БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных навуках, дапушчаных да абароны ў 2013 г.

На ступень доктара гістарычных навук

Здановіч, У. В. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945 гг.) у адлюстраванні айчыннай гістарыяграфіі : 07.00.09 / Здановіч Уладзімір Васільевіч ; ДНУ “Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2012. – 46 с. – Бібліягр.: с. 37–43 (62 назв.).

Лавринович, Д. С. Общероссийские либеральные партии и организации в общественно-политической жизни Беларуси (1905–1918 гг.) : 07.00.02 / Лавринович Дмитрий Сергеевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 48 с. – Библиогр.: с. 37–45 (79 назв.).

Ярмусик, Э. С. Римско-католическая церковь в Беларуси (1939–1991 гг.) : 07.00.02 / Ярмусик Эдмунд Станиславович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 49 с. – Библиогр.: с. 38–46 (76 назв.).

На ступень кандыдата гістарычных навук

Али Абед Али. Внешняя политика Ирака в 2003– 2011 гг. : 07.00.15 / Али Абед Али ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 23 с. – Библиогр.: с. 20 (9 назв.).

Аўсейчык, У. Я. Эвалюцыя пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя : 07.00.07 / Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч ; ДНУ “Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2013. – 20, [1] с. – Бібліягр.: с. 16–18 (19 назв.).

Блищ, В. Л. Этнографическое наследие белорусов в агроэкотуризме : 07.00.07 / Блищ Валентина Леонидовна ; ГНУ “Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит. Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2012. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (13 назв.).

Вайцешчык, Г. С. Мястэчкі Заходняй Беларусі (1921– 1939 гг.): сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіццё : 07.00.12 / Вайцешчык Ганна Станіславаўна ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2013. – 23 с. – Бібліягр.: с. 18–20 (24 назв.).

Витковский, С. М. Политика США в отношении КНР в период президентства Дж. Буша-младшего : 07.00.15 / Витковский Святослав Мечиславович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 27 с. – Библиогр.: с. 23–24 (13 назв.).

Врублеўскі, Ю. У. Гістарыяграфія гісторыі ўзнікнення і развіцця гарадоў на тэрыторыі Беларусі ў ІХ–ХІІІ стст. : 07.00.09 / Врублеўскі Юрый Уладзіміравіч ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2013. – 24 с. – Бібліягр.: с. 19–21 (18 назв.).

Ганбаров, Б. А. Республика Беларусь во внешней политике Азербайджанской Республики в 2011–2012 гг. : 07.00.03 / Ганбаров Балдадаш Акиф оглы ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (14 назв.).

Ганчар, У. А. Эвалюцыя знахарства ў Беларускім Палессі ў ХХ – пачатку ХХІ ст. : 07.00.07 / Ганчар Уладзімір Алегавіч ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2013. – 22 с. – Бібліягр.: с. 17–19 (19 назв.).

Голубев, О. Е. Великое княжество Литовское и Константинопольский патриархат: становление и развитие церковно-политических взаимоотношений (1316–1387 гг.) : 07.00.03 / Голубев Олег Евгеньевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (12 назв.).

Дядичкина, Н. Е. Международное научное сотрудничество Академии наук БССР (вторая половина 1950-х – 1980-е годы) : 07.00.02 / Дядичкина Наталья Евгеньевна ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2013. – 23, [1] c. – Библиогр.: с. 19–21 (16 назв.).

Зябко, А. А. Антываенны рух на тэрыторыі Беларусі (ліпень 1914 – люты 1917 г.) : 07.00.02 / Зябко Андрэй Аляксандравіч ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2013. – 23 с. – Бібліягр.: с. 19–20 (11 назв.).

Игнатовец, Л. М. Белорусский учебный округ: создание и деятельность (1829–1850 гг.) : 07.00.02 / Игнатовец Людмила Михайловна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 23 с. – Библиогр.: с. 19–20 (11 назв.).

Карпекін, К. Р. Іўдзейскія абшчыны ў БССР (студзень 1919 – верасень 1939 г.) : 07.00.02 / Карпекін Канстанцін Рыгоравіч ; ДНУ “Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2013. – 24 [1] c. – Бібліягр.: с. 19–22 (26 назв.).

Кваченок, В. В. Социально-экономическое развитие и этнорелигиозная жизнь средневековой Испании в российской историографии ХІХ – нач. ХХІ в. : 07.00.09 / Кваченок Виталий Витальевич ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2013. – 22 c. – Библиогр.: с. 18– 19 (14 назв.).

Кривчиков, В. М. Формирование системы тылового обеспечения войск Красной Армии на территории БССР (1924 – 22 июня 1941 г.) : 07.00.02 / Кривчиков Владислав Михайлович ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2013. – 25 c. – Библиогр.: с. 19–22 (28 назв.).

Кузюкович, А. П. Государственная политика по формированию здорового образа жизни в Советской Беларуси в 1920–1930-е гг. : 07.00.02 / Кузюкович Анна Петровна ; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск, 2013. – 24 с. Библиогр.: с. 19–21 (15 назв.).

Магалінскі, І. У. Вытворчасць, тыпалогія і храналогія вырабаў з каляровых металаў Х–ХVII стст. з тэрыторыі Полацка : 07.00.06 / Магалінскі Ігар Уладзіміравіч ; ДНУ “Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2013. – 20, [1] c. – Бібліягр.: с. 17–19 (15 назв.).

Максимчик, А. Н. Присоединение Северного Кавказа к России в историографии ХІХ – начала ХХІ в. : 07.00.09 / Максимчик Андрей Николаевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (12 назв.).

Мацюш, П. А. Развіццё вышэйшай гістарычнай адукацыі ў БССР (1961–1985 гг.) : 07.00.02 / Мацюш Павел Аркадзьевіч ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2013. – 25 с. – Бібліягр.: с. 19–22 (19 назв.).

Паддубская, А. Ф. Каталіцкая царква ў грамадскапалітычным жыцці Італіі (1943–1961 гг.) : 07.00.03 / Паддубская Алена Фёдараўна ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2013. – 24 с. – Бібліягр.: с. 20–21 (14 назв.).

Петаченко, Г. А. Пролетаризация советской высшей школы (1918–1929 гг.) : 07.00.03 / Петаченко Григорий Алексеевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 24 с. – Библиогр.: с. 20–21 (12 назв.).

Савик, С. А. Система подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь (1991– 2006 гг.) : 07.00.02 / Савик Сергей Анатольевич ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. –Минск, 2013. – 25 c. –Библиогр.: с. 19–2 (40 назв.).

Савчук, Т. П. Увековечение событий Великой Отечественной войны в Беларуси : 07.00.02 / Савчук Татьяна Петровна ; ГНУ “Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2013. – 21 c. – Библиогр.: с. 17–18 (10 назв.).

Сакович, Е. Г. Англоязычная историография советской внешней политики середины 1950-х – середины 1960-х гг. : 07.00.09 / Сакович Екатерина Георгиевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 24 с. – Библиогр.: с. 20– 21 (14 назв.).

Сакума, С. Л. Особенности этносоциальной адаптации вьетнамцев, китайцев, корейцев и японцев в Беларуси в 1980–2011 годах : 07.00.07 / Сакума Сергей Львович ; ГНУ “Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит. Нац. акад. наук Беларуси”. – Минск, 2012. – 22 с. – Библиогр.: с. 18– 19 (12 назв.).

Трубчык, П. А. Нацыянальнае пытанне ў праграмах і дзейнасці палітычных партый і груповак на тэрыторыі Беларусі (канец ХІХ ст. – 1914 г.) : 07.00.02 / Трубчык Павел Анатольевіч ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2013. – 24 с. – Бібліягр.: с. 19–21 (17 назв.).

Якубаў, В. У. Інфлянты ў знешняй і ўнутранай палітыцы ВКЛ у канцы XVI – пачатку XVII ст. : 07.00.02 / Якубаў Віктар Уладзіміравіч ; ДНУ “Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі”. – Мінск, 2013. – 20, [1] c. – Бібліягр.: с. 17–19 (15 назв.).

Тэгі: