БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД
НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

Том 14 Сшыткі 1-2 (26-27) Снежань 2007

Артыкулы

Дарус Куоліс. Масква і Літва: translatio imperii, translatio rei publicae. С. 3-25

Сяргей Саўчанка. Маскоўскі свет вачыма Русі XVI–XVII ст. С.27-52.

Конрад Бабятыньскі. Адносіны жыхароў ВКЛ да маскоўскага войска ў 1654–1655 г. С. 54-80.

Юры Туронак. Дзейнасць групы Фабіяна Акінчыца (1939–1943). С. 81-96.

Юры Грыбоўскі. Беларускі легіён СС: міфы і рэчаіснасць. С. 97-140.

Мікалай Антропаў, Алена Боганева, Таццяна Валодзіна. Этнаканфесійныя стэрэатыпы ў сучаснай беларускай вёсцы. С. 141-178.

 

Паведамленні

Кастусь Шыдлоўскі. Друйскі Барысаў камень (з гісторыі вяртання і даследавання). С.179-186.

 

Публікацыі

Ірына Сынкова. Ёган Баэмус і яго кніга „Норавы, законы і звычаі ўсіх народаў“. С. 187-206.

Генадзь Сагановіч. Інструкцыя паслам Ашмянскага павета на канвакацыйны сойм 1632 г. С. 207-219.

 

Гістарыяграфія

Наталля Юсава. „У святле Сталінскага вучэння пра мову і нацыю“. С. 221-237.

Марцэлі Косман. Два юбілеі польскай гістарыяграфіі. С.238-264.

 

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

Аляксандр Груша. Крытычныя нататкі з нагоды новай працы Э. Гудавічуса. С. 265-304.

Сяргей Санько. Па слядах адной легенды. С. 305-337.

Станіслаў Рудовіч. Кім быў Вацлаў Іваноўскі. С.338-356.

Наталля Гардзіенка. Плагіят і прафанацыя гісторыі беларускай дыяспары. С. 357-377.

Řezník, Miloš. Bělorusko: Stručná historie států. Praha, 2003 (Наталля Прыступа). С. 378-382.

Булгаков, Валер. История белорусского национализма (Ян Левандоўскі). С. 382-387.

Błaszczyk, Grzegorz. Chrzest Litwy (Генадзь Сагановіч). С. 387-392.

Дук, Дзяніс У. Полацк ХVІ–ХVІІІ стагоддзяў. Наваполацк, 2007 (Сяргей Тарасаў). С. 392-397.

Akty cechów wileńskich 1495–1759. Poznań, 2006 (Марцэлі Косман). С. 398-404.

Савченко, Сергій. Давня Русь у полемічній літературі кінця ХVI–XVII ст. (Генадзь Сагановіч). С. 404-411.

Niendorf, Mathias. Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (Штэфан Родэвальд). С. 411-416.

Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamojskich. Opr. W. Kaczorowski (Марцэлі Косман). С 417-420.

Gil, Andrzej. Chelmska diecezja unicka 1596–1810 (Святлана Марозава). С. 420-437.

Kalembka, Sławomir. Wielka Emigracja. 1831–1863 (Зміцер Мацвейчык). С. 437-444.

Надсан, Аляксандр. Княгіня Радзівіл і справа адраджэньня Уніі ў Беларусі (Святлана Марозава). С. 444-451.

Вашкевіч, Андрэй; Нарэль, Дзяніс. Паміж Ласоснай і Чорнай Ганчай. Мінск, 2006 (Аляксандр Пагарэлы). С. 452-459.

Михайлюк, Олександр В. Селянство України в перші десятиліття XX ст. (Марыя Бяспалая). С. 459-463.

Studia Białorutenistyczne / Беларусазнаўчыя даследаванні. T. 1. (Валянціна Яноўская, Алена Філатава). С. 463-470.

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 4. (Валянціна Яноўская, Алена Філатава). С. 470-474.

Вячаслаў Афанасьеў. Ліст акадэміка М. В. Нечкінай. С. 475-479.

Кнігі, атрыманыя рэдакцыяй. С. 480-482.

Contents.

(PDF)