БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Дысертацыі па гісторыі, абароненыя ў Беларусі ў 1999 г.

Доктарскія

1. Бяспалая, Марыя Аркадзеўна. Беларуская вёска ў 1921 — 1927 г. (07.00.02; БДПУ)
2. Галенчанка, Георгій Якаўлевіч. Францішак Скарына — беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар (07.00.02; ІГ НАНБ)
3. Гарбацкі, Андрэй Анатолевіч. Стараабрадніцтва на Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. (60 г. ХІХ ст. — 1917 г.) (07.00.02; ІГ НАНБ)
4. Расадзін, Сяргей Яўгенавіч. Плямёны і народы «заскіфскай» Поўначы і Паўночнага Усходу. (07.00.03; Дзяржаўны камітэт па архівах і справаводству)
5. Снапкоўская, Святлана Валянцінаўна. Адукацыйная палітыка царызму і педагагічная думка ў Беларусі (60–я г. XIX ст. — 1917 г.) (07.00.02; ІГ НАНБ)

Кандыдацкія

6. Адзярыха, Вадзім Уладзіміравіч. Сінтэз традыцыйнага і сучаснага ў грамадска–палітычным жыцці Лівана (1943 — 1975) (07.00.03; БДПУ)
7. Бабовіч, Алена Паўлаўна. Гісторыя фармавання і развіцця садова–паркавай культуры Беларусі (канец XVI — пачатак ХХ ст.) (07.00.02; БДПУ)
8. Багдановіч, Аляксей Барысавіч. Фармаванне этнічнай самасвядомасці беларусаў (ІХ — першая палова ХVII ст.) (07.00.02; БДУ)
9. Балсун, Галіна Аляксандраўна. Супрацьстаянне нямецкай і савецкай прапаганды на акупаванай тэрыторыі Беларусі (1941 — 1944) (07.00.02; БДУ)
10. Барабаш, Віталь Васілевіч. Палякі ў антыфашысцкай барацьбе на тэрыторыі Беларусі (1941 — 1944) (07.00.02; ГДУ)
11. Белазаровіч, Віктар Аляксандравіч. Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 30 — 50–х г. ХХ ст. (07.00.02; ГДУ)
12. Бенчава, Каця Барыславава. Праблема этнаканфесійных адносін на Балканах (канец 80–х — сярэдзіна 90–х г. ХХ ст.) (07.00.03; БДУ)
13. Глушакова, Наталля Аляксандраўна. Беларуская партыя сацыялістаў–рэвалюцыянераў: станаўленне і палітычная дзейнасць (1918 — 1924) (07.00.02; БДУ)
14. Гудаў, Міхаіл Віктаравіч. Антысавецкае падполле ў Беларусі ў 1919 — 1925 г. (07.00.02; БДУ)
15. Карпіевіч, Дзмітры Віктаравіч. Сістэма ўзнагарод Рэчы Паспалітай і яе ўплыў на сацыяльна–эканамічныя працэсы на Беларусі (07.00.02; БДПУ)
16. Келер, Вольга Барысаўна. Рэаліі жыцця і побыту сярэдневяковай Германіі па дадзеных «Саксонскага зерцала» (07.00.03; БДУ).
17. Ластоўскі, Генадзь Альбертавіч. Палітычнае развіццё Смаленскай зямлі ў канцы ХIII —ХV ст. (07.00.02; ІГ НАНБ)
18. Лугаўцова, Святлана Леанідаўна. Палітыка расійскага самадзяржаўя ў адносінах да дваранства Беларусі ў канцы XVIII — першай палове ХIХ ст. (07.00.02; БДПУ)
19. Лукашэвіч, Андрэй Міхайлавіч. Падрыхтоўка афіцэрскіх кадраў у кадэцкіх карпусах на тэрыторыі Беларусі (1778 – 1863) (07.00.02; БДУ)
20. Мігунова, Алена Анатолеўна. Прапагандыская і культурна–асветніцкая дзейнасць нямецкай акупацыйнай улады ў генеральнай акрузе Беларусь (1941 — 1944) (07.00.02; БДПУ)
21. Міхуб, Нізар. Прасоўванне НАТА на Усход. Фармаванне сусветнай антынатаўскай грамадскай думкі СМІ Расіі (на прыкладзе газет «Правда» і «Известия» 1986–1998 г.) (07.00.03; БДУ)
22. Новік, Наталля Яўгенаўна. Прафесійная адукацыя Беларусі ў другой палове ХIХ — пачатку ХХ ст. (07.00.02; БДУ)
23. Пурышава, Наталля Міхайлаўна. Дзяржаўная палітыка ў сферы мастацкай культуры ў 20–я г. (на матэрыялах Беларусі) (07.00.02; БДУ).
24. Раманава, Ірына Мікалаеўна. Фармаванне савецкай сістэмы адукацыі ў БССР (1921 — 30–я г.) (07.00.02; ІГ НАНБ)
25. Рыбакоў, Андрэй Яўгенавіч. Агульнае справаводства ў цэнтральным апараце дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага ў XVI ст. (07.00.02, 05.25.02; Беларускі навукова–даследчыцкі інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы)
26. Сервачынскі, Ігар Мікалаевіч. Калабарацыяністы на акупаванай тэрыторыі Беларусі (ліпень 1941 — 1945 г.) (07.00.02; БДУ).
27. Стpынкоўскі, Сяргей Пятровіч. Гарадское самакіраванне ў вялікакняжацкіх уладаннях заходняй часткі Вялікага Княства Літоўскага ў XV — XVIII ст. (07.00.02; БДПУ)
28. Хоціна, Ала Іосіфаўна. Святочныя земляробчыя традыцыі беларусаў ХІХ — пачатку ХХ ст. (структурны аналіз) (07.00.07; ІЭІФ НАНБ)
29. Ялінская, Ірына Эдуардаўна. Дакументы нямецка–фашысцкіх органаў кіравання і ўстаноў як гістарычная крыніца (па матэрыялах Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці) (07.00.09; ІГ НАНБ)
30. Яшчанка, Аксана Рыгораўна. Этнаканфесійны склад і асаблівасці побыту насельніцтва Гомеля ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. (07.00.07; ІЭІФ НАНБ)

Анастасія Скеп‘ян

Тэгі: ,