БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Юліуш Бардах. Мае спатканні з Мікалаем Улашчыкам


З Мікалаем Мікалаевічам Улашчыкам пазнаёміўся ў час аднаго з маіх побытаў у Маскве, у другой палове 1960-х г. Збіраў тады матэрыялы для манаграфіі пра Вацлава Аляксандра Мацяеўскага (1793-1887), вядомага гісторыка славянскага права, і бываў у сектары гісторыі феадалізму Інстытуту гісторыі Акадэміі навук СССР.

Аднаго дня Ганна Леанідаўна Харашкевіч пазнаёміла мяне з маўклівым калегам, сказаўшы, што нас лучыць супольная зацікаўленасць мінулым Вялікага Княства Літоўскага. На працягу майго, на той час месячнага побыту сустракаліся з Мікалаем Мікалаевічам пару разоў. Ён выявіў жывую зацікаўленасць станам даследаванняў гісторыі Літвы і Беларусі феадальнага перыяду ў польскай гістарычнай навуцы. З навуковай інфармацыяй тады, як і раней, мелі праблемы, асабліва калі гэта тычылася прац, якія яшчэ былі ў працэсе, але падобна было і з апублікаванымі. Мой суразмоўца быў у гэтай матэрыі пільным і патрабавальным. У сваю чаргу я цікавіўся станам даследаванняў гісторыі ВКЛ у навуцы беларускай. Мне хацелася ведаць, у якой ступені знайшлі працяг традыцыі Інбелкульту, а потым Беларускай Акадэміі Навук, а таксама школа Ўладзіміра Пічэты.

У часе майго наступнага побыту атрымаў ад Мікалая Мікалаевіча «Бібліяграфію па гісторыі Беларусі. Феадалізм і капіталізм», выдадзеную ў 1969 г. Інстытутам гісторыі Акадэміі навук БССР. Яна ахапляла толькі пазіцыі, апублікаваныя на мовах беларускай, рускай і ўкраінскай. Кніга была прыкметай — і так яе ўспрымаў Улашчык —пэўнага ажыўлення беларускіх даследаванняў. Таму я хутка апублікаваў даволі аб’ёмную рэцэнзію на «Бібліяграфію» у «Kwartalniku Historycznym» (1973, Nr.3), выказаўшы, між іншага, пажаданне, каб у другім томе знайшлі месца і працы па гісторыі Беларусі, апублікаваныя на іншых мовах, асабліва па-польску, прапанаваўшы наладзіць дзеля гэтага супрацоўніцтва паміж інстытутамі гісторыі абедзьвюх нашых Акадэмій навук.

У 1970 г. меў прыемнасць ахвяраваць Улашчыку том маіх «Studiów z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII wieku», і атрымаў тады ад яго вялікі цёплы ліст. Трэба сказаць, што паміж намі паступова завязалася сувязь, якая неўзабаве набыла ўсе рысы прыязні. Пад час кожнага побыту ў Маскве, а ў 1970-х я бываў там практычна кожны год, працягваючы свае працы над гісторыяй гістарыяграфіі, заўсёды сустракаўся з Мікалаем Мікалаевічам, праводзячы з ім ужо доўгія, шчырыя размовы. Распавядаў мне тады сцісла, не ўдаючыся ў дэталі, што быў рэпрэсаваны, і хоць пасля рэабілітацыі змог вярнуцца да навуковай працы, прычым на прэстыжным месцы, — у саюзнай Акадэміі навук, ня меў магчымасці вярнуцца ў Мінск і працаваць там, дзе быў бы ў найбліжэйшым для яго асяроддзі і кшталтаваў бы маладых беларускіх гісторыкаў.

У 1973 г. парадаваў мяне, ахвяраваўшы з сардэчнай дэдыкацыяй сваю кнігу «Нарысы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі феадальнага перыяду» (Масква, 1973). Апублікаваў на гэтую працу аб’ёмную рэцэнзію ў спецыялізаваных «Studiach Zródłoznawczych» (Т.ХІХ, 1974). «Studia» выдаюцца ў фармаце in folio, а рэцэнзія набрана петытам, таму на 3 старонках друку змясцілася больш за 10 старонак машынапісу. Значэнне працы ацаніў высока, асабліва падкрэсліваючы аб’ектывізм аўтара, які выявіўся, між іншага, у крытычнай ацэнцы дзейнасці Віленскай археаграфічнай камісіі, паўсталай пасля 1863 г., у паказе тэндэнцыйнасці апублікаваных ёю крыніц, асабліва ў першыя дзесяцігоддзі. Мікалай Мікалаевіч не завагаўся, называючы яе «арганізацыяй прапагандысцкай» (С.134), і сцвердзіў, што «складаныя працэсы, якія вякамі цягнуліся ў Беларусі, Камісія тлумачыла самым прымітыўным чынам» (С.129), не цураючыся нават — гаворка пра першыя тамы — фальшавання дакументаў, каб падкрэсліць «истинно русский» характар так званага Заходняга краю. Звярнуў таксама ўвагу, што ў ёй адкінутае прынятае тады таксама расійскай навукай азначэнне Вялікага Княства як дзяржавы літоўска-рускай (трэба помніць, што пад назвай русіны разумелі тады беларусаў, а таксама ўкраінцаў). Думаю, болей Мікалай Мікалаевіч і ня мог тады напісаць.

Меў таксама крытычныя заўвагі, датычныя таго, што быў прапушчаны шэраг польскіх прац па археаграфіі Беларусі, асабліва Рычарда Мяніцкага пра Віленскую археаграфічную камісію (1927) і пра Архіў старажытных актаў у Віцебску (1939). Апошняе вынікала, як ужо адзначаў вышэй, з цяжкасцяў узаемнага інфармавання, а таксама з накінутага аўтару зверху абмежавання выключна археаграфіяй беларускай у сэнсе межаў савецкай Беларусі. У выніку былі абмінуты Літоўскія Статуты, меўшыя падставовае значэнне для гісторыі Беларусі, або такія выданні, як «Апісанне дакументаў і папер, якія захоўваюцца ў Маскоўскім архіве Міністэрства юстыцыі, Кн.21: Кнігі Літоўскай метрыкі» (Масква, 1915). Неставала таксама публікацыяў эміграцыйных даследчыкаў на чале з І.І.Лапам. Мне здалося, што Мікалай Мікалаевіч застаўся нават задаволены гэтымі крытычнымі заўвагамі, бо па-сутнасці яны былі скіраваныя супраць накінутых яму абмежаванняў, спрэчных з гістарычнай рэчаіснасцю, якая патрабавала даследаваць Вялікае Княства Літоўскае як цэлае, а не згодна з «межамі, вызначанымі ўвосень 1939 г.».

Згаданых абмежаванняў ужо не было, калі ў 1975 і 1980 г. Мікалай Мікалаевіч апублікаваў Хронікі Літоўскую і Жамойцкую ды Быхаўца, а таксама беларуска-літоўскія летапісы ў 32 і 35 тамах «Поўнага збору рускіх летапісаў». Што праўда, агульны тытул мог выклікаць заўвагі, бо гэта не былі летапісы расійскія, але выдаўцы маглі спаслацца на тое, што большасць іх ужо публікавалася ў 17 томе дарэвалюцыйнага выдання летапісаў. Важна, што гэтыя бясцэнныя крыніцы выйшлі ў надзвычай сумленнай і скрупулёзнай рэдакцыі М.Улашчыка, які звязваў з імі сваё імя даследчыка і выдаўца. Маю абодва гэтыя тамы з дэдыкацыяй аўтара, выкарыстоўваў іх, публікуючы праз некалькі гадоў пасля таго артыкул «Chronik in Litauen» y «Lexicon des Mittelalters» (Т.2, Мііпспеп, 1983), дзе гаварыў і пра выдаўца.

У 1980 г. нашыя кантакты аслаблі з незалежных ад нас прычынаў. Мікалай Мікалаевіч недамагаў яшчэ ў 1970-х. Хвароба сэрца, да якой верагодна спрычынілася тое, што ён прайшоў праз няволю, не дазволіла нам спаткацца пад час майго побыту ў Маскве ў верасні, калі займаўся карэктурай расійскага выдання «Гісторыі дзяржавы і права Польшчы» (Масква, 1980). А потым, праз колькі гадоў, навуковыя сувязі паміж савецкімі і польскімі гісторыкамі сталі замарожвацца. Баючыся «крамолы», у выдаваных у Маскве публікацыях некалькі гадоў не дазвалялася нават называць прозвішчы яшчэ жывых польскіх гісторыкаў (за выняткам пары «благонадейных», да якіх мяне не залічылі). У выпадку вострай патрэбы спасылаліся на назву часопіса, называючы год, нумар і старонкі, але не падавалі прозвішча аўтара і назвы артыкула. А кніжных выданняў наогул не згадвалі.

Калі перыяд гэтага своеасаблівага «навуковага карантыну» мінуў, Мікалая Мікалаевіча, на жаль, ужо не было сярод жывых. Ён назаўсёды застаўся ў маёй памяці як чалавек сціплы, стрыманы, які ў той жа час жыва цікавіўся ўсім, што тычылася яго жыццёвага захаплення — навукі гісторыі, якой прысвяціў сваё жыццё. Рад быў, што можа працаваць над гісторыяй любімай Беларусі, перажываў, што мусіць рабіць гэта далёка ад сваіх, хоць усюды карыстаўся сімпатыяй і прызнаннем, якія цалкам заслужыў. Ягоны навуковы даробак з’яўляецца непераходнай каштоўнасцю і будзе служыць многім пакаленням даследчыкаў гісторыі Беларусі, Літвы, Полыпчы і Расіі.

Юліуш Бардах, доктар габілітаваны, прафэсар, сапраўдны член ПАН

2.Х.1995

Наверх