БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Бібліятэка БГА

Кніжная серыя “Бібліятэка БГА” заснавана ў 1999 г. Спецыялізуецца на выданні актуальных гістарычных даследаванняў, твораў замежнай беларусікі, а таксама на публікацыі гістарычных крыніц (дакументаў, успамінаў і інш.).

Выдадзеныя кнігі серыі:

 1. Франц Кушаль. Спробы стварэньня Беларускага войска. Менск, 1999.
 2. Сымон Кандыбовіч. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі. Мінск, 2000.
 3. Алесь Белы. Хроніка „Белай Русі“. Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы. Мінск, 2000.
 4. Людміла Хмяльніцкая. Гісторык з Віцебска (жыццяпіс Аляксея Сапунова). Мінск: Энцыклапедыкс, 2001.
 5. Лявон Юрэвіч. Вырваныя бачыны: да гісторыі Саюзу Беларускай Моладзі. Мінск: Энцыклапедыкс, 2001.
 6. Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і  ўспамінах. Мінск: Медысонт, 2001 (2 выд. – 2006).
 7. Мікола Панькоў. Хроніка беларускага жыцьця на чужыне (1945–1984). Мінск, 2001.
 8. Юры Туронак. Беларуская кніга пад нямецкім кантролем (1939–1944). Мінск, 2002.
 9. Вітаўт Тумаш. Выбраныя працы. Мінск, 2002.
 10. Лявон Юрэвіч. Літаратурны рух на эміграцыі. Мінск, 2002.
 11. Юліуш Бардах. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага / пер. з польскай мовы М. Раманоўскага. Мінск, 2002. (2 папр. выд. – 2010).
 12. Райнэр Лінднэр. Гісторыкі і ўлада: нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў Беларусі ХІХ – ХХ ст. / пер. з нямецкай мовы Л. Баршчэўскага. Мінск: Медысонт, 2003. (2 выд. – 2005).
 13. Бернгард К’яры. Штодзённасць за лініяй фронту: Акупацыя, калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941–1944) / пер. з нямецкай мовы Л. Баршчэўскага. Мінск: Медысонт, 2005. (2 выд. – 2008).
 14. Аляксандр Надсан. Pro patria aliena: Кляштар беларускіх айцоў марыянаў у Друі (1924–1938). Мінск, 2006.
 15. Аляксандр Надсан. Княгіня Радзівіл і справа адраджэньня Уніі ў Беларусі. Мінск, 2006. (2 выд. — 2009).
 16. Анджэй Рахуба. Вялікае Княства Літоўскае ў парламенцкай сістэме Рэчы Паспалітай 1569–1763 / пер. з польскай мовы М. Раманоўскага. Мінск: Медысонт, 2008.
 17. Будучыня  гісторыі: зборнік артыкулаў па сучаснай гістарыяграфіі. Мінск, 2008.
 18. Мацей Мруз. Каталіцызм на паграніччы: Адносіны каталіцкай царквы да ўкраінскага і беларускага пытання ў Польшчы ў 1918–1925 г. / пер. з польскай мовы Я. Зялінскага. Мінск: Медысонт, 2008.
 19. Марцэлі Косман. З гісторыі і культуры Вялікага Княства Літоўскага / пер. з польскай С. Ішчанкі і інш. Мінск: Медысонт, 2010.
 20. Тымаці  Снайдэр. Рэканструкцыя нацый: Польшча, Украіна, Літва і Беларусь 1569 – 1999 / пер. з англійскай мовы М. Раманоўскага і В. Калацкай. Мінск: Медысонт, 2010.
 21. Юры Туронак. За кардонам Бацькаўшчыны. Успаміны. Мінск: Медысонт, 2010.
 22. Анджэй Валіцкі. Нацыя, нацыяналізм, патрыятызм / уступ А. Мэнцвэль; пераклад з польскай мовы А. Ластоўскага; навук. рэдактар Г. Сагановіч. Мінск: Медысонт, 2012.
 23. Дзмітры Сямёнаў. Дзённік. 1943–1947. Мінск: Медысонт, 2012.
 24. Рышард Радзік. Вытокі сучаснай беларускасці. Беларусы на фоне нацыятворчых працэсаў у Цэнтральна-Усходняй Еўропе ХІХ ст. / пер. з польскай Н. Дзенісюк ; навук. рэд. С. Рудовіч ; С. Токць. Мінск: Медысонт, 2012 (2 выд. – 2014).
 25. Тымаці Снайдэр. Крывавыя землі. Еўропа паміж Гітлерам і Сталіным / пераклад з англ. С. Петрыкевіча ; навук. рэд. Г. Сагановіч, У. Калаткоў. Мінск: Медысонт, 2013.
 26. Томас Бон. «Мінскі феномен». Гарадское планаванне і ўрбанізацыя ў Савецкім Саюзе пасля 1945 г. / пераклад з нямецкай Марыі Рытановіч; нав. рэдактар Г. Сагановіч. Мінск: Зміцер Колас, 2016.
 27. Генадзь Сагановіч. Грунвальд у беларускай гісторыі: спроба разбору палітычнага міфа. Мінск: Медысонт, 2015.
 28. Алена Маркава. Шлях да савецкай нацыі: Палітыка беларусізацыі (1924–1929). Мінск: Галіяфы, 2016.
 29. Рышард Радзік. Вакол ідэнтычнасці беларусаў / пераклад з польскай С. Петрыкевіча; навук. рэдактар Г. Сагановіч. Мінск: Лімарыус, 2017.
 30. Штэфан Родэвальд. «Пра Полацкую Венецыю». Калектыўныя дзеянні сацыяльных груп горада паміж Усходняй і Цэнтральнай Еўропай (Сярэднявечча, ранні Новы час, XIX ст. ― да 1914 г.) / пераклад з нямецкай М. Патоцкага, С. Паўлавіцкага, Г. Скакун; навук. рэдактар Г. Сагановіч. Мінск: Лімарыус, 2020.

BHR library

The book series “BHR`library” originates from 1999. It specializes on issuing topical historical research, works of foreign Belarusian studies including the publication of historical sources (documents, memoirs and others).