БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Юрый Мыцык. Чачэрскае староства ў апісанні 1773 года.

У Інстытуце рукапісаў Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У. І. Вярнадскага (ІР НБУВ) мы выявілі цікавы дакумент на 15 старонках, напісаны на рускай мове каліграфічным почыркам – “Описание староства Чечерского, находящегося в Рогатинской провинции”. Складзены ён быў у 1773 г., адразу пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай (1772), калі ўсходняя Беларусь трапіла пад уладу Расійскай імперыі. Расійская адміністрацыя была зацікаўлена ў інвентарызацыі маёмасці новых уладанняў, таму яны старанна апісваліся. Апрача таго, тут знаходзім і іншыя цікавыя сведчанні.

Невядомы укладальнік (укладальнікі) коратка характарызуе геаграфічнае становішча Чачэрскага староства і адзначае, што паўз мястэчка “простирается от Могилева чрез Пропойск в Гомель и Чернигов почтовая дорога”, а таксама што староства з 1772 г. межавала з Расійскай імперыяй. Далей ідзе падрабязная характарыстыка зямлі староства, мерапрыемстваў насельніцтва па паляпшэнні яе ўрадлівасці, ураджаяў жыта, грэчкі, ячменю; становішча жывёлагадоўлі. Сялянскія палі былі абмежаваны ракой Сож, палямі, што належалі Чачэрску, і палямі дробных шляхцічаў, якія жылі ў суседнім сяле Малынічы. Тут аўтар згадвае сяло Сапрыкі і аднайменны фальварак (“форверк”). Але пытанне было не ў колькасці зямлі а ў яе якасці і ў недастатковай колькасці гною. Таму, па словах сялян ічачэрскага намесніка Карвоўскага, у 1767–1773 г. быў моцны неўраджай і голад, сяляне ў хлеб падмешвалі кару дрэў, Чачэрскае староства ў апісанні 1773 года “гнилой дуб и прочее”, з-за чаго некаторыя “распухши померли”. Ды і потым сяляне пакутавалі ад паўгалоднага існавання. Не ратавалі становішча і “хлебные магазины”, таму што два з іх бралі хлеб у Слуцк, Гомель, Рагачоў, Прапойск пераважна для расійскіх войскаў, прускай каманды, што стаяла тады ў Гомелі, і канфедэратаў. Мала таго, сялян яшчэ і рабавалі, забіралі жыта, авёс, правіянт і коней, вытоптвалі пасеяны хлеб і г. д., і гэта значна пагоршыла іх стан. Рабавалі тады і чачэрскіх яўрэяў.

Характарызуе аўтар і лугі (досыць бедныя), лес, адзначае, што хвоі падыходзяць на карабельныя мачты, што часам трапляюцца яблыні і грушы; потым плаўна пераходзіць да мясцовых промыслаў, перш за ўсё вытворчасці паташу. Пры гэтым ён гаворыць пра неразвітасць названай галіны, што, відаць, было выклікана нявыгаднасцю для сялян гэтага занятку. Заняпала і вытворчасць смальчугу, таму што лес, неабходны для промыслу, быў пераважна высечаны. Выпускалася і цэгла для сельскіх патрэб. Аднак у в. Дудшыцы [1]
, дзе была знойдзена добрая гліна, у 1772 г. заснавалі цагельню. Пэўнае пашырэнне атрымала вытворчасць вапны. У старостве было 4 рудні, дзе выраблялі пераважна нарогі; 29 млыноў, пры 15 з іх працавалі валюшні, дзе валілі сукно. Існавала і 32 карчмы (у самім Чачэрску знаходзілася карчма “Аўстрыя” для падарожнікаў). Аўтар налічыў 96 шынкоў, з якіх на дарогах было толькі 7, а астатнія – па сёлах. Аднак амаль уся арэнда корчмаў, млыноў і рудні перададзена была яўрэям. Рыбаводныя сажалкі аддалі ў арэнду аднаму жыхару Чачэрска. У мястэчку існавала 10 дробных крамаў (“лавок”), дзейнічалі 12 рамеснікаў (кавалі, краўцы, цесляры). Важная згадка аўтара пра торг у мястэчку ў даўніну. Яшчэ кароль Жыгімонт I (панаваў у 1506–1548 г.) надаў прывілей Чачэрску – “бывшей церковной деревне”, які потым пацвярджалі яго нашчадкі. Але пасля пажару, што адбыўся каля 1733 г., мяшчане не маглі праводзіць ранейшую дзейнасць, і гандаль перайшоў у рукі яўрэяў. Гэты торг на момант складання апісання тычыцца толькі пянькі, якую адпраўляюць у Кёнігсберг. На той час гандаль ужо 6 гадоў быў у стане заняпаду з-за канфедэрацыі (гаворка ідзе, відавочна, пра Барскую канфедэрацыю 1768 г.).

Прыводзім апісанне ніжэй. Прапускаем падрабязную табліцу складу працаздольнага насельніцтва ў вёсках староства (с. 16), выплаты імі чыншу натурай (куры, яйкі, мяса, сала), збожжам (жыта, авёс, ячмень). Пакажам толькі назвы паселішчаў з дадаваннем колькасці сем’яў, якія жылі ў гэтых населеных пунктах: “Местечко Чечерск (150 крестьянских и 35 бобылей). Войтовство Литвиновиче. Литвиновиче (51 и 11). Саквич (18). Вожжанка (19). Перетоки (4). Березовка (8). Войтовство Хлусси. Хлусси (29 и 7). Покос (39). Колбовка (31). Глыбовка (13). Войтовство Стаубуни. Стаубуни (72 и 15). Слобода Стаубунска (21 и 1). Войтовство Залесье. Залесье (98). Куплич (12). Рудня Молинска (10). Войтовство Белевка. Белевка (20 и 1). Загорье (20 и 2). Сусолка или Будищен Трум (10 и 2). Штрумин (17). Войтовство Полесье. Полесье (18). Скробовщизна (6 и 1). Хвошна (12). Коллудии (30 и 1). Войтовство Анисимкович. Анисимкович (28). Будишен Анисимкович (22). Оссов (18 и 7)”. Адзначым яшчэ, што ў Чачэрску было 296 мужчын і 275 жанчын працаздольнага ўзросту (15–60 гадоў), маладзейшых за 15 гадоў адпаведна 236 і 208 душ, а старэйшых за 60 гадоў – 39 і 21. Апошняе выглядае дзіўным, таму што звычайна жанчыны жывуць даўжэй.

Пры публікацыі мы стараліся дакладна перадаць тэкст, зрабіўшы нязначныя праўкі для больш лёгкага ўспрымання. Так, падаём крестьяне, хоць аўтар піша крестьяна, устаўляем мяккі знак (у словах накшталт болшой, несколко і інш.), пішам літару е замест я (у словах накшталт принадлежащия, оныя). Некаторыя неразборлівыя словы пазначаны як (…)*.

Такім чынам, “Апісанне…” – важная крыніца для вывучэння сацыяльна-эканамічнага становішча насельніцтва Чачэрскага староства другой паловы XVIII ст. Спадзяюся, гэты дакумент спатрэбіцца гісторыкам і краязнаўцам.

Описание староства Чечерского, находящегося в Рогатинской провинции

1773-го года. || [с. 2]

Двор староства Чечерского лежит при реке Чечоре, около 1 версты от местечка, где оная впадает в реку Сожу, мимо оного простирается от Могилева чрез Пропойск в Гомель и Чернигов почтовая дорога. Самой же Чечерск находится между Пропойском и Гомлем разстоянием от каждого на 12 миль. Что касается до двора сего староства выстроенного при местечке такого ж имени, оной состоит из небольшого обветшалого деревянного строения.

При оном находятся 4 обыкновенные однако ж малые поля, пространностию, как сказывают, каждое в две волоки оные лежат полосами между полос мещанских пашен.

Годовой высев ржи бывает

В одном поле . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 четвертей

В другом поле . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

А в третьем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

А как здесь при дворе не находилось скота, опричь нескольких коров принадлежащих дворовым служителям, то на сих полях ежегодно высевали на навоз не более трех или четырех четвертей ячменя, и то на ближайших ко двору частях. Навоз же к утучнению оных берут наиболее из карчм находящихся в местечке, а вместо того из двора отпускают корчмарям солому для подстилки под немногой их скот; и так в некотором отдалении находящиеся части сих дворовых полей никогда утучаемы не бывают, опричь ближайших; что ж принадлежит до более отдаленных мест, которые за 15 или 20 лет вызжением крупного ялового леса зделаны пашнями оные, хотя в первый год весьма плодородные, но ныне чрез многое время как сила прежнего на оных стоявшего старого и рослого леса истощилась, произращают худую рожь и гречиху попеременно; а иногда едва ли и посев возвращают ячмень же инако высеваем быть не может как ближайших полях, || [с. 3] где в каждом годе под оной выкладыван был навоз, как выше сказано.

Сих полей далее распространить не можно; ибо оные ограничены частию полями надлежащими к местечку, частию живущих в соседней деревне Малынич мелких шляхтичей, так же и рекою Сожью.

Сверх упомянутого форверка находится и другой, именуемой Саприки при деревне такого ж звания, разстоянием от 3 до 4 верст от двора.

Высев при оном ежегодно выдает.

На первом поле . . . . . . . . . . . . . . . . 26 четвертей ржи

На другом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

На третьем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

При сем так же ежегодно мало наднавоженныя поля высевали, ибо чрез многие годы находилось не более 20 или 30 рогатых скотин, коих навозом утучали землю на огородах под конопли и несколько в поле под ячмень. Обыкновенно сей форверок здесь бывшим прежде экономом отдавался на их содержание, почему никакого не находится на счету. О количестве с посеву и вымолота сии поля также мало увеличены быть могут, по причине что с одной стороны приватное владение шляхтича и у реки, а с другой деревня Саприки ограничивают поля принадлежащие к форверку.

Пахотные земли состоят.

1. Дворовые поля по объявлению землемера, из серой пахотной земли, которая чем долее от двора, тем более перемешана с песком, а лежит вообще на песчаном твердом слое.

Толщина поверхнего земли слоя от 3 до 4 и 5 геометрических дюймов. || [с. 4] Положение земли по большей части равно, но так покато, что вода со всех мест стекать может.

2. При форверке именуемом Саприки, пахотная земля такого ж качества, какое имеют дворовые поля и чем ближе оная к форверку, при котором до селе несколько в рассуждении близости утучали навозом пахотные места, тем лутче серая пахотная земля и толще ее слой, а чем далее, тем более перемешана с песком, причем находится также меньшая часть и песчаной земли вся, однако ж поверхность лежит на песчаном от большей части твердом слое, на рассыпчатом же небольшая ее часть.

Паства при дороге очень недостаточна, ибо принадлежащие к оному поля, как уже объявлено, стеснены, почему скот принадлежащей мещанам почасту выгоняют на паству далее мили на боровые и болотные места, за недостатком на полях корму.

Против двора на другой стороне вдоль реки Чечоры находится болото, которое могло бы довольно снабдевать травою, если бы оное обсушить, но по объявлению здешних жителей как оное, так и ближайшие сенокосные луга принадлежащие к местечку и соседним деревням покрыты бывают иногда до июня мсца водою, вышедшею из реки Чечоры и Сожи, в которую первая впадает.

Равным образом спрашиваемые войты объявили, что не находится места для форверка, где бы оной без переселения деревень учредить можно было, кроме что на границах сего староства, где в разных местах изрядные земли соседами || [с. 5] за несколько времени взяты во владение, кои так же по их сказкам, на пред сего принадлежали к здешнему староству, что наипаче при Литвиновицком войтовстве учинено, которого спорная земля не токмо много пашен, но и сенокосов на 200 и до 300 возов имеет но сие зависит от того, как здешние границы будущею весною назначены будут.

Вся граница Чечерскаго староства длиною почти в 13 миль, а шириною от 8 до 10 и 12. На оной весьма многие мелкие шляхтичи свои имеют маетности, так же на сей показанной границе староства на Дилонское (?), Немкович и Залески находятся, ибо Чечерское войтовство – Столбун за Немковичами на старой российской границе лежит и тем самим помянутое староство в чечерские границы включаются по мнению здешних жителей в чечерских границах заключенной чужой земли 1/3, а действительно ныне Чечерскому староству принадлежащей прочие 2/3 составляют помянутые границы.

В сей границе находится крупной и знатной лес 2/3 оного, по сказкам крестьян, состоят из сосновых деревен, и 1/3 из лиственных, где местами яблони и груши произрастают. Между сосновыми деревьями находятся годные на мачты также и на строение домов, а между лиственными видны многие хорошие и худые дубы, первые || [с. 6] из них состоят на сухом, а последние на болотном годном для сенокосных лугов грунт.

Мелкой ельник здесь так же находится, но в малом количестве растущей по болотам из дубовых деревьев многие годны на так называемые ванчасы и проч. А из прочих лиственных деревьев, как то липы, клену, ильмы, вязу, ольхи, берез, и разных других родов приготовляют поташ при деревне Залесье.

В сей поташный завод на пред сего все крестьяне вообще около 2000 виленских бочек золы, по учиненному разделению хотя ставить и должны были, с получением от двора за каждую бочку по 15 копеек, но вместо сего ежегодно едва от 15 до 16 сот таковых бочек приходило, ибо многие крестьяне положенного по числу в их семьях рабочих людей количества золы за объявляемою от них невозможностию не выставили сверх сего ежегодно почти столько ж золы, когда оную только достать можно было, от своих и посторонних крестьян покупано было.

Из всей золы вообще ежегодно от 25 до 30 бочек поташу, из коих каждая в 55 пуд была весом, ставили во двор подрядчики и от оного продаван был. Лес для сего бран был для всегдашней надобности из собственных областей и как всем ни какого порядочного разделения, как то возами или саженми не было, то и количество оному || [с. 7] неизвестно к деланию поташа употребляют семь медных и два железных котла и около сорока деревянных кадей, при сем же уставлен писарь при приеме и записке золы, один, а иногда и два мастера для работы поташа, 6 (гэтая лічба можа чытацца і як 16. – Ю. М.) при нем работников, один бочар для часто требующейся починки деревянной посуды, которые все служат за деньги и получают как денежное жалованье так и содержание от двора.

Оставшая от дела поташа зола лежит вкруг завода большими грудами ибо здешние люди не знают, что оная может служить к утучению пашен и сенокосных мест.

Карчм в сем старостве находится 32 и еще одна в местечке именуемая по здешнему Австрия, по причине, что в оной для проезжающих находятся выгоды, равно как для лошадей, так и их повозок. Из 96 карчем при больших и малых дорогах находятся только семь, а прочие состоят по деревням.

Хлебных мельниц вообще 29. Из коих при 15 находятся вални, где здешние крестьяне зделанные ими самими сукна валяют плата с локтя по полушке лутчия из сих мельниц две, кои неподалеку от двора на реке Чечоре поставлены, из коих верхняя (…)* для хлеба (…)* для валенья, а нижняя находящаяся при самом замке один ход для молотья хлеба. Прочие мельницы поставлены на небольших реках и все на одном находятся ходу, опричь вышеупомянутых валельных. || [с. 8]

Так же всей волости находится 4 рудни, в коих делают ломное худое железо, из которого делают по большей части лемеши. По сказкам одна только из сих руден имеет в своих границах достаточно железной руды, а другие принуждены за многие мили в пределах сего староства сыскивать, а иногда и по близости в чужих границах покупать.

Сколько упомянутые корчмы, мельницы и рудни приносят аренды, показано в екстракте при исчислении доходов. Все почти сие отдано жидам на оренду.

Смалчуг прежние года здесь так же приуготовляли, но по сказкам, надлежащей для сего лес по большей части вырублен, почему дело оного оставлено по нужде.

Кирпич на пред сего неподалеку от двора – по малому количеству для дворовых потребностей делали крестьяне из заплаты, но как глина вблизи находящаяся на дело хорошего кирпича не способна, то в прошедшее лето в деревне Дудшице отстоящей на 3 ½ мили от двора, лутшая находится глина, заведен кирпичный завод.

Сжение извести прежде сего для малых дворовых потребностей так же было, и в отдаленности от двора крестьяне несколько оной ж глино, немного продавали. И хотя в редких местах извесочные сыскиваются каменья, однако ж в большем количестве находится здесь извесочная земля, которую в известь пережигать можно, намочив ее сперва и помощию слипающегося свойства сжав в куски и высушив пласт в зделанные для сжения ее печи. Таковой земли находится здесь в разных местах. || [с. 9]

Рыбная ловля здесь в 40 весьма малых озерах и в 5 небольших прудах производится; а как самые обширные озера длиною и шириною в одну версту, и оных очень мало; а большая часть меньше оных, иные ж из них толь малы, что не вместилен в оных весьма малой невод; почему оные отданы здешнего местечка мещанину за 75 руб. на откуп, коему для ловли по договору дают и неводы стоящие от 24 до 25 рублев и так всей рыбной ловли истинного прибытка не более 50 рублев; а сверх сего всякий раз откупщику даются еще крестьяне с лошадьми из ближайших деревень для вспомоществования при ловле.

Опричь сих в Чечерске угодий, кои бы до сего доход приносили, неизвестно.

Сколько местечко чиншу и гиберны за место и пашни пред сего платило, и сколько жиды за содержание карч платят аренды, показано в екстракте под № 88. Хотя в сем местечке и находится около 10 мелочных лавок, но по сказкам с оных нет никакого платежа.

Жители сего местечка, выключая жидов, имеет прокормление по большой части от хлебопашества к чему достаточные имеют поля, находящиеся круг местечка, также пространные сенокосные луга, с коих крупное по большой части

скашивается сено. Паствы же их скудны и они принуждены бывают скотину выгонять в боровые отдаленные от места леса ибо близкие луга покрыты бывают долго водою.

В сем местечке находятся 12 рукодельников как то кузнецы, портные, плотники, кои пахотной земли не имеют, а прочие жители все имеют пашни. В прежние времена здесь производим || [с. 10] был торг. Сказывают, король Сигизмунд Первый сначала здесь бывший церковной деревне дал привеллегию местечко, а последующие короли – оную подтвердили.

А как местечко выгорело, то жители оного зделались не в силах производить торг, которой уже около 40 лет жиды на себя приняли; и оной состоит в одной только пеньке отправляемой в Кинизберг.

Жиды претерпели от недавно бывшей конфедерации немалой убыток и их торг – ныне около уже 6 лет очень маловажен; ибо военные обстоятельства лишили их в Кинизберге кредита.

Положение Чечерска, на выходящей из Смоленской губернии и при Лоеве в Днепр впадающей реке, к небольшому торгу способствовать может.

Находящиеся при местечке пашни состоят из серой пахотной земли, имеющей толщину от 3 до 4 и 5 дюймов, лежащей по большей части на твердом, а частию и рассыпчетом песке.

Поля надлежащие к местечку на несколько распространены быть могут посредством сороваго (?) посредственно годного к тому грунта.

Число чечерских крестьян и прежние подати с каждой деревни означены в екстракте под № 88 || [с. 11].

Крестьяне как сами объявили, кормятся от хлебопашества, имея притом некоторое вспомоществование от содержания пчел в лесах, прибыток для поташной фабрики от поставки в оную золы очень почитают замалой; ибо по их объявлению один крестьянин в неделю неполную виленскую бочку или 2 четверти золы приготовить может, за что только 15 получит копеек.

Пахотной земли, по признанию крестьян, при каждой деревне находится довольно, а что оной в том или другом месте в некоторых деревнях недостаточно, оное происходит только от несовершенного размера, большая часть деревень имеют также ляды, из коих немало песчаных, сенокосных лугов 2/3 здешних крестьян достаточно имеют; а 1/3 оных не имеет напротив сего 2/3 крестьян имеют мало скота, а 1/3 столь довольно имеют оного, сколько крестьяне в Белой России почитают задовольно, которой однако ж не довольно для удобрения пашни; ибо сии заводные скотом крестьяне утучают ежегодно только 5 часть полей; следовательно все три поля в 15 лет унавоживаются; из чего видно, что в здешнем краю крестьяне не только содержат скота, сколько бы оного доставало на утучение их полей. А как у лутчих крестьян поля надлежаще не унавожены, то что ж заключить о бедных, коих поля за малоимением скота совсем обессилены. Ляды доселе были их единственным вспомощестованием и сему в прежние времена можно было выискивать лутчия места, а ныне принуждено || [с. 12] каждой крестьянин брать то, что только есть, по причине от части умножения народа, от части поселения деревень новопришедшими; а на некоторых местах препятствуют также стоящей на лядовых местах несравненно крупной лес, которой крестьяне, имеющие в семье от одного до двух рабочих людей, мало успеть могут в вырубании и приуготовлении онаго и так когда лядов мало приуготовить можно, или оные будут худы, или и совсем не сыщется, то крестьяне в таком случае бедны. Чрез многие неурожайные года, и военные беспокойствии как то, от поставок провианта, фуража, подвод и проч. все крестьяне здесь пришли во оскудение. При истощенных полях каждая противная погода жатву уменьшала, потому что земля удобрения навозом недоставало.

Здешние крестьяне отвозят навоз отчасти во огороды и под пеньку, которой по большей части здесь в нарочитом количестве, смотря по их домоводству высевают, от части выкидывают оной на поля под яр, редко употребляя под рожь. Каждого года утученная часть поля и ляда, коя еще в силах или новая составляют почти всю помощь в хлебе и корме для скота; ибо истощенная земля, по уверению войтов, едва может зерно на зерно принесть. Таковые поля мало могут прокормить скота; и потому объявляют крестьяне, что они не имеют довольно корму, сколько надобно к содержанию большого количества оного; ибо сенакосные || [с. 13] луга многих деревень покрываются водою реки Сожа, с которых после мало скашивают травы для прокормления скота.

Как крестьяне, так и чечерской наместник Карвовский уверяли, что за 6 лет толь великий неурожай и голод здесь был, что крестьяне кору с дерев, гнилой дуб и прочее перемешав с хлебом весною питались, от сего голоду некоторые распухши померли.

Хотя ж потом и был одного года урожай на рожь, однако яровой хлеб не родился, следующие после того все годы приносили худую жатву, и от того крестьяне великой недостаток претерпели.

А как рожь на полях в половине была зрелости, оную многие с голоду употребляли в пищу, от чего получив болезнь, многие померли.

Хотя пред сим в Чечерске небольшие хлебныя магазины к спомоществованию крестьян и находились, но как сие староство, по объявлению наместника, в двугодовое время разного хлеба вообще 3328 четвертей в Слуцк, Гомель, Рогачев, Пропойск и самой Чечерск поставить принуждено было, и по большей части для российских войск частию же для прусской команды стоящей в то время в Гомле и конфедератам; и как из вышепоказанного большаго числа не более 400 четвертей ржи и почти столько ж овса собиралось в дворовой магазин, и недостающее количество по нужде собрать должно было с крестьян, то оные вместо ожидания помощи от двора, не упоминая о их великой бедности принуждены были отдать свой последний хлеб. || [с. 14]

Сверх сего мерою отданного количества хлеба конфедераты разбирали как дворовой магазин, так и крестьянской запас, без меры и употребили оной отчасти на страву лошадям, а отчасти на провианты, хлеб говядину и прочее насильно отняли, иных крестьян выгнали из домов, высеянной их на полях хлеб стравили и вытоптали; отняли у них же от 30 до 40 лошадей, кои для их показались годными, а большую часть к их разорению, в упряжке перегнав, перепортили, несколько скотин и овец с собою взяли; в местечке ж сукна и другие лавочные у жидов разграбили товары.

При таких обстоятельствах потерял крестьянин часть лошадей, рогатого скота, хлеб и приуготовленные к посеву семена, и как и дворовой магазин им вспомоществовать не мог, то часть крестьянских полей за неимением семян и лошадей к полевой работе, осталась не усеяна и тем менее жатва была.

Почасту реки Чечора и Сожа здешние крестьянские сенокосы наводняли и приняли тем недостаток в корме скота, по необходимости крестьяне распродали много скота, дабы за врученные за оной деньги прокормитца; что самое привело за малостию навоза поля в бесплодие, а от того и урожай худой был.

Когда крестьянин случайно у жида по нужде займет ржи, то должен за две мерки по съеме с полей хлеба отдавать 3 чрез что худой урожай тем более недоставал к прокормлению крестьянина.

При сем и крестьянам принадлежащие ульи в разных годах менее обыкновенного были прибыточны.

Чрез все таковые несчастливые приключении большая часть здешних крестьян находится в недостатке».

Нацыянальная бібліятэка Украіны імя У. І. Вярнадскага. ІР. Ф. І. № 60816.


[1] Дудшыцы на тэрыторыі Чачэрскага староства не фіксуюца іншымі крыніцамі. Магчыма, пераблытана з Дудзічамі (Рэд.)

Наверх

Тэгі: ,