БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 13 Сшытак 2 (23) (Снежань 2006)

Артыкулы

Генадзь Сагановіч. Крыжаносцы і русіны: ад дактрыны да практыкі вайны з ВКЛ. C. 115-134.

Віктар Цемушаў. Тросненская бітва і паўднёва-заходняя мяжа Вялікага Княства Маскоўскага ў 1368 г. C. 135-176.

Васіль Варонін. Рака Бярэзіна як мяжа паміж „Руссю» і „Літвой». C. 177-198.

Эрык Екабсонс. Беларусы ў Латвіі ў часы савецкай і нямецка-фашысцкай акупацыі (1940–1945). C. 199-233.

Наталля Гардзіенка. Беларускія перамешчаныя асобы (DP) у Вялікай Брытаніi. C. 235-259.

Міраслаў Грох. Нацыя як прадукт сацыяльнай камунікацыі?.. C. 260-282.

Ян Рыхлік. Фармаванне «нацыянальнай гісторыі» як сутнасці нацыянальнай ідэі і нацыянальнай ідэалогіі. C. 283-299.

 

Гістарыяграфія

Наталля Юсава. Да гісторыі арганізацыі зтнагенетычных даследаванняў у СССР. C. 300-319.

Ёзэф Валка. Яраслаў Панэк – чэшскі гісторык на пераломе эпох. C. 320-348.

 

Пераклады

Джон Покак. Канцэпцыя мовы і metier d’historien: некаторыя практычныя меркаванні. C.349-374.

 

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Марцэлі Косман. З разваг над культурай Вялікага Княства Літоўскага. C. 375-387.

Сяргей Токць. Абуджэнне заходнерусізму ў інтэграцыйным канструктывізме А. Бендзіна. C. 388-419.

Андрэй Ціхаміраў. Гісторыя нацыяналізму без нацыяналізму. C. 420-440.

Мікуліч, Аляксей. Беларусы ў генетычнай прасторы. Антрапалогія этнасу (Аляксей Дзермант). C. 441-449.

Флоря, Борис H. У истоков религиозного раскола славянского мира (Генадзь Сагановіч). C. 449-456.

Русина, Олена. Студії з історії Києва та Київської землі (Валеры Пазднякоў). C. 456-460.

Joannis Vislicensis Bellum Pratenum = Ян Вісліцкі. Пруская вайна (Алесь Жлутка). C. 460-466.

Evanhelije in der Übersetzung des Vasil Tjapinski um 1580. Faksimile und Kommentare (Уладзімір Сакалоўскі). C. 466-475.

Sarcevičiene, Jolita. Lietuvos didikёs proginёje literatűroje portretaj ir įvaizdžiai. (Наталля Сліж). C. 475-487.

Litwa w epoce Wazów. Praca zbiorowa pod red. W. Kriegseisena i A. Rachuby (Марцэлі Косман). C. 488-491.

Анішчанка, Яўген. Інкарпарацыя. Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. (Цімох Акудовіч). C. 492-498.

Грицак, Ярослав. Пророк у своїй вітчизні (Захар Шыбека). C. 499-502.

Дубовік, Юры. Дзеля Рэчы Паспалітай Беларусі (Алег Гардзіенка). C. 503-508.

Луцкевіч, Антон. Выбраныя творы (Сяргей Дубавец). C. 509-511.

Вялікі, Анатоль Ф. На раздарожжы. Беларуси і палякі ў час перасялення (Юры Вашкевіч). C. 512-518.

Volksaufstände in Ruβland: Von der Zeit der Wirren bis zur „Grünen Revolution” (Уладзімір Снапкоўскі). C. 518-521.

Cesty k národnímu obrození: Běloruský a český model (Любоў Козік). C. 521-528.

Commentarii Polocenses historici. T.I (2004), 2 (2005) (Аляксандр Доўнар). C. 529-535.

 

Contents.