревня о смерти Ленина узнала позже, чем город. Беднота приняла это известие как удар, боится перспективы в сторону ухудшения своего положения. Осознавая, что Ленин наделил их землей, они надеются, что РКП дальше пойдет по стопам Ленина. Это мнение замечалось на многих деревенских сходках. Середняцкая часть отнеслась пассивно, не ожидая никаких существенных перемен, что касается кулачества, то таковое меньшинство относится к этому моменту с некоторой радостью, имеются случаи выступления одного крупного хуторянина Вондаровской волости, который сказал, что до тех пор, пока был Ленин, земля была у крестьян, а теперь землю заберут или большие налоги наложат. Распространялись слухи о смерти Ленина, аресте и бегстве тов. Троцкого и о боях между войсками Троцкого, укрепившимися на бронепоезде, и правительственными войсками. Говорили о близости переворота. Имеется случай, когда подобный слух рассказал на сходе бывш. полковник Гортынский в дер. Николаевке Княжеской волости, указавший, что теперь Конституции нет, и близка гибель Советской власти.

АНТИСОВЕТСКИЕ ГРУППИРОВКИ и духовенство, что же касается антисоветских партий, то среди левых группировок чувствуется угнетенное настроение, видя в Ленине вождя рабочего движения, которого рабочий класс теперь потерял. Меньшевик Баранкевич в беседе выразился, что смерть Ленина является большей потерею, чем смерть Мартова, однако Соввласть, идя по заветам ИЛЬИЧА, должна крепнуть. Никаких надежд в связи со смертью Ленина с их стороны не выражается. Правые группировки, как Союз Русского Народа – бывш. служащие Полиции – определенно злорадствуют, но скрывают это выражение. Наиболее консервативная часть Польского населения рада случившемуся.

Прогрессивное духовенство относится сочувственно. Что касается Тихоновского духовенства, то открытого проявления настроения нет. Евангелисты сожалеют о смерти ЛЕНИНА, как представителя Власти, давшего возможность их организации и как защитник всех угнетенных.

РЕЧИЦКИЙ УЕЗД. В гор. Речица утром 24 января на Казарменной ул. была обнаружена прокламация следующего содержания: “Умер ЛЕНИН, пусть подохнет и Троцкий, долой Советскую власть”. Прокламация лежала на улице, ее обнаружили парикмахеры – Капустин и Френкель Симон, прокламация написана чернилами размашистым шрифтом. Парикмахеры, прочитавши прокламацию, бросили ее в печь и сожгли, сами парикмахеры люди аполитичные, в антисоветском ни в чем не замечены. Среди рабочих говорят, что теперь такого вождя, как Ленин, не будет, интересуются, почему не могли вылечить Ленина и кто теперь будет вместо ЛЕНИНА.

Среди крестьян деревни Ровное Речицкой волости замечено следующее: “Теперь будет неизвестно лучше или хуже”. “Лучше, они мыслят, что соввласть падет, и для них будет лучше, хуже потому, что Ленин всетаки защищал крестьянство, а теперь защитников нет”. Такие слухи распространяет гр-н ЧЕРНЫШЕЙ Сафрон и лесник МАЕВСКИЙ Адам, последний по национальности поляк, в старое время служил у помещика Соколова объездчиком.

РОГАЧЕВСКИЙ УЕЗД. Настроение масс города и среди служащих о смерти тов. ЛЕНИНА имеется в сторону соболезнования, но не как вождя, а как человека. Идут частичные толки среди советских служащих, что в связи со смертью тов. ЛЕНИНА Троцкий устранен от должности, в связи с последней Партдискуссией и что в дальнейшем некому будет руководить Соввластью.

Что касается деревень, то трудовое крестьянство очень сожалеет тов. ЛЕНИНА, высказываясь о том, что как вождь Советской власти – он рано отошел от него и нужно еще было 5 лет, что бы он еще прожил. Ленин руководит Соввластью.

СТАРОДУБСКИЙ УЕЗД

СОВСЛУЖАЩИЕ. На общем собрании всех союзов по докладам: Похороны Ленина 7

7 Так у дакуменце.большинство из присутствующих были члены союза Совработников. С начала доклада была полная тишина. К концу доклада в задних рядах – незначительный разговор, отдельных разговоров по текущему моменту не выявлено. Между прочим, жена Диаковского говорила (муж служит в Сельхозе № 2): “Говорят, что Троцкого в Москву не пустили, что рабочие якобы против Троцкого”. Муж Диаковской до 17 года был следователем при Минском Окружном Суде…

Среди сотрудников УЗО кто-то высказался, что в РКП наблюдается два деяния. Одни тяготеют к Троцкому, другие к Ленину. Первый якобы противник Нэпа, второй – с большинством сторонников её на долгие годы. Сотрудник УПК Китаен говорил: “Счастливый ГОЦ, Донской и Каплан, что им расстрел заменен тюрьмой, иначе им не сдобровать бы после смерти тов. ЛЕНИНА”, большинство сотрудников УПК с этим не соглашались, заявляя, что, как им кажется, Соввласть мстить указанным лицам не стала бы. Среди служащих высказываются, что эта тяжелая потеря, все равно он же не работал, что и терять было нечего, но что после его смерти может быть очень скверно, то это да, могут произойти расколы.

ПРОЧЕЕ НАСЕЛЕНИЕ.

Публика говорит: “Ленин якобы отравился и Троцкий, боясь преследования, удрал из России, видя гибель своих планов, Ленин решил покончить самоубийством”, – это самые распространенные слухи. Гр-н села Стародуба КЛИМОВИЦКИЙ Израиль, проживающий по Красной ул., торгует лошадьми, сказал по секрету: “Что в связи со смертью ЛЕНИНА тов. ТРОЦКИЙ откололся, вышел из партии и якобы организует другую партию”.

Включая сюда бывших студентов, врачей, чиновников и др., каковые в целом отнеслись к смерти тов. ЛЕНИНА пассивно и равнодушно, агитации не было. В последнее время интеллигенция имеет разные мнения по поводу оппозиции, полагает, что с потерей Ленина и с провалом оппозиции – возможен крутой поворот партии влево. Судя из бесед с попами и помещиками, прочим черносотенным элементом, относящимся равнодушно, потеря ЛЕНИНА [в] их умах, видно, создает мысль о том, что возможен уклон вправо, в особенности при наличии образовавшейся оппозиции в партии, хотя они и не совсем имеют представление о таковой. Баптисты выражают сожаление об утрате партией вождя. Бывшие офицеры и бывш. белые офицеры относятся с сожалением, как к потере гениальной личности.

Зам. Нач. Информреготделения Корнев

Уполномоченный Мирхасин

Ф. 4-п. Оп. 1. Д. 1245. Л. 93–101об. Копия

1 Поўная назва дакумента: “Из сводки информотдела о провокационных выступлениях и разговорах по поводу смерти тов. Ленина, имевших место среди всех групп населения с 22 января по 11 февраля 1924 г.”.
2 Тут і далей падкрэсліванне зроблена фіялетавым чарнілам.
3 Тут і далей шматкроп’е дакумента.
4 Список членов коммола, список кулаков: Ф. 4-п. Оп. 1. Д. 1245. Л. 98.
5 Так у дакуменце.
6 Трэба: агитацию.
7 Так у дакуменце.

Наверх

Тэгі: