БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Выданні, атрыманыя рэдакцыяй

Варонін, Васіль А. Рэестр путных баяр Полацкага ваяводства 1585 года. Мінск: РІВШ, 2009.

Візіты уніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў 1680-1682 гг. : Зборнік дакументаў / Укладальнік Д. В. Лісейчыкаў. Мінск: І. П. Логвінаў, 2009.

Галенчанка, Георгій Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі ХV — сярэдзіны ХVІІ ст. Мінск: Беларуская навука 2008.

Гардзіенка, Алег. Беларускі кангрэсавы камітэт Амэрыкі (БККА). Смаленск 2009.

Голубеў, Валянцін. Сельская абшчына ў Беларусі ХVІ -ХVІІІ стст. Мінск: Беларуская навука 2008.

Зашкільняк, Леонід. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. Львів: ПАІС, 2007.

Криволап Алексей, Матусевич Елена. Культурная идентичность в контексте Пограничья.

Конструирование белорусского медиа-ландшафта: FM-радио. Вильнюс: ЕГУ, 2008.

Образ іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретаціï. Матеріали міжнародноï науковоï конференціï. Киïв, 15-16 грудня 2005 р. Киïв 2008.

Современные учебники истории на Южном Кавказе. Под ред. Л. Веселого. Прага: АМО, 2009.

Темушев, Виктор Н. Гомельская земля в конце XV— первой половине XVI в. Территориальные трансформации в пограничном регионе. Москва: Квадрига, 2009.

Шыбека, Захар В. Гарадская цывілізацыя: Беларусь і свет. Курс лекцый. Вільня: ЕГУ, 2009.

Яковенко, Наталя. Вступ до історіï. Киïв: Критика, 2007.

Bohn, Thomas M. Minsk — Muster Stadt des Sozialismus. Stadtplanung und Urbanisierung in der Sowjetunion nach 1945. Köln — Weimar — Wien, Böhlau Verlag 2008.

Kirkiene, Genute. LDK politicos elito galingieji: Chodkevičiai XV-XVI amžiuje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Kupisz, Dariusz. Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717. Lublin: UMCS, 2008.

Litwin, Henryk. Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648. Warszawa: DiG, 2009.

Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo mścisławskie 1667 r. Opracował A. Rachuba. Warszawa: DiG, 2008.

Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo smoleńskie 1650 r. Pod red. Andrzeja Rachuby. Opracowali St. Dumin i A. Rachuba. Warszawa: DiG, 2009.

Nad społeczeństwem staropolskim. T.1. Kultura -Instytucje — Gospodarka w XVI-XVIII st. Pod red. К Łopateckiego i W. Walczaka. Białystok 2007.

Rachuba Andrzej, Kiaupienė Jūratė, Kiaupa Zigmantas. Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski. Warszawa: DiG, 2008.

Społeczeństwo staropolskie. Seria Nowa. T.1. Red. nacz. A. Karpiński. Warszawa 2008.

Studia historyczno-prawne. Księga poświęcona pamięci Profesora Jana Seredyki. Pod red. Wі. Koczorowskiego. Opole 2008.

350-lecie Unii hadziackiej (1658-2008) / pod red. T. Hynczewskiej-Hennel, P. Krolla i M. Nagielskiego. Warszawa: DiG, 2008.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. T. II. Województwo trockie, XIV—XVIII wiek. Pod red. Andrzeja Rachuby. Opracowali H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, A. Haratym przy współpracy A. Macuka i J. Aniszczanki. Warszawa: DiG, 2009.

Ab Imperio. 2008, №1-4; 2009, №1.

Commentarii Polocenses Historici. T. 3 (2006)

Hansische Geschichtsblätter. 126. Jahrgang (2008).

Kwartalnik Historyczny. 2008, nr. 1-4; 2009, nr. 1.

Przegląd Wschodni. T. X, Z.1 (37), Z.2 (38)

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. T.1 (2007), 2 (2008).

Zapiski Historyczne. 2007, nr. 1-4, Suplement; 2008, nr. 1, 2-3, Suplement.

Тэгі: