БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Правілы публікацыі

Дасланыя артыкулы праходзяць папярэдняе ананімнае рэцэнзаванне. Рэдакцыя пакідае за сабой права адбору і рэдагавання атрыманых тэкстаў.

Пры падрыхтоўцы артыкулаў і рэцэнзій просім улічваць наступныя патрабаванні:

1. Рэдакцыя прымае да друку тэксты ў электронным варыянце, напісаныя ў тыпавым рэдактары (найлепш MS Word for Windows) шрыфтам Times New Roman. Пры выкарыстанні нетыпавога рэдактара матэрыялы павінны высылацца ў фармаце RTF. Калі выкарыстаны спецыяльныя шрыфты, яны перасылацца разам з артыкулам. Пры неабходнасці рэдакцыя патрабуе раздрукоўку.

2. Тэксты, якія прысылаюцца для друку ў БГА, павінны быць арыгінальныя і не публікаваныя нідзе раней па-беларуску.

3. Аб’ём артыкулаў не можа перасягаць 30 стандартных старонак (60 000 знакаў), аб’ём рэцэнзій – 5–6 старонак (да 12 000 знакаў). Здача матэрыялаў большага аб’ёму вымагае асобнага ўзгаднення з рэдакцыяй.

4. Фота, малюнкі, графікі і іншая нятэкставая інфармацыя перасылаецца ў любым графічным фармаце асобным файлам, з пазначэннем належнага для іх месца ў тэксце.

5. Артыкулы трэба перасылаць з рэзюмэ на англійскай мове (або па-беларуску) – 200–300 слоў.

6. Разам з тэкстам перасылаецца інфармацыя пра аўтара: імя, прозвішча, навуковая ступень і тытулы, месца працы, паштовы адрас, тэлефон, e-mail.

7. Адказнасць за дакладнасць звестак, змешчаных у публікацыі, кладзецца на аўтара.

Узор афармлення спасылак

Semkowicz A. Krytyczny rozbiór dziejów polskich Jana Długosza (do r. 1384). Kraków, 1887. S. 154.

Semkowicz A. Оp. cit. S. 56.

Александров Д. Н., Володихин Д. М. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в ХІІ–ХVІ веках. Москва, 1994. C. 134.

Александров Д. Н., Володихин Д. М. Борьба за Полоцк… C. 153.

Alexandrowicz S. Działania wojenne w XI–XIII wiekach // Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodniej Polski. T. 1. Białystok, 1986. S. 36–37.

Sielicki F. [rec.:] А. Мальдзіс. Францыск Скарына як прыхільнік збліження i ўзаемаразумення людзей і народаў. Мінск, 1988 // Slavia Orientalis. 1990. Nr. 3–4. S. 469–470.

Любiмаў А. А. Блiскучая перамога сталiнскай палiтыкi мiру // Работнiца i калгаснiца Беларусi. 1940. № 6. С. 1–2.

НГАБ. Ф. 1727. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 1325.

Пасля кожнага знака пунктуацыі пакідаецца прабел. Канцы радкоў, новыя абзацы і новыя старонкі афармляюцца адпаведна праз Tab, Enter, Ctrl + Enter.

Тэксты высылаюцца па электроннай пошце на адрас: bhr@belhistory.eu

The authors’ instruction

1. The editorial board accepts texts to be published in electron form, written under standard editor (best of all MS Word for Windows) in Times New Roman. When using non-standard editor the materials must be sent in RTF. When special fonts are used they are sent together with the article. If necessary the editorial board may ask for printing.

2. The texts sent to be published in Belarusian Historical Review must be original, i.e., never published before in Belarusian

3. The size of the article cannot exceed 30 standard pages (60 000 characters), the size of the review must be not more than 5-6 pages (up to 12 000 characters). The materials which exceed the given limitations require special agreement with the editorial board.

4. Photos, drawings, diagrams and other non-textual materials are sent in any graphics format with a separate file indicating their due place in the text.

5. The articles must be sent with the summary in English (or Belarusian) in 200–300 words.

6. Alongside with the text the author’s fact- file must be sent : first name, last name, scientific degree and titles , job, postal address , telephone , e-mail.

7. Responsibility for inaccuracies in information rests with the author.

The example of references

Semkowicz A. Krytyczny rozbiór dziejów polskich Jana Długosza (do r. 1384). Kraków, 1887. S. 154.

Semkowicz A. Оp. cit. S. 56.

Александров Д. Н., Володихин Д. М. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в ХІІ–ХVІ веках. Москва, 1994. C. 134.

Александров Д. Н., Володихин Д. М. Борьба за Полоцк… C. 153.

Alexandrowicz S. Działania wojenne w XI–XIII wiekach // Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodniej Polski. T. 1. Białystok, 1986. S. 36–37.

Sielicki F. [rec.:] А. Мальдзіс. Францыск Скарына як прыхільнік збліження i ўзаемаразумення людзей і народаў. Мінск, 1988 // Slavia Orientalis. 1990. Nr. 3–4. S. 469–470.

Любiмаў А. А. Блiскучая перамога сталiнскай палiтыкi мiру // Работнiца i калгаснiца Беларусi. 1940. № 6. С. 1–2.

НГАБ. Ф. 1727. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 1325.

After each character a space must be left. The end of the lines, new paragraphs are done via Tab, Enter, Ctrl + Enter, respectively.