БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Дысертацыi па гiсторыi Беларусi (1994-1997) (Ларыса Мiхальчук)

1994

Брыгадзiн, Пётр Iванавiч. Эсэры ў Беларусi (канец ХIX ст. — люты 1917 г.): (07.00.02, БДУ).
Давiдовiч, Аляўцiна Валер’еўна. Грамадска-палiтычная дзейнасць Д.Ф.Жылуновiча (1905-1937): (07.00.01, БДГУ).
Яршова, Эльвiра Барысаўна. Гiстарычны лёс мастацкай iнтэлiгенцыi Беларусi (1917-1941): (07.00.02, Маск. пед. ун-т).*
Качалаў, Iгар Леанiдавiч. Тэорыя афiцыяльнай народнасцi i яе стваральнiкi: (07.00.02, БДУ).
Клепiкаў, Мiкалай Яўгенавiч. Станаўленне дзяржаўнай сiстэмы аховы помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi (1917-1932 г.): (07.00.02, БДУ).
Кананенка, Пётр Васiлевiч. Дзейнасць педагагiчных калектываў, грамадскiх арганiзацыяў прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў Беларусi па прававым выхаваннi навучэнцаў i папярэджаннi правапарушэняў (1971-1980 г.): (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Кучынскi, Анатоль Iосiфавiч. Работа партыйных камiтэтаў i арганiзацыяў з кадрамi: рэальныя працэсы, супярэчнасцi, тэндэнцыi (На матэрыялах Кампартыi Беларусi. 1976-1985 г.): (07.00.01, БДУ).
Лiхтаровiч, Аляксандр Львовiч. Роля прафсаюзаў Беларусi ў лiквiдацыi непiсьменнасцi насельнiцтва (1917-1932 г.): (07.00.02, Акад. працы i сацыяльных адносiнаў).
Мiхальчанка, Аляксандр Мiкалаевiч. Станаўленне i развiццё iнфармацыйнай службы Беларусi: (10.01.03, 07.00.02, БДУ).
Пiваварчык, Сяргей Аркадзевiч. Гарадзiшчы X-XIII ст. беларускага Панёмання: (07.00.06, IГ АНБ).
Ратайчык, Лешак. Польскамоўная журналiстыка ў Рэспублiцы Беларусь: тэндэнцыi развiцця (1776-1994): (10.01.10, 07.00.02, БДУ).
Смалянчук, Аляксандр Фёдаравiч. Польскi нацыянальны рух на Беларусi i Лiтве напярэдаднi i ў перыяд рэвалюцыi 1905-1907 г.: (07.00.02, IГ АНБ).
Шумскi, Фёдар Аляксандравiч. Удзел прафсаюзаў Беларусi ў ахове здароўя працоўных (1976-1985): (07.00.02, БДУ).

1995

Афанасьеў, Уладзiмiр Мiкалаевiч. Гiсторыя будаўнiчых рабочых Беларусi: рост колькасцi i падвышэнне прафесiйна-тэхнiчнага ўзроўню (1976-1985 г.): (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Багдановiч, Алена Генадзеўна. Праблема нацыянальнай дзяржаўнасцi ў грамадска-палiтычным руху Беларусi (сакавiк 1917 — студзень 1919 г.): (07.00.02, БДУ).
Гарбачова, Вольга Васiлеўна. Паўстанне 1830-1831 г. на Беларусi: (07.00.02, IГ АНБ).
Дубянецкi, Эдуард Станiслававiч. Мiжнацыянальныя адносiны на Беларусi ў 20-я гады ХХ ст.: (07.00.02, БДУ).
Жумар, Сяргей Уладзiмiравiч. Акупацыйны перыядычны друк на тэрыторыi Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны (На матэрыялах беларускамоўных выданняў): (07.00.02, IГ АНБ).
Калачова, Iрына Iванаўна. Этнапедагагiчныя традыцыi беларусаў i iх уплыў на сучасную гарадскую сям’ю (З вопыту даследавання сямей г. Мiнска): (07.00.07, IМЭФ АНБ).
Калечыц, Алена Генадзеўна. Экасацыяльныя сiстэмы каменнага векy Усходняй Беларусi: (07.00.06, 11.00.04, IГ АНБ).*
Караў, Дзмiтры Уладзiмiравiч. Беларуская гiстарыяграфiя ў канцы XVIII — пачатку ХХ ст.: (07.00.02, IГ АНБ).*
Качалаў, Iгар Леанiдавiч. Тэорыя афiцыйнай народнасцi i яе стваральнiкi: (07.00.02, БДУ).
Котаў, Iгар Сяргеевiч. Кааперацыя ў грамадска-палiтычным жыццi БССР (20-я — пач. 30-х гадоў): (07.00.02, IГ АНБ).
Мазец, Валянцiн Генрыхавiч. Беларуская Народная Рэспублiка: абвяшчэнне i дзейнасць (1918 год): (07.00.02, IГ АНБ).
Майданаў, Iван Iсакавiч. Органы дзяржаўнай бяспекi ў 20-я гады (На матэрыялах БССР): (07.00.02, Маск. дзярж. адкр. пед. ун-т).*
Навагродскi, Тадэвуш Антонавiч. Беларуская народная кулiнарыя XIX — пачатку ХХ стагоддзя (cтруктурны аналiз): (07.00.07, IМЭФ АНБ).
Прохараў, Андрэй Аркадзевiч. Сакральнае абгрунтаванне ўлады правадыра ва ўсходнеславянскiх плямёнаў паводле дадзеных гiстарычных паданняў i фальклору (на Iндаеўрапейскiм фоне): (07.00.03, БДУ).
Тумiловiч, Галiна Мiкалаеўна. Дваранства Беларусi ў канцы XVIII -першай палове XIX ст.: (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Чаквiн, Iгар Усеваладавiч. Этнiчная гiсторыя беларусаў эпохi феадалiзму (XIV — першая палова XVII ст.): (07.00.02; 07.00.07, IГ АНБ).*
Яцкевiч, Iгар Георгiевiч. Агiтацыйная i прапагандысцкая дзейнасць Бунда ў Беларусi ў 1907 — першай палове 1914 гадоў: (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).

1996

Астрога, Вiктар Аляксандравiч. Даследaванне новай i навейшай гiсторыi замежных краiн y Беларусi ў мiжваенны перыяд (1921-1941): (07.00.02; 07.00.03, БДУ).
Афонiна, Клаўдзiя Iванаўна. «Колoкoл» А.I.Герцэна i Н.П.Агарова пра Беларусь i Лiтву: (07.00.22, БДУ).
Вабiшчэвiч, Аляксандр Мiкалаевiч. Нацыянальная школа ў Заходняй Беларусi: стан i праблемы захавання (1921-1939 г.): (07.00.02, IГ АНБ).
Герасiмава, Iна Паўлаўна. Яўрэйская адукацыя ў Беларусi ў XIX -пачатку XX ст. i стаўленне да яе расiйскага сама-дзяржаўя: (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Гурэцкi, Аляксандр Антонавiч. Палiтыка царызму ў галiне адукацыi ў Беларусi ў канцы XVIII — першай чвэрцi XIX ст. (1772-1825): (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Карзенка, Георгiй Уладзiмiравiч. Навуковыя кадры Беларусi: праблемы фармавання i развiцця (1944-1990): (07.00.02, IГ АНБ). *
Кручак, Пётр Сцяпанавiч. М.В.Доўнар-Запольскi як вучоны i грамадскi дзеяч: (07.00.02; 07.00.09, Беларус. дзярж. тэхнал. ун-т).
Лучанкова, Алена Сцяпанаўна. Дзейнасць спажывецкай кааперацыi Беларусi (1920-1930): (07.00.02, БДУ).
Марзалюк, Iгар Аляксандравiч. Магiлёў у XII-XVIII ст. (Па матэрыялах археалаг. даслед. i пiсьмовых крынiц): (07.00.06, IГ АНБ).
Мезга, Мiкалай Мiкалаевiч. Палiтыка Рапала i польска-савецкiя стасункi ў 1922-1926 гадах: (07.00.03, БДУ).
Несцярчук, Леанiд Мiхайлавiч. Баявыя дзеяннi 3-й заходняй рускай армii ў Айчынную вайну 1812 года на тэрыторыi Беларусi: (07.00.02, БДУ).
Пiчукоў, Вiктар Пятровiч. Грамадска-палiтычныя пазiцыi легальнага друку Беларусi ў канцы XIX — пачатку XX ст.: (07.00.02, IГ АНБ).
Тогулева, Алена Дзмiтрыеўна. Беларуская сацыялiстычная грамада: праблемы ўтварэння i палiтычнай дзейнасцi: (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).
Цуба, Мiхаiл Вiктаравiч. Беларускi нацыянальны рух у перыяд памiж дзвюма дэмакратычнымi рэвалюцыямi (1907 — люты 1917 г.): (07.00.02, Беларус. дзярж. пед. ун-т).

1997

Бадак, Андрэй Юр’евiч. Нацыянальная палiтыка ў БССР (1943-1955): (07.00.02, IГ АНБ).
Канановiч, Уладзiмiр Iльiч. Дыпламатыя ВКЛ у 1480-х — першай чвэрцi ХVI ст. (Адносiны ВКЛ з Вялiкiм княствам Маскоўскiм i Крымскiм ханствам): (07.00.02, IГ АНБ).
Семянчук, Альбiна А. Польскiя хронiкi другой паловы ХVI ст. як крынiца па гiсторыi ВКЛ: (07.00.09, IГ АНБ).
Токць, Сяргей М. Дзяржаўны апарат царызму ў Беларусi ў 30-60-х г. ХIХ ст. (структура, функцыi, чыноўнiцкi корпус): (07.00.02, IГ АНБ).

Ларыса Мiхальчук*Доктарскія дысертацыі

Тэгі: ,