БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 6 Сшыткі 1-2 (10-11) (Снежань 1999)

Ад рэдакцыі. С. 5-6.

Артыкулы
Пётр Кроль. Беларуская кампанія 1654 г. (да бітвы пад Шапялевічамі). С. 7-32.
Юры Кітурка. Беларускае пытанне ў палітычнай канцэпцыі Юзафа Пілсудскага (1899—1908). С. 33-48.
Кірыл Маль. Антыбальшавіцкі рух у Беларусі ў 1919—1921 г. С. 49-72.

Паведамленні
Андрэй Партноў. Этнічныя пытанні гісторыі ВКЛ у сінтэзах і падручніках па гісторыі Украіны. С. 73-80.
Юры Вашкевіч. Вобраз Беларусі і беларусаў у польскай мемуарнай літаратуры 1945—1991 г. С. 81-87.
Аляксандр Гужалоўскі, Сяргей Каун. Internet для гiсторыкаў. С. 88-95.

Новыя перспектывы
Джоан Скот. Жаночая гісторыя. С. 97-124.
Марына Сакалова. Інтэлектуальная гісторыя як навуковая дысцыпліна. С. 125-131.
Вячаслаў Насевіч. Мікрагісторыя: мінулае ў чалавечым вымярэнні. С. 133-151.

Пераклады
Рэджынальд Р. Бэтс. Канстытуцыйны працэс і палітычная думка ўва Усходняй Еўропе. С. 152-173.
Макс Шэлер. Чалавек і гісторыя. С. 174-201.

Архiвалii
Максім Гардзееў. „Под час небеспеченства од Москвы…“ С. 202-221.

Гістарыяграфія
Андрэй Янушкевіч. Iнфлянцкая вайна 1558—1582 г. ў савецкай гістарыяграфіі. С. 222-249.

Гісторыя і гісторыкі
Ганна Харашкевіч. Згадкі пра Мікалая Улашчыка. С. 244-247.
Андрэй Партноў. Леў Акіншэвіч — гісторык украінскі і беларускі. С. 248-255.

Інтэрвію
Вялікае Княства як тэст (размова з Маціясам Ніендорфам). С. 256-260.

Новая гістарычная літаратура: агляды і рэцэнзіі
Міндоўг знаёмы і незнаёмы: погляд літоўскага гісторыка (Вячаслаў Насевіч, Уладзімір Свяжынскі). С. 261-272.
Да генэзы БНП, або як ствараліся міфы (Юры Туронак). С. 273-279.
Белорусы. Москва, 1998 (Андрэй Акара). С. 280-282.
Беларуская мова. Opole, 1998 (Сяргей Запрудскі). С. 282-287.
Sužiedelis, Saulius. Historical dictionary of Lithuania; Zaprudnik, Jan. Historical dictionary of Belarus (Наталля Брэль). С. 287-291.
Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей (Генадзь Сагановіч). С. 291-295.
Мірановіч, Яўген. Навейшая гiсторыя Беларусi (Захар Шыбека). С. 295-297.
Беларуская думка XX стагоддзя. Варшава, 1998 (Арсень Ліс). С. 297-300.
Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развiцця заходняга рэгiёна Беларусi: Матэрыялы мiжнароднай навукова–практычнай канферэнцыi (Іван Сінчук). С. 301-303.
Квятковская, Алла В. Ятвяжские могильники Беларуси (конец XI—XVII вв.) (Аляксандр Мядзведзеў). С. 303-314.
Drozd, Andrzej; Dziekan, M.Marek; Majda, Tadeusz. Meczety i cmentarze tatarów polsko–litewskich (Аляксандр Лакотка). С. 315-318.
Fugеdі, Еrіk. Тhе Еlefanthy / The Hungarіan Nobleman and Hіs Kіndred (Уладзімір Канановіч). С. 319-321.
Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo– Wschodniej (Генадзь Сагановіч). С. 322-325.
Dylągowa, Hanna. Dzieje Unii Brzeskiej (1596—1918) (Святлана Марозава). С. 325-330.
Марозава, Святлана В. Уніяцкая царква ў культурна– гістарычным развіцці Беларусі (1596—1839) (Павел Лойка). С. 330-336.
Улашчык, Мікалай. Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі (Уладзімір Свяжынскі). С. 336-338.
Davies, Norman. Orzeł biały, czerwona gwiazda (Алесь Смалянчук). С. 339-346.
Einsatz im „Reichskommissariat Ostland“. Berlin, 1998. (Сяргей Новікаў). С. 346-349.
Юрэвіч, Лявон. Жыцьцё пад агнём (Алег Гардзіенка). С. 350-354.
Антысавецкія рухі ў Беларусі 1944—56 г. (Якуб Наваградцаў). С. 354-358.
Дэмакратычная апазыцыя Беларусі: 1956—1991 г. (Якуб Наваградцаў). С. 358-361.
Пазацэнзурны пэрыядычны друк Беларусі: 1971—1990 г. (Алег Гардзіенка). С. 361-363.

Інфармацыя і хроніка
Заснаванне Археаграфічнай камісіі (Юры Несцяровіч). С. 364-366.
Мiжнародная канферэнцыя па гендэрнай гiсторыi (Алена Гапава). С. 367-369.
Весткі з экспедыцый беларускіх археолагаў (сезон 1999 г.). С. 370-375.
Дысертацыі па гісторыі (1999) (Анастасія Скеп’ян). С. 376-377.
Новыя выданні, атрыманыя рэдакцыяй. С. 378-380.

In memoriam

Contents.