БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Выданні, атрыманыя рэдакцыяй

Бароўскі, Барыс. Ураджэнцы Беларусі ў арміі Андэрса падчас Другой сусветнай вайны. Мінск: Віктар Хурсік, 2008.

Берестейська унія (1596) в історії та історіографії: спроба підсумку / За редакцією Йогана Марте й Олега Турія. Львів: Інститут історії Церкви Українського Католицького Університету, 2008.

Білоус, Наталія. Київ наприкінці ХV — першій половині ХVII ст. Міська влада і самоврядування. Киïв: „Києво-Могиляньска академія», 2008.

Гардзееў, Юры. Магдэбургская Гародня. Сацыяльная тапаграфія і маёмасныя адносіны ў 16—18 ст. Гародня — Wrocław, 2008. (Гарадзенская бібліятэка).

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага. Мінск: Экаперспектыва, 2008

Макараў, Максім. Ад пасада да магдэбургіі: прававое становішча местаў Беларускага Падзвіння ў XIV — першай палове XVII ст. Мінск: Экаперспектыва, 2008.

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 30 (1480-1546) / Кніга запісаў № 30. Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. Мінск: Беларуская навука, 2008

Новікаў, Ягор. Ваенная гісторыя беларускіх земляў да канца XII ст. Т. 2. Мінск: Логвінаў, 2008.

Портнов, Андрій. Наука у вигнанні: Наукова і освітня деяльність украïньскоï еміграціï в міжвоєнній Польщі (1919-1939). Харків: ХІФТ, 2008.

«…Смеялось время над людьми, упрямо люди храм взводили…». Сборник материалов по истории украинско-русского рода XVI-ХХ веков. Москва: Древнехранилище, 2008.

Унучак, Андрэй. „Наша Ніва» і беларускі нацыянальны рух (1906-1915). Мінск: Беларуская навука, 2008

Хорошкевич, Анна Л. Герб, флаг и гимн: Из истории государственных символов Руси и России. Москва: Время, 2008.

Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа. Зборнік навуковых артыкулаў. Рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. Гродна: ГрДУ, 2008.

Яременко, Максим. Киïвське чернецтво ХVIII ст. Киïв: „Києво-Могиляньска академія», 2007.

Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. редактор Микола Крикун, заступник відп. редактора Остап Середа. Львів, 2006-2007.

Bobiatyński, Konrad. Michał Kazimierz Pac. Warszawa: Neriton, 2008.

Die Chronik Arnold von Lübeck. Hg.: Stephan Freud, Bernd Schütte / Jenaer Beiträge zur Geschichte, Bd. 10. Frankfurt am Main, 2008.

Czapliński, Władysіaw.Wladyslaw IV i jego czasy. Kraków 2008.

Grenze und Grenzüberschreibung im Mittelalter. Hg. von Ulrich Knefelkamp und Kristian Bosselmann-Cyran. Berlin 2007.

Kunowski, Jan. Ekspedycyja inflantska 1621 roku / opracowali Wojciech Walczak i Karol Łopatecki; wstępem opatrzył Karol Łopatecki. Białystok, 2007.

Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyzwań. XVI-XVIII w. Red. Anna Pilipczak-Kocur i Tomasz Ciesielski. Warszawa — Opole, 2008.

Słownik historyczny Europy Środkowo-Wschodniej. Cz. 1: Państwa Grupy Wyszegradzkiej. Pod red. J. Tyszkiewicza. Warszawa, 2006.

Stan wojenny. Fakty, hipotezy, interpretacje. Red. Arkadiusz Czwołek i Wojciech Polak. Toruń, 2008.

Wimmer, Jan. Dawne Wojsko Polskie XVII-XVIII w. Warszawa: Bellona, 2006.

Україна Модерна. 2008. №2 (13).

Homo Нistoricus 2008. Гадавік антрапалагічнай гісторыі / пад рэд. А. Ф. Смаленчука з удзелам І. М. Дубянецкай. Вільня: ЕГУ, 2008.

Kwartalnik Historyczny. 2006, nr. 3,4; 2007; nr. 1 — 4, 2008, nr. 1,2.

Studia Historyczno-Wojskowe. T. I, II (Zabrze, 2007, 2008).

Studia i Materiały do Histrorii Wojskowości. T. 43 (Białystok, 2007).

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. 2007. № 1/2; 2008. № 1(3).

Тэгі: