БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2011 г.

На ступень доктара гістарычных навук

Дук, Д. У. Полацк IX-XVIII стст.: узнікненне, фарміраванне і развіццё: (па археалагічных і пісьмовых крыніцах): 07.00.06 / Дук Дзяніс Уладзіміравіч; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 40 с. — Бібліягр.: с. 33-37 (46 назв.).

Макушников, О. А. Социально-экономическое и этнокультурное развитие Гомельского Поднепровья в V-XIII вв.: 07.00.06 / Макушников Олег Анатольевич; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 37 с. — Библиогр.: с. 25-34 (190 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Барабаш, Н. В. Государственная переселенческая политика в БССР (1946-1965 гг.): 07.00.02 / Барабаш Наталья Викторовна; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.).

Бездзель, В. Я. Становішча дзяцей і іх удзел у народнай барацьбе супраць акупантаў на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: 07.00.02 / Бездзель Вераніка Яўгеньеўна; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (14 назв.).

Бураков, В. Н. Государственная жилищная политика в БССР в период нэпа (1921-1929 гг.): 07.00.02 / Бураков Виктор Николаевич; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (17 назв.).

Бусько, С. І. Палітычная паліцыя ў беларускіх губернях: стварэнне, структура, дзейнасць (1898 — сакавік 1917 гг.): 07.00.02 / Бусько Сяргей Іванавіч; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 23 с. — Бібліягр.: с. 19-20 (15 назв.).

Вайцяховіч, А. В. Развіццё форм і відаў пахавальнага абраду на тэрыторыі Полацкай зямлі ў X-XII стст.: 07.00.06 / Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 27 с. — Бібліягр.: с. 22—24 (28 назв.).

Васильков, В. В. Политика Италии в регионе Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки в 2001-2009 гг.: 07.00.15. / Васильков Владимир Владимирович; Белорус, гос. унт. — Минск, 2011. — 25 с. — Библиогр.: с. 22 (7 назв.).

Гаврилов, В. И. Франко-американские отношения в 1995-2005 гг.: 07.00.15 / Гаврилов Вадим Иванович; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 19 (8 назв.).

Грунтоў, С. У Семантыка мемарыяльных помнікаў беларусаў канца XVIII — пачатку XXI стагоддзя: 07.00.07 / Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч; Інт мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. — Мінск, 2011. — 22 с. — Бібліягр.: с. 18-19 (9 назв.).

Гушчынскі, І. Г. Роля судовых устаноў у палітычным жыцці і сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі (1864-1914 гг.): 07.00.02 / Гушчынскі Ігар Генадзьевіч; Беларус. пед. унт імя М. Танка. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: 20-21 (10 назв.).

Забельникова, О. В. Формирование синкретической цивилизации в Латинской Америке: российская историография проблемы: 07.00.09 / Забельникова Ольга Васильевна; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (17 назв.).

Зуева, А. У. Культура шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі і яе роля ў развіцці супольнасцяў III — пачатку II тыс. да н. э.: 07.00.06 / Зуева Аляксандра Уладзіміраўна; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (9 назв.).

Казакоў, А. У. Эміграцыя знаці з рускіх княстваў у Вялікае княства Літоўскае (40-я гг. XV—30-я гг. XVI ст.):

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках435

07.00.03 / Казакоў Аляксандр Уладзіміравіч; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 21с. — Бібліягр.: с. 17-18 (12 назв.).

Кузьмич, В. Н. Белорусский участок советско-польской границы: становление и функционирование в 1921-1939 гг.: 07.00.02 / Кузьмич Валентина Николаевна; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 21-22 (9 назв.).

Лебедев, А. Д. Политика советской власти по отношению к Римско-католической церкви в БССР (1919-1929 гг.): 07.00.02 / Лебедев Андрей Дмитриевич; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 26 с. — Библиогр.: с. 19-23 (33 назв.).

Маскевіч Г. І. Сацыяльная стратыфікацыя сялянства Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.: 07.00.02 / Маскевіч Ганна Іванаўна; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 19-21 (20 назв.).

Мельнікаў, І. В. Польская гістарыяграфія этнасацыяльных працэсаў на тэрыторыі Беларусі ў 1861—1914 гг.: 07.00.09 / Мельнікаў Ігар Вячаслававіч; Беларус. дзярж. унт. — Мінск, 2011. — 29 с. — Бібліягр.: с. 23-26 (22 назв.).

Морозько, Е. В. Конфессиональная и социально-культурная жизнь Беларуси во второй половине XIX—начале XX вв.: (на примере Минской Православной епархии): 07.00.02 / Морозько Екатерина Владимировна; Белорус, гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.).

Морунов, А. А. Межконфессиональные отношения в Беларуси XIV — начала XXI вв.: (на примере православной и католической церквей: 07.00.07 / Морунов Александр Александрович; Инт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. — Минск, 2011. — 23 с. — Библиогр.: с. 19-20 (13 назв.).

Разуванава, К. С. Дзейнасць Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі (1926-1936 гг.): 07.00.02 / Разуванава Ксенія Сяргееўна; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 21 (7 назв.).

Рокан, М. К. Планировочная структура и архитектура Ура в III—II тыс. до н. э.: (по археологическим данным): 07.00.06 / Рокан Мохаммед Камил; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.).

Савик, С. А. Создание и развитие системы подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь (1991-2006 гг.): 07.00.02 / Савик Сергей Анатольевич; Нац. акад. наук Беларуси, Инт истории. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 18-21 (30 назв.).

Саллум, Ф. Роль Сирии в межарабских отношениях на Ближнем Востоке (1991-2003 гг.): 07.00.15 / Саллум Ферас; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 22 с. — Библиогр.: с. 19 (9 назв.).

Сувалаў, А. М. Праблема этнагенезу беларусаў у гістарыяграфіі канца XVIII — пачатку XX ст.: 07.00.09 / Сувалаў Алег Мікалаевіч; Беларус. пед. унт імя М. Танка. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (15 назв.).

Сцебурака, А. М. Развіццё адукацыі ў Беларусі ў другой палове XVI — першай палове XVII стагоддзяў: этнаканфесійны і сацыяльны аспекты: 07.00.02 / Сцебурака Анатоль Мікалаевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 20 с. — Бібліягр.: с. 17-18 (11 назв.).

Фірыновіч, А. Э. Дакументальныя матэрыялы па гісторыі паўстання 1863-1864 гг. у архівасховішчах Беларусі: 07.00.09 / Фірыновіч Алена Эдвардаўна; Нац. акад. навук Беларусі, Інт гісторыі. — Мінск, 2011. — 24 с. — Бібліягр.: с. 20-21 (12 назв.).

Шупляк, С. П. Паломничества в духовной и социально-политической жизни западноевропейского общества (IV-XIII вв.): 07.00.03 / Шупляк Сергей Петрович; Белорус. гос. унт. — Минск, 2011. — 24 с. — Библиогр.: с. 19-21 (25 назв.).

Наталля Анофранка

Тэгі: